Circular Arrow

وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده علوم زمین

گروه آموزشی جغرافیای انسانی

 

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشدM .Sc

رشته

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

عنوان

نقش تولید و بازاریابی خرما در برقراری رابطه شهر و روستا

مورد : روستاهای بخش مرکزی شهرستان مهرستان(۱۳۹۰-۱۳۷۵)

 

استاد راهنما

دکتر عباس سعیدی

استاد مشاور

دکتر فرهاد عزیزپور

نیمسال اول سال تحصیلی ۹۳  ۹۲

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
بین سکونتگاه های شهری و روستایی به عنوان اجزای سازمان فضایی یک ناحیه روابطی وجود دارد که این روابط در توسعه یا عدم توسعه این دو عرصه موثر است. بررسی­های انجام شده توسط محققان خارجی و ایرانی نشان می­دهد که در ایران اغلب این روابط بین شهر و روستا، غیرمکمل و ناسالم است به طوری که نتیجه این رابطه باعث توسعه شهر و واپس ماندن محیط­های روستایی می­شود. برای توسعه شهر و روستا توام با هم،  باید در نظام برنامه ­ریزی کشور این دو عرصه در ارتباط باهم مورد توجه باشند و باید بین آنها روابط مکمل شکل بگیرد تا با توسعه شهر بر اساس روابطی که بین این دو است روستا نیز توسعه پیدا کند و توسعه این دو عرصه درگرو هم قرار بگیرد.
جامعه آماری این پژوهش روستاهای بخش مرکزی شهرستان مهرستان می­باشد که دارای ۳۴۷۸۸ نفر جمعیت در سال ۱۳۹۰ بوده است. برای انتخاب روستاهای نمونه از روش نمونه گیری طبقه بندی احتمالی استفاده شده است و ۲۰ روستا به عنوان روستاهای نمونه انتخاب شده ­اند. روش تحقیق پژوهش حاضر نیز از نوع توصیفی و تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات به صورت میدانی و کتابخانه­ای بوده که برای هر یک از روش­ها ابزار خاصی از قبیل: پرسشنامه، نقشه و جداول آماری استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که، بین شهر مهرستان و حوزه پیرامونی روستایی به واسطه وجود عواملی همچون حضور مالکان ساکن شهر و غالب بودن نظام مبادله مبتنی بر واسطه­گری یک نوع رابطه غیرمکمل و ناسالم به صورت سلطه شهر مهرستان بر حوزه پیرامونی روستایی حاکم است.
واژگان کلیدی: سلطه، روابط شهر و روستا، تولید و بازاریابی خرما، روستاهای بخش مرکزی شهرستان مهرستان
 
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                      صفحه  
فصل اول
کلیات پژوهش
۱-۱- بیان مسئله و ضرورت تحقیق   ۱
۲-۱- سؤالات تحقیق   ۲
۳-۱-فرضیات تحقیق   ۲
۴-۱-اهداف تحقیق   ۲
۵-۱-روش تحقیق   ۲
۱-۵-۱- جامعه آماری و روش نمونه گیری   ۲
۱-۱-۵-۱ جامعه آماری   ۲
۲-۱-۵-۱- روش نمونه گیری و حجم نمونه  ۳
۳-۵-۱- روش تحقیق   ۶
۶-۱- روش جمع آوری داده ها ۶
۷-۱- فرایند انجام تحقیق   ۶
۸-۱- تعریف مفاهیم و کلید واژه های تحقیق   ۸
۱-۸-۱- مفهوم روستا ۸
۲-۸-۱- مفهوم روابط شهر و روستا ۸
۴-۸-۱- مفهوم سلطه  ۹
۹-۱- پیشینه تحقیق   ۹
۱-۹-۱- کتابها: ۹
۲-۹-۱- مقالات: ۱۰
۳-۹-۱- پایان نامه ها: ۱۴
 
فصل دوم
  مبانی نظری
۱-۲- نظریه، مدلها و رویکردهای پایه. ۱۹
۱-۱-۲- نظریه مکان مرکزی.. ۱۹
۲-۱-۲- نظریه سرمایه داری بهره بری ۲۲
۳-۱-۲- نظریه قطب رشد. ۲۷
۲-۲- رویکردهای مرتبط با روابط شهر و روستا ۲۹
۱-۲-۲- رویکرد مرکز – پیرامون. ۲۹
۲-۲-۲- رویکرد توسعه اگروپلیتن.. ۳۱
۳-۲-۲- رویکرد کارکردهای شهری در توسعه روستایی.. ۳۲
۴-۲-۲- رویکرد شبکه منطقه ای ۳۴
۳-۲- رویکرد نظری حاکم بر تحقیق و مدل مفهومی.. ۴۰
 
فصل سوم
بستر طبیعی و اجتماعی-اقتصادی
۱-۳- موقعیت و وسعت.. ۴۳
۲-۳- ساختار محیطی- اکولوژیکی.. ۴۵
۱-۲-۳- ساختار زمین.. ۴۵
۲-۲-۳-  اشکال ناهمواری.. ۴۶
۳-۲-۳- وضعیت آب و هوا ۵۱

  •  سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های مقطع ارشد می باشد برای جستجو در بقیه پایان نامه ها می توانید کلمه کلیدی مورد نظر خود را در سایت جستجو نمایید:

     
    Widget not in any sidebars
       

۱-۳-۲-۳- گرما ۵۳
۲-۳-۲-۳- وضعیت بارش… ۵۵
۱-۳-۲-۳- منحنی آمبروترمیک.. ۵۹
۴-۳-۲-۳- طبقه بندی اقلیمی.. ۵۹
۵-۳-۲-۳- وضعیت باد. ۶۰
۴-۲-۳- بررسی منابع آب.. ۶۱
۵-۲-۳- بررسی خاک.. ۶۱
۶-۲-۳- وضعیت پوشش گیاهی.. ۶۲
۳-۳- ویژگی های اجتماعی- اقتصادی  بخش مرکزی.. ۶۳
۱-۳-۳- سابقه سکونت و فعالیت در محدوده مورد بررسی.. ۶۴
۲-۳-۳- مقایسه جمعیتی و سکونتگاهی بخش مرکزی در استان و شهرستان. ۶۵
۳-۳-۳- تعداد، توزیع و تراکم نسبی جمعیت بخش مرکزی شهرستان مهرستان. ۶۶
۴-۳-۳- پراکنش روستاها بخش مرکزی در رده های جمعیتی بر اساس خانوار ۶۷
۵-۳-۳- ساختار جنسی و سنی جمعیت.. ۷۰
۶-۳-۳- روند تحولات خانوارهای روستایی بخش مرکزی.. ۷۱
۷-۳-۳- روند تحولات جمعیتی روستاهای  بخش مرکزی.. ۷۲
۸-۳-۳- بررسی ابعاد خانوار ۷۴
۹-۳-۳- سواد و آموزش… ۷۴
۱۰-۳-۳- وضعیت اشتغال و بار تکفل. ۷۵
۱۱-۳-۳- ساختار اقتصادی بر اساس فعالیت در بخش عمده اقتصادی.. ۷۶
۱۲-۳-۳- بررسی وضعیت کشاورزی.. ۷۸
۱-۱۲-۳-۳- زراعت.. ۷۹
۲-۱۲-۳-۳- دامداری.. ۸۲
۳-۱۲-۳-۳- باغداری.. ۸۳
۱۱-۳-۳- وضعیت خدمات و امکانات موجود در بخش مرکزی……………………………………………………………………… ۸۰
۴-۳- جمع بندی.. ۹۳
فصل چهارم
مکانیسم­های موثر بر روابط شهر و روستا
مقدمه: ۹۶
۱-۴- انواع روابط و عناصر برقراری روابط: ۹۶
۲-۴- ویژگیهای اقتصادی –اجتماعی  جامعه نمونه تحقیق: ۹۷
۱-۲-۴- ویژگیهای جامعه نمونه تحقیق در سطح خانوار: ۹۷
۱-۱-۲-۴- بعد خانوار: ۹۷
۲-۱-۲-۴- ساختار سنی: ۹۸
۳-۱-۲-۴-  وضع سواد و تحصیلات: ۱۰۰
۳-۴- ویژگیهای تولیدی خانوارها: ۱۰۱
۱-۳-۴- زراعت: ۱۰۲
۱-۳-۴- باغداری: ۱۰۳
۱-۳-۴- دامداری: ۱۰۳
۴-۴- روابط شهر و روستا بر اساس کارکردهای وضع موجود: ۱۰۴
۱-۴-۴- روابط اقتصادی شهر و روستا: ۱۰۵
۱-۱-۴-۴- روابط و مناسبات تولیدی: ۱۰۵
۲-۱-۴-۴- مالکین ساکن شهر: ۱۰۷
۱-۲-۱-۴-۴- شیوه اداره اراضی مالکین ساکن شهر: ۱۱۱
۳-۱-۴-۴- روابط پولی و نظام اعتباری روستاییان برای تولید محصولات کشاورزی.. ۱۱۴
۲-۱-۴-۴- جریان کالا و تولیدات و مکانیسم بازار: ۱۱۴
۱-۴-۴- روابط اداری-سیاسی و خدماتی شهر و روستا: ۱۲۰
۱-۱-۴-۴- توزیع فضایی و روابط پشتیبانی -ترویجی: ۱۲۱
۵-۴- جمع بندی: ۱۲۵
فصل پنجم
جمعبندی، نتیجه گیری، آزمون فرضیات و پیشنهادات
۱-۵-جمع بندی.. ۱۲۸
۲-۵- آزمون فرضیات: ۱۳۰
۳-۵- نتیجه گیری: ۱۳۵
۴-۵- پیشنهادات: ۱۳۸
منابع و ماخذ. ۱۳۹
ضمایم. ۱۴۲
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                           صفحه
 
 
جدول شماره ۱-۱: طبقه بندی نقاط روستایی بخش مرکزی بر اساس فاصله از شهر زابلی.. ۳
جدول شماره ۲-۱: وضعیت پراکندگی تعداد روستای مورد بررسی و خانوارهای نمونه. ۴
جدول شماره۱-۲: پیوندها و وابستگیهای شهر و روستا ۳۶
جدول شماره ۱-۳ : طبقه بندی ارتفاعی بخش مرکزی شهرستان مهرستان. ۴۷
جدول شماره۲-۳: طبقه بندی شیب بخش مرکزی شهرستان مهرستان. ۴۹
جدول شماره ۳-۳: موقعیت طبیعی سکونتگاه های روستایی بخش مرکزی شهرستان مهرستان. ۵۱
جدول شماره۴-۳: میانگین درجه حرارت شهرستان مهرستان از ۱۹۸۶ تا ۲۰۰۵٫ ۵۵
جدول شماره۵-۳: میانگین بارش شهرستان مهرستان از ۱۹۸۶ تا ۲۰۰۵٫ ۵۸
جدول شماره ۶-۳: ضریب دو مارتن.. ۶۰
جدول شماره ۷-۳: سرعت و جهت غالب باد در ایستگاه سراوان. ۶۰
جدول شماره ۸-۳ : مقایسه استانی شهرستان مهرستان بر حسب تعداد شهر، بخش، دهستان و روستا در سال ۱۳۹۰   ۶۵
جدول شماره ۹-۳: تقسیمات شهرستان مهرستان بر حسب شهر، بخش، دهستان و روستا در سال ۱۳۹۰٫ ۶۶
جدول شماره۱۰-۳ : توزیع جمعیت شهری و روستایی بخش مرکزی شهرستان مهرستان ۱۳۹۰٫ ۶۶
جدول شماره ۱۱-۳ : پراکنش جمعیت و تراکم نسبی  بخش مرکزی شهرستان مهرستان به تفکیک دهستان ۱۳۹۰   ۶۷
جدول شماره۱۲-۳: رده های جمعیتی سکونتگاه های روستایی بخش مرکزی شهرستان سال۱۳۹۰٫ ۶۸
جدول شماره ۱۳-۳: گروه های سنی به تفکیک جنس در بخش مرکزی سال ۱۳۹۰٫ ۷۰
جدول شماره ۱۴-۳: تعداد خانوار بخش مرکزی طی سال های ۱۳۶۵۵- ۱۳۹۰٫ ۷۲
جدول شماره ۱۵-۳: تعداد جمعیت  بخش مرکزی طی سال های ۱۳۷۵- ۱۳۹۰٫ ۷۳
جدول شماره ۱۶-۳: تحولات بعد خانوار بخش مرکزی به تفکیک دهستان طی سال های ۱۳۷۵- ۱۳۹۰٫ ۷۴
جدول شماره ۱۷-۳ : وضعیت سواد و آموزش در بخش مرکزی به تفکیک جنس و دهستان طی سال های ۱۳۹۰٫ ۷۵
جدول شماره ۱۸-۳ : وضعیت شاخص های اشتغال در بخش مرکزی به تفکیک دهستان طی سال های ۱۳۹۰٫ ۷۶
جدول شماره ۱۹-۳: توزیع شاغلان در بخشهای عمده اقتصادی بخش مرکزی شهرستان مهرستان در سال ۱۳۹۰٫ ۷۷
جدول شماره ۲۰-۳: تعداد بهره بردار و مساحت زمینهای زراعی.. ۷۹
جدول شماره ۲۱-۳: تعداد بهره بردار و مساحت زمینهای زراعی آبی.. ۷۹
جدول شماره ۲۲-۳: تعداد بهره بردار و مساحت زمینهای زراعی دیم. ۸۰
جدول شماره ۲۳-۳: سطح کاشت، میزان تولید و عملکرد در هکتار محصولات زراعی شهرستان مهرستان در سال ۱۳۹۲   ۸۱
جدول شماره ۲۴-۳: تعداد بهره برداریهای دارای دام و تعداد دام آن ها ۸۲
جدول شماره ۲۵-۳: تعداد بهره برداریهای دام کوچک و تعداد دام آن ها ۸۳
جدول شماره ۳-۳: موقعیت طبیعی سکونتگاه های روستایی بخش مرکزی شهرستان مهرستان. ۵۱
جدول شماره۴-۳: میانگین درجه حرارت شهرستان مهرستان از ۱۹۸۶ تا ۲۰۰۵٫ ۵۵
جدول شماره۵-۳: میانگین بارش شهرستان مهرستان از ۱۹۸۶ تا ۲۰۰۵٫ ۵۸
جدول شماره ۶-۳: ضریب دو مارتن.. ۶۰
جدول شماره ۷-۳: سرعت و جهت غالب باد در ایستگاه سراوان. ۶۰
جدول شماره ۸-۳ : مقایسه استانی شهرستان مهرستان بر حسب تعداد شهر، بخش، دهستان و روستا در سال ۱۳۹۰   ۶۵
جدول شماره ۹-۳: تقسیمات شهرستان مهرستان بر حسب شهر، بخش، دهستان و روستا در سال ۱۳۹۰٫ ۶۶
جدول شماره ۲۶-۳: بهره برداریهای دارای گاو و گوساله و تعداد دام. ۸۳
جدول شماره ۲۷-۳: تعداد و مساحت بهره برداریهای با زمین باغی.. ۸۴
جدول شماره۲۸-۳: سطح بارو و غیر بارو(هکتار) و میزان تولید(کیلوگرم) محصولات باغی شهرستان مهرستان در سال ۱۳۹۲   ۸۵
جدول شماره ۲۹-۳ : خدمات زیربنایی و تعداد روستاهای برخوردار بخش مرکزی به تفکیک دهستان سال ۱۳۹۰٫ ۸۷
جدول شماره ۳۰-۳ : خدمات اداری -سیاسی و تعداد روستاهای برخوردار بخش مرکزی به تفکیک دهستان سال ۱۳۹۰   ۸۸
جدول شماره ۳۱-۳: خدمات بهداشتی-درمانی و تعداد روستاهای برخوردار بخش مرکزی به تفکیک دهستان سال ۱۳۹۰   ۸۹
جدول شماره ۳۲-۳: خدمات آموزشی و تعداد روستاهای برخوردار بخش مرکزی به تفکیک دهستان سال ۱۳۹۰٫ ۹۰
جدول شماره ۳۳-۳ : خدمات تجاری-بازرگانی و فرهنگی و تعداد روستاهای برخوردار بخش مرکزی به تفکیک دهستان سال ۱۳۹۰٫ ۹۱
جدول شماره ۳۴-۳: خدمات پشتیبانی-ترویجی و تعداد روستاهای برخوردار بخش مرکزی به تفکیک دهستان سال ۱۳۹۰   ۹۲
جدول شماره ۳۵-۳: خدمات ارتباطی و تعداد روستاهای برخوردار بخش مرکزی به تفکیک دهستان سال ۱۳۹۰٫ ۹۳
جدول۱-۴: طبقه بندی خانوارهای نمونه تحقیق.. ۹۸
جدول ۲-۴: توزیع سنی سرپرستان خانوار جامعه نمونه. ۹۹
جدول ۳-۴: وضعیت سواد سرپرستان خانوار جامعه نمونه. ۱۰۰
جدول ۴-۴: وضعیت اشتغال خانوار جامعه نمونه. ۱۰۱
جدول ۵-۴: میانگین برداشت تولیدات زراعی خانوارهای نمونه. ۱۰۳
جدول ۶-۴: میانگین برداشت تولیدات زراعی خانوارهای نمونه. ۱۰۳
جدول ۷-۴: میانگین تعداد دام خانوارهای نمونه. ۱۰۴
جدول ۸-۴: مقدار زمین زراعی و باغی در اختیار خانوارهای نمونه و نوع مالکیت آنها ۱۰۶
جدول ۹-۴: شیوه بهرهبرداری و میزان زمین در اختیار مالکین ساکن شهر. ۱۰۸
جدول ۱۰-۴: تعداد مالک ساکن شهر در روستاهای نمونه و شیوه بهرهبرداری آنها ۱۱۱
جدول ۱۱-۴: نحوه فروش مازاد تولیدی خانوارهای نمونه. ۱۱۵
جدول ۱۲-۴: نحوه فروش مازاد تولیدی محصولات باغی خانوارهای نمونه به تفکیک روستا ۱۱۶
جدول ۱۳-۴: مکانهای اصلی تامین نیازهای اساسی خانوارهای نمونه (به درصد) ۱۲۱
 
 فهرست نقشه­ها
عنوان                                                                                                           صفحه
 
 
نقشه ۱-۱: پراکندگی روستاهای نمونه بخش مرکزی شهرستان مهرستان. ۵
نقشه شماره۱-۳: موقعیت بخش مرکزی در شهرستان، استان و کشور ۴۴
نقشه شماره ۲-۳: توپوگرافی و پراکنش فضایی سکونتگاه های روستایی بخش مرکزی.. ۴۸
نقشه شماره ۳-۳: طبقات شیب و پراکنش سکونتگاه های بخش مرکزی شهرستان مهرستان. ۵۰
نقشه شماره ۴-۳: وضعیت توپوگرافی شهرستان مهرستان در مقایسه با شهرستانهای مجاور ۵۲
نقشه شماره ۵-۳: پراکنش فضایی طبقات جمعیتی سکونتگاه های روستایی بخش مرکزی شهرستان مهرستان. ۶۹
نقشه شماره ۱-۴: پراکنش فضایی روستاهای نمونه دارای مالک ساکن شهر. ۱۱۰
نقشه شماره ۲-۴: پراکنش فضایی شیوه بهرهبرداری در روستاهای نمونه دارای مالک ساکن شهر. ۱۱۲
نقشه شماره ۲-۴: مکان فروش مازاد محصولات باغی خانوارهای نمونه به تفکیک روستا ۱۱۸
نقشه۴-۴: پراکنش فضایی و مراجعات پشتیبانی-ترویجی روستاهای نمونه. ۱۲۴
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                        صفحه
 
 
نمودار ۱ -۳: میانگین ماهیانه درجه حرارت هوای ایستگاه سراوان طی سالهای ۲۰۰۵-۱۹۸۶٫ ۵۴
نمودار ۲-۳: میانگین ماهیانه بارش ایستگاه سراوان طی سالهای ۲۰۰۵-۱۹۸۶٫ ۵۶
نمودار ۳-۳: پراکندگی فصلی بارش در شهرستان سراوان. ۵۷
نمودار ۴-۳: منحنی آمبروترمیک بر اساس داده های دما و بارش ایستگاه سراوان. ۵۹
نمودار ۵-۳ : هرم سنی جمعیت بخش مرکزی سال ۱۳۹۰٫ ۷۱
نمودار ۶-۳ : تعداد خانوار بخش مرکزی از سال ۱۳۷۵-۱۳۹۰٫ ۷۲
نمودار ۷-۳ : تحولات جمعیتی بخش مرکزی از سال ۱۳۷۵-۱۳۹۰٫ ۷۳
نمودار ۸-۳: توزیع شاغلان در بخشهای عمده اقتصادی بخش مرکزی شهرستان مهرستان در سال ۱۳۹۰. ۷۸
نمودار۱-۴: وضعیت تعداد خانوارهای نمونه تحقیق.. ۹۸
نمودار ۲-۴: توزیع سنی سرپرستان خانوار جامعه نمونه. ۹۹
نمودار ۳-۴: وضعیت سواد سرپرستان خانوار جامعه نمونه. ۱۰۰
نمودار ۴-۴: وضعیت اشتغال خانوار جامعه نمونه. ۱۰۲
نمودار ۵-۴: مقدار زمین زراعی در اختیار خانوارهای نمونه. ۱۰۶
نمودار ۶-۴: مقدار زمین باغی در اختیار خانوارهای نمونه. ۱۰۷
نمودار۷-۴: مساحت زمینهای زراعی در اختیار مالکین ساکن شهر. ۱۰۹
نمودار۷-۴: مساحت زمینهای باغی در اختیار مالکین ساکن شهر. ۱۰۹
نمودار ۸-۴: محل فروش مازاد محصولات زراعی خانوارهای نمونه. ۱۱۷
نمودار ۹-۴: محل فروش مازاد محصولات باغی خانوارهای نمونه. ۱۱۷
 
فهرست اشکال
عنوان                                                                                                         صفحه
 
 
 شکل ۱-۱: فرایند انجام تحقیق.. ۷
شکل شماره ۱-۲: مدل مفهومی تحقیق بر اساس رویکرد حاکم بر تحقیق.. ۴۱ .
شکل ۱-۵: روابط بین یافته های تحقیق در راستای تایید فرضیه اول. ۱۳۲
شکل ۲-۵: روابط بین یافته های تحقیق در راستای تایید فرضیه دوم. ۱۳۴
بیان مسئله و ضرورت تحقیق
اهمیت توجه به مناسبات شهر و روستا تا بدانجاست که بسیاری معتقدند، برای فهم و تعدیل پویایی جریان فقر در کشورها، بویژه کشورهای در حال توسعه که در معرض شهرنشینی، یا به سخن بهتر، شهرگرایی شتابان قرار دارند، تنها در غالب تاکید بر نحوه و دامنه روابط متقابل و تعامل میان عرصه­های روستایی و شهری قابل فهم و چاره­جویی استاین تاکید از آن رو است که دهه­های اخیر، به خاطر وجود بستگیهای موجود بین محیطهای روستایی و شهری، نوعی پیوستگی شکننده بین این دو عرصه زیستی پدیدار شده استاین پیوستگی در قالبی نظامور عمل می کند و بر این مبنا، انچه در یکی از این دو عرصه اتفاق می­افتد، لاجرم بر عرصه دیگری نیز اثرگذار خواهد بود (سعیدی،۱۳۹۰، ۷۴). روابط شهر و روستا مجموعه روابط کالبدی-فضایی، اجتماعی-اقتصادی و حقوقی سیاسی سکونتگاه های روستایی با کانونهای کوچک و بزرگ شهری را شامل می­شودبحث از روابط شهر و روستا در بررسیهای علوم اجتماعی، به ویژه مطالعات جغرافیایی،  از سابقه نسبتا طولانی برخوردار است، اما سرآغاز بحثهای جدی و علمی در این باره به دهه ۱۹۴۰ برمی­گردد (سعیدی، ۱۳۸۷، ۳۹۵). در دوره معاصر هانس بوبک[۱] جغرافیدان اتریشی برای نخستین بار (۱۹۴۸م) با بررسی این مناسبات در ایران، موضوع را به شیوه­ای نوین و در چارچوب نظریه­ای تازه مورد توجه و بررسی قرار دادهانس بوبک در نوشته­های پیشتاز خود در زمینه روابط شهرها و حوزه پیرامونی(روستایی) در کشور­های شرق اسلامی، بویژه ایران، این گونه روابط سلطه را در قالب نظریه سرمایه­داری بهره­بری و مناسبات انگلی شهری-روستایی مطرح ساخته است ( سعیدی، ۱۳۹۰، ۷۹). از آنجا که هر نظام کلیتی متشکل از اجزاء و عناصر مرتبط و قاعدتا هماهنگ به منظور نیل به هدف معین به شمار آورد(سعیدی، ۱۳۸۸، ۳). می­توان نظام بهره ­برداری را نظامی شامل مجموعه ­ای از نیروهای تولیدی و روابط اجتماعی مترتب بر آن به حساب آورد نظام بهره برداری یک مفهوم حقوقی و در عین حال اجتماعی-اقتصادی است که بر مبنای آن، روابط حقوقی و مناسبات اجتماعی-اقتصادی افراد در ارتباط با زمین، نوع و حدود مالکیت، حق تصرف، نحوه بهره­ گیری از عوامل تولید، بویژه زمین وآب و نهایتا نظام کار تعیین گرددبر همین بنیاد، گونه روابط و مناسبات در عرصه سکونتگاهی و روابط فضایی، از جمله روابط شهر و روستا و نیز تفاوت­های مکانی-فضایی نیز تجلی می­یابنددر ارتباط با روابط شهر و روستا، گذشته از سایر روندها، فرایند مبادله مازاد محصول از اهمیت ویژه­ای برخوردار است (سعیدی و مکانیکی ، ۱۳۸۷، ۵ ). روستاهای بخش مرکزی شهرستان زابلی با ۱۶۹ آبادی روستایی و ۸۳۵۳ خانوار با ۳۴۸۷۷ نفر جمعیت و اتکا بر اقتصاد و نظام تولیدی خود روابطی را با شهر زابلی برقرار کرده­اند ، خرما محصول غالب روستاهای ناحیه زابلی است که در تامین درامد روستائیان ناحیه نقش عمده­ای دارد . روستائیان در زمینه بازاریابی این محصول مشکلاتی از جمله نبود امکانات نگهداری، اصناف و تشکل­ها مواجه­اند . در این بین دلالان شهری با پیش خرید این محصول به صورت نارس و سپس با بسته بندی و انتقال آن به سردخانه­ها داخل شهر با قیمت بسیار بالاتر به فروش می­رسانند در این میان روستائیان که تولید کننده هستند بیشترین ضرر را متحمل می­شوند چرا که به بازار دسترسی ندارند و محصول را با قیمت ارزان می­فروشند. با ادامه این روند یعنی تولید(خرما) در روستاهای ناحیه زابلی و خارج شدن قسمت اعظم سرمایه از نظام تولیدی و انتقال به شهر،  منجر به رشد شهر زابلی و واپس ماندن روستاهای پیرامونی می­شود.
تعداد صفحه : ۱۷۰
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]