پایان نامه رایگان با موضوع سلامت روان، مواد مخدر

0 Comments

جمله آزمون tبرای مقایسه میانگین ها و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.
برای سنجش رابطه متغیرهای تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. این آزمون با ضریب اطمینان 95 درصد و سطح خطای 5 درصد انجام شده است. برای سنجش تفاوت بین متغیرها از آزمونهای مقایسه میانگین استفاده میشود. آزمون مناسب برای مقایسه دادهها و متغیرها آزمون t است. ضمنا به دلیل اینکه متغیرهای تحقیق از نوع فاصله ای وترتیبی بوده اند از ضریب همبستگی پیرسون وتجزیه وتحلیل داده‌ها استفاده شده است .

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه
دراین بخش داده‌های تحقیق با استفاده از روش علمی‌ مورد ارزیابی قرار میگیرند،تجزیه وتحلیل یافته ها در دوبخش انجام شد: بخش اول توصیف داده‌های تحقیق ودر بخش دوم داده ها تحلیل می‌ شوند این تحلیل به وسیله نرم افزار (spss)انجام گرفته است وبا توجه به هدف تحقیق ومقیاس بکار رفته از آزمون tوضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است .

4-2- تجزیه و تحلیل یافته‌ها
داده‌های جمع‌آوری شده در جامعه‌آماری با استفاده از نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند.

4-3- توصیف دادهها
جدول 4-1 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب تحصیلات
درصد فراوانی تجمعی
درصد توزیع فراوانی
فراوانی
وضعیت تاهل
0/5
0/5
6
زیر دیپلم
7/21
7/16
20
دیپلم
0/40
3/18
22
فوق دیپلم
2/92
2/54
65
لیسانس
0/100
8/5
7
فوق لیسانس

0/100
120
جمع
ارقام این جدول نشان میدهد از تعداد 120 نفر پاسخگو، 0/5 درصد زیر دیپلم، 7/16 درصد دیپلم، 3/18 درصد فوق دیپلم، 2/54 درصد لیسانس و 8/5 درصد فوق لیسانس بوده‌اند.

نمودار 4-1 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات

جدول 4-2 میانگین و انحراف معیار سن پاسخگویان
تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
120
15
68
83/29
08/8

ارقام این جدول نشان میدهد از بین 120 نفر پاسخگو کم سن ترین آن ها 15 و مسن ترین 68 ساله بوده است. میانگین سنی پاسخگویان 83/29 سال با انحراف معیار 08/8 بوده است.

جدول 4-3 میانگین و انحراف معیارمولفه‌های سبک زندگی
مولفه
تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
سلامت جسمانی
120
43/1
0/4
96/2
48/0
ورزش و تندرستی
120
86/1
0/4
12/3
39/0
کنترل وزن و تغذیه
120
43/1
0/4
08/3
48/0
پیشگیری از بیماری
120
43/1
0/4
06/3
47/0
سلامت روانشناختی
120
43/1
0/4
19/3
42/0
معنویت
120
50/1
83/3
03/3
37/0
سلامت اجتماعی
120
29/1
43/3
69/2
38/0
اجتناب از داروها و مواد مخدر
120
40/1
0/4
87/2
49/0
پیشگیری از حوادث
120
0/2
0/4
34/3
38/0
سلامت محیطی
120
0/1
0/4
03/3
46/0

بیماری 06/3، سلامت روانشناختی 19/3، معنویت 03/3، سلامت اجتماعی 68/2، اجتناب از داروها و مواد مخدر 87/2، پیشگیری از حوادث 34/3 و حداقل مقدار هر کدام از مولفه ها باید 1 و حداکثر آن 4 باشد. طبق ارقام این جدول در بین 120 نفر پاسخگو میانگین مولفه سلامت جسمانی 96/2، ورزش و تندرستی 12/3، کنترل وزن و تغذیه 08/3، پیشگیری از سلامت محیطی 03/3 است. بیشترین میانگین متعلق به مولفه پیشگیری از حوادث و کمترین آن مربوط به سلامت اجتماعی است.

نمودار 4-2 میانگین مولفه‌های سبک زندگی پاسخگویان

جدول 4-4 میانگین و انحراف متغیرهای تحقیق
مولفه
تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
سبک زندگی
120
59/1
91/3
11/3
33/0
هویت

120
45/1
0/4
34/3
41/0
ادراک از خدا
120
89/1
44/3
57/2
22/0

طبق ارقام این جدول در بین 120 نفر پاسخگو میانگین متغیر سبک زندگی 11/3، هویت 34/3 و ادراک از خدا برابر 57/2 است. بیشترین میانگین متعلق به متغیر هویت و کمترین آن مربوط به ادراک از خدا است.

نمودار 4-3 میانگین متغیرهای تحقیق

4-4- سنجش رابطه متغیرهای تحقیق
برای سنجش رابطه متغیرهای تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. این آزمون با ضریب اطمینان 95 درصد و سطح خطای 5 درصد انجام شده است. و نشان میدهد که آیا بین دو متغیر مورد آزمون رابطه خطی معنادار وجود دارد یا نه؟
چنانچه سطح معنیداری مشاهده شده از 05/0 کوچکتر باشد میتوان گفت رابطه خطی معنادار بین دو وجود دارد. در غیر اینصورت رابطه معنا دار نیست.

4-5- فرضیات تحقیق:
بین سبک زندگی ،هویت و ادراک از خدا رابطه وجود دارد.

جدول 4-5 ضریب همبستگی متغیر سبک زندگی با هویت و ادراک از خدا
متغیر
سبک زندگی
هویت
ادراک از خدا
سبک زندگی
ضریب همبستگی
1
.318**
.070

سطح معنی داری

.000
.449

تعداد
120
120
120
هویت
ضریب همبستگی
.318**
1
.207*

سطح معنی داری
.000

.023

تعداد
120
120
120
ادراک از خدا
ضریب همبستگی
.070
.207*
1

سطح معنی داری
.449
.023

تعداد
120
120
120

با توجه به نتایج درج شده در جدول فوق، با 95 درصد اطمینان میتوان گفت متغیر سبک زندگی و هویت دارای رابطه خطی معنادار و مثبت هستند در حالی رابطه خطی متغیرهای سبک زندگی و ادراک از خدا از نظر آماری معنادار نیست.

نمودار 4-4-پراکنش داده‌های سبک زندگی ،هویت وادراک از خدا

بین مولفه‌های مختلف سبک زندگی و سبک‌های هویت و ادراک از خدا رابطه وجود دارد (فرضیات 3 تا 12)
جدول 4-6 ضریب همبستگی مولفه‌های مختلف سبک زندگی و هویت
متغیر
سلامت جسمانی
ورزش و تندرستی
کنترل وزن و تغذیه
پیشگیری از بیماری
سلامت روانشناختی
معنویت
سلامت اجتماعی
اجتناب از داروها و مواد مخدر
پیشگیری از حوادث
سلامت محیطی
هویت
سلامت جسمانی
ضریب همبستگی
1
.489**
.443**
.595**
.551**
.484**
.582**
.621**
.421**
.623**
.239**

سطح معنی داری

.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.009

تعداد
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
ورزش و تندرستی
ضریب همبستگی
.489**
1
.449**
.591**
.521**
.520**
.533**
.584**
.568**
.605**
.248**

سطح معنی داری
.000

.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.006

تعداد
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
کنترل وزن و تغذیه
ضریب همبستگی
.443**
.449**
1
.549**
.578**
.490**
.491**
.490**
.506**
.506**
.244**

سطح معنی داری
.000
.000

.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.007

تعداد
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
پیشگیری از بیماری
ضریب همبستگی
.595**
.591**
.549**
1
.588**
.475**
.547**
.658**
.539**
.587**
.320**

سطح معنی داری
.000
.000
.000

.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000

تعداد
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
سلامت روانشناختی
ضریب همبستگی
.551**
.521**
.578**
.588**
1
.528**
.701**
.483**
.457**
.534**
.321**

سطح معنی داری
.000
.000
.000
.000

.000
.000
.000
.000
.000
.000

تعداد
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
معنویت
ضریب همبستگی
.484**
.520**
.490**
.475**
.528**
1
.571**
.525**
.525**
.531**
.271**

سطح معنی داری
.000
.000
.000
.000
.000

.000
.000
.000
.000
.003

تعداد
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
سلامت اجتماعی
ضریب همبستگی
.582**
.533**
.491**
.547**
.701**
.571**
1
.494**
.426**
.624**
.279**

سطح معنی داری
.000
.000
.000
.000
.000
.000

.000
.000
.000
.002

تعداد
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
اجتناب از داروها و مواد مخدر
ضریب همبستگی
.621**
.584**
.490**
.658**
.483**
.525**
.494**
1
.469**
.603**
.245**

سطح معنی داری
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000

.000
.000
.007

تعداد
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
پیشگیری از حوادث
ضریب همبستگی
.421**
.568**
.506**
.539**
.457**
.525**
.426**
.469**
1
.432**
.176

سطح معنی داری
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000

.000
.054

تعداد
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
سلامت محیطی
ضریب همبستگی
.623**
.605**
.506**
.587**
.534**
.531**
.624**
.603**
.432**
1
.186*

سطح معنی داری
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000

.042

تعداد
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
هویت
ضریب همبستگی
.239**
.248**
.244**
.320**
.321**
.271**
.279**
.245**
.176
.186*
1

سطح معنی داری
.009
.006
.007
.000
.000
.003
.002
.007
.054
.042

تعداد
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120

با توجه به نتایج درج شده در جدول فوق، در همه مولفه ها غیر از مولفه پیشگیری از حوادث سطح معنیداری مشاهده شده از 05/0 کوچکتر است و با 95 درصد اطمینان میتوان گفت که این مولفهها از متغیر سبک زندگی با متغیر هویت رابطه خطی معنادار و مثبت دارند. به این معنا که با افزایش نمره هویت فرد نمره سبک زندگی او در سطح مولفههای فوق افزایش مییابد.در بین این مولفهها بیشترین همبستگی مشاهده شده مربوط به سلامت روانشناختی و کمترین آن مربوط به سلامت محیطی است. به عبارتی می‌ توان گفت شدت رابطه خطی بین سلامت روانشناختی و هویت از همه مولفه ها بیشتر و بین سلامت اجتماعی و هویت از همه مولفهها کمتر است. مولفه پیشگیری از حوادث با متغیر هویت رابطه خطی معنادار ندارد.

نمودار 4-5 پراکنش مولفههای سبک زندگی و هویت

جدول 4-7 ضریب همبستگی مولفه‌های متغیر سبک زندگی و ادراک از خدا
متغیر
سلامت جسمانی
ورزش و تندرستی
کنترل وزن و تغذیه
پیشگیری از بیماری
سلامت روانشناختی
معنویت
سلامت اجتماعی
اجتناب از داروها و مواد مخدر
پیشگیری از حوادث
سلامت محیطی
ادراک از خدا
سلامت جسمانی
ضریب همبستگی
1
.489**
.443**
.595**
.551**
.484**
.582**
.621**
.421**
.623**
.075

سطح معنی داری

.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.418

تعداد
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
ورزش و تندرستی
ضریب همبستگی
.489**
1
.449**
.591**
.521**
.520**
.533**
.584**
.568**
.605**
.022

سطح معنی داری
.000

.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.815

تعداد
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
کنترل وزن و تغذیه
ضریب همبستگی
.443**
.449**
1
.549**
.578**
.490**
.491**
.490**
.506**
.506**
-.011

سطح معنی داری
.000
.000

.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.906

تعداد
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
پیشگیری از بیماری
ضریب همبستگی
.595**
.591**
.549**
1
.588**
.475**
.547**
.658**
.539**
.587**
.073

سطح معنی داری
.000
.000
.000

.000
.000
.000
.000
.000
.000
.426

تعداد
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
سلامت روانشناختی
ضریب همبستگی
.551**
.521**
.578**
.588**
1
.528**
.701**
.483**
.457**
.534**
.125

سطح معنی داری
.000
.000
.000
.000

.000
.000
.000
.000
.000
.173

تعداد
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
معنویت
ضریب همبستگی
.484**
.520**
.490**
.475**
.528**
1
.571**
.525**
.525**
.531**
.084

سطح معنی داری
.000
.000
.000
.000
.000

.000
.000
.000
.000
.360

تعداد
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
سلامت اجتماعی
ضریب همبستگی
.582**
.533**
.491**
.547**
.701**
.571**
1
.494**
.426**
.624**
.084

سطح معنی داری
.000
.000
.000
.000
.000
.000

.000
.000
.000
.364

تعداد
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
اجتناب از داروها و مواد مخدر
ضریب همبستگی
.621**
.584**
.490**
.658**
.483**
.525**
.494**
1
.469**
.603**
.034

سطح معنی داری
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000

.000
.000
.715

تعداد
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
پیشگیری از حوادث
ضریب همبستگی
.421**
.568**
.506**
.539**
.457**
.525**
.426**
.469**
1
.432**
.134

سطح معنی داری
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000

.000
.144

تعداد
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
سلامت محیطی
ضریب همبستگی
.623**
.605**
.506**
.587**
.534**
.531**
.624**
.603**
.432**
1
-.023

سطح معنی داری
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000

.799

تعداد
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
ادراک از خدا
ضریب همبستگی
.075
.022
-.011
.073
.125
.084
.084
.034
.134
-.023
1

سطح معنی داری
.418
.815
.906
.426
.173
.360
.364
.715
.144
.799

تعداد
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120

با توجه به نتایج درج شده در جدول فوق، در همه مولفه ها سطح معنیداری مشاهده شده از 05/0 بزرگتر است و با 95 درصد اطمینان میتوان گفت که هیچ یک از مولفههای متغیر سبک زندگی با متغیر ادراک از خدا رابطه خطی معنادار ندارند.

نمودار 6-4 پراکنش مولفه‌های سبک زندگی وادراک از خدا

جدول 4-8 ضریب همبستگی متغیر هویت و ادراک از خدا
متغیر
هویت
ادراک از خدا
هویت
ضریب همبستگی
1
*207/0

سطح معنی داری

23/0

تعداد
120
120
ادراک از خدا
ضریب همبستگی
*207/0
1

سطح معنی داری
023/0

تعداد
120
120

با توجه به نتایج درج شده در جدول فوق، با 95 درصد اطمینان میتوان گفت متغیر هویت و ادراک از دارای رابطه خطی معنادار و مثبت هستند.

نمودار 4-7 پراکنش هویت و ادراک از

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *