پایان نامه ضمانت نامه بانکی/:ضمانت نامه های متفرقه

پایان نامه ضمانت نامه بانکی/:ضمانت نامه های متفرقه

ضمانت نامه تعهد پرداخت

این نوع ضمانت نامه ها به منظور قبول پرداخت دیونی در سررسید معین از طرف بانک صادر می گردند. دریافت حداقل ۲۰ درصد سپرده نقدی در ضمانت نامه تعهد پرداخت الزامی است (فقیهی،۱۳۸۹).

۲-۸-۸٫ضمانت نامه های متفرقه

علاوه بر انواع ضمانت نامه های ذکر شده ممکن است مضمون له (ذینفع) درخواست نوعی ضمانت نامه نماید که در قالب هیچ کدام از انواع ضمانت نامه ذکر شده نگنجد. لذا متن این گونه ضمانت نامه ها از سوی مضمون له دیکته می گردد. مانند ضمانت نامه برای مشمولین خدمت نظام وظیفه که قصد خروج از کشور را دارند(فقیهی،۱۳۸۹).

۲-۹٫تشریفات صدور ضمانت نامه

متقاضی صدور ضمانت نامه با مراجعه به بانک، درخواست صدور ضمانت نامه بانکی را می نماید. معمولاً در ابتدا قراردادی بین متقاضی و بانک امضا و مبادله می شود(پیروز فر،۱۳۸۰).

۲-۱۰٫نظریه علت تعهد در ضمانت نامه بانکی

ضمانت نامه بانکی، یک شیوه قراردادی است بنابراین باید دارای شروط اساسی صحّت، از جهت اهلیّت، رضای طرفین، معین بودن موضوع و یک علّت مشروع باشد. سه شرط اول مسأله مهمی را در ضمانت نامه مطرح نمی سازند ولی مسأله علّت تعهد، در ضمانت نامه مورد بحث قرار گرفته و نظرات گوناگونی درباره آن ابراز شده است:

۲-۱۰-۱٫ نظریه “سند مجرد”

پاره ای از آراء در دادگاه های فرانسه، ضمانت نامه را از اسنادی می دانند که از علّت خود جدا هستند و موجودیّت و صحّت آن، تابع علّت نیست. این اسناد را در اصطلاح حقوقی، «سند مجرّد» یا اسنادی که علت آنها بیان نمی شود می نامند. مانند اسناد تجاری که در متن آنها علت بدهکار بودن صادر کننده ذکر نمی شود. بر همین پایه، لُرددنینگ Lord Dening یکی از حقوقدانان مشهور انگلیس، ضمانت نامه بانکی را به یک سفته عندالمطالبه تشبیه کرده است که با اولین مطالبه از سوی دارنده سفته باید پرداخت گردد. در سفته ای که هیچ قید و شرطی در آن موجود نیست، بدهکار نمی تواند علت بستانکاری را از دارنده آن مورد پرسش قرار دهد. در مورد چک نیز گفته شده است صدور چک دلیل بر بدهکار بودن صادر کننده آن است. بنابراین ضمانت نامه بانکی هم به محض صدور دارای یک علت قانونی و مشروع است و نمی توان در زمینه علت تعهد بانک بحث کرد.

نظریه «سند مجرد» را نمی توان با عمل حقوقی یک جانبه یا ایقاع یکسان دانست. در ایقاع، اراده شخص واحد ایجاد کننده اثر حقوقی است ولی «سند مجرد» دارای یک علت واقعی است که بیان نمی گردد. هنگامی که بدهکار در مقام پرداخت بدهی خود یک سفته عندالمطالبه یا چک را امضاء می کند و به بستانکار می دهد، این سفته یا چک دارای یک علت قانونی است که همان بدهی امضاء کننده سفته یا چک به دارنده آن است ولی در متن این اسناد هیچ اشاره ای به این بدهی نمی شود وجود سفته یا چک در دست دارنده، دلیل کافی بر بستانکاری بودن وی می باشد(کاشانی،۱۳۸۵).

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

نقش ضمانت نامه های بانکی در تهیه منابع پولی و ارائه راهکارهایی برای افزایش آنها

Share