پایان نامه : عوامل رفتاری موثر بر تصمیم گیری و عملکرد سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار …

دانلود متن کامل پایان نامه عوامل رفتاری موثر بر تصمیم گیری و عملکرد سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست                                                                                           صفحه
فصل اول: کلیات پژوهش  …………………………………………………………………………………………….. ۸
۱-۱٫مقدمه      ……………………………………………………………………………………………………….       ۸
۱-۲٫بیان مساله ……………………………………………………………………………………………………..       ۹
۱-۳٫اهمیت پژوهش ……………………………………………………………………………………………..        ۱۰
۱-۴٫اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………..       ۱۰
۱-۵٫کاربرد نتایج پژوهش ……………………………………………………………………………………..        ۱۱
۱-۶٫فرضیه پژوهش  ………………………………………………………………………………………………       ۱۱
۱-۷٫روش پژوهش   ……………………………………………………………………………………………….       ۱۳-۱۲
۱-۸٫کلید واژه ها  …………………………………………………………………………………………………..       ۱۴-۱۳
۱-۹٫خلاصه فصل  …………………………………………………………………………………………………        ۱۵
فصل دوم: مبانی نظری پژوهش……………………………………………………………………………..         ۱۶
۲-۱٫مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..        ۱۷-۱۶
۲-۲٫رفتار مالی……………………………………………………………………………………………………….         ۱۸
۲-۳٫تورش های رفتاری…………………………………………………………………………………………         ۱۹
۲-۳-۱٫روش های ابتکاری…………………………………………………………………………………….         ۱۹
۲-۳-۱-۱٫برجستگی……………………………………………………………………………………………..        ۲۰
۲-۳-۱-۲٫اثر هاله ای…………………………………………………………………………………………….        ۲۰
۲-۳-۱-۳٫توهم در مورد صحت و سقم پدیده ها………………………………………………….        ۲۰
۲-۳-۱-۴٫نمایندگی…………………………………………………………………………………………..         ۲۱
۲-۳-۱-۵٫لنگر انداختن……………………………………………………………………………………..         ۲۱
۲-۳-۱-۷٫فرا اطمینان……………………………………………………………………………………….         ۲۲
۲-۳-۲٫پیش نگری…………………………………………………………………………………………….         ۲۲
۲-۳-۲-۱٫زیان گریزی………………………………………………………………………………………       ۲۳-۲۲
۲-۳-۲-۲٫پشیمان گریزی…………………………………………………………………………………         ۲۳
۲-۳-۲-۳٫حسابداری ذهنی………………………………………………………………………………        ۲۴-۲۳
۲-۳-۳٫رفتار رمه وار………………………………………………………………………………………….         ۲۴
۲-۳-۴٫عوامل بازار……………………………………………………………………………………………..         ۲۵-۲۴
۲-۴٫تصمیمات معاملاتی……………………………………………………………………………………         ۲۷
۲-۴-۱٫تصمیم فروش………………………………………………………………………………………..         ۲۷
۲-۴-۲٫تصمیم خرید…………………………………………………………………………………………          ۲۸-۲۷
۲-۴-۳٫عملکرد سرمایه گذاری…………………………………………………………………………          ۲۸
۲-۵٫پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………….          ۲۹
۲-۵-۱٫پژوهشهای داخلی………………………………………………………………………………….        ۳۰-۲۹
۲-۵-۲٫پژوهشهای خارجی………………………………………………………………………………..        ۳۳-۳۰
۲-۶٫خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………….         ۳۴
فصل سوم: روش پژوهش……………………………………………………………………………………        ۳۵
۳-۱٫مقدمه…………………………………………………………………………………………………………        ۳۶
۳-۲٫ نوع پژوهش……………………………………………………………………………………………..       ۳۷
۳-۳٫ فرضیه های پزوهش………………………………………………………………………………..       ۳۷
۳-۴٫قلمرو پژوهش……………………………………………………………………………………………       ۳۸
۳-۴-۱٫قلمرو موضوعی……………………………………………………………………………………..       ۳۸
۳-۴-۲٫قلمرو مکانی………………………………………………………………………………………….       ۳۸
۳-۴-۳٫قلمرو زمانی…………………………………………………………………………………………..      ۳۸
۳-۵٫ جامعه آماری و روش نمونه گیری……………………………………………………………      ۳۸
۳-۵-۱٫انتخاب حجم نمونه……………………………………………………………………………….      ۳۹
۳-۶٫روش گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………       ۳۹
۳-۶-۱٫طراحی پرسشنامه…………………………………………………………………………………      ۳۹
۳-۷٫روش تجزیه و تحلیل……………………………………………………………………………….      ۴۰
۳-۸٫نرم افزار مورد استفاده……………………………………………………………………………..      ۴۰
۳-۹٫خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………       ۴۱
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………..        ۴۲
۴-۱٫مقدمه……………………………………………………………………………………………………..        ۴۳
۴-۲٫آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………..        ۴۴
۴-۲-۱٫اطلاعات جمعیت شناختی…………………………………………………………………       ۴۴
۴-۳٫تحلیل عاملی متغیرهای رفتاری………………………………………………………………      ۴۹
۴-۴٫اندازه گیری پایایی…………………………………………………………………………………..      ۵۰
۴-۵٫سطوح تاثیر عوامل رفتاری بر تصمیم گیری و عملکرد…………………………..     ۵۱
۴-۵-۱٫تاثیر روش های ابتکاری……………………………………………………………………..      ۵۱
۴-۵-۲٫تاثیر پیش نگری………………………………………………………………………………..      ۵۳
۴-۵-۳٫تاثیر بازار……………………………………………………………………………………………     ۵۳
۴-۵-۴٫تاثیر رفتار رمه وار………………………………………………………………………………     ۵۴
۴-۵-۵٫عملکرد سرمایه گذاری……………………………………………………………………….     ۵۶-۵۵
۴-۶٫تاثیر عوامل رفتاری بر عملکرد……………………………………………………………….      ۵۶
۴-۷٫خلاصه و نتیجه گیری…………………………………………………………………………….     ۵۹
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها…………………………………………………………..       ۶۰
۵-۱٫مقدمه……………………………………………………………………………………………………..       ۶۱
۵-۲٫نتایج پژوهش…………………………………………………………………………………………..      ۶۲-۶۱
۵-۳٫محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………..       ۶۳
۵-۴٫پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………       ۶۴
۵-۴-۱٫پیشنهادهای کاربردی…………………………………………………………………………..      ۶۴
۵-۴-۲٫پیشنهادها برای محققان آتی………………………………………………………………..      ۶۵
۵-۵٫خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………       ۶۶
منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………       ۶۷
منابع لاتین………………………………………………………………………………………………………..        ۶۹-۶۸
لیست جدول ها ………………………………………………………………………………………………صفحه
جدول ۲-۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۲۶
جدول۴-۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۴۴
جدول۴-۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۴۴
جدول۴-۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۴۵
جدول۴-۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۴۵
جدول۴-۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۴۶
جدول۴-۶٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۴۶
جدول۴-۷٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۴۷
جدول۴-۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۴۷
جدول۴-۹٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۵۰-۴۹
جدول۴-۱۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۵۰
جدول۴-۱۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۵۲
جدول۴-۱۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۵۳
جدول۴-۱۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۵۴
جدول۴-۱۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۵۴
جدول۴-۱۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۵۵
جدول۴-۱۶٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۵۷
 
 
چکیده
اگرچه تامین مالی در طی سالیان متمادی مورد مطالعه قرار گرفته است، اما رفتار مالی که رفتار انسان ها را در نظر می گیرد حوزه ای تقریبا جدید است. پایه رفتار مالی بر اساس تئوریهای روانشناختی است، و در صدد این می باشد که چگونه احساسات و اشتباهات شناختی رفتار افراد را در تصمیم گیریهای سرمایه گذاری تحت تاثیر قرار می دهد.
هدف اصلی این پژوهش این است که عوامل رفتاری تاثیر گذار بر تصمیم گیری و عملکرد سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران کدامند و هر یک از این عوامل در چه سطحی بر تصمیم گیری و عملکرد سرمایه گذاران موثراند.
فرضیه های پژوهش بر اساس پرسشنامه های توزیع شده در بین سرمایه گذاران مورد آزمون قرار گرفته اند، داده های گردآوری شده با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS و AMOS مورد آزمون قرار گرفته اند.
نتایج نشان دهنده آن است که از بین عوامل رفتاری فقط متغیر بازار بر تصمیم گیری سرمایه گذاران در سطح بالایی تاثیرگذار است، و از بین عوامل رفتاری متغیرهای پیش نگری و رفتار رمه وار بر عملکرد سرمایه گذاران تاثیر مثبتی داشتند.
 
فصل اول
 
کلیات پژوهش
 
۱-۱- مقدمه
در این فصل موضوع پژوهش به طور مختصر تشریح می­شود. در ادامه اهداف، ضرورت پژوهش، کاربرد نتایج پژوهش و روش پژوهش توضیح داده می­شود. همچنین قلمرو پژوهش، جامعه آماری و روش نمونه گیری بیان می­شود. در پایان فصل نیز تعاریف عملیاتی و پاره­ای از واژه­های کلیدی استفاده شده در پژوهش ارائه می­گردد.
 
 
۱-۲- شرح و بیان مسئله پژوهش
تاکنون تحقیقات فراوانی در اکثر حوزه های مرتبط با بازار سرمایه در ایران صورت گرفته، اما آنچه در این بین کمتر مورد توجه قرار گرفته، پرداختن به تحقیقات جدی در خصوص شکل گیری رفتار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار می باشد در اکثر کشورها، شناخت فرآیند تصمیم گیری مشارکت کنندگان در بورس، همواره موضوعی مهم برای مشارکت کنندگان و سرمایه گذاران در بازار بوده است . در اکثر این کشورها، محققان تلاش های قابل توجهی جهت مطالعه و درک رفتار سرمایه گذاران و به دنبال آن تاثیر این عوامل بر تصمیم گیری و عملکرد سرمایه گذاران داشته اند، چرا که رفتارهایی که بر تصمیم گیری و عملکرد سرمایه گذاران در بازار تاثیر می گذارند از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند (یوسفی و شهرآبادی، ۱۳۸۸).
در طی دهه های اخیر محققین مالی سعی در تبیین و یافتن علل موارد خاص با کمک سایر علوم همانند روانشناسی، علوم اجتماعی و فیزیک بوده اند، از این رو حوزه های میان رشته ای تحت عناوین اقتصاد مالی، اقتصاد سنجی مالی، ریاضیات مالی و نظریه تصمیم گیری شکل گرفته است. یکی از مطالعاتی که در این زمینه به سرعت گسترش یافته، ادغام نظریه های اقتصادی با نظریه های رایج روانشناسی بود که تحت عنوان “مالی رفتاری” مطرح گردید. در الگوی اقتصادی مالی سنتی فرض می شود که تصمیم گیرندگان به طور کامل عقلایی رفتار می کنند و همیشه به دنبال بیشینه کردن مطلوبیت مورد انتظار خود هستند.  به عبارت دیگر دو پایه اصلی در پارادایم سنتی مالی، عقلانیت کامل عوامل و تصمیم گیریهای مبتنی بر بیشینه سازی مطلوبیت مورد انتظار است، در حالی که در مالی رفتاری عنوان میشود که برخی پدیده های مالی را می توان با به کارگیری مدلهایی توصیف کرد که در آنها عامل اقتصادی کاملاً عقلایی در نظر گرفته نمی شود(راعی و فلاح پور، ۱۳۸۳).
شواهد نشان میدهد که سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران برای تعیین ارزش سهام کمتر از روش های کمی استفاده می نمایند و قضاوتهای ایشان بیشتر مبتنی بر تصورات ذهنی، اطلاعات غیرعلمی، شایعات و پیروی کورکورانه از عده معدودی از مشارکت کنندگان در بازار سرمایه است . در همین راستا و به منظور بهبود شرایط گسترش فعالیتهای بازار سرمایه و جلوگیری از شکست، در اقداماتی که در جهت جلب مشارکت مردم در سرمایه گذاری صورت می گیرد، باید نتایج علمی جایگزین تصورات ذهنی گردد و آموزشهای لازم در این زمینه به مشارکت کنندگان در بازار داده شود. (شهریاری، ۱۳۸۵)

  •  سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های مقطع ارشد می باشد برای جستجو در بقیه پایان نامه ها می توانید کلمه کلیدی مورد نظر خود را در سایت جستجو نمایید:

     
    Widget not in any sidebars
       

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
تعداد صفحه : ۸۲
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               asa.gohari@gmail.com