پایان نامه رشته مدیریت :
تحلیل اطلاعات

پایان نامه رشته مدیریت : تحلیل اطلاعات

توزیع شد. نتایج زیر از آنها استخراج شد. برای دو بعد”اهمیت” و “رضایت” با توجه به نحوه طراحی پرسشنامه آزمون فریدمن به صورت متمایز انجام شد. نتایج حاصل در جدول ۴-۶ مشاهده میشود.
جدول ۴-۱۱: آزمون فریدمن ویژگیهای حمل و نقل
ویژگیهای حمل و نقل
میانگین رتبه
رتبه
اهمیت
قیمت
۷۸/۵
کیفیت
۶۸/۶
امنیت
۹۶/۶

در دسترس بودن
۶۶/۶
دسترسی به اینترنت
۰۴/۶
تجهیزات حمل نقل توانیابان
۱۲/۵
راحتی در حمل بار
۲۸/۵
سرگرمی
۵۸/۴
سرعت
۳۲/۷
اطلاع رسانی زمان و مکان
۴۲/۶
سفر به حومه شهر
۱۶/۵
رضایت
قیمت
۹۰/۴
کیفیت
۱۴/۷
امنیت
۳۰/۸
در دسترس بودن
۵۲/۸
دسترسی به اینترنت
۲۰/۳
تجهیزات حمل نقل توانیابان
۵۰/۴
راحتی در حمل بار
۱۸/۵
سرگرمی
۴۴/۴
سرعت
۱۴/۸
اطلاع رسانی زمان و مکان
۲۴/۶
سفر به حومه شهر
۴۴/۵
جدول۴-۱۲: آماره آزمون فریدمن اهمیت حمل و نقل
تعداد
۳۴۳
کای-دو
۶۹۵/۲۵
درجه آزادی
۱۰
سطح معناداری
۰۰۴/۰
جدول۴-۱۳: آماره آزمون فریدمن رضایت حمل و نقل
تعداد
۳۴۳
کای-دو
۲۱۵/۷۶
درجه آزادی
۱۰
سطح معناداری
۰۰۰/۰
همانطور که مشاهده میشود سطح معناداری در دو بعد “اهمیت” و “رضایت” در جاذیه های گردشری دارای سیگوند صفر می باشد بنابراین فرض یکسان بودن رد شده و رتبهبندی صحیح می باشد در رتبه بندی بعد اهمیت، سرعت بالاترین اهمیت و سرگرمی کمترین اهمیت را دارااست. در رتبه بندی بعد رضایت نیز در دسترس بودن وسایل نقلیه، بالاترین میزان رضایت و دسترسی به اینترنت پایینترین میزان رضایت را نشان میدهد.
۴-۳-۲-۳٫ تحلیل براساس مدل اولویک در حملو نقل
با توجه به طراحی پرسشنامه براساس مدل اواویک، برای بدست آوردن رتبهبندی نهایی، از میانگین رتبه های بدست آمده در آزمون فریدمن استفاده شد و با روش اولویک، رتبه بندی نهایی فرصتهای حملونقل بدست آمد .
ویژگی قیمت و کنترل هزینه در حملونقل: یکی از مشکلات عدیده ی مسافران که بسیار باعث نارضایتی آنها شده است، قیمتهای نا متعارف و همچنین ناهماهنگ حمل و نقل درون شهریست. ایراد در ابتدا برمی گردد به عدم زیر ساختهای مناسب حمل و نقل عمومی. مشهد با یک خط مترو که انتهای بلوار وکیل آباد را به غدیر متصل می کند(غرب به شرق)، تنها ظرفیت جابجایی جمعیت مشهد را داراست و نمی تواند در هنگام نیاز به مسافران برای حمل و نقلی راحت و مطمئن کمک کند. همچنین با توجه به جمعیت زیاد مسافر، سیستم اتوبوسرانی نیز نتوانسته است خطوطی پوشش دهنده برای مسافران و ارضا نیاز حمل و نقل آنها فراهم آورد. بنابراین ساده ترین و در دسترس ترین نوع حمل و نقل عمومی یعنی تاکسی استفاده کنند. بنابراین این تقاضای کثیر منجر به افزایش بسیار زیاد تاکسی های شخصی، شلوغی و ترافیک بیش از حد انتظار و در نهایت عدم توانایی نظارت بر قیمت توسط سیستم های قیمت گذار شده است. این ویژگی که سئوال ۱ پرسشنامه اهمیت آن و سئوال ۲ رضایت از آن را می‌سنجید، با بهره گرفتن از فرمول اولویک نمره نهایی به دست آمده برای ویژگی شخصیت ایرانی در اسباب بازی عبارت خواهد بود از:
ارزش ویژگی قیمت در حمل و نقل
اهمیت
رضایت
نمره نهایی وپژگی
نمره
۷۸/۵
۹۰/۴
۶۶/۶
ویژگی امنیت در حملونقل: این ویژگی که سئوال ۳ پرسشنامه اهمیت آن و سئوال ۴ رضایت از آن را می‌سنجید. با بهره گرفتن از فرمول اولویک نمره نهایی به دست آمده برای این ویژگی عبارت است از:
ارزش ویژگی امنیت در حمل و نقل
اهمیت
رضایت
نمره نهایی وپژگی
نمره
۶۸/۶
۱۴/۷
۲۲/۶
ویژگی کیفیت در حملونقل:این ویژگی که سئوال ۵ پرسشنامه اهمیت آن و سئوال ۶ رضایت از آن را می‌سنجید، با بهره گرفتن از فرمول اولویک نمره نهایی به دست آمده برای این ویژگی عبارت است از:
ارزش ویژگی کیفیت در حمل و نقل
اهمیت
رضایت
نمره نهایی وپژگی
نمره
۹۶/۶
۳/۸
۶۲/۵
ویژگی در دسترس بودن وسایل نقلیه عموی: این ویژگی که سئوال ۷ پرسشنامه اهمیت آن و سئوال ۸ رضایت از آن را می‌سنجید. با بهره گرفتن از فرمول اولویک نمره نهایی به دست آمده برای این ویژگی عبارت است از:
ارزش ویژگی در دسترس بودن وسایل نقلیه عمومی
اهمیت
رضایت
نمره نهایی وپژگی
نمره
۶۶/۶
۵۲/۸
۸/۴
ویژگی دسترسی به اینترنت: این ویژگی که سئوال ۹ پرسشنامه اهمیت آن و سئوال ۱۰ رضایت از آن را می‌سنجید، با بهره گرفتن از فرمول اولویک نمره نهایی به دست آمده برای این ویژگی عبارت است از:
ارزش ویژگی دسترسی به اینترنت در ایستگاه ها
اهمیت
رضایت
نمره نهایی وپژگی
نمره
۰۴/۶
۲۰/۳
۸۸/۸
ویژگی تجهیزات حمل و نقل معلولین: این ویژگی که سئوال ۱۱ پرسشنامه اهمیت آن و سئوال ۱۲ رضایت از آن را می‌سنجید، با بهره گرفتن از فرمول اولویک نمره نهایی به دست آمده برای این ویژگی عبارت است از:
ارزش تجهیزات حمل و نقل معلولین
اهمیت
رضایت
نمره نهایی وپژگی
نمره
۱۲/۵
۵۰/۴
۷۴/۵
ویژگی راحتی در جریان سفر(حمل راحت بار): این ویژگی که سئوال ۱۳ پرسشنامه اهمیت آن و سئوال ۱۴ رضایت از آن را می‌سنجید، با بهره گرفتن از فرمول اولویک نمره نهایی به دست آمده برای این ویژگی عبارت است از:
ارزش ویژگی راحتی در سفر
اهمیت
رضایت
نمره نهایی وپژگی
نمره
۲۸/۵
۱۸/۵
۳۸/۵
ویژگی وسایل سرگرم کننده در سفرهای درون شهری: این ویژگی که سئوال ۱۵ پرسشنامه اهمیت آن و سئوال ۱۶ رضایت از آن را می‌سنجید، با بهره گرفتن از فرمول اولویک نمره نهایی به دست آمده برای این ویژگی عبارت است از:
ارزش ویژگی وسایل سرگرم کننده در حمل و نقل عمومی
اهمیت
رضایت
نمره نهایی وپژگی
نمره

 
 
58/4
44/4
72/4
ویژگی سرعت در حمل و نقل عمومی: : این ویژگی که سئوال ۱۷ پرسشنامه اهمیت آن و سئوال ۱۸ رضایت از آن را می‌سنجید، با بهره گرفتن از فرمول اولویک نمره نهایی به دست آمده برای این ویژگی عبارت است از:
ارزش ویژگی سرعت در حمل و نقل عمومی
اهمیت
رضایت
نمره نهایی وپژگی

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نمره
۳۲/۷
۱۴/۸
۶/۵
ویژگی اطلاع رسانی در حمل و نقل عمومی: : این ویژگی که سئوال ۱۹ پرسشنامه اهمیت آن و سئوال ۲۰ رضایت از آن را می‌سنجید، با بهره گرفتن از فرمول اولویک نمره نهایی به دست آمده برای این ویژگی عبارت است از:
ارزش ویژگی اطلاع رسانی
اهمیت
رضایت
نمره نهایی وپژگی
نمره
۴۲/۶
۲۴/۶
۶۰/۶
ویژگی برنامه حمل و نقل خارج از شهر: : این ویژگی که سئوال ۲۱ پرسشنامه اهمیت آن و سئوال ۲۲ رضایت از آن را می‌سنجید، با بهره گرفتن از فرمول اولویک نمره نهایی به دست آمده برای این ویژگی عبارت است از:
ارزش ویژگی برنامه حمل و نقل خارج از شهر
اهمیت
رضایت
نمره نهایی وپژگی
نمره
۱۶/۵
۴۴/۵
۸۸/۴
حال برای رتبه بندی ویژگیها با بهره گرفتن از نمرات به دست آمده، نتایج را به ترتیب امتیاز مرتب می‌کنیم:
جدول ۴-۱۴: رتبه بندی ویژگیهای عامل حمل و نقل
رتبه
نام فرصت
نمره نهایی
۱
اینترنت
۸۸/۸
۲
قیمت
۶۶/۶
۳
اطلاع رسانی
۶۰/۶
۴
کیفیت
۲۲/۶
۵
سرعت
۰۵/۶
۶
توانیابان
۷۴/۵
۷
امنیت
۶۲/۵
۸
حمل بار
۳۸/۵
۹
حمل و نقل حومه شهر
۸۸/۴
۱۰
در دستربودن وستیل نقلیه
۸/۴
۱۱
وسایل سرگرمی
۷۲/۴
که در این رتبه بندی دسترسی به اینترنت به عنوان با ارزشترین ویژگی و وسایل سرگرمی به عنوان کم ارزترین ویژگی نشان داده شده است.
این رتبه‌بندی نتایج را می‌توان در نمودار ۴-۸ به عنوان نتیجه نهایی دید.
نمودار۴-۸: رتبه بندی نهایی ویژگیهای عامل حمل و نقل
رتبه‌بندی نتایج فوق را می‌توان در شکل ۴-۷ به عنوان نتیجه نهایی مشاهده کرد. شایان ذکر است که پژوهشگر سخت بر این باور است که به دست آوردن ویژگیهای مورد توجه به صورت کاملتر و جامعتر در تحقیقات آتی بهتر امکان پذیر است و این پژوهش گامی است در جهت ایجاد پایه‌های بهتر برای تحقیقات مفصلتر و بهتر در آینده. از این رو بی‌شک تحقیقات پر دامنه‌تری که نمونه بزرگتری را در بر بگیرد و از روش های جدیدتر پژوهش در این زمینه استفاده کند، می‌تواند ویژگیها را بهتر مورد توجه قرار دهد و حتی ویژگیهای جدیدی را که احتمالأ در این پژوهش مورد غفلت قرار گرفته‌اند، یا اینکه در آینده به ویژگیهای مورد علاقه مصرف کننده اضافه می شوند را شناسایی کند.
۴-۴٫ جمع‌بندی
در این فصل به طور کلی به تجزیه‌ و‌ تحلیل اطلاعات پرداخته شد و محقق فرصتها و ویژگیهای مورد نظر گردشگران را پس از شناسایی اولویتبندی کرد. برای هرکدام از ویژگی میتوان با نگرشی کارآفرینانه اقدام به راه اندازی کسب و کار نمود. در فصل آتی پیشنهاداتی در زمینه آنچه در این فصل شناسایی و اولویتبندی شد ارائه خواهد شد.
فصل پنجم
نتیجه‌گیری و پیشنهادات
فصل پنجم
نتیجه‌گیری و پیشنهادات

۵-۱٫ مقدمه
در این فصل به طور کلی به بحث در مورد یافته‌ها و نتایج پژوهش پرداخته می‌شود. سپس یه بحث و نتیجه‌گیری کلی می‌پردازیم و در انتهای فصل، محدودیت‌های پژوهش و پیشنهاداتی برای انجام پژوهش‌های بعدی ارائه می‌شود.
این فصل از بخش های زیر تشکیل شده است:
مقدمه
خلاصه پژوهش
بحث و نتیجهگیری
پیشنهادها
محدودیتها
جمعبندی
۵-۲٫ خلاصه پژوهش
۵-۲-۱٫ خلاصه نتایج حاصل از اطلاعات جمعیت شناختی
در این بخش خلاصه اطلاعات توصیفی شامل جنسیت، سن و تحصیلات مورد بررسی قرار می‌گیرد.
نتایج نشان داد که روش کیفی در بین مصاحبه شوندگان بیش‌ترین تعداد افراد نمونه مربوط به مردان می‌باشد که حدود ۶۳% از کل افراد مورد مطالعه را نشان می‌دهند. بیش‌ترین تعداد افراد نمونه مربوط به گروه سنی ۲۵-۳۵ سال می‌باشد که ۴۳% را به خود اختصاص داده‌اند.
در روش کمی در جامعهی پاسخ دهندگان زنان با ۵۳% از کل افراد بیش‌ترین تعداد افراد نمونه را تشکیل داده اند. افراد بین ۲۰تا۳۰ سال با فراوانی ۳۹% بیشترین جمعیت سنی و مدرک کارشناسی با ۳۸% کل جامعه فراوانترین سطح تحصیلات در این جامعه میباشد.
۵-۲-۲٫ خلاصه نتایج حاصل از تحلیل یافتهها
همانطور که در جدول۴-۷مشاهده شد، اولویتبندی فرصتهای شناسایی در جاذبههای گردشگری به صورت زیر است:
نگهداری از خردسالان و سالخوردگان در مراکز تجاری و تفریحی
معرفی جاذبههای گردشگری
تورهای گردشگری مخصوص معلولین
برگزاری جشنوارهها و فستیوالها
تلکابین
پیست ورزشهای زمستانی
شکارگاه های مصنوعی
ورزشهای بومی
رستورانهای بین المللی در جاذبههای گردشگری
امکان رزرو اماکن و جاذبههای گردشگری پیش از سفر
آنچه از مطالب بدست آمده برداشت میشود این است که از نظرگردشگران مورد اول جذابیت بیشتری دارد و کارآفرینان میتوانند ابتدا برای این فرصت و پس از آن به ترتیب اولویت برای سایر فرصتها اقدام کنند.
در رابطه با ویژگیهای حمل و نقل آنجه از پژوهش حاصل شد به شرح زیر است:
اینترنت
اطلاع رسانی
قیمت
کیفیت
راحتی حمل بار در سفر
امنیت
حمل و نقل خارج از شهر
تجهیزات حمل و نقل معلولین
سرعت
وسایل سرگرم کننده
در دسترس بودن وسایل نقلیه
آنچه از مطالب بدست آمده برداشت میشود این است که از نظرگردشگران مورد اول جذابیت بیشتری دارد و کارآفرینان میتوانند ابتدا برای این ویژگی و پس از آن به ترتیب اولویت برای سایر ویژگیها اقدام کنند.
۵-۳٫ بحث و نتیجه‌گیری
مشهد، کلان‌شهری با ۳۲۸ کیلومتر مربع مساحت، دومین شهر پهناور ایران بعد از تهران است. بر اساس سرشماری عمومی نفوس و
مسکن سال ۱۳۹۰ این شهر با ۲،۷۶۶،۲۵۸ تن جمعیت، دومین کلانشهر پر جمعیت ایران پس از تهران است. این شهر به واسطهی وجود حرم علی بن موسی‌الرضا، هشتمین امام شیعیان، سالانه پذیرای بیش از ۲۷ میلیون زائر از داخل و دو میلیون زائر از خارج از کشور است.(مرکز آمار ایران،۱۳۹۰)
همچنان که تأکید شد، حرم مطهر امام رضا(ع) به عنوان رکن اساسی گردشگری در شهر مشهد، مورد توجه شهروندان و مسافران، با سطوح مختلف درآمدی و فرهنگی، با اهداف گوناگون معنوی وکسب آرامش روانی، از گذشــته تا امروز مطرح بوده است. تأثیر شگرف وجود حرم بر شکلگیری و توسعه شهر مشهد به هیچ عنوان قابل انکار نیست و مرقد شریف هشتمین امام شیعیان، همه سال محل حضور و زیارت خیل مشتاقانی است که علاوه برمشهد و پیرامون، از سراسر ایران و حتی از خارج از کشور به شهر مشهد سفر میکنند. نکته قابل تأمل و تذکر در این رابطه این است که طبق اعلام مدیران آستان قدس رضوی، غیر از ایام خاص و آیین های مذهبی، بهطور عمومی زائران تنها ۳۰درصد از زمانی را که در مشهد هستند، در حرم مطهر می گذرانند و باقیمانده اوقات حضور در مشهد را غالباً صرف خرید یا مراجعه به سایر مکانهای گردشگری شهر می نمایند.(نوروزی،لیلا؛۱۳۸۶،ص۶۵). بنابراین حتی اگر از ۳۰درصد حضور مسافران در حرم مطهر و برای زیارت صرف نظر نماییم، هنوز زمان زیادی برای عملی ساختن فرصتهای کارآفرینانه شناسایی شده، وجود دارد.
تحقیقات نشان داده است که کارآفرینی با رشد گردشگری و افزایش تقاضاهای جدید نسبت به انواع مختلف گردشگری وابسته است. فعالیت های گردشگری اصولا از نوع بنگاه های اقتصادی کوچک است. شرکت های کوچک اغلب می توانند واکنش سریعی به نیازها و بازارهای جدید بدهند و این مقدمه ای برای انواع نوآوریها می شود. کارآفرینان توانایی شناسایی فرصتهای بارز و توسعه محصولات و یا خدمات جدیدی که مورد تقاضای بازار می باشد را دارند. آنها همچنین فرصت های به کارگیری منابع جدید اقتصادی را فراهم میکنند.(اربابیان و همکاران،۱۳۹۳)
امروزه کارآفرینی در گردشگری اهمیت زیادی پیدا کرده است. نقش کارآفرینان گردشگری در تمام عرصه های گردشگری می تواند بسیار حیاتی باشد. چه در بخش عوامل گردشگری که قابل مشاهده و ملموس هستند و چه در بخشهای بازاریابی(داخلی و بین المللی) و مدیریت گردشگری که ضعفهای خرد و کلان آنها مانع فعالیت صحیح و جلب رضایت بالای گردشگران برای بازگشت دوباره به محل میشود.(نجفی نوه خشکه،پری؛ آزادی، سیامک،۱۳۹۱)
دامنهی تأثیرات کارآفرینی در بخش گردشگری بسیار وسیع است که بررسی آنها خود چندین پروژه ی تحقیقاتی خواهد شد. اما از کلانترین و ملموسترین این تأثیرات میتوان رشد اقتصادی منطقه، و در صورت ورود ارز، رشد اقتصادی کشور را مورد توجه قرار داد. دستیابی به این مهم کار چندان سختی نیست زیرا در ایران به دلیل مشکلات عدیده گردشگری نیاز چندانی به خلق و ایجاد یک نیاز جدید نیست، بلکه رفع کردن نیازهای فعلی گردشگران با شیوه های مبتکرانه خود می تواند کیفیت و در نتیجه رضایت مشتری را بالا ببرد.
درمشهد به دلیل وجود همیشگی گردشگر و عدم نیاز تلاش سازمان های مختلف به جلب مشتری، و همچنین به دلیل عدم توجه به کیفیت و رضایت گردشگران، فضای کارآفرینی برای افرادی که دیدگاهی کارآفرینانه دارند، بسیار باز است.
این افراد می توانند به صورت فردی اقدام به کارآفرینی و رفع نیازهای گردشگران کنند و یا از طریق سازمانی که در آن مشغول به فعالیت هستند اقدام به کارآفرینی نمایند. شرکت‌های کارآفرین،

Share

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *