پایان نامه رایگان با موضوع سلامت روان، مواد مخدر

جمله آزمون tبرای مقایسه میانگین ها و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.
برای سنجش رابطه متغیرهای تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. این آزمون با ضریب اطمینان ۹۵ درصد و سطح خطای ۵ درصد انجام شده است. برای سنجش تفاوت بین متغیرها از آزمونهای مقایسه میانگین استفاده میشود. آزمون مناسب برای مقایسه دادهها و متغیرها آزمون t است. ضمنا به دلیل اینکه متغیرهای تحقیق از نوع فاصله ای وترتیبی بوده اند از ضریب همبستگی پیرسون وتجزیه وتحلیل داده‌ها استفاده شده است .

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- مقدمه
دراین بخش داده‌های تحقیق با استفاده از روش علمی‌ مورد ارزیابی قرار میگیرند،تجزیه وتحلیل یافته ها در دوبخش انجام شد: بخش اول توصیف داده‌های تحقیق ودر بخش دوم داده ها تحلیل می‌ شوند این تحلیل به وسیله نرم افزار (spss)انجام گرفته است وبا توجه به هدف تحقیق ومقیاس بکار رفته از آزمون tوضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است .

۴-۲- تجزیه و تحلیل یافته‌ها
داده‌های جمع‌آوری شده در جامعه‌آماری با استفاده از نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند.

۴-۳- توصیف دادهها
جدول ۴-۱ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب تحصیلات
درصد فراوانی تجمعی
درصد توزیع فراوانی
فراوانی
وضعیت تاهل
۰/۵
۰/۵
۶
زیر دیپلم
۷/۲۱
۷/۱۶
۲۰
دیپلم
۰/۴۰
۳/۱۸
۲۲
فوق دیپلم
۲/۹۲
۲/۵۴
۶۵
لیسانس
۰/۱۰۰
۸/۵
۷
فوق لیسانس

۰/۱۰۰
۱۲۰
جمع
ارقام این جدول نشان میدهد از تعداد ۱۲۰ نفر پاسخگو، ۰/۵ درصد زیر دیپلم، ۷/۱۶ درصد دیپلم، ۳/۱۸ درصد فوق دیپلم، ۲/۵۴ درصد لیسانس و ۸/۵ درصد فوق لیسانس بوده‌اند.

نمودار ۴-۱ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات

جدول ۴-۲ میانگین و انحراف معیار سن پاسخگویان
تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
۱۲۰
۱۵
۶۸
۸۳/۲۹
۰۸/۸

ارقام این جدول نشان میدهد از بین ۱۲۰ نفر پاسخگو کم سن ترین آن ها ۱۵ و مسن ترین ۶۸ ساله بوده است. میانگین سنی پاسخگویان ۸۳/۲۹ سال با انحراف معیار ۰۸/۸ بوده است.

جدول ۴-۳ میانگین و انحراف معیارمولفه‌های سبک زندگی
مولفه
تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
سلامت جسمانی
۱۲۰
۴۳/۱
۰/۴
۹۶/۲
۴۸/۰
ورزش و تندرستی
۱۲۰
۸۶/۱
۰/۴
۱۲/۳
۳۹/۰
کنترل وزن و تغذیه
۱۲۰
۴۳/۱
۰/۴
۰۸/۳
۴۸/۰
پیشگیری از بیماری
۱۲۰
۴۳/۱
۰/۴
۰۶/۳
۴۷/۰
سلامت روانشناختی
۱۲۰
۴۳/۱
۰/۴
۱۹/۳
۴۲/۰
معنویت
۱۲۰
۵۰/۱
۸۳/۳
۰۳/۳
۳۷/۰
سلامت اجتماعی
۱۲۰
۲۹/۱
۴۳/۳
۶۹/۲
۳۸/۰
اجتناب از داروها و مواد مخدر
۱۲۰
۴۰/۱
۰/۴
۸۷/۲
۴۹/۰
پیشگیری از حوادث
۱۲۰
۰/۲
۰/۴
۳۴/۳
۳۸/۰
سلامت محیطی
۱۲۰
۰/۱
۰/۴
۰۳/۳
۴۶/۰

بیماری ۰۶/۳، سلامت روانشناختی ۱۹/۳، معنویت ۰۳/۳، سلامت اجتماعی ۶۸/۲، اجتناب از داروها و مواد مخدر ۸۷/۲، پیشگیری از حوادث ۳۴/۳ و حداقل مقدار هر کدام از مولفه ها باید ۱ و حداکثر آن ۴ باشد. طبق ارقام این جدول در بین ۱۲۰ نفر پاسخگو میانگین مولفه سلامت جسمانی ۹۶/۲، ورزش و تندرستی ۱۲/۳، کنترل وزن و تغذیه ۰۸/۳، پیشگیری از سلامت محیطی ۰۳/۳ است. بیشترین میانگین متعلق به مولفه پیشگیری از حوادث و کمترین آن مربوط به سلامت اجتماعی است.

نمودار ۴-۲ میانگین مولفه‌های سبک زندگی پاسخگویان

جدول ۴-۴ میانگین و انحراف متغیرهای تحقیق
مولفه
تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
سبک زندگی
۱۲۰
۵۹/۱
۹۱/۳
۱۱/۳
۳۳/۰
هویت

۱۲۰
۴۵/۱
۰/۴
۳۴/۳
۴۱/۰
ادراک از خدا
۱۲۰
۸۹/۱
۴۴/۳
۵۷/۲
۲۲/۰

طبق ارقام این جدول در بین ۱۲۰ نفر پاسخگو میانگین متغیر سبک زندگی ۱۱/۳، هویت ۳۴/۳ و ادراک از خدا برابر ۵۷/۲ است. بیشترین میانگین متعلق به متغیر هویت و کمترین آن مربوط به ادراک از خدا است.

نمودار ۴-۳ میانگین متغیرهای تحقیق

۴-۴- سنجش رابطه متغیرهای تحقیق
برای سنجش رابطه متغیرهای تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. این آزمون با ضریب اطمینان ۹۵ درصد و سطح خطای ۵ درصد انجام شده است. و نشان میدهد که آیا بین دو متغیر مورد آزمون رابطه خطی معنادار وجود دارد یا نه؟
چنانچه سطح معنیداری مشاهده شده از ۰۵/۰ کوچکتر باشد میتوان گفت رابطه خطی معنادار بین دو وجود دارد. در غیر اینصورت رابطه معنا دار نیست.

۴-۵- فرضیات تحقیق:
بین سبک زندگی ،هویت و ادراک از خدا رابطه وجود دارد.

جدول ۴-۵ ضریب همبستگی متغیر سبک زندگی با هویت و ادراک از خدا
متغیر
سبک زندگی
هویت
ادراک از خدا
سبک زندگی
ضریب همبستگی
۱
.۳۱۸**
.۰۷۰

سطح معنی داری

.۰۰۰
.۴۴۹

تعداد
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
هویت
ضریب همبستگی
.۳۱۸**
۱
.۲۰۷*

سطح معنی داری
.۰۰۰

.۰۲۳

تعداد
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
ادراک از خدا
ضریب همبستگی
.۰۷۰
.۲۰۷*
۱

سطح معنی داری
.۴۴۹
.۰۲۳

تعداد
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰

با توجه به نتایج درج شده در جدول فوق، با ۹۵ درصد اطمینان میتوان گفت متغیر سبک زندگی و هویت دارای رابطه خطی معنادار و مثبت هستند در حالی رابطه خطی متغیرهای سبک زندگی و ادراک از خدا از نظر آماری معنادار نیست.

نمودار ۴-۴-پراکنش داده‌های سبک زندگی ،هویت وادراک از خدا
>

بین مولفه‌های مختلف سبک زندگی و سبک‌های هویت و ادراک از خدا رابطه وجود دارد (فرضیات ۳ تا ۱۲)
جدول ۴-۶ ضریب همبستگی مولفه‌های مختلف سبک زندگی و هویت
متغیر
سلامت جسمانی
ورزش و تندرستی
کنترل وزن و تغذیه
پیشگیری از بیماری
سلامت روانشناختی
معنویت
سلامت اجتماعی
اجتناب از داروها و مواد مخدر
پیشگیری از حوادث
سلامت محیطی
هویت
سلامت جسمانی
ضریب همبستگی
۱
.۴۸۹**
.۴۴۳**
.۵۹۵**
.۵۵۱**
.۴۸۴**
.۵۸۲**
.۶۲۱**
.۴۲۱**
.۶۲۳**
.۲۳۹**

سطح معنی داری

.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۹

تعداد
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
ورزش و تندرستی
ضریب همبستگی
.۴۸۹**
۱
.۴۴۹**
.۵۹۱**
.۵۲۱**
.۵۲۰**
.۵۳۳**
.۵۸۴**
.۵۶۸**
.۶۰۵**
.۲۴۸**

سطح معنی داری
.۰۰۰

.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۶

تعداد
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
کنترل وزن و تغذیه
ضریب همبستگی
.۴۴۳**
.۴۴۹**
۱
.۵۴۹**
.۵۷۸**
.۴۹۰**
.۴۹۱**
.۴۹۰**
.۵۰۶**
.۵۰۶**
.۲۴۴**

سطح معنی داری
.۰۰۰
.۰۰۰

.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۷

تعداد
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
پیشگیری از بیماری
ضریب همبستگی
.۵۹۵**
.۵۹۱**
.۵۴۹**
۱
.۵۸۸**
.۴۷۵**
.۵۴۷**
.۶۵۸**
.۵۳۹**
.۵۸۷**
.۳۲۰**

سطح معنی داری
.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۰

.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۰

تعداد
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
سلامت روانشناختی
ضریب همبستگی
.۵۵۱**
.۵۲۱**
.۵۷۸**
.۵۸۸**
۱
.۵۲۸**
.۷۰۱**
.۴۸۳**
.۴۵۷**
.۵۳۴**
.۳۲۱**

سطح معنی داری
.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۰

.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۰

تعداد
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
معنویت
ضریب همبستگی
.۴۸۴**
.۵۲۰**
.۴۹۰**
.۴۷۵**
.۵۲۸**
۱
.۵۷۱**
.۵۲۵**
.۵۲۵**
.۵۳۱**
.۲۷۱**

سطح معنی داری
.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۰

.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۳

تعداد
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
سلامت اجتماعی
ضریب همبستگی
.۵۸۲**
.۵۳۳**
.۴۹۱**
.۵۴۷**
.۷۰۱**
.۵۷۱**
۱
.۴۹۴**
.۴۲۶**
.۶۲۴**
.۲۷۹**

سطح معنی داری
.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۰

.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۲

تعداد
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
اجتناب از داروها و مواد مخدر
ضریب همبستگی
.۶۲۱**
.۵۸۴**
.۴۹۰**
.۶۵۸**
.۴۸۳**
.۵۲۵**
.۴۹۴**
۱
.۴۶۹**
.۶۰۳**
.۲۴۵**

سطح معنی داری
.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۰

.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۷

تعداد
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
پیشگیری از حوادث
ضریب همبستگی
.۴۲۱**
.۵۶۸**
.۵۰۶**
.۵۳۹**
.۴۵۷**
.۵۲۵**
.۴۲۶**
.۴۶۹**
۱
.۴۳۲**
.۱۷۶

سطح معنی داری
.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۰

.۰۰۰
.۰۵۴

تعداد
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
سلامت محیطی
ضریب همبستگی
.۶۲۳**
.۶۰۵**
.۵۰۶**
.۵۸۷**
.۵۳۴**
.۵۳۱**
.۶۲۴**
.۶۰۳**
.۴۳۲**
۱
.۱۸۶*

سطح معنی داری
.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۰

.۰۴۲

تعداد
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
هویت
ضریب همبستگی
.۲۳۹**
.۲۴۸**
.۲۴۴**
.۳۲۰**
.۳۲۱**
.۲۷۱**
.۲۷۹**
.۲۴۵**
.۱۷۶
.۱۸۶*
۱

سطح معنی داری
.۰۰۹
.۰۰۶
.۰۰۷
.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۳
.۰۰۲
.۰۰۷
.۰۵۴
.۰۴۲

تعداد
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰

با توجه به نتایج درج شده در جدول فوق، در همه مولفه ها غیر از مولفه پیشگیری از حوادث سطح معنیداری مشاهده شده از ۰۵/۰ کوچکتر است و با ۹۵ درصد اطمینان میتوان گفت که این مولفهها از متغیر سبک زندگی با متغیر هویت رابطه خطی معنادار و مثبت دارند. به این معنا که با افزایش نمره هویت فرد نمره سبک زندگی او در سطح مولفههای فوق افزایش مییابد.در بین این مولفهها بیشترین همبستگی مشاهده شده مربوط به سلامت روانشناختی و کمترین آن مربوط به سلامت محیطی است. به عبارتی می‌ توان گفت شدت رابطه خطی بین سلامت روانشناختی و هویت از همه مولفه ها بیشتر و بین سلامت اجتماعی و هویت از همه مولفهها کمتر است. مولفه پیشگیری از حوادث با متغیر هویت رابطه خطی معنادار ندارد.

نمودار ۴-۵ پراکنش مولفههای سبک زندگی و هویت

جدول ۴-۷ ضریب همبستگی مولفه‌های متغیر سبک زندگی و ادراک از خدا
متغیر
سلامت جسمانی
ورزش و تندرستی
کنترل وزن و تغذیه
پیشگیری از بیماری
سلامت روانشناختی
معنویت
سلامت اجتماعی
اجتناب از داروها و مواد مخدر
پیشگیری از حوادث
سلامت محیطی
ادراک از خدا
سلامت جسمانی
ضریب همبستگی
۱
.۴۸۹**
.۴۴۳**
.۵۹۵**
.۵۵۱**
.۴۸۴**
.۵۸۲**
.۶۲۱**
.۴۲۱**
.۶۲۳**
.۰۷۵

سطح معنی داری

.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۰
.۴۱۸

تعداد
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
ورزش و تندرستی
ضریب همبستگی
.۴۸۹**
۱
.۴۴۹**
.۵۹۱**
.۵۲۱**
.۵۲۰**
.۵۳۳**
.۵۸۴**
.۵۶۸**
.۶۰۵**
.۰۲۲

سطح معنی داری
.۰۰۰

.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۰
.۸۱۵

تعداد
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
کنترل وزن و تغذیه
ضریب همبستگی
.۴۴۳**
.۴۴۹**
۱
.۵۴۹**
.۵۷۸**
.۴۹۰**
.۴۹۱**
.۴۹۰**
.۵۰۶**
.۵۰۶**
-.۰۱۱

سطح معنی داری
.۰۰۰
.۰۰۰

.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۰
.۹۰۶

تعداد
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
پیشگیری از بیماری
ضریب همبستگی
.۵۹۵**
.۵۹۱**
.۵۴۹**
۱
.۵۸۸**
.۴۷۵**
.۵۴۷**
.۶۵۸**
.۵۳۹**
.۵۸۷**
.۰۷۳

سطح معنی داری
.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۰

.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۰
.۴۲۶

تعداد
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
سلامت روانشناختی
ضریب همبستگی
.۵۵۱**
.۵۲۱**
.۵۷۸**
.۵۸۸**
۱
.۵۲۸**
.۷۰۱**
.۴۸۳**
.۴۵۷**
.۵۳۴**
.۱۲۵

سطح معنی داری
.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۰

.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۰
.۱۷۳

تعداد
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
معنویت
ضریب همبستگی
.۴۸۴**
.۵۲۰**
.۴۹۰**
.۴۷۵**
.۵۲۸**
۱
.۵۷۱**
.۵۲۵**
.۵۲۵**
.۵۳۱**
.۰۸۴

سطح معنی داری
.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۰

.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۰
.۳۶۰

تعداد
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
سلامت اجتماعی
ضریب همبستگی
.۵۸۲**
.۵۳۳**
.۴۹۱**
.۵۴۷**
.۷۰۱**
.۵۷۱**
۱
.۴۹۴**
.۴۲۶**
.۶۲۴**
.۰۸۴

سطح معنی داری
.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۰

.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۰
.۳۶۴

تعداد
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
اجتناب از داروها و مواد مخدر
ضریب همبستگی
.۶۲۱**
.۵۸۴**
.۴۹۰**
.۶۵۸**
.۴۸۳**
.۵۲۵**
.۴۹۴**
۱
.۴۶۹**
.۶۰۳**
.۰۳۴

سطح معنی داری
.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۰

.۰۰۰
.۰۰۰
.۷۱۵

تعداد
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
پیشگیری از حوادث
ضریب همبستگی
.۴۲۱**
.۵۶۸**
.۵۰۶**
.۵۳۹**
.۴۵۷**
.۵۲۵**
.۴۲۶**
.۴۶۹**
۱
.۴۳۲**
.۱۳۴

سطح معنی داری
.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۰

.۰۰۰
.۱۴۴

تعداد
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
سلامت محیطی
ضریب همبستگی
.۶۲۳**
.۶۰۵**
.۵۰۶**
.۵۸۷**
.۵۳۴**
.۵۳۱**
.۶۲۴**
.۶۰۳**
.۴۳۲**
۱
-.۰۲۳

سطح معنی داری
.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۰

.۷۹۹

تعداد
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
ادراک از خدا
ضریب همبستگی
.۰۷۵
.۰۲۲
-.۰۱۱
.۰۷۳
.۱۲۵
.۰۸۴
.۰۸۴
.۰۳۴
.۱۳۴
-.۰۲۳
۱

سطح معنی داری
.۴۱۸
.۸۱۵
.۹۰۶
.۴۲۶
.۱۷۳
.۳۶۰
.۳۶۴
.۷۱۵
.۱۴۴
.۷۹۹

تعداد
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۰

با توجه به نتایج درج شده در جدول فوق، در همه مولفه ها سطح معنیداری مشاهده شده از ۰۵/۰ بزرگتر است و با ۹۵ درصد اطمینان میتوان گفت که هیچ یک از مولفههای متغیر سبک زندگی با متغیر ادراک از خدا رابطه خطی معنادار ندارند.

نمودار ۶-۴ پراکنش مولفه‌های سبک زندگی وادراک از خدا

جدول ۴-۸ ضریب همبستگی متغیر هویت و ادراک از خدا
متغیر
هویت
ادراک از خدا
هویت
ضریب همبستگی
۱
*۲۰۷/۰

سطح معنی داری

۲۳/۰

تعداد
۱۲۰
۱۲۰
ادراک از خدا
ضریب همبستگی
*۲۰۷/۰
۱

سطح معنی داری
۰۲۳/۰

تعداد
۱۲۰
۱۲۰

با توجه به نتایج درج شده در جدول فوق، با ۹۵ درصد اطمینان میتوان گفت متغیر هویت و ادراک از دارای رابطه خطی معنادار و مثبت هستند.

نمودار ۴-۷ پراکنش هویت و ادراک از