گرایش : تجارت الکترونیک

عنوان : طراحی الگوی ارزیابی آمادگی الکترونیکی در سازمان های خدماتی -مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح-

دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشکده مهندسی صنایع

طراحی الگوی ارزیابی آمادگی الکترونیکی در سازمان های خدماتی -مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح-

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک

استاد راهنما:

دکتر علی احمدی

دی ماه    ۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
برای اندازه گیری وضعیت دسترسی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات یا همان آمادگی الکترونیکی کشورها، تاکنون طیف وسیعی از ابزارهای ارزیابی توسعه یافته اند. این ابزارها از تعاریف و روش های مختلفی برای اندازه گیری آمادگی الکترونیکی استفاده کرده اند و از نظر نتایج حاصله بطور قابل ملاحظه ای با یکدیگر متفاوت می باشند. بیشر مدل های ارائه شده در سطح ملی بوده و به اندازه کافی متغیرهای ارزیابی آمادگی الکترونیکی، در سطح سازمانی را مورد بررسی قرار نداده اند. آن تحقیقاتی هم که در سطح سازمانی انجام شده بیشتر، آمادگی شرکت ها و سازمان ها را برای تجارت الکترونیک مورد ارزیابی قرار داده اند و بیشتر کلی بوده. اما تاکنون مدلی بومی برای ارزیابی آمادگی الکترونیکی در سطح سازمان خدماتی طراحی نشده است.
در این تحقیق با بهره گرفتن از روش رویش نظریه ها، با بهره گرفتن از نمونه برداری تئوریک و با بکارگیری نرم افزار Atlas ti، شاخص ها و مدل ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمان خدماتی (مورد مطالعاتی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح) مناسب و متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی و فناوری کشور طراحی شده است. سپس با بهره گرفتن از نظرسنجی ۱۰ نفر از خبرگان و فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) وزن معیار های مدل مشخص شده است. در نهایت آمادگی الکترونیکی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح بر اساس مدل بدست آمده و اوزان حاصله مورد ارزیابی قرار گرفته است.
نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان می دهد که سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح در بعد آمادگی الکترونیکی سازمان ارائه دهنده خدمت در حوزه های «استراتژی ها و سیاست های فناوری اطلاعات» و «زیر ساخت شبکه فناوری اطلاعات » بیشتر از حد متوسط بوده و در حوزه های «شبکه ارائه خدمت » و « فرهنگ، رشد و یادگیری منابع انسانی » کمتر از حد متوسط بوده. در بعد آمادگی الکترونیکی جامعه هدف در حوزه های «پذیرش خدمات الکترونیک سازمان توسط جامعه هدف » و « رضایت جامعه هدف از خدمات الکترونیکی » بیشتر از حد متوسط بوده و در حوزه «دسترسی جامعه هدف به خدمات الکترونیکی » نزدیک حد متوسط می باشد.
 
 
واژه های کلیدی:  فناوری اطلاعات و ارتباطات، آمادگی الکترونیکی، رویش نظریه، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح
 
 
فهرست مطالب
فصل اول  ۱
۱-۱- مقدمه  ۲
۱-۲- تعریف مساله  ۲
۱-۳- اهمیت موضوع  ۳
۱-۴- سوالات تحقیق   ۴
۱-۵- هدف تحقیق   ۵
۱-۶- روش تحقیق   ۶
۱-۶-۱- روش و ابزار گر آوری اطلاعات    ۶
۱-۶-۲- روش تجزیه و تحلیل داده ها ۶
۱-۷- مراحل تحقیق   ۷
۱-۸- چارچوب کلی پایان نامه  ۸
۱-۹- کلیدواژه های مورد استفاده در تحقیق   ۹
فصل دوم  ۱۱
مقدمه  ۱۲
۲-۱- بخش اول- تعریف و اهداف «آمادگی الکترونیکی» ۱۲
۲-۱-۱- ضرورت توجه به آمادگی الکترونیکی    ۱۲
۲-۱-۲- تعاریف آمادگی الکترونیکی    ۱۳
۲-۱-۳- اهداف آمادگی الکترونیکی    ۱۷
۲-۲- بخش دوم- تشریح مدل های ارزیابی آمادگی الکترونیکی   ۱۹
۲-۲-۱- مدل های ارزیابی آمادگی الکترونیکی در سطح ملی    ۲۱
۲-۲-۱-۱- راهنمای Readiness CSPP برای زندگی در یک دنیای شبکه ای    ۲۱
۲-۲-۱-۲- CID Readiness برای جهان شبکه ای(راهنمایی برای کشورهای در حال توسعه)  ۲۲
۲-۲-۱-۳- ارزیابی APEC E-Commerce Readiness  ۲۴
۲-۲-۱-۴- اندازه گیری موقعیت جهانی آمادگی الکترونیکی توسط شرکت بین المللیMcConnell 25
۲-۲-۱-۵- پروژه جهانی انتشار اینترنت Mosaic  ۲۷
۲-۲-۱-۶- ارزیابی بین المللی WITSA از تجارت الکترونیک     ۲۹
۲-۲-۱-۷- تبدیل های فضای مجازی و فرا صنعتی Crenshaw & Robinson  ۳۰
۲-۲-۱-۸- CIDCM    ۳۲
۲-۲-۱-۹- WB   ۳۶
۲-۲-۲- آمادگی الکترونیکی در سطح سازمانها ۳۹
۲-۲-۲-۱- مدل بلوغ کسب و کار الکترونیک EMM 40
۲-۲-۲-۲- مدل آمادگی الکترونیک مشاهده شده (PERM  ): ۴۱
۲-۲-۲-۳- مدل KPMG   ۴۴
۲-۲-۲-۴- مدل P3I3  ۴۷
۲-۲-۳- معیار های ارزیابی آمادگی الکترونیک سازمان ها در ایران   ۵۰
۲-۳- بخش سوم : معرفی سازمان خدماتی   ۵۲
۲-۴- نتیجه گیری   ۵۳
۲-۴-۱- مقایسه مفهومی و ساختاری مدل ها موجود در سطح ملی    ۵۴
۲-۴-۲- مقایسه مفهومی و ساختاری مدل ها موجود در سطح سازمای    ۶۲
۲-۵- خلاء مطالعاتی    ۶۴
فصل سوم  ۶۶
۳-۱- مقدمه  ۶۷
۳-۲- مرحله اول – روش تئوری سازی داده بنیاد  ۶۹
۳-۲-۱- علت انتخاب روش     ۶۹
۳-۲-۲- رویش نظریه : ۶۹
۳-۲-۳- نمونه گیری در پژوهشهای کیفی    ۷۰
۳-۲-۴- روش های  نمونه گیری برای جمع آوری داده های کیفی(نمونه گیری غیر احتمالی)  ۷۰
۳-۲-۴-۱- نمونه برداری تئوریک     ۷۱
۳-۲-۴-۲- نمونه برداری گلوله برفی: ۷۱
۳-۲-۵- انتخاب اسناد و مدارک      ۷۱
۳-۲-۶- فرآیند تحلیل داده ها ۷۳
۳-۲-۶-۱- مقایسه مداوم و یادادشت برداری    ۷۳
۳-۲-۶-۲- کد گذاری باز  ۷۴
۳-۲-۶-۳- کد گذاری محوری    ۷۴
۳-۳- مرحله دوم :  تعیین وزن معیار های با بهره گرفتن از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) 75
۳-۳-۱- مقدمه  ۷۵
۳-۳-۲- تحلیل سلسله مراتبی (AHP)  ۷۶
۳-۳-۳- الگوریتم AHP   ۷۷
۳-۴-  مرحله سوم : چگونگی سنجش آمادگی الکترونیکی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح   ۷۹
۳-۴-۱- جامعه آماری    ۷۹
۳-۴-۲- حجم نمونه و روش اندازهگیری    ۷۹
۳-۴-۳- گرد آوری داده ها: ۸۰
۳-۴-۳-۱- مهمترین تکنیکهای جمع آوری اطلاعات    ۸۰
۳-۴-۳-۲- بررسی روایی و پایایی پرسشنامه  ۸۲
۳-۴-۳-۳- بررسی نرمال بودن متغیرها(آزمون شاپیرو)  ۸۵
۳-۴-۴- انتخاب روش آماری    ۸۶
فصل چهارم  ۸۷
۴-۱- مقدمه  ۸۸
۴-۲- یافته های مرحله ی اول پژوهش     ۸۸
۴-۲-۱- انتخاب مستندات    ۸۹
۴-۲-۲- تحلیل داده ها ۹۰
۴-۲-۳- فن یادداشت برداری    ۹۲
۴-۲-۴- کد گذاری باز  ۹۳
۴-۲-۵- گسترش مفاهیم   ۹۹
۴-۲-۶- کد گذاری محوری    ۱۰۳
۴-۲-۷- تحلیل داده ها طبقه ها ۱۰۸
۴-۲-۷-۱- طبقه کلان اول: آمادگی الکترونیکی سازمان ارائه دهنده خدمت     ۱۰۹
۴-۲-۷-۲- طبقه کلان دوم : آمادگی الکترونیکی جامعه هدف    ۱۱۲
۴-۳- یافته های مرحله دوم پژوهش     ۱۱۵
۴-۳-۱- تحلیل پرسشنامه ها ۱۱۵
۴-۳-۱-۱- رتبه بندی معیارها ۱۱۶
۴-۳-۱-۲- رتبه بندی زیر معیارها بر اساس « آمادگی الکترونیکی جامعه هدف »  ۱۱۶
۴-۳-۱-۳- رتبه بندی زیر معیارها بر اساس معیار « بعد آمادگی سازمان ارئه دهنده خدمت »  ۱۱۷
۴-۳-۱-۴- رتبه بندی زیر معیارها  بر اساس معیار « استراتژی ها و سیاست های فناوری اطلاعات »  ۱۱۹
۴-۳-۱-۵- رتبه بندی زیر معیارها بر اساس معیار « شبکه ارائه خدمت »  ۱۲۰
۴-۳-۱-۶- رتبه بندی زیر معیارهابر اساس معیار « زیر ساخت شبکه فناوری اطلاعات »  ۱۲۱
۴-۳-۱-۷- رتبه بندی زیر معیارهابر اساس معیار « فرهنگ، رشد و یادگیری منابع انسانی »  ۱۲۲
۴-۳-۱-۸- رتبه بندی زیر معیارهابر اساس معیار «دسترسی جامعه هدف به خدمات الکترونیکی»  ۱۲۳
۴-۳-۱-۹- رتبه بندی زیر معیارهابر اساس معیار « پذیرش خدمات الکترونیک سازمان توسط جامعه هدف »  ۱۲۴
۴-۳-۱-۱۰- رتبه بندی زیر معیارهابر اساس معیار « پذیرش خدمات الکترونیک سازمان توسط جامعه هدف »  ۱۲۵
۴-۳-۱-۱۱- رتبه بندی زیر معیارهابر اساس معیار « رضایت جامعه هدف از خدمات الکترونیکی »  ۱۲۶
۴-۴- یافته های مرحله سوم پژوهش     ۱۲۷
۴-۴-۱- تحلیل توصیفی(جمعیت شناختی)  ۱۲۸
۴-۴-۱-۱- بررسی سطح تحصیلات خبرگان   ۱۲۸
۴-۴-۲- بررسی وضعیت موجود آمادگی الکترونیکی سازمان ارائه دهنده خدمت     ۱۲۹
۴-۴-۳- بررسی وضعیت موجود آمادگی الکترونیکی جامعه هدف    ۱۳۲
فصل پنجم   ۱۳۷
۵-۱- مقدمه  ۱۳۸
۵-۲- یافته های تحقیق در پاسخ به سوالات تحقیق    ۱۳۸
۵-۳- پیشنهادات برای سازمان (نوآوری) ۱۴۰
۵-۴- پیشنهادات برای تحقیقات آینده  ۱۴۰
مراجع  ۱۴۱
پیوست ها ۱۴۷
پیوست (الف)  ۱۴۸
پیوست (ب)  ۱۵۴
 
فهرست اشکال

شکل (۲-۱) : مدل PERM۴۲
شکل (۳-۱) : چارچوب کلی تحقیق۶۸
شکل (۳-۲) : فرایند به هم مرتبط نمونه گیری، جمع آوری و کد گذاری داده ها برای رسیدن به نظریه۷۲
شکل (۴-۱) : محیط نرم افزار اطلس تی آی و نحوه ی وارد کردن مدارک و مستندات۹۰
شکل (۴-۲) : نحوه وارد کردن یادادشت ها در نرم افزار اطلس تی ای۹۳
شکل (۴-۳) : نمونه ای از کد گذاری اولیه۹۴
شکل (۴-۴) : تعداد کدهای استخراج شده و نحوه استخراج آنها۹۸
شکل (۴-۵) : تبدیل کدهای اولیه به مفاهیم۱۰۳
شکل (۴-۶) : طبقه بندی مفاهیم در طبقه های اصلی۱۰۴
شکل (۴-۷) : ساختن معیار شبکه ارائه خدمت با بهره گرفتن از کدهای مرتبط۱۰۸
شکل (۴-۸) : نمای شبکه ای مدل ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمان های خدماتی در نرم افزار۱۱۴
شکل (۴-۹) : رتبه بندی معیارهای اصلی(خروجی نرم افزار expert Choice)۱۱۶
شکل (۴-۱۰) : نتایج رتبه بندی معیارها (ادغام شده)۱۱۶
شکل (۴-۱۱) : رتبه بندی زیر معیارها(خروجی نرم افزار expert Choice)۱۱۷
شکل (۴-۱۲) : رتبه بندی زیر معیارها نسبت به معیار آمادگی الکترونیکی جامعه هدف۱۱۷
شکل (۴-۱۳) : رتبه بندی زیر معیارها (خروجی نرم افزار expert Choice)۱۱۸
شکل (۴-۱۴) : رتبه بندی زیر معیارها نسبت به معیار بعد امادگی سازمان ارئه دهنده خدمت۱۱۸
شکل (۴-۱۵) : رتبه بندی زیر معیارها (خروجی نرم افزار expert Choice)۱۱۹
شکل (۴-۱۶) : رتبه بندی زیر معیارها نسبت به معیار استراتژی ها و سیاست های فناوری اطلاعات۱۲۰
شکل (۴-۱۷) : رتبه بندی زیر معیارها(خروجی نرم افزار expert Choice)۱۲۰
شکل (۴-۱۸) : رتبه بندی زیر معیارها نسبت به معیار شبکه ارائه خدمت۱۲۱
شکل (۴-۱۹) : رتبه بندی زیر معیارها(خروجی نرم افزار expert Choice)۱۲۱
شکل (۴-۲۰) : رتبه بندی زیر معیارها نسبت به معیار زیر ساخت شبکه فناوری اطلاعات۱۲۲
شکل (۴-۲۱) : رتبه بندی زیر معیارها(خروجی نرم افزار expert Choice)۱۲۳
شکل (۴-۲۲) : رتبه بندی زیر معیارها نسبت به معیار فرهنگ، رشد و یادگیری منابع انسانی۱۲۳
شکل (۴-۲۳) : رتبه بندی زیر معیارها(خروجی نرم افزار expert Choice)۱۲۴
شکل (۴-۲۴) : رتبه بندی زیر معیارها نسبت به معیار دسترسی جامعه هدف به خدمات الکترونیکی۱۲۴
شکل (۴-۲۵) : رتبه بندی زیر معیارها(خروجی نرم افزار expert Choice)۱۲۵
شکل (۴-۲۶) : رتبه بندی زیر معیارها نسبت به معیار پذیرش خدمات الکترونیک سازمان توسط جامعه هدف۱۲۵
شکل (۴-۲۷) : رتبه بندی زیر معیارها(خروجی نرم افزار expert Choice)۱۲۶
شکل (۴-۲۸) : رتبه بندی زیر معیارها نسبت به معیار پذیرش خدمات الکترونیک سازمان توسط جامعه هدف۱۲۶
شکل (۴-۲۹) : رتبه بندی زیر معیارها(خروجی نرم افزار expert Choice)۱۲۷
شکل (۴-۳۰) : رتبه بندی زیر معیارها نسبت به معیار پذیرش رضایت جامعه هدف از خدمات الکترونیکی۱۲۷
شکل (۴-۳۱) : نمودار فراوانی سطح تحصیلات۱۲۸
شکل (۴-۳۲) : نمودار رتبه بندی ابعاد آمادگی الکترونیکی سازمان ارائه دهنده خدمت

 


فهرست جداول

  •  سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های مقطع ارشد می باشد برای جستجو در بقیه پایان نامه ها می توانید کلمه کلیدی مورد نظر خود را در سایت جستجو نمایید:

     
    Widget not in any sidebars
       

۳۴جدول (۲-۱) : چارچوب  CIDCM
۵۰جدول (۲-۲) : معیارها و زیر معیارها مدل سازمان ها در ایران
۵۴جدول (۲-۳) : مقایسه مفهومی و ساختاری مدل ها موجود در سطح ملی
۶۲جدول (۲-۴) : مقایسه مفهومی و ساختاری مدل ها موجود در سطح سازمانی
۷۵جدول (۳-۱) : امتیازات نشان دهنده شدت اهمیت
۸۲جدول (۳-۲) : طیف لیکرت جهت سنجش وضع موجود
۸۴جدول (۳-۳) : آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه
۸۵جدول (۳-۴) : نتایج بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق (آزمون شاپیرو)
۹۱جدول (۴-۱) : نمایی از برجسته ترین افراد مصاحبه شونده در این پژوهش
۹۲جدول (۴-۲) : نمونه ای از یادداشت برداری
۹۴جدول (۴-۳) : کدهای اولیه
۹۹جدول (۴-۴) : ایجاد مفاهیم از کدهای اولیه
۱۰۵جدول (۴-۵) : تبدیل مفاهیم به طبقه ها و سپس طبقه های کلان را نشان می دهد
۱۱۵جدول (۴-۶) : اهمیت درمقایسات زوجی
۱۱۶جدول (۴-۷) : مقایسه زوجی معیارها نسبت به هدف(خروجی نرم افزار expert Choice)
۱۱۷جدول (۴-۸) : ماتریس مقایسه زوجی گزینه ها(خروجی نرم افزار expert Choice)
۱۱۸جدول (۴-۹) : ماتریس مقایسه زوجی گزینه ها(خروجی نرم افزار expert Choice)
۱۱۹جدول (۴-۱۰) : ماتریس مقایسه زوجی زیر معیارها (خروجی نرم افزار expert Choice)
۱۲۰جدول (۴-۱۱) : ماتریس مقایسه زوجی زیر معیارها (خروجی نرم افزار expert Choice)
۱۲۱جدول (۴-۱۲) : ماتریس مقایسه زوجی زیر معیارها(خروجی نرم افزار expert Choice)
۱۲۲جدول (۴-۱۳) : ماتریس مقایسه زوجی زیر معیارها(خروجی نرم افزار expert Choice)
۱۲۳جدول (۴-۱۴) : ماتریس مقایسه زوجی زیر معیارهاخروجی نرم افزار expert Choice)
۱۲۴جدول (۴-۱۵) : ماتریس مقایسه زوجی معیارها (خروجی نرم افزار expert Choice)
۱۲۶جدول (۴-۱۶) : ماتریس مقایسه زوجی زیر معیارها(خروجی نرم افزار expert Choice)
۱۲۷جدول (۴-۱۷) : ماتریس مقایسه زوجی زیر معیارها(خروجی نرم افزار expert Choice)
۱۲۸جدول (۴-۱۸) : توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سطح تحصیلات
۱۲۹جدول (۴-۱۹) : میانگین مربوط به ابعاد آمادگی الکترونیکی سازمان ارائه دهنده خدمت
۱۳۰جدول(۴-۲۰) : آزمون t مربوط به ابعاد آمادگی الکترونیکی سازمان ارائه دهنده خدمت
۱۳۱جدول (۴-۲۱) : میانگین ابعاد آمادگی الکترونیکی سازمان ارائه دهنده خدمت
۱۳۱جدول (۴-۲۲) : نتایج آزمون فریدمن
۱۳۱جدول (۴-۲۳) : رتبه بندی ابعاد آمادگی الکترونیکی سازمان ارائه دهنده خدمت
۱۳۳جدول (۴-۲۴) : میانگین مربوط به ابعاد آمادگی الکترونیکی جامعه هدف
۱۳۳جدول (۴-۲۵) : آزمون t مربوط به ابعاد آمادگی الکترونیکی جامعه هدف
۱۳۴جدول (۴-۲۶) : میانگین ابعاد آمادگی الکترونیکی جامعه هدف
۱۳۴جدول (۴-۲۷) : نتایج آزمون فریدمن
۱۳۵جدول (۴-۲۸) : رتبه بندی ابعاد آمادگی الکترونیکی جامعه هدف
۱۳۶جدول (۴-۲۹) : نتیجه ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح

– مقدمه

در این فصل شمای کلی تحقیق و طرح تحقیق جهت آشنایی کلی خواننده با مسأله اصلی تحقیق، موضوع تحقیق، ضرورت ها و اهداف تحقیق، و روش برخورد محقق با این مسأله در روش تحقیق، شیوه جمع آوری اطلاعات و قلمروی تحقیق به طور کلی بیان می شود.
 

۱-۲- تعریف مساله

فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) ماهیت روابط جهانی و منشاء مزیت های رقابتی و نیز فرصت های توسعه اقتصادی و اجتماعی را به طور بنیادینی تغییر داده است. از سوی دیگر با افزایش شکاف دیجیتالی  ( فاصله ای است میان افراد و جوامعی که از فناوری اطلاعات و ارتباطات مانند اینترنت بطور اثر بخش استفاده می کنند و آنهایی که این توانایی را ندارند) رهبران دولت ها، شرکتهای تجاری و سازمان های اجتماعی سعی دارند قدرت فناوری اطلاعات و ارتباطات را در جهت توسعه خویش مهار کنند. برای استفاده اثربخش از فاوا، نهادی باید از جهت زیر ساخت ها، میزان دسترسی به فاوا در سطح گسترده افراد و جنبه های قانونی و حقوقی بر استفاده از فاوا دارای آمادگی الکترونیکی  باشد. بنابراین اگر قرار است خلاء شکاف دیجیتالی پر شود، همه این موضوعات باید در یک استراتژی منسجم و دست یافتنی که جهت رفع نیازهای محلی آن نهاد خاص توسعه داده شده است، مورد توجه قرارگیرند.
رهبران کشورها، شرکت ها و سازمان های درحال توسعه می توانند از ابزار ارزیابی آمادگی الکترونیکی  جهت اندازه گیری و برنامه ریزی برای انسجام و یکپارچه سازی کمک گیرند. این امر به آنها کمک می کند تا بر تلاش ها و نیازهایی تمرکز کنند و حوزه هایی را مورد شناسایی قرار دهند که نیازمند پشتیبانی خارجی و سرمایه گذاری و کمک می باشند.
اما ارزیابی به تنهایی کافی نیست و تصمیم گیرندگان با دو چالش کلیدی در زمینه استفاده اثربخش از این ابزار روبرو می باشند. اولاً، آنها نیاز دارند که درک کنند فناوری های اطلاعات و ارتباطات (فاوا) چگونه می تواند به کشور، کسب و کار و یا سازمانشان در دستیابی به مزایای اقتصادی، اجتماعی و یا عملیاتی و در نتیجه تعیین اهداف واقعی کمک کند. ثانیاً، آنها بایستی گام های محکمی به سمت استفاده مؤثر و قابل توجه از فاوا بردارند که به آنها کمک خواهد کرد که به اهداف توسعه دست یابند.
از طرف دیگر طیف وسیعی از ابزارهای ارزیابی برای اندازه گیری میزان آمادگی الکترونیکی توسعه یافته اند. این ابزارها از تعاریف بسیار متنوعی برای آمادگی الکترونیکی و نیز روش های اندازه گیری متفاوتی استفاده می کنند، که ارزیابی ها از نظر اهداف و نتایج حاصله به طور قابل ملاحظه ای با یکدیگر متفاوت خواهد بود.
بنابراین در راستای تحقق دولت الکترونیک نیاز می باشد که آمادگی الکترونیکی شدن سازمان ها مورد ارزیابی قرار گیرند. از آنجایی که بیشتر سازمان های کشور با محوریت خدمت می باشد، به بیانی دیگر در حال ارائه خدمت به مردم و سازمان های دیگر می باشد در این تحقیق به ارائه مدلی برای ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمان های خدماتی پرداخته می شود.
در سازمانهای خدماتی تولید و مصرف همزمان است، یعنی بین مشتری و ارائه کننده خدمت رابطه متقابل ایجاد می گردد. و نیز سازمان های خدماتی عموما باید از نظر زیر ساخت (فیزیکی، انسانی، منابع ملموس و غیر ملموس)، قابلیت دسترسی فناوری اطلاعات و ارتباطات برای عامه مردم و تاثیر چاچوب ضوابط قانونی موجود در به کارگیری فناوری مزبور از آمادگی الکترونیکی برخوردار باشند. لذا با ارزیابی میزان امادگی الکترونیکی، سازمانها با اطمینان بیشتر در راستای برنامه ریزی لازم برای گسترش امور مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات گام برمی دارند.
به همین دلایل این تحقیق به طراحی الگوی ارزیابی آمادگی الکترونیکی شدن متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی و فناوری کشورمان برای سازمان های خدماتی جهت پذیرش، به کارگیری و سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات و ارتباطات می پردازد.
تعداد صفحه : ۱۷۴
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com