پایان نامه رایگان با موضوع اقلام تعهدی، قلام تعهدی، رگرسیون، تحلیل های آماری

شرکت
ردیف
نام شرکت
۱
آبسال
۲۵
سایپا
۴۹
کاشی نیلو
۲
آهنگری تراکتورسازی
۲۶
سیمان خزر
۵۰
کشت و صنعت پیاذر
۳
توسعه صنایع بهشهر
۲۷
سایپا شیشه
۵۱
گل گهر
۴
پتروشیمی خارک
۲۸
سیمان خاش
۵۲
لابراتوار رازک
۵
پتروشیمی شازند
۲۹
سیمان سپاهان
۵۳
لاستیک سهند
۶
داده پردازی ایران
۳۰
سیمان صوفیان
۵۴
داروسازی امین
۷
دارو سازی جابرابن حیان
۳۱
سیمان قائن
۵۵
لبنیات پاستوریزه پاک
۸
پشم و شیشه ایران
۳۲
سیمان کرمان
۵۶
محور سازان ایران خودرو
۹
پتروشیمی آبادان
۳۳
شیشه و گاز
۵۷
معادن منگنز ایران
۱۰
تراکتور سازی ایران
۳۴
گروه صنعتی بارز
۵۸
معدنی املاح ایران
۱۱
تهران دارو
۳۵
مخابرات ایران
۵۹
نفت اصفهان
۱۲
چرخشگر
۳۶
صنایع مس ایران
۶۰
نفت بهران
۱۳
حمل و نقل پتروشیمی
۳۷
صنعتی کیمیدارو
۶۱
نفت پارس
۱۴
حمل ونقل توکا
۳۸
صنعتی و شیمیایی رنگین
۶۲
نیرو ترانس
۱۵
خوراک دام پارس
۳۹
فراورده های نسوز اذر
۶۳
نیرو کلر
۱۶
داروسازی ابوریحان
۴۰
فولاد خراسان
۶۴
اندمین سایپا
۱۷
دارو سازی اسوه
۴۱
تاید واتر
۶۵
البرز دارو
۱۸
داروسازی داملران
۴۲
حفاری شمال
۶۶
ایران ترانسفو
۱۹
داروسازی زهراوی
۴۳
سرامیک اردکان
۶۷
ایران خودرو
۲۰
ذغال سنگ نگین طبس
۴۴
تکین کو
۶۸
ایران خودرو دیزل
۲۱
ریخته گری تراکتور سازی
۴۵
کارخانجات پلاسکوکار سایپا
۶۹
ایران دارو
۲۲
رینگ سازی مشهد
۴۶
کارخانه چینی ایران
۷۰
پتروشیمی فن آوران
۲۳
زامیاد
۴۷
کاشی پارس
۲۴
سالمین
۴۸
کاشی سینا
پیوست شماره دو: اقلام تعهدی اختیاری (DA)
روش محاسبه اقلام تعهدی اختیاری (DA) در شرکت آبسال در سال ۱۳۸۶ به شرح ذیل تشریح می‏گردد:
TAt = N.It – CFOt
TA(1386/آبسال)= ۷۱.۱۲۷.۱۴۵.۲۴۹ – ۶۶.۰۶۰.۰۰۰.۰۰۰ = ۵.۰۶۷.۱۴۵.۲۴۹
NDA(1386/آبسال) = α۱ (۱/A1-86) + α۲ (ΔREV86 – ΔREC 86/ A1-86) + α۳ (PPE 86/ A1-86)
در این معادله مقادیر NDA ، ۱α ,۲α ,۳α مجهول است.
۱α ,۲α ,۳α پارامترهای برآورد شده خاص شرکت می باشد که از رابطه زیر و با استفاده از رگرسیون محاسبه می شوند.
TAit /Ait-1 = α۱ (۱/Ait-1) + α۲ (ΔREVit/Ait-1) + α۳ (PPEit/Ait-1)
جداول مربوط به رگرسیون در بخش تجزیه و تحلیل آماری وجود دارد.
۱α= ۴۰۷۰۰۰۰۰۰۰
α۲ = ۰۴۶/۰
α۳ = ۱۱۹/۰-
NDA = α۱ (۱/A1-90) + α۲ (ΔREV90 – ΔREC 90/ A1-90) + α۳ (PPE 90/ A1-90)
NDA(آبسال/۱۳۸۶) = ۴۰۷۰۰۰۰۰۰۰× (۱۱۷۵۲۹×۱۰-۷) + ۰۴۶/۰ × (۰۴۷۳۲۶۷۱۲/۰- ) + (۱۱۹/۰-) ×۱۹۵۴۰۱۹۲/۰ = ۰۲۰۶۴۶۴۱۳/۰-
DA(1386/آبسال) = TA90/Ait-1 – NDA90 = 005955382/0 – (۰۲۰۶۴۶۴۱۳/۰) = ۰۲۶۶۰۱۷۹۵/۰
بدین ترتیب اقلام تعهدی شرکت های نمونه در تحقیق حاضر به شکل بالا محاسبه گردیده است.
پیوست شماره سه: خروجی نرم افزار (جداول مربوط به تجزیه و تحلیل های آماری)
ANOVAb
Model 1
Sum of Squares
df
Mean Square
F
Sig.
Regression
.۴۹۸
۳
.۱۶۶
۱۱.۵۴۱
.۰۰۰a
Residual
۴.۹۷۴
۳۴۶
.۰۱۴
Total
۵.۴۷۱
۳۴۹
a. Predictors: (Constant), [ PPE / At-1] , (DREV – DREC) / At-1, [ 1 / At-1]
b. Dependent Variable: TAt/ At-1
Coefficientsa
Model 1
Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
t
Sig.
B
Std. Error
Beta
(Constant)
.۰۱۲
.۰۱۱
۱.۱۰۸
.۲۶۸
[ ۱ / At-1]
۳.۹۷۶E9
۱.۱۹۸E9
.۱۷۱
۳.۳۱۸
.۰۰۱
(DREV – DREC) / At-1
.۰۴۶
.۰۱۲
.۲۰۰
۳.۹۱۱
.۰۰۰
[ PPE / At-1]
-.۱۱۵
.۰۳۷
-.۱۶۱
-۳.۱۲۲
.۰۰۲
a. Dependent Variable: TAt/ At-1
DA
DPO
Dit – Di(t-1)
Eit – Ei(t-1)
ROE
Size
LEV
N
Valid
۳۵۰
۳۵۰
۳۵۰
۳۵۰
۳۵۰
۳۵۰
۳۵۰
Missing
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
Mean
.۰۱۲۲۷۸۱۰۸
۱.۰۸۸۰۲۹
.۰۰۷۷۱۸۹۳۷
.۰۱۱۴۱۸۱۶۴
.۳۴۰۵۱۰۴۱۸
۱۱.۰۰۱۸۶۲۸۲۱
.۶۰۶۹۰۵۰۹۸
Std. Deviation
.۱۱۹۳۷۷۴۴۵۴
۲.۲۴۰۴۹۴۴
.۰۸۸۳۰۲۴۵۸۷
.۰۷۵۱۱۲۶۲۸۴
.۲۳۵۱۸۹۱۷۸۵
.۸۶۳۵۲۸۳۲۱۶
.۳۳۷۲۷۷۴۵۲۹
Skewness
۲.۴۹۵
۵.۸۶۷
-۲.۶۲۳
.۴۲۸
۳.۵۶۱
.۳۲۹
۱۱.۳۰۱
Std. Error of Skewness
.۱۳۰
.۱۳۰
.۱۳۰
.۱۳۰
.۱۳۰
.۱۳۰
.۱۳۰
Kurtosis
۱۹.۸۷۹
۴۲.۱۹۲
۵۳.۴۷۵
۹.۶۲۴
۲۹.۶۲۳
.۲۳۳
۱۷۹.۰۹۵
Std. Error of Kurtosis
.۲۶۰
.۲۶۰
.۲۶۰
.۲۶۰
.۲۶۰
.۲۶۰
.۲۶۰
Minimum
-.۲۷۱۲۱۰۹
.۰۰۰۰
-.۹۷۶۱۲۳۸
-.۴۴۸۷۳۹۳
.۰۰۷۴۱۰۲
۸.۱۵۸۳۶۲۵
.۰۶۶۷۳۷۹
Maximum
۱.۱۰۴۵۷۰۶
۲۱.۷۹۰۰
.۶۵۷۷۸۷۸
.۳۷۹۸۴۹۰
۲.۶۹۶۷۸۰۲
۱۳.۳۰۶۰۴۲۹
۵.۹۳۶۹۳۳۱
Statistics