پایان نامه روش ای پی سی/:دلايل طولاني شدن پروژه ها

0 Comments

عمده ترين دلايل طولاني شدن پروژه ها در ايران عبارتند از :

  • ضعف در مطالعات اوليه
  • بكارگيري اركان اجرايي ضعيف در پروژه ها بدليل برگزاري مناقصات بر مبناي قيمت پايين تر وتحت تأثير قرار گرفتن پيشنهاد فني از پيشنهاد مالي
  • ضعف نظارت كارگاهي عاليه مهندسين مشاور بر پروژه ها
  • اثربخشي پايين كنترل پروژه در فرايند كنترل پروژه هاي صنعتي
  • ضعف در فرايند پرداختهاي مالي و بوروكراسي چرخشي صورت وضعيتهاي پيمانكار ومشاور
  • عدم نظارت و بازرسي علمي كارفرما بر عوامل اجرائي و مديريت سنتي توسط عوامل كارفرما
  • مشكلات مربوط به سفارشات خريدهاي داخلي و خارجي و ترخيص و تشريفات گمركي

و غیره مي باشند. مي دانيم كه پيشگيري بهتر از درمان است اما بايد اين واقعيت را در نظر داشت كه علي رغم تمامي تمهيدات و پيش بيني ها مي بايست همواره انتظار بروز مشكلات را داشت و براي مقابلة موردي با آنها چاره انديشي نمود .به راستي چگونه مي توان علل اصلي تأخيرات پروژه را شناسايي نمود؟ به طور كلي براي كنترل فرايندها سه رويكرد را مي توان متصور بود : [25]

  • رويكرد گذشته نگر[1]
  • رويكرد آينده نگر[2]
  • رويكرد زمان وقوع[3]

در رويكرد زمان وقوع هر تأخير بعنوان يك مشكل و خطر جدي در راه حصول نتيجة پروژه به حساب مي آيد.  با اين فرض براي مقابله با اين مشكل يك رويكرد فرآيندگرا منطبق بر متدولوژي حل مسئله[4] ، استاندارد ISO 9000:2000 و کتاب راهنمای مدیریت پروژه[5]  پيشنهاد مي گردد. اين مدل شامل هشت فرآيند بررسي گزارشات عملكرد، شناخت عوامل تأخير ، جمع آوري اطلاعات مرتبط، اولويت بندي عوامل، شناخت علل اصلي تأخير، يافتن پيشنهادات مختلف ، انتخاب بهترين راه حل و مميزي نتايج حاصله مي باشد. هر كدام از اين فرآيندها داراي ورودي ها، تكنيك ها و ابزار و خروجي هاي مشخص و متعددي مي باشد و براي مديريت تأخيرات لازم است كه كلية فرآيندهاي هشت گانة بالا اجرا گردد[6].

2-10-4 -علل پرداختن به موضوع شناسایی وآنالیز تاخیرات

 

تاخیر یکی از مهمترین وقایع رایج در پروژه ها است.  این مشکل در اکثر پروژه ها از پروژه های ساده ساختمانی تا پیچیده ترین آنها نظیر پروژه های پتروشیمی، سدسازی و تونل سازی و … رخ می دهد. به همین دلیل امروزه اکثر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه با علم به محدود بودن منابع در اختیار و بازار رقابتی شدید جهت استفاده بیشتر از منابع و کسب سود بیشتر به دنبال ریشه یابی علل تاخیر در پروژه های گذشته می باشند تا با ارایه راهکارهایی از میزان تاخیرات در پروژه های آتی بکاهند، و یا با شناخت مقصران تاخیرات پروژه، نسبت به دریافت خسارت اقدام کنند[8].

بررسی تاخیرات پروژه توسط کارفرما یا پیمانکار به منظور استفاده از تجربه و دانشی که در طول اجرای پروژه حاصل می شود، که می تواند در پروژه های مشابه بعدی مورد استفاده قرار گیرد.  به ویژه به این دلیل که در پروژه های که در نقاط مختلف اجرا می شود بسیاری از عوامل اجرای پروژه در سطوح مختلف عوض می شوند و باید دانش و تجربه ای که در طول پروژه در قسمتهای مختلف توسط عوامل اجرای در همه سطوح حاصل شده است، مستند و مدیریت شود. در این صورت است که می توان با استفاده از تجربیات گذشته از رخ دادن موارد مشابه در آینده جلوگیری کرد. کارفرمایان به دنبال علت یابی تاخیرات هستند، تا بتوانند تسویه خسارت ها و جریمه تاخیرات پیمانکاران را محاسبه نمایند و همچنین تخمین های مناسبی از حجم هزینه های اضافی تحمیل شده به پیمانکار را در دست داشته باشند. پیمانکاران نیز درصدد توجیه تاخیرات خود و فرار از پرداخت خسارت هستند و یا در مواقعی که عدم انجام به موقع تعهدات توسط پیمانکار موجب زیان به پیمانکار شده است، برای تدوین ادعای خسارت تاخیر از کارفرمایان نیاز به آنالیز تاخیرات دارند[18].

1 – Feedback

2 – Feedforward

3 – Realtime

4 – Problem Solving

5 – project management book of knowledge

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

شناسایی و بررسی  علل و عوامل تاثیرگذار بر ایجاد تاخیر در انجام پروژه های مهندسی به روش تدارکات – ساخت  (ای پی سی)  و ارائه راهکارهای کاهش آن