پایان نامه رایگان مدیریت : برنامه درسی ملی

Brown Arrow Choice on Road Street, Go Ahead Concept. Female Standing and Many Different Direction Arrows Line with Nude Shoe. Selfie Woman Wearing Beige Medium High-Heels Shoes on Wooden Background.

های بشر به شکوفایی و کمال خواهد رسید.
تحقق این هدف نیازمند ترسیم نقشه راهی است که در آن نحوه طی مسیر، منابع و امکانات لازم، تقسیم کار در سطح ملی و الزامات در این مسیر به صورت شفاف و دقیق مشخص شده باشد. در تهیه سند ملی تحول بنیادین آموزش و پرورش کوشش شده تا با الهام گیری از اسناد بالا دستی و بهره گیری از ارزش های بنیادین آنها و توجه به اهداف راهبردی نظام جمهوری اسلامی ایران، چشم انداز و اهداف تعلیم و تربیت در افق 1404هجری شمسی تبیین شود. تحول بنیادین در نظام آموزش و پرورش مبتنی بر آرمان های بلند نظام اسلامی باید معطوف به چشم اندازی باشد که در افق روشن 1404، ترسیم گر ایرانی توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویتی اسلامی انقلابی و الهام بخش جهان اسلام همراه با تعاملی سازنده و مؤثر در عرصه روابط بین المللی است.
اگر چه در سه دهه گذشته تلاش های وافری از طرف مسئولان و دست اندرکاران نظام تعلیم و تربیت برای بهبود و اصلاح نظام آموزشی کشور به عمل آمد که خوشبختانه نتایج مثبت و مفیدی نیز برجای گذاشته است؛ ولی هنوز آموزش و پرورش با چالش های جدی روبه رو است و برون داد آن در طراز جمهوری اسلامی ایران و پاسخ گوی تحولات محیطی و نیازهای جامعه نمی باشد. از این روتاکیدات رهبر انقلاب اسلامی مبنی برضرورت تحول بنیادی در آموزش و پرورش با تکیه بر فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی- ایرانی و تدوین الگوی اسلامی- ایرانی برای تحول و پرهیز از الگوهای وارداتی، کهنه و تقلیدی محض، چراغ راه برون رفت از چالش های نظام آموزشی کشور است. خوشبختانه با درک ضرورت و اهمیت این امر و در پاسخ به ندای هوشمندانه رهبری معظم انقلاب اسلامی، طرح تدوین سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در افق چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران پس از تدوین و تصویب در شورای عالی آموزش و پرورش در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت و سرانجام پس از شکل گیری حلقه های کارشناسی- پژوهشی با مشارکت صاحب نظران حوزوی، دانشگاهی و مدیران و کارشناسان مجرب آموزش و پرورش و سایر دستگاه های ذی ربط، ضمن پایبندی به دیدگاه های امام خمینی و نظرات مقام معظم رهبری درباره تحول بنیادین نظام آموزشی و همسو با اسناد فرا دستی، از جمله سند چشم انداز بیست ساله کشور، سند مذکور به تصویب این شورا رسید.
2-16 چارچوب مفهومی پژوهش
هوش فرهنگی
هوش فرهنگی

ابزار تحلیل : فیش برداری
ابزار تحلیل : فیش برداری
واحد تحلیل : جمله
واحد تحلیل : جمله
روش : تحلیل محتوا
روش : تحلیل محتوا
مؤلفه های (فراشناختی، شناختی، انگیزشی و رفتاری) هوش فرهنگی
مؤلفه های (فراشناختی، شناختی، انگیزشی و رفتاری) هوش فرهنگی
مؤلفه های (فراشناختی ،شناختی، انگیزشی ورفتاری) هوش فرهنگی
مؤلفه های (فراشناختی ،شناختی، انگیزشی ورفتاری) هوش فرهنگی
سند برنامه درسی
سند برنامه درسی
سند تحول بنیادین
سند تحول بنیادین

فصل سوم:
روش شناسی تحقیق
فصل سوم:
روش شناسی تحقیق

مقدمه
فصل سوم این طرح پژوهشی، به روش شناسی تحقیق اختصاص دارد. روش شناسی علمی، نظامی است از قواعد و روشهایی که پژوهش بر آن بنا نهاده شده است و ادعاها در مورد مسأله پژوهش مورد ارزشیابی قرار می گیرد. روش، لازمه دستیابی به دانش و ابزاری جهت حرکت از مجهولات به معلومات است. هدف از روش علمی، کشف حقیقت است. تحقیق از نظر روش شناسی، کاربردروش های علمی در حل یک مسأله یا پاسخگویی به یک سؤال می باشد. مراحل انجام تحقیق در شکل زیر نشان داده شده است. (شکل شماره3-1)

برای اینکه نتایج حاصل از تحقیق معتبر باشد، بایستی از یک روش مناسب در تحقیق استفاده شود، زیرا که انتخاب نادرست منجر به نتیجه گیری نادرست می شود. در این فصل ابتدا به بررسی روش تحقیق، روش های گرد آوری اطلاعات و جامعه آماری پرداخته وسپس پایایی و اعتبار ابزار سنجش مورد بررسی وروش های آماری تحلیل داده ها بیان می شود.
3-1روش پژوهش
نوع این پژوهش توصیفی و درگروه پژوهش های کاربردی قرار می گیرد. و روش مورد استفاده، روش کمی و از نوع تحلیل محتوا می باشد.
تفکر بنیادی تحلیل محتوا عبارت است از: قرار دادن اجزای یک متن(کلمات، جملات، پاراگراف ها و… بر حسب واحدهایی که انتخاب می شوند) در مقولاتی که از پیش تعیین شده اند. البته تحلیل محتوا تنها محدود به متن و نوشته نمی شود، بلکه می تواند شامل سایر مطالب از جمله تصاویر، نقشه ها، نقاشی ها و نمودارها نیز باشد(رضوانی، 1389 : 156 – 137).
لازم به ذکر است که در بخش تحلیل محتوا از تکنیک تحلیلی آنتروپی شانون استفاده شده است. تکنیک آنتروپی شانون که بر گرفته از نظریه سیستم ها است، پردازش داده ها را در بحث تحلیل محتوا با نگاه جدیدی مطرح می کند. بدین صورت که، بعد از شناسایی مؤلفه های هوش فرهنگی و سطوح آن ابتدا پیام برحسب مقوله ها به تناسب هر منبع در قالب فراوانی شمارش شد. بر اساس داده های جدول فراوانی، این داده ها به هنجار گردیدند، سپس بار اطلاعاتی هر مقوله محاسبه و در آخر با استفاده از بار اطلاعاتی مقوله ها ضریب اهمیت هر یک از مقوله ها به دست آمد (آذر، 1380: 5 – 4).
واحد تحلیل محتوا در پژوهش شامل: جمله، بوده و مقوله بندی و تعیین شاخص ها با روش جعبه ای صورت گرفت، یعنی طبقات(مقوله ها) قبل از اجرای تحقیق تعیین شدند که به همین دلیل به آن، روش از پیش تعیین شده نیز می گویند (نوریان، 1389: 65).
از آنجا که سند برنامه درسی ملی ایران و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نقشهی راه آموزش و پرورش خواهد بود نیاز به تحلیل و بررسی عملی دارد. این تحلیل به دست اندرکاران کمک می کند تا در انتخاب، تهیه و تدوین و گزینش مطالب، تصمیمات درستی را اتخاذ نمایند. بنابراین پژوهشگر سعی کرده است با تمرکز به تحلیل سند برنامه درسی و سندتحول، اطلاعات دقیق و عمیقی درباره پرداختن به مؤلفه های هوش فرهنگی دراین دو سند به دست آورد.
3-2 جامعه آماری
جامعه آماری این پژوهش سند برنامه درسی ملی ایران( نگاشت سوم ) و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش می باشد.
3-3 نمونه و روش نمونه گیری
نمونه و نمونه گیری از مهم ترین مباحث در آمار علوم انسانی است. دراین پژوهش به علت محدودیت جامعه پژوهش که شامل دو سند :
سند برنامه درسی ملی ایران 2- سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، نمونه گیری صورت نگرفته و کل جامعه متنی به عنوان نمونه پژوهش در نظر گرفته شده است.
3-4 ابزار پژوهش
برای استخراج فراوانی مؤلفه های هوش فرهنگی در سند برنامه درسی ملی و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش از چک لیست تحلیل محتوای، از پیش سازمان یافته استفاده شده است. این ابزار دارای 4مؤلفه اصلی فراشناختی، شناختی، انگیزشی و رفتاری هوش فرهنگی و20 مؤلفهی فرعی می باشد.
روش کار در پژوهش حاضر به این صورت است که متن کامل سند برنامه درسی و سند تحول بنیادین به طور دقیق مورد مطالعه قرار می گیرد و جمله های مربوط یادداشت و فیش برداری می شود.واحد تحلیل در متن جمله است.
3-5 روایی و پایایی
برای حصول اطمینان از وجود روایی، ازروش روایی صوری، محتوایی و نظر متخصصان استفاده شده است. به این ترتیب که فرم اولیه تحلیل محتوا، که شامل کلیه ابعاد، سطوح و مؤلفه های هوش فرهنگی بود در اختیار گروهی از صاحب نظران برنامه‌ ریزی درسی و متخصصان برای تغییر و اصلاح قرار گرفت، که پس از اعمال نظر آن ها چک لیست تحلیل محتوا در قالب چارچوب مفهومی تهیه شد. و به منظور تعیین پایایی ابزار تحقیق از روش باز آزمایی استفاده شد. بدین طریق که ا سناد مورد تحلیل دوبار مورد مطالعه قرار گرفتند و مقدار ضریب همبستگی 87/0 حاصل گشت.
3-6 روش اجرا و جمع‌آوری اطلاعات پژوهش
در این مطالعه، تحلیل محتوای سندهای مذکور در سه مرحله انجام گرفته است:
در مرحله مقدماتی:
1- تعیین جامعه پژوهش.
2- تعیین نمونه پژوهش.
3- مطالعه مبانی علمی، مقالات، کتب و منابع مربوط به هوش فرهنگی.
4- استخراج مؤلفه های اصلی و مؤلفه های فرعی که در ذیل هر مؤلفه می گنجد.
مرحله دوم: روایی و پایایی ابزار
مرحله سوم: اجرای پژوهش
1- تحلیل جملات به عنوان واحد تحلیل.
2- استخراج و ثبت موارد مرتبط.
3- شمارش فراوانی هرکدام ازمؤلفه ها.
4- پاسخ به سوالات تحقیق.
5- تجزیه و تحلیل نتایج و ارائه پیشنهادات.
3-7 روش تجزیه و تحلیل داده های آماری پژوهش
در بخش اول پژوهش تحلیل داده های اسنادی به روش کیفی صورت پذیرفت، اما در بخش دوم با توجه به روش انجام پژوهش ماهیت، هدف و نوع مقیاس اندازه گیری، تحلیل آماری داده های پژوهش در سطح توصیفی انجام شد، البته در این ارتباط ضمن بهره مندی از شاخص های گرایش مرکزی و پراکندگی چون؛ فراوانی، درصد، میانگین، رتبه بندی و جداول توصیفی؛ داده های پژوهش در فرایند تحلیلی آنتروپی شانون(استخراج فراوانی مؤلفه ها و درج آن در جدول مربوطه، به هنجار کردن داده های جدول فراوانی، محاسبه بار اطلاعاتی مقوله ها و به دست آوردن ضریب اهمیت آن ها) تجزیه، تحلیل و توصیف شد.
مرحله اول: ماتریس فراوانی های جدول فراوانی باید بهنجار شوند که برای
این کار از این رابطه استفاده می‌شود:
هنجار شدهی ماتریس فروانی =P
فروانی مقوله=F
شماره پاسخگو=i
شماره مقوله = j
تعداد پاسخگو = m
مرحله دوم: بار اطلاعاتی هر مقوله را محاسبه کرده و در ستون های مربوطه قرار می دهیم و برای این منظور از رابطه زیر استفاده می شود:
هنجار شدهی ماتریس = P
J =(1,2,…,n)
لگاریتم =
شماره مقوله = j
شماره پاسخگو = I
مرحله سوم: با استفاده از بار اطلاعاتی مقوله ها (i=1,2,…,n) ضریب اهمیت هر یک از مقوله ها محاسبه شده و هر مقوله ای که دارای بار اطلاعاتی بیشتری باشد از درجه اهمیت (Wj) بیشتری برخوردار است. که برای محاسبهی ضریب اهمیت از رابطه زیر استفاده شده:
درجهی اهمیت =
باراطلاعاتی هرمقوله = Ej
تعداد مقوله ها = n
شماره مقوله = j
لازم به ذکر است در محاسبهی Ej مقادیر Pij که برابر صفر باشد به دلیل بروز خطا و جواب بی نهایت در محاسبات ریاضی با عدد بسیار کوچک 00001/0 جایگزین شده است اما j شاخصی است که ضریب اهمیت هر مقوله را در یک پیام با توجه به شکل پاسخگوها مشخص می کند از طرفی با توجه به بردار w، مقوله های حاصل از پیام را نیز رتبه بندی می کنیم.
فصل چهارم:
تجزیه و تحلیلیافته های تحقیق
فصل چهارم:
تجزیه و تحلیلیافته های تحقیق

مقدمه
یک برنامه ریزی خوب و پژوهش مستلزم پیش بینی روش های مناسب برای تجزیه و تحلیل داده ها می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های آماری به عنوان یک فرایند علمی، یکی از مجموعه فعالیت های اساسی هر کار پژوهشی است.
در این فصل، یافته های حاصل از تحلیل محتوای سند برنامه درسی ملی ایران و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، بیان می شود. ابتدا میزان پرداختن به مؤلفه های هوش فرهنگی( فراشناختی، شناختی، انگیزشی و رفتاری) در سند برنامه درسی وسند تحول بنیادین، به صورت کامل یعنی مصداق های پیدا شده برای هرمؤلفه آورده شده در ضمن صفحه، پاراگراف و خط آن مصداق نیز نوشته شده است(جداول4-1-1-1تا4-1-1-4)و(جداول4-2-1-1 تا4-2-1-4) سپس این یافته ها به صورت مجموع فراوانی و درصدهای به دست آمده بر حسب هر مؤلفه در اسناد ذکر شده(جداول 4-1-2 و 4-2-2) و توزیع فراوانی مؤلفه های هوش فرهنگی در بخش های مختلف سند برنامه درسی(جدول4-1-3) و بخش های سند تحول بنیادین(جدول4-2-3) آورده می شودو بر طبق مرحله اول روش آنتروپی شانون به صورت داده های بهنجار شده در آمده اند. سپس بر اساس مرحله دوم و سوم روش آنتروپی شانون مقدار بار اطلاعاتی و ضریب اهمیت داده های حاصل از جداول (4-1-5 و4-1-6) در سند برنامه درسی و(4-2-5 و4-2-6) آورده شده است که میتوان ضریب اهمیت و جایگاه هر مؤلفه هوش فرهنگی را درسند برنامه درسی و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بیان کرد.
جدول 4-1-1-1میزان بعد فراشناختی هوش فرهنگی در سند برنامه درسی ملی ایران.
ردیف
مؤلفه
صفحه
قسمت/پارگراف
بند
خط
مصداق
1
آگاهی از دانش فرهنگی در تعامل با افرادی از پیشینه فرهنگی مختلف
43
9/1/5/2
شناخت تهاجم فرهنگی و راه‌های مقابله با آن
44
10/2/5/2
شناخت مفهوم جهانی شدن، ابعاد و پیامد‌های آن
44

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

12/2/5/2
درک رابطه‌ خرده فرهنگ‌های ایرانی با فرهنگ ملی و فرهنگ بومی با سایر فرهنگ‌ها
44
13/2/5/2
توجه به دانشهای پیشرفته مورد نیاز جامعه واهمیت توسعه علمی و فناوری درکشور
46
4/3/6/2
بصیرت نسبت به جایگاه و رسالت جهانی ایران اسلامی و نظام مردم سالار دینی و دوستان و دشمنان آن
59
آگاهی ازترفندهای استعماردرآسیب رساندن به اسلام، مسلمانان ووحدت مردم ایران
87
3
8
دست‌یابی به سواد فرهنگی و میان فرهنگی برای درک ارتباط فرهنگ‌ها، اقوام و ملیت‌ها در سطح ملی و جهانیْ و ارتباط خرده فرهنگ‌ها با فرهنگ غالب، تمایز فرهنگ مدرن و سنتی،
101
2
1
پرورش علمی متربیان و برخوردار شدن ایشان ازسواد علمی فنّاورانه در بُعد اجتماعی لازمه‌ بقای عزت مدار و توسعه‌ پایدار ایران اسلامی است،
2
بکارگیری دانش فرهنگی در تعاملات میان فرهنگی
7
1
تولید برنامه درسی ملی ایران براساس مبانی،ارزشها واهداف…وبا استفاده از توانمندیهای بومی و ملی و…
8
10
به منظور بهره گیری از نظرات کارشناسان و متخصصان ونیز کمیته های ستادی واستانی…ویافته های نشستهای منطقه ای وسراسری و همایشها
13
2
6
توجه به ویژگیهای بومی بودن، مستقل بودن، کارامد بودن الگوی پیشنهادی در عین استفاده از همه تجربه های موفق جهانی
14
2
بهره مند از تجربه های موفق ملی وجهانی با استفاده از ابزار و شیوه های علمی و…
22
42/4/1
ارتقا جایگاه علمی، سیاسی، اقتصادی وفرهنگی و معنوی ایران در عرصه بین الملل
23
447/4/1
ارتقا جایگاه امت اسلامی در عرصه های علمی وفناوری ….در جهان
24
7/5/1
…گسترش عدالت و تشکیل تمدن اسلامی در راستای ظهور و تشکیل دولت عدل جهانی است؛
29
7/7/1
برنامه‌ درسی در برخورد با فرهنگ ملی و خرده فرهنگ‌ها باید نقش فعال، وحدت‌‌گرا و تعالی بخشی ایفا کند؛
29
8/7/1
نهاد تعلیم و تربیت با سایر نهادها در ارتباط متقابل می‌باشد و وظیفه دارد ضمن پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه و مطالبات اجتماعی رسالت تربیتی خود را به درستی ایفا کند
58
درک خدمات اسلام به فرهنگ و تمدن بشری
60
تلاش در پیشرفت علمی و فنّاوری کشور و ایمان به توانایی مردم ایران در رقابت جهانی
61
تفکر در برآورده ساختن نیازهای اجتماعی، اقتصادی و فنّاوری کشور
96
2
10
متربیان باید ویژگی‌های تمدن و فرهنگ ایرانی اسلامی و تأثیر آن در توسعه‌ جامعه‌ بشری را درک کرده و…
101
2
5
رشدوارتقاتوانمندیهاوشایستگیهای…دانشی، مهارتی و اخلاقی..در ارتقا زندگی فردی،خانوادگی، ملی و جهانی می انجامد
103
2
10/6/3
1
آموزش زبان‌های خارجی بستر مناسبی را برای درک و دریافت و انتقال میراث فرهنگی و دستاوردهای دانش بشری در قالب‌های … برای مقاصد و مخاطبان گوناگون در مبادلات بین فرهنگی فراهم می‌کند.
125
2/1/2/6

حداکثر تلاش نظام آپ در تولید مواد و رسانه های یادگیری با بهره گیری از دانش و فناوری بومی
133
3/2/3/7
برگزاری نشست‌های علمی در سطح مدرسه، منطقه و استان به منظور تبادل تجربیات، شناسایی مسائل و انعکاس آن به سطوح بالاتر
133
3/3/3/7
برگزاری نشست‌های علمی در سطح مدرسه، منطقه و استان به منظور تبادل تجربیات، شناسایی مسائل و انعکاس آن به سطوح بالاتر
3
تعدیل دانش فرهنگی در تعامل با مردم فرهنگ های آشنا
31
4/9/1
توجه جامع و متعادل برنامه‌‌های درسی و تربیتی به نیازهای کنونی و آینده‌ متربی و جامعه در سطوح محلی، ملی و جهانی و در عرصه‌های فرهنگی، اقتصادی، علمی، ..
58
درک اهمیت تعامل سازنده با سایر فرهنگ‌ها و پیامدهای تقلید کورکورانه از عملکرد

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*