پایان نامه ضمانت نامه بانکی/:ضمانت نامه هاي متفرقه

0 Comments

ضمانت نامه تعهد پرداخت

اين نوع ضمانت نامه ها به منظور قبول پرداخت ديوني در سررسيد معين از طرف بانك صادر مي گردند. دريافت حداقل 20 درصد سپرده نقدي در ضمانت نامه تعهد پرداخت الزامي است (فقیهی،1389).

2-8-8.ضمانت نامه هاي متفرقه

علاوه بر انواع ضمانت نامه هاي ذكر شده ممكن است مضمون له (ذينفع) درخواست نوعي ضمانت نامه نمايد كه در قالب هيچ كدام از انواع ضمانت نامه ذكر شده نگنجد. لذا متن اين گونه ضمانت نامه ها از سوي مضمون له ديكته مي گردد. مانند ضمانت نامه براي مشمولين خدمت نظام وظيفه كه قصد خروج از كشور را دارند(فقیهی،1389).

2-9.تشريفات صدور ضمانت نامه

متقاضي صدور ضمانت نامه با مراجعه به بانك، درخواست صدور ضمانت نامه بانكي را مي نمايد. معمولاً در ابتدا قراردادي بين متقاضي و بانك امضا و مبادله مي شود(پیروز فر،1380).

2-10.نظريه علت تعهد در ضمانت نامه بانكي

ضمانت نامه بانكي، يك شيوه قراردادي است بنابراين بايد داراي شروط اساسي صحّت، از جهت اهليّت، رضاي طرفين، معين بودن موضوع و يك علّت مشروع باشد. سه شرط اول مسأله مهمي را در ضمانت نامه مطرح نمي سازند ولي مسأله علّت تعهد، در ضمانت نامه مورد بحث قرار گرفته و نظرات گوناگوني درباره آن ابراز شده است:

2-10-1. نظريه “سند مجرد”

پاره اي از آراء در دادگاه هاي فرانسه، ضمانت نامه را از اسنادي مي دانند كه از علّت خود جدا هستند و موجوديّت و صحّت آن، تابع علّت نيست. اين اسناد را در اصطلاح حقوقي، «سند مجرّد» يا اسنادي كه علت آنها بيان نمي شود مي نامند. مانند اسناد تجاري كه در متن آنها علت بدهكار بودن صادر كننده ذكر نمي شود. بر همين پايه، لُرددنينگ Lord Dening يكي از حقوقدانان مشهور انگليس، ضمانت نامه بانكي را به يك سفته عندالمطالبه تشبيه كرده است كه با اولين مطالبه از سوي دارنده سفته بايد پرداخت گردد. در سفته اي كه هيچ قيد و شرطي در آن موجود نيست، بدهكار نمي تواند علت بستانكاري را از دارنده آن مورد پرسش قرار دهد. در مورد چك نيز گفته شده است صدور چك دليل بر بدهكار بودن صادر كننده آن است. بنابراين ضمانت نامه بانكي هم به محض صدور داراي يك علت قانوني و مشروع است و نمي توان در زمينه علت تعهد بانك بحث كرد.

نظريه «سند مجرد» را نمي توان با عمل حقوقي يك جانبه يا ايقاع يكسان دانست. در ايقاع، اراده شخص واحد ايجاد كننده اثر حقوقي است ولي «سند مجرد» داراي يك علت واقعي است كه بيان نمي گردد. هنگامي كه بدهكار در مقام پرداخت بدهي خود يك سفته عندالمطالبه يا چك را امضاء مي كند و به بستانكار مي دهد، اين سفته يا چك داراي يك علت قانوني است كه همان بدهي امضاء كننده سفته يا چك به دارنده آن است ولي در متن اين اسناد هيچ اشاره اي به اين بدهي نمي شود وجود سفته يا چك در دست دارنده، دليل كافي بر بستانكاري بودن وي مي باشد(کاشانی،1385).

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

نقش ضمانت نامه های بانکی در تهیه منابع پولی و ارائه راهکارهایی برای افزایش آنها