پایان نامه رشته مدیریت با موضوع: عوامل حیاتی موفقیت

۳d illustration of strong red arrow breaking white wall

دوم طراحی و پس از تائید اساتید راهنما و مشاور، برای امتیازدهی در اختیار خبرگان صنعت گذاشته شد تا بر اساس یک طیف ده تایی به عوامل امتیاز دهند. در مجموع از 10 پرسشنامه پر شده جهت تلفیق نظرات و دستیابی به معیارهای نهایی از میانگین حسابی استفاده شد و عواملی که امتیاز کمتر از 7 را کسب کرده بودند حذف شدند. از آنجایی که میان برخی از زیرمعیارها و زیرمعیارها وابستگی متقابل وجود داشت در گام بعدی با استفاده از تکنیک اسمی از خبرگان خواسته شد تا روابط بین معیارها و زیرمعیارها مشخص کنند. (جداول 1-3 و 2-3 این مطلب را نشان می دهد.) بر اساس زیرمعیارها و معیارهای تعیین شده پرسشنامه نهایی طراحی شد و از آنجایی که روش مورد استفاده در پژوهش، فرایند تحلیل شبکهای میباشد لذا سؤالات پرسشنامه براساس روش فوق به صورت مقایسات زوجی تنظیم و طراحی شد تا پاسخگویان به میزان ارجحیت این عوامل نسبت به هم امتیاز دهند و این پرسشنامه نیز برای تائید به لحاظ ساختاری و محتوایی در اختیار اساتید راهنما و مشاور گذاشته شد جدول شماره1-3. وابستگی درونی معیارهای اصلی به یکدیگر
جدول شماره1-3. وابستگی درونی معیارهای اصلی به یکدیگر
جدول شماره2-3. وابستگی درونی زیرمعیارها به یکدیگر
جدول شماره2-3. وابستگی درونی زیرمعیارها به یکدیگر
و پس از تائید آنها، در اختیار 42 نفر از اندیشمندان صنعت روانکارها قرار گرفت.
زیرمعیارها
s1
s2
s3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
بهروری نیروی انسانی (s1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تجربه در فناوری s2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تصویر مناسب بین مشتریان s3
 
 
 
 
 
 
 
تنوع محصولات s4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تولید باهزینه پایین s5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تکنیک ارزیابی بازار s6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دانش فنی s7
 
 
 
 
 
 
 
 
دسترسی به مواد اولیه s8
 
 
 
 
 
 
 
 
دسترسی به نیروی ماهر s9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
شبکه قوی از عمده فروشان و خرده فروشان s10
 
 
 
 
 
 
 
 
توانایی نوآوری در محصول s11
 
 
 
 
 
 
 
 
کیفیت تولید s12
 
 
 
 
 
 
 
معیارهای اصلی
عوامل مرتبط با توزیع
عوامل مرتبط با تولید
عوامل مرتبط با بازاریابی
عوامل مرتبط با تکنولوژی
سایر موارد
عوامل مرتبط با توزیع
 
عوامل مرتبط با تولید
 
عوامل مرتبط با بازاریابی
 
عوامل مرتبط با تکنولوژی
 
سایر موارد
 
8-3 روایی(اعتبار) و پایایی
ابزار سنجش باید از روایی و پایایی لازم برخوردار باشد تا پژوهشگر بتواندداده های متناسب با پژوهش را گردآوری نماید و از طریق این دادهها و تجزیه و تحلیل آنها، فرضیههای مورد نظر را بیازماید و به سؤال پژوهش پاسخ دهد. (حافظ نیا، 1386، 155) از منظر پایایی، بررسی تجربی باید از خطاهای تصادفی و غیر قابل پیش بینی در طول اندازه گیری جلوگیری کند. (باکهاوس وهمکاران، 2003، 371) علاوه براین، یک نظر سنجی باید شرایط روایی را به انجام برساند، به عبارت دیگر اندازه گیری باید ساخت آنچه برای اندازه گیری طراحی شده را اندازه بگیرد. (باهر، 1992، 102) پایایییک پیش نیاز ضروری برای اعتبار سنجی هر نوع اندازه گیری است. (هامبرگ وجیرینگ، 1996، ص 7. پیتر، 1979، ص6)
1-8-3 روایی
چهار معیار اساسی روایی عبارتند از:
الف)روایی محتوا: معمولاً برای بررسی اجزای تشکیل دهندهی یک ابزار اندازه گیری به کار برده میشود و روایی محتوای یک ابزار اندازه گیری به سؤالهای تشکیل دهنده آن بستگی دارد. اگر سؤالهای ابزار معرف ویژگیها و مهارتهای ویژه ای باشد که پژوهشگر قصد اندازه گیری آنها را داشته باشد، آزمون دارای روایی محتواست.
در این پژوهش از آنجایی که شاخص ها از مدل تامپسون و استریکلند استخراج شده و توسط خبرگان صحه گذاری شده اند، از روایی محتوا استفاده شده است.
ب) روایی ملاکی: عبارت است از کار آمدی یک ابزار اندازه گیری در پیش بینی رفتار یک فرد در موقعیت خاص.که شامل دو نوع: 1. روایی پیشین 2. روایی همزمان میباشد. (سرمد و همکاران وهمکاران، 1384)
ج) روایی سازه: عبارت از میزان صحت سنجه، مقیاس، یا آزمون در اندازه گیری ساخت نظری یا ویژگی مورد نظر است. (ازکیا ودربان آستانه، 1382، 506)
2-8-3 پایایی
مقصود آن است که اگر ابزار اندازه گیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار و به گروه واحدی از افراد بدهیم نتایج حاصل نزدیک به هم باشد. برای اندازه گیری پایایی از معیاری به نام ضریب پایایی استفاده میکنند و اندازه آن معمولاً بین صفر تایک تغییر میکند. ضریب پایایی صفر معرف عدم پایایی و ضریب پایایییک، معرف پایایی کامل است.(خاکی، 1383، 245)
از آنجایی که تکنیک مورد استفاده در این پژوهش فرایند تحلیل شبکهای میباشد، برای حصول اطمینان از پایا بودن پرسشنامه باید نرخ ناسازگاری محاسبه شود و اگر نرخ ناسازگاری کمتر از 1/0 باشد پرسشنامه مورد استفاده که برمبنای آن ماتریس مقایسه زوجی تشکیل شده است قابل قبول بوده ولی اگر نرخ ناسازگاری بالاتر از 1/0 باشد پرسشنام
ه قابل اعتماد نیست و باید آن را حذف و یا با مراجعه به پاسخگو نسبت به اصلاح آن اقدام کرد. با توجه به مطالب بیان شده نرخ ناسازگاری کل شبکه مطابق فرمول محاسبه شد و از آنجایی که میزان آن برابر 0643/0 و کمتر از 1/0 بود قابل اعتماد بودن دادهها را نشان می داد.
nj: تعداد عناصر در j امین سطح سلسله مراتب است
J=1,2,3….,h تعداد سطوح سلسله مراتب می باشد.
Wij: وزن معیار iام در سطح j ام سلسله مراتب.
ni,j+1: تعداد عناصر j+1امین سطح سلسله مراتب است که در ارتباط با معیار iام سطح j ام سلسله مراتب مقایسه زوجی شده اند.
cs: نرخ ناسازگاری کل شبکه
Kc: وزن معیارهای کنترل یا سلسله مراتب کنترلی
µi, j+1: نرخ ناسازگاری عناصری است که در j+1 امین سطح سلسله مراتب درارتباط با معیار i ام سطح j ام سلسله مراتب مقایسه زوجی
W(k)(h): ارجحیت یا اولویت وزنی تاثیرگذاری h امین خوشه بر روی k امین خوشه
nk: تعداد عناصر در k امین خوشه
K=1,2,3….,s
µk(j,h): نرخ ناسازگاری عناصر خوشه hام است که در رابطه با تاثیرگذاری آنها بر روی معیار jام خوشه k ام مقایسه زوجی شده اند.
Wjk: ارجحیت یا اولویت حدی jامین عنصر در k امین خوشه
به همین دلیل دیگر نیاز به محاسبه پایایی با سایر روشها نمیباشد.
9-8 روش تجزیه و تحلیلداده های آماری
در این پژوهش با توجه به آنکه میان تمام متغیرها وابستگی وجود دارد و برهمدیگر تاثیر میگذارند، باید روشی انتخاب شود که در آن تجزیه و تحلیل دادهها با توجه به وابستگیهای درونی و برونی متغیرها انجام میشود. به همین دلیل روش فرایند تحلیل شبکهای این ویژگی را دارد و متغیرها را با توجه به روابطی که میانشان وجود دارد مورد سنجش قرارد میدهد. لذا روش مورد استفاده در این پژوهش تکنیک فرایند تحلیل شبکهای میباشد. این روش دارای چهار مرحله میباشد که در زیر به مراحل آن اشاره شده است:
ایجاد مدل و ساختار مسئله
تشکیل ماتریس مقایسه زوجی وبردار های اولویت
تشکیل سوپر ماتریس
انتخاب گزینه برتر
با توجه به اینکه کلیه مراحل فوق در فصل دوم توضیح داده شد، نیاز به توضیح مجدد نمیباشد و برای اطلاع از این توضیحات مراجعه شود به فصل دوم، صفحات 90-93.
لازم به ذکر با توجه به اینکه این پژوهش به شناسایی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت می پردازد و نه مقایسه سازمانهای فعال در این صنعت مرحله چهارم از پژوهش حذف شده است.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل اطلاعات

1-4- مقدمه
در فصل گذشته نحوه و روش پژوهش بیان شد، براین اساس در این فصل به تجزیه و تحلیل آنچه از طریق پرسشنامهها و مصاحبههای انجام شده میپردازیم.
همانطور که در فصول گذشته بیان شد، مدل تامپسون و استریکلند به عنوان پایه و چارچوب کار برای طراحی پرسشنامه قرار گرفت. این مدل هفت بعد را مورد بررسی قرار داده است که برای مناسبتر شدن پرسشنامه نهایی ابتدا یک پرسشنامه اولیه(پرسشنامه شماره 1) طراحی شد و در اختیار خبرگان صنعت قرار گرفت و از آنها خواسته شد تا معیارها و زیرمعیارهای مدل را بررسی کرده و عواملی که مناسب این صنعت نمی باشند را حذف و عواملی که به تکمیل پرسشنامه نهایی برای سنجش عوامل حیاتی موفقیت صنعت روانکارها کمک می کند را اضافه کنند. بر اساس عوامل مشخص شده پرسشنامه شماره 2 طراحی شد تا از طریق میانگین معیارهای اصلی و زیرمعیارها رتبه بندی شوند. جهت تلفیق نظرات و دستیابی به معیارهای نهایی از میانگین حسابی استفاده شد و عواملی که امتیاز کمتر از 7 را کسب کرده بودند حذف شدند. از میان 45 عامل 12عامل نهایی به دست آمد و درگام بعدی با استفاده از تکنیک اسمی روابط بین معیارها و زیرمعیارها مشخص شد. و آن 12عامل به عنوان مبنای پرسشنامه نهایی(پرسشنامه شماره 3) قرار گرفت.
پرسشنامه نهایی در دو بخش طراحی شده است که در بخش اول سؤالات جمعیت شناختی بیان شده و با استفاده از آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و در بخش دوم سؤالات مقایسات زوجی بر اساس روش فرایند تحلیل شبکهای مطرح شده که این سؤالات با استفاده از نرم افزار Super decision مورد تجزیه قرار گرفتند. خروجی این بخش منجر به رتبه بندی معیارهای و زیرمعیارها گردیده که نتایج حاصله مبنای نتیجهگیری در فصل پنجم و پاسخ به سؤالات مطرح شده قرار میگیرد.
بخش اول
2-4 تحلیل جمعیت شناختی
پرسشنامه نهایی در میان 42 نفر از مدیران، خبرگان و مشاورانی که سابقه فعالیت در بخشهای مختلف این صنعت را داشته اند توزیع شد و این بخشها عبارتند از: عملیات، بازاریابی و تحقیات بازار، تولید، برنامهریزی و سیستمها، فرایند، فروش، بخش کنترل و کیفیت. براساس پاسخ آنها به سؤالات، نتایج زیر به دست آمد.
1-2-4 فراوانی سنی پاسخ دهندگان
اولین سؤال جمعیت شناختی پرسشنامه در مورد سن پاسخدهندگان است. بر اساسداده های به دست آمده، جدول 1-4 فراونیرده های مختلف سنی، و نمایشگر1-4 درصد فراوانی سنی پاسخدهندگان را نشان میدهد.
جدول 1-4. فراوانی سنی پاسخ دهندگان
درصد فراوانی
فراوانی
طبقه بندی سن
4.7
2
کمتر از 30 سال
12
5
35-31
26.2
11
40-36
21.4
9
45-41
9.5
4
50-46
26.2
11
بالاتر از 50 سال
100
42
مجموع
نمایشگر 1-4
نمایشگر 1-4 درصد فراوانی سنی پاسخ دهندگان
همانطور که اطلاعات نشان میدهد بیش از درصد فراوانی سنی مربوط به دو رده سنی (40-36 و بالاتر از 50 سال) میباشد. این ترکیب بیانگر به کارگیری صنعت از نیروهای متخصص و مجرب نسبتا جوان و میانسال میباشد و قاعدتا افرادی که در سنین بالاتر قرار دارند به دلیل تجربه کاری بالا و اطلاعات درستی که از صنعت دارند، در حکم مشاورین عمل میکنند، براین اساس، آنچه برای صنعت دارای اهمیت فراوان میباشد و به آن توجه میشود به کارگیری از دانش و تجارب نیروهای قدیمی و استفاده از خلاقیتها و نوآوریهای نیروی جوان و فعال در جهت رشد و نوآوری میباشد.
2-2-4 فراوانی سطح تحصیلات
دومین سؤال مطرح شده در این بخش در رابطه با میزان تحصیلات پاسخدهندگان است. جدول 2-4 و نمایشگر 2-4 به ترتیب فراوانی و درصد فراوانی پاسخدهندگان از لحاظ تحصیلات را نشان میدهد.
جدول 2-4. فراوانی سطح تحصیلات
درصد
تعداد
میزان تحصیلات
71.5
30
کارشناسی
26.1
11
کارشناسی ارشد
4.3
1
دکتری
100
42
جمع کل
نمایشگر 2-4
4.3%
4.3%
71.5%
71.5%
21.6%
21.6%

نمایشگر 2-4 درصد فراوانی تحصیلات
بر اساس نمایشگرهای فوق 71.5% از پاسخدهندگان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی میباشند که بیش از جمعیت پاسخدهندگان را به خود اختصاص میدهد و 21.6% مدرک کارشناسی ارشد و 4.3% دارای مدرک دکتری میباشند. که این ترکیب مناسب به نظر میرسد و بیان میکند که افراد به کار گرفته شده در این صنعت دارای سطح علمی قابل قبولی هستند و علم و آگاهی لازم برای تحلیل محیط پیرامون جهت اتخاذ تصمیم و واکنش مناسب را دارند.
3-2-4 سابقه خدمت پاسخ دهندگان
سومین سؤال جمعیت شناختی درخصوص میزان سابقه خدمت خبرگان میباشد که به ترتیب جدول 3-4 و نمایشگر 3-4 نشان دهنده میزان سابقه و تجربه کاری آنها است.
جدول 3-4. فراوانی سابقه خدمت پاسخ دهندگان
میزان سابقه کاری
تعداد
درصد فراوانی
زیر 10سال
6
14.3
15-11
12
28.6
20-16
10
23.8
25-21
6
14.3
بالاتر از 25 سال
8
19
مجموع
42
100
نمایشگر 3-4
نمایشگر 3-4 درصد فراوانی میزان سابق خدمت پاسخ دهندگان
این آمار نشان میدهد که حدود 86% از پاسخگویان بیش از 10 سال سابقه کار و آنان بیش از 20 سال سابقه کار دارند. این بدین معناست که پاسخگویان از سابقه خدمت بالایی برخوردارند و در این مدت دانش و تواناییهای لازم را کسب نموده اند و تجربه کافی برای تحلیل و شناخت محیط اطراف و همچنین جایگاهی که مشغول به خدمت هستند را دارند.
4-2-4 فراوانی سابقه خدمت در صنعت روانکارها
آخرین سؤال بخش جمعیت شناختی، پاسخدهندگان را از لحاظ میزان سابقه خدمت و کسب تجربه در صنعت روانکارها مورد بررسی قرار میدهد. که جدول 4-4 و نمایشگر 4-4 به ترتیب میزان سابقه خدمت و درصد سابقه خدمت آنها در صنعت روانکارها را نشان میدهد.
جدول 4-4. فراوانی سابقه خدمت در صنعت روانکارها
درصد فراوانی
تعداد
میزان سابقه در صنعت
35.7
15
زیر 10 سال
52.4
22
20-10
11.9
5
بالاتر از 20 سال
100
42
جمع کل
نمایشگر 4-4
52.4%
52.4%
35.7%
35.7%
11.9%
11.9%
براساس نمایشگرهای فوق، بیش از نیمی از پاسخدهندگان 10 الی 20 سال و حدود پاسخگویان بیشتر از 10 سال سابقه کار در صنعت روانکارها دارند این آمارها نشان میدهد پاسخدهندگان به سؤالات از تجربه و آگاهی بالایی برخوردار بوده و شناخت و دانش لازم نسبت به صنعت را کسب نموده اند. از طرفی، این دانش در جهتبرنامه ریزی مناسب، اتخاذ صحیح تصمیات مهم و حیاتی و اجرای مناسب و هرچه بهتر به آنها کمک میکند و از سویی دیگر، اطلاعات و دانش آنها تأثیر مثبتی بر پاسخگویی صحیح آنها به سؤالات دارد و در نهایت باعث میشود اعتبار نتایج بدست آمده افزایش یابد.
بخش دوم
3-4 شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکهای
در پرسشنامههایی که بر اساس روش فرایند تحلیل شبکهای تدوین و طراحی میشوند، سؤالات به صورت مقایسات زوجی مطرح میشود. براین اساس پرسشنامه حاضر شامل 22ماتریس مقایسه زوجی میباشد که ماتریس اول مربوط به مقایسه زوجی معیارهای اصلی، 5 ماتریس بعدی ( از شماره 2تا 6) مربوط به مقایسه زوجی وابستگی درونی معیارهای اصلی، 4

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*