پایان نامه رشته مدیریت : یادگیری سازمانی

Futuristic glowing AI head.

یاری و کمک کرد. برای ابداع، نوآوری و خلاقیت در کارکنان باید زمینه های مناسب فراهم شود و مدیریت ارشد سازمان اطمینان حاصل کند که کارکنان تمایل به انجام اموری که به آنها واگذار شده است را دارند.

4-اعتماد، صمیمیت و صداقت: سازمان باید فضای مثبت و روابط کاری دوستانه را بین کارکنان ایجاد کند و اعتماد بین مدیران و کارکنان را افزایش دهد.
5-تشخیص و قدردانی: تناسب حقوق و دستمزد و پاداش دریافتی با کاری که کارکنان انجام می دهند، توزیع مناسب امکانات رفاهی درسازمان و تناسب ارتقای شغلی کارکنان با شایستگی انها می تواند عامل مطرح شده را در سازمان پوشش دهد.
6-مشارکت و کارگروهی : به کارگیری نظرات و ایده های کارکنان در تصمیم گیری ها و همکاری آنها در بهبود و پیشبرد امور سازمان، تفویض اختیار به کارکنان در سطوح مختلف، مشارکت دادن کارکنان در ارائه پیشنهاد جهت بهتر انجام شدن امور و کنترل امور انجام شده کارکنان توسط خودشان می توانند به عنوان عامل مشارکت و کار گروهی در افزایش توانمندسازی کارکنان در سازمانها تاثیرگذار باشند.
7-ارتباطات:شامل برقراری ارتباط و دسترسی آسان کارکنان به مدیران و سرپرستان، شفافیت و روشن بودن ارتباطات کاری کارکنان با مدیران و سرپرستان و اطلاع کارکنان از امور جاری شرکت درارتباط با حوزه کاری خود و …. است.
8-محیط کاری: از جمله عوامل مؤثر که کمایش در سازمانها بر روی آن تأکید می شود محیط کاری است. اهمیت به ایمنی و سلامت کارکنان در محیط کار، ایجاد موقعیتهای مناسب جهت ارتقای شغلی کارکنان، کاهش فشار و تنش های موجود در محیط کار می تواند از جمله موارد مرتبط با محیط کار باشد.
9-بهینه سازی فرآیندها وروش های کاری: شفاف و مشخص بودن گردش کار و اطلاعات درسازمان، مستندسازیروش های کاری و بازنگری دوره ای و اصلاحروش های کاری و ساده سازی امور از عوامل مؤثر در برآورده شدن بهینه سازی فرآیندها وروش های کاری است.
10-اطلاعات ،دانش و مهارت شغلی: جهت تامین این عامل وجود امکانات جهت توسعه مهارتهای شغلی در سازمان، وجود زمینه های آموزش مؤثر و کارا در سازمان و داشتن اطلاعات فنی و تخصصی در ارتباط با پست ها می تواند مفید باشد. (دهقان و همکار، 1388: 52)
2-2)یادگیری سازمانی
در دنیای کنونی امروز شاهد هستیم که خدمات و محصولات درحال فزونی است، بازارها در حال جهانی شدن و فن آوری در حال ت غییرات اساسی می باشد . با توجه به این تحولات ، یادگیری یکی ازدوره های رقابتی برای سازمان های امروزی محسوب می شود . به علت سطح عملکرد و پیشرفت سریع در دنیای امروز، یادگیری مورد نیاز سازمان ها می باشد . هر چند که در بیشتر سازمان ها هیچ مسیری برای آن مشخص نشده است.
بی شک اینکه کارکنان چه یاد می گیرند درآینده سازمان ه ا تأثیرگذار خواهد بود . یادگیری درسازمان ها می تواند از طریق انتشار دیدگاه ها، دانش و مدل های ذهنی اعضای سازمان و بر اساس دانش و تجربه گذشته باشد که این مهم بستگی به ساختار هر سازمان دارد . هر چند یادگیری سازمان ها از طریق افراد و گروه ها شکل می گیرد، فرآیند یادگیری تحت تأثیر مجموعه گسترده تری از متغیرها نیزمی باشد.
یادگیری در حقیقت مفهوم بسیار گستردهای دارد که در قالبهایی چون نگرشهای نو، حل مسأله، کاربرد معلوما ت در استدلال، تفکّر و ….. به وجود میآید . به عبارت دیگر یادگیری فرآیندی است که در آن رفتارها و پندارهای افراد تغییر مییابد و به گونهای دیگر میاندیشند و عمل میکنند .
یادگیری را میتوان این گونه تعریف کرد:« هر گونه تغییرات نسبتاً دائم در رفتار که در ا ثر یک تجربه مستقیم یا غیر مستقیم ایجاد می شود». بسیاری از محققان معتقدند یادگیری تغییری است که بر اثر تجربه یا آموزش در رفتار موجود زنده پدید میآید . ممکن است این رفتار در کوتاه مدت یا بلند مدت قابل مشاهده باشد . به هر حال، این آموختهها در طول زندگی موجب تغییر در رفتار و بینش یادگیرندگان میشوند. گرانتهام اظهار میدارد که یادگیری باعث توانایی پاسخگویی سریع تر و مؤثرتر به محیط پیچیده و پویا میشود . یادگیری همچنین انتشار اطلاعات ، برقراری ارتباط ، آگاهی و کیفیت تصمیم گیری در سازمانها را افزایش میدهد(گرانتهام،102:2006). از طرفی تغییر در ادراکات، نحوه تفکّر، به خاطر سپردن و تشخیص افراد در دایره آثار یادگیری قرار میگیرد.
از این روست که سازمانها باید برای اینکه به یک سازمان یادگیرنده مبدل گردند تلاش کنند ، چرا که آنها این دلایل را مطرح میکنند:
– چون عملکرد بهتری میخواهیم؛
– برای بهبود کیفیت؛
– برای مشتریان؛
– برای برتری رقابتی؛
– برای نیروی کار متعهد و قوی؛
– برای اداره تغییر و تحولات؛
– برای واقعیت؛
– چون زمان متقاضی آن است؛
– چون وابستگی خود را تشخیص دادهایم و خواستار آن هستیم .
به این دلایل عامل موفّقیت کلیدی در هر سازمان در عرصه رقابت جهانی شامل توانایی سازمان در جهت نوآوری مداوم ، مناسب و سریع تر از رقبا میباشد و در این عرصه سازمان بایستی تواناییها کشف نشده کارکنان خود را بشناسد(آجریس، 1994).
نویس و همکارانش (1995) در طی تحقیقات خود در زمینه سیستمهای یادگیری گزارش دادند که همه شرکتهای مورد بررسی آنها دارای سیستمهای یادگیری بودند . آنها توصیف میکنند که چگونه یادگیری ، سازمان هایی مانند Motorola , Electricite de France و ….. را تغییر داده است . مشاهده شد حتی شرکتهایی که ادعا داشتند سازمانهای یادگیرنده خو بی ندارند رقابتهای واقعی مناسبی داشتند که تنها در صورت مکانیسمهای یادگیری می توانستند به آن د
ست یابند(اسمیت، 2000).
2-2-1) تفاوت آموزش و یادگیری
تفاوت اساسی بین آموزش و یادگیری را میتوان اینگونه تشریح کرد:
از نظر منشاء و ریشه:
آموزش طرّاحی شده، سازمان یافته وبرنامه ریزی شده است، در حالی که یادگیری پویا و آشکار میباشد؛
از نظر چهارچوب زمانی
آموزش پراکنده است، اما یادگیری مستمر و جاری است؛

از نظر انتخاب
در آموزش موضوع از قبل تعیین میشود، در حالی که در یادگیری موضوع انعطاف پذیر است و توسط فراگیر تعیین میشود؛
از نظر انگیزه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در آموزش انگیزه همیشه برای فراگیر روشن نیست، اما در یادگیری معمولاً انگیزه روشن است،
از نظر نقش
در آموزش اغلب فراگیر نقش غیر فعال دارد، در حالی که در یادگیری نقش فراگیر فعال است؛
از نظر کانون توجه
در آموزش بیشتر به فعالیتها و سازوکارهای ارائه آموزش توجه میشود، اما در یادگیری به فرآیندهای درونی شخص توجه میشود( پیرن و مالرونی،27:1381)

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*