پایان نامه مدیریت با موضوع : افزوده اقتصادی

Large and colorful light bulb sketch surrounded by smaller business icons and words drawn on a concrete wall.

میان ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار می‌باشد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش نشان دادند که ارتباط معناداری بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار شرکت‌ها وجود دارد (Niresh and Alfred, 2014).

مطالعه‌ای با عنوان: ارزش افزوده اقتصادی و ایجاد ثروت برای سهامداران، توسط لال بهسین، در سال 2013، انجام شد. هدف از اجرای پژوهش بررسی تاثیر ارزش افزوده اقتصادی بر ایجاد ثروت برای سهامداران می‌باشد. نتایج حاصل از پژوهش نشان دادند که با استفاده از معیار ارزش افزوده اقتصادی، بازده سهام افزایش می‌یابد و در نتیجه ثروت سهامداران افزایش می‌یابد (Lal Bhasin, 2013).
مطالعه‌ای با عنوان: اندازه گیری ارزش افزوده اقتصادی و مقایسه آن با سایر روش‌های ارزیابی عملکرد مالی بانک‌های دولتی و خصوصی، توسط امینی مهر و فتحی، در سال 2013، انجام شد. هدف از اجرای این پژوهش مقایسه‌ی میان شاخص‌های سنتی و ارزشی ارزیابی عملکرد مالی بانک‌های خصوصی و دولتی با یکدیگر می‌باشد. نتایج حاصل از پژوهش نشان دادند که ارزش افزوده اقتصادی از عمومیت بیشتری نسبت به سایر معیارها نظیر: سود، سود تقسیمی، بازده حقوق صاحبان سهام و جریان نقدی برخوردا است. ارزش افزوده اقتصادی معیاری قوی و کارآمد در توصیف عملکرد بانک‌ها است (Aminimehr and Fathee, 2013).
مطالعه‌ای با عنوان: تاثیر ارزش افزوده اقتصادی، جریانات نقدی و ارزش بازار سهام، توسط ذرات داخلی پرست و همکاران، در سال 2013، انجام شد. هدف از اجرای این پژوهش بررسی تاثیر ارزش افزوده اقتصادی بر ارزش بازار سهام می‌باشد. یافته‌های حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق نشان دادند که همبستگی مثبت و معناداری بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش بازار سهام وجود دارد و در واقع ارزش افزوده اقتصادی بهترین و مهمترین منبع و مرجع برای پیش بینی ارزش سهام شرکت در بازار می‌باشد (Zarat Dakhely Parast et al.., 2013).
مطالعه‌ای با عنوان: رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و شناور سازی نرخ ارز (CCC) در کمپانی‌های فهرست WSE، توسط بولک و همکاران در سال 2012 انجام شد. هدف از اجرای این پژوهش بررسی ارتباط میان ارزش افزوده اقتصادی و شناور سازی نرخ ارز می‌باشد. برقراری ارتباط میان این دو رویکرد می‌تواند یک نگرش پیشرفته برای مدیریت اقتصادی باشد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش نشان دادند که با کاهش چرخه تعدیلات نقدی (افزایش در شناور سازی) ارزش افزوده اقتصادی افزایش نخواهد یافت اما با این حال برخی از پارامترهای مدل ارتباط ضعیفی میان متغیرهای پژوهش نشان دادند (Bolek et al., 2012).
مطالعه‌ای با عنوان: تاثیر ارزش افزوده اقتصادی و سرمایه فکری بر ارزش بازار شرکت، توسط هانگ و وانگ در سال 2008، انجام گرفت. هدف از اجرای این پژوهش بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و سرمایه فکری با ارزش بازار شرکت در کشور تایوان می‌باشد. نتایج حاصل از پژوهش نشان دادند که ارزش شرکت تابعی از سودهای باقیمانده بر مبنای ارزش افزوده اقتصادی و همچنین بر مبنای متغیرهای حسابداری است. ایشان معیار سرمایه فکری را نیز یک پارامتر مهم در تعیین ارزش شرکت بیان نمودند (Huang and Wang, 2008).
مطالعه‌ای با عنوان: شواهد تجربی برای ارتباط میان ارزش افزوده اقتصادی و نرخ بازده سهام، توسط مدیروس در سال 2002 انجام شد. هدف از اجرای این پژوهش بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار برزیل می‌باشد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش نشان دادند که رابطه‌ی مثبت و معناداری بین ارزش افزوده‌ی اقتصادی و قیمت و بازده سهام شرکت‌ها وجود دارد (De Medeiros, 2005).
فصل سوم
روش تحقیق
فصل سوم
روش تحقیق

3-1) مقدمه
علم چون گذشته، محصول جرقه‌های ناگهانی یک یا چند دانشمند معدود نیست، بلکه کوششی آگاهانه، منظم و در عین حال نهادی و سازمان یافته است تا به حل یک مساله یا دشواری ذهنی و یا عملی تایل آید. چنین خصلتی علم را با دیگر نهادها و ارزش‌های اجتماعی پیوندی مستحکم میزند. بی تردید توسعه کمّی و کیفی جوامع، همگی مرهون تصمیم سازی‌ها و تصمیم گیری‌ها بر پایه تحقیقات علمی است و تحقیق فرآیندی است که از طریق آن می‌توان درباره ناشناخته به جستجو پرداخت و نسبت به آن شناخت لازم را کسب کرد، در این فرآیند از چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آنها به یافته‌ها، تحت عنوان روش شناسی یاد می‌شود (خاکی، 1387).
در این فصل قصد داریم به روش شناسی تحقیق بپردازیم تا فرآیند چگونگی جمع آوری اطلاعات و تبدیل آنها به یافته‌ها چون هر تحقیق علمی دیگر بازگو گردد.
3-2) روش تحقیق
تحقیق حاضر از نوع تحلیل همبستگی و پس رویدادی است و به روش کتابخانه‌ای و میدانی انجام می‌گیرد.
3-2-1) روش‌های آماری مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات
برای آزمون فرضیه اول از تحلیل ضریب همبستگی پیرسون استفاده می‌شود و برای آزمون فرضیه دوم از دو معادله رگرسیون تک متغیره استفاده شده و سپس با استفاده از مقادیر R2 درخصوص فرضیه دوم اظهار نظر می‌گردد.
معادلات رگرسیون به شرح زیر است:
MV= a + β1 * EVA + e
MV= b + β2 * NOPAT + e
3-2-2) روش جمع آوری اطلاعات
اطلاعات مورد نیاز برای پژوهش، از طریق مراجعه به کتابخانه سازمان بورس اوراق بهادار و اداره‌ی امور نظارت بر شرکت‌ها و مطالعه یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی، گزارش‌های سالانه و همچنین گزارش 10 ساله بورس جمع آوری گردید.
3-3) جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری پژوهش حاضر، شرکت‌های داروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد که قبل از سال 1388 (ابتدای دوره زمانی) وارد بورس شده اند، در مجموع 15 شرکت قبل از سال 1388 وارد بورس شده اند.
3-3-1) نمونه آماری
با توجه به کوچک بودن جامعه آماری، نیاز به نمونه گیری نبوده و هر 15 شرکت مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
محدوده زمانی پژوهش
این پژوهش در دوره 6 ساله بین سال‌های 1387، 1388، 1389، 1390، 1391 و 1392 انجام می‌شود.
3-4) روش و ابزار گردآوری
اغلب داده‌های تحقیق حاضر، با مراجعه به کتابخانه‌ها، بورس و اداره امور نظارت بر شرکت‌ها و از طریق مطالعه یادداشت‌های توضیحی، صورت‌های مالی، گزارش‌های سالانه بورس، گزارش ده ساله بورس، صورت‌های مالی سه ساله و سایر نشریات بورس، گردآوری شده است. قسمتی از اطلاعات نیز از طریقCD دنا سهم گرد آوردی شده است.
3-5) روش تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق
تحقیق از نوع تحلیل همبستگی و پس رویدادی می‌باشد.
برای بررسی فرضیه اول، از تحلیل همبستگی پیرسون استفاده می‌شود و پس از محاسبه ضریب همبستگی بین دو متغیر، آزمون معنی داری ضریب همبستگی، از طریق نرم افزار SPSSبررسی شده و سپس در مورد وجود رابطه معنادار یا عدم وجود رابطه معنادار، بین EVA و TSR، اظهار نظر می‌شود.
برای بررسی فرضیه دوم، از دو معادله رگرسیون تک متغیره، استفاده شده است و با استفاده از رگرسیون و تحلیل واریانس و ضرایب تعیین به دست آمده (R)، و با توجه به اطلاعات خروجی از نرم افزار SPSS، درمورد فرضیه دوم (EVA در ارتباط با ارزش بازار شرکت شاخص بهتری نسبت به NOPAT می‌باشد)، اظهار نظر می‌شود.
معادلات رگرسیون به کار گرفته شده به صورت زیر می‌باشد:
برای کسب اطلاعات تفضیلی مراجعه کنید به کتاب (تحلیل آماری) نوشته دکتر عادل آذر و دکتر منصور مومنی. انتشارات سمت، 1388، صص 190-186
مراجعه کنید به منبع فوق 179-174
MV=a + β * EVA + e
MV= b + β * NOPAT + e
نکته‌ای که در اینجا ممکن است به ذهن خواننده خطور کند این است که با توجه به عدم نمونه گیری، با آمار توصیفی مواجه خواهید شد و نیازی به آزمون آماری استنباط آماری نخواهیم داشت.
در پاسخ باید گفت که در این مورد نظر واحدی بین تمامی آمار دانان وجود ندارد و متخصصین خبره آمار، اینگونه اذعان می‌دارند که حتی در این مورد نیز بهتر است از استنباط آماری استفاده شود. البته این به این معنی نیست که نتایج به دست آمده از شرکت‌های مورد بررسی را به شرکت‌های دیگر تعمیم بدهیم. بلکه نتایج به دست آمده، به همین شرکت‌ها در سال‌های خارج از محدوده زمانی پژوهش قابل تعمیم است. به عنوان مثال یک شرکت ممکن است در یک سال فرضی با EVA معادل 10 به TSR، 20درصد دست پیدا کند اما در سال‌های بعد مشخص نیست که این شرکت بتواند با همان EVA به TSR20درصد دست یابد. چرا که متغیر های زیادی در این زمینه موثرند که خارج از کنترل محقق است. و از طرفی دیگر، با توجه به اینکه سال‌های مورد پژوهش، براساس محدودیت اطلاعاتی انتخاب گردیده است همه‌ی اینها مجموعا دست به دست هم می‌دهند که آمار استنباطی را بر آمار توصیفی مرجع سازند.
هر دو فرضیه در سه حالت زیر مورد بررسی قرار گرفته اند:
حالت اول: هر 15 شرکت در هر سال مختلف از سال 1387 تا 1392
حالت دوم: هر شرکت به طور جداگانه در دوره 6 ساله
حالت سوم: حالت کلی، کلیه شرکت‌ها در دوره 6 ساله به عنوان مثال برای فرضیه اول، دو EVA 72 با TSR، 72 در دوره 6 ساله مورد بررسی قرار می‌گیرند.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها

در این بخش به تجزیه و تحلیل فرضیه‌ها در سه حالت ذکر شده می‌پردازیم:
4-1) مقدمه
تجزیه و تحلیل داده‌ها به منظور بررسی صحت و سقم فرضیه‌ها برای هر نوع تحقیق، از اهمیت خاصی برخوردار است. داده‌های خام با استفاده از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می‌گیرند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات، مطابق اهدافارائه شده، ابتدا میزان و یا مقدار هر متغیر بر اساس داده‌های بدست آمده از مراجعه مستقیم به کتابخانه سازمان بورس اوراق بهادار و اداره‌ی امور نظارت بر شرکت‌ها و مطالعه یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی، گزارش‌های سالانه و همچنین گزارش 10 ساله بورس، مشخص شد.سپس توصیف اطلاعات حاصل شده در قالب جداول و نمودارهای توصیفی، دیدگاه کلی از چگونگی توزیع آن ها را ایجاد نموده که می‌تواند در چگونگی استفاده از الگو های آماری گوناگون کمک نماید. در گام بعدی به آزمون فرضیه‌های تحقیق پرداخته شد و در نهایت با جمع بندی وتجزیه و تحلیل اطلاعات خاتمه یافت.
4-2) آمار استنباطی
4-2-1) بررسی فرضیه اول
جهت بررسی این فرضیه از تحلیل همبستگی پیرسون استفاده شده است.
فرضیه اول: بین EVA و TSR رابطه معناداری وجود دارد.
حالت اول: بررسی تمام شرکت‌ها در هر سال
با استفاده از تحلیل همبستگی و با مراجعه به جداول اطلاعاتی خروجی از SPSS می‌توان در مورد شرکت‌های مورد بررسی در هر سال به صورت زیر اظهار نظر نمود:
سال 1382: با توجه به اینکه Significant که همان p-value می‌باشد. بزرگتر از آلفا است. بنابراین فرضیه H0 مبنی بر اینکه بین EVA و TSR رابطه معناداری وجود ندارد، پذیرفته می‌شود.
Sig= 0/137 05/0 = α
سال 1383: در این سال نیز 0/683sig= و بزرگتر از 05/0 = α می‌باشد و بنابراین بین TSR و EVA در سال 1383 نیز رابزه معناداری وجود ندارد.
سال 1384: در این سال نیز sig= 0/333 و بزرگتر از α می‌باشد و بنابراین بین TSR و EVA رابزه معناداری وجود ندارد.
سال 1385: در این سال نیز به دلیل اینکه sig= 0/719 و بزرگتر از آلفا می‌باشد، در نتیجه رابطه معناداری بین TSR و EVA وجود ندارد.
سال 1386: چون sig= 0/959 و بزرگتر از آلفا می‌باشد، رابطه معناداری بین دو متغیر مذکور وجود ندارد.
سال 1387: در این سال نیز با توجه به p-value محاسبه شده (230/0) که بزرگتر از α می‌باشد در نتیجه بین EVA و TSR رابطه معناداری وجود ندارد.
ضریب همبستگی بین EVA و TSR در طی سال‌های مختلف در 15 شرکت مورد بررسی به صورت زیر است:
جدول 4-1) ضریب همبستگی بین EVA و TSR در طی دوره 6 ساله
1387
1386
1385
1384
1383
1382
سال مورد بررسی
37
2
12-
32
13-
45-
ارقام به درصد
حالت دوم: بررسی هر شرکت به طور جداگانه در دوره 6 ساله
بر اساس اطلاعات خروجی از SPSS که در جدول ذیل خلاصه شده است، مشاهده می‌شود که در تمامی شرکت‌های مورد بررسی (sig α)، بوده و در نتیجه بین EVA و TSRهیچ یک از شرکت‌ها در دوره‌ی 6 ساله رابطه معناداری مشاهده نشده است.

جدول 4-2) هر شرکت بطور جداگانه در دوره 6 ساله
معادل در SPSS
ضرایب همبستگی بین EVA و TSR در دوره 6 ساله
X1
sig
α
ضریب همبستگی
X2
657/0
05/0
224/0-
X3
178/0
05/0
535/0-
X4
655/0
05/0
267/0
X5
376/0
05/0
487/0-
X6
618/0
05/0
362/0
X7
410/0
05/0
412/0
X8
073/0
05/0
735/0
X9
702/0
05/0
187/0
X10
955/0
05/0
033/0
X11
320/0
05/0
412/0
X12
225/0
05/0
466/0
X13
156/0
05/0
654/0-
X14
183/0
05/0
345/0
X15
625/0
05/0
373/0-
حالت سوم (حالت کلی)
با توجه به اینکه 15 شرکت، در 6 سال به طور کلی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند، بنابراین (6*15) یعنی 90EVA با 90TSR همبسته می‌شوند. در این حالت برای هر سال از متوسط متغیرهای مذکور استفاده می‌شود. چون sig بزرگتر از آلفا می‌باشد، بنابراین در کل بین EVA و TSR شرکت‌های مورد بررسی رابطه معناداری وجود ندارد و فرضیه H0 مبنی بر اینکه بین EVA و TSR رابطه معناداری وجود ندارد، تایید می‌شود. ضریب همبستگی و sig در جدول خروجی SPSS زیر نشان داده شده است: در حالت کلی ضریب همبستگی بین EVA و TSR (23/0-) می‌باشد و R2 در حدود 5 درصد می‌باشد.
جدول 4-3) ضریب همبستگی بین EVA و TSR
Correlation
TSR
EVA
-0.236
0.653
6
1.000
0
6
EVA Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
1.000
0
6
-0.236
0.653
6
TSR Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
جدول 4-4) خلاصه مدل همبستگی
Model Summary
Std. Error of the Estimate
Adjusted R Square
R Square
R
Model
0.1764
-0.181
0.55
0.236a
1
a: Predictors: (Constant), EVA
4-2-2) بررسی فرضیه دوم
EVA در ارتباط با ارزش بازار شرکت، شاخص بهتری نسبت به NOPAT می‌باشد.
بهتر بودن ارتباط دو متغیر مذکور، با ارزش بازار، از طریق ضرایب تعیین (مقادیر R2)، مشخص خواهد شد. در بررسی این فرضیه، همانطور که پیشتر گفته شد دو معادله رگرسیون جداگانه با استفاده از دو متغیر مستقل (EVAو NOPAT) و متغیر وابسته (ارزش بازار شرکا (MV))، تشکیل می‌شود و از طریق R2 در مورد فرضیه مذکور اظهار نظر می‌گردد.
معادلات رگرسیون به شرح زیر می‌باشد:
MV= a + β1 * EVA + e
MV= b + β2 * NOPAT + e
حالت اول: تمام شرکت‌ها در هر سال
در این حالت هر 15 شرکت در هر سال به طور جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرند. با مراجعه به جداول خروجی از SPSS، و با توجه به R2 و بتای رگرسیون در مورد اینکه کدام شاخص (EVA یا NOPAT)، ارزش بازار شرکت را بهتر توجیه می‌کنند، اظهار نظر می‌شود:
ضرایب تعیین محاسبه شده از طریق SPSS در جدول 4-5 خلاصه شده است.
جدول 4-5) ضرایب تعیین SPSS برای فرضیه دوم
اظهار نظر در مورد شاخص‌های EVA و NOPAT، بهتر ارزش بازار را توجیه می‌کند
نتیجه: با توجه بتای رگرسیون و ضریب تعیین
مقادیر R2
سال
EVA با MV
NOPAT با MV
NOPAT و EVA
924/0
991/0
1382
NOPAT
641/0
869/0
1383
NOPAT و EVA
915/0
968/0
1384
NOPAT
821/0
965/0
1385
NOPAT
647/0
923/0
1386
NOPAT

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

446/0
926/0
1387
حالت دوم: هر شرکت به طور جداگانه در دوره 6 ساله
در این حالت، برای هر شرکت، در دوره 6 ساله (طی سال‌های 1387 تا 1392) دو معادله رگرسیون قبلی تشکیل می‌شود و از طریق جدول اطلاعاتی خروجی از

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*