پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی: بررسی تطبیقی تعهدات وکیل دعاوی در حقوق ایران و آمریکا

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشکده حقوق

مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

موضوع:

بررسی تطبیقی تعهدات وکیل دعاوی در حقوق ایران و آمریکا

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر مهدی حسن زاده

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر عزیز الله فهیمی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب:
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………۶
الف) بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………..۶
ب) پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………۶
ج) ضرورت و اهمیت تحقیق………………………………………………………………………………………….۶
د) اهداف……………………………………………………………………………………………………………….۷
هـ) سؤالات…………………………………………………………………………………………………………….۷
و) فرضیات………………………………………………………………………………………………………………۷
ز) روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………۸
ح) ساختار تحقیق……………………………………………………………………………………………………..۸
فصل اول: کلیات………………………………………………………………………………………………………..۹
مبحث اول: تعاریف…………………………………………………………………………………………………….۱۰
گفتار اول: وکالت………………………………………………………………………………………………………۱۱
بند اول: معنای لغوی…………………………………………………………………………………………………۱۲
بند دوم: معنای اصطلاحی (حقوقی)……………………………………………………………………………….۱۲
گفتار دوم: وکیل دادگستری………………………………………………………………………………………….۱۲
گفتار سوم: تعهد………………………………………………………………………………………………………۱۳
بند اول: معنای لغوی………………………………………………………………………………………………….۱۳
بند دوم: معنای اصطلاحی (حقوقی)……………………………………………………………………………….۱۴
مبحث دوم: اقسام وکالت دادگستری………………………………………………………………………………۱۴
گفتار اول: وکالت انتخابی…………………………………………………………………………………………….۱۴
بند اول: وکالت تسخیری……………………………………………………………………………………………..۱۴
بند دوم: وکالت معاضدتی…………………………………………………………………………………………….۱۶
گفتار دوم: وکالت اتفاقی……………………………………………………………………………………………..۱۷
مبحث سوم: ساختار وکالت در نظام حقوقی آمریکا……………………………………………………………….۱۷
گفتار اول: شرایط اخذ پروانه و اشتغال به حرفه وکالت در آمریکا…………………………………………………۱۹
گفتار دوم: شرایط اشتغال به حرفه وکالت در ایالت کالیفرنیای آمریکا…………………………………………..۲۱
بند اول: شرایط عمومی پذیرش به شغل وکالت…………………………………………………………………..۲۲
بند دوم: داوطلبان وکالت……………………………………………………………………………………………..۲۲
الف) داوطلبان عمومی………………………………………………………………………………………………..۲۳
ب) داوطلبان وکیل……………………………………………………………………………………………………..۲۳
ج) تحصیلات حقوقی…………………………………………………………………………………………………..۲۳
د) کارآموزی وکالت در دفاتر وکالت یا شعبات دادگاه ها……………………………………………………………۲۴
گفتار سوم: قوانین و مقررات کانون وکلای دادگستری آمریکا……………………………………………………..۲۵
بند اول: قانون رفتار قضایی……………………………………………………………………………………………۲۶
بند دوم: قانون نمونه مسئولیت حرفه ای……………………………………………………………………………۲۶
بند سوم: مقررات نمونه رفتار حرفه ای………………………………………………………………………………۲۶
فصل دوم: تعهدات قراردادی وکیل دادگستری……………………………………………………………………….۲۷
مبحث اول: شرایط ایجاد تعهدات قراردادی وکیل دادگستری……………………………………………………….۲۸
گفتار اول: وجود قرارداد………………………………………………………………………………………………….۲۹
بند اول: قرارداد کتبی……………………………………………………………………………………………………۲۹
بند دوم: قرارداد شفاهی……………………………………………………………………………………………….۲۹
گفتار دوم: انواع وکالت نامه…………………………………………………………………………………………….۲۹
بند اول: وکالت نامه رسمی…………………………………………………………………………………………….۲۹
بند دوم: وکالت نامه عادی………………………………………………………………………………………………۲۹
بند سوم: وکالت خاص…………………………………………………………………………………………………..۲۹
گفتار سوم: شرایط صحت قرارداد………………………………………………………………………………………۳۰
بند اول: تراضی طرفین…………………………………………………………………………………………………..۳۰
بند دوم: اهلیت طرفین…………………………………………………………………………………………………..۳۰
الف) اهلیت موکل…………………………………………………………………………………………………………۳۰
ب) اهلیت وکیل……………………………………………………………………………………………………………۳۱
بند سوم: موضوع وکالت………………………………………………………………………………………………….۳۱
الف) توانایی موکل برای انجام مورد وکالت…………………………………………………………………………….۳۱
ب) قابل نیابت بودن موضوع………………………………………………………………………………………………۳۲
مبحث دوم: تعهدات قراردادی وکیل دادگستری براساس نوع قرارداد……………………………………………….۳۲
گفتار اول: وکالت مطلق………………………………………………………………………………………………….۳۲
گفتار دوم: وکالت مقید…………………………………………………………………………………………………..۳۳
گفتار سوم: وکالت عام…………………………………………………………………………………………………..۳۳
مبحث سوم: تعهدات قراردادی وکیل دعاوی براساس نحوه اعلام………………………………………………….۳۴
گفتار اول: تعهدات مصرح…………………………………………………………………………………………………۳۴
بند اول: موارد اجباری…………………………………………………………………………………………………….۳۵
بند دوم: موارد اختیاری…………………………………………………………………………………………………..۳۶
گفتار دوم: تعهدات ضمنی……………………………………………………………………………………………….۳۷
بند اول: تعهدات شکلی………………………………………………………………………………………………….۳۷
بند دوم: تعهدات ماهوی………………………………………………………………………………………………….۳۸
فصل سوم: تعهدات و الزامات قانونی و عرفی وکیل…………………………………………………………………..۴۰
مبحث اول: تعهدات قانونی……………………………………………………………………………………………….۴۱
گفتار اول: تعهد وکیل به انجام مراقبت های لازم در تعقیب دعوا…………………………………………………….۴۳
بند اول: رعایت مواعد قانونی…………………………………………………………………………………………….۴۴

  •  سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های مقطع ارشد می باشد برای جستجو در بقیه پایان نامه ها می توانید کلمه کلیدی مورد نظر خود را در سایت جستجو نمایید:

     
    Widget not in any sidebars
       

بند دوم: اعمال مراقبت نسبت به حسن جریان امور دفتری دعوا……………………………………………………۴۵
بند سوم: حضور در جلسات دادرسی…………………………………………………………………………………..۴۷
گفتار دوم: تعهد وکیل به صداقت نسبت به موکل و مراجع قضایی………………………………………………….۴۸
بند اول: تعهد وکیل به راستگویی در برابر موکل……………………………………………………………………….۴۸
الف) تعهد وکیل به صداقت داشتن در موقعیت مشاوره……………………………………………………………….۴۹
ب) تعهد وکیل به رعایت صداقت در تنظیم اسناد………………………………………………………………………۵۰
ج) تعهد وکیل به رعایت صداقت در وکالت دعاوی………………………………………………………………………۵۰
بند دوم: التزام وکیل به صداقت در برابر دستگاه قضایی……………………………………………………………….۵۳
گفتار سوم: حفظ اسرار موکل…………………………………………………………………………………………….۵۵
بند اول: اسرار وکالت……………………………………………………………………………………………………….۵۶
الف) سرّ وکالت……………………………………………………………………………………………………………..۵۷
ب) چه کسی امین به شمار می آید…………………………………………………………………………………….۵۷
بند دوم: موارد عدم تکلیف به حفظ اسرار موکل…………………………………………………………………………۵۸
الف) افشاء راز در صورت موافقت صریح موکل……………………………………………………………………………۵۸
ب) افشاء سرّ در مقام ادای شهادت……………………………………………………………………………………..۵۹
ج) افشاء سر در مقام دفاع از خود………………………………………………………………………………………..۵۹
د) افشاء اسرار به منظور جلوگیری از وقوع جرم…………………………………………………………………………۶۱
مبحث دوم: تعهدات عرفی………………………………………………………………………………………………….۶۲
گفتار اول: رعایت مصلحت موکل……………………………………………………………………………………………۶۲
بند اول: اشتباه وکیل در رعایت مصلحت موکل……………………………………………………………………………۶۳
بند دوم: رعایت نکردن عمدی مصلحت موکل……………………………………………………………………………..۶۴
گفتار دوم: امانتداری نسبت به موکل………………………………………………………………………………………۶۵
بند اول: تعهد وکیل به تقدیم حساب دوران وکالت………………………………………………………………………..۶۵
الف) عدم لزوم تقدیم حساب به اقتضای وجود قراین و اوضاع و احوال خاص…………………………………………..۶۵
ب) عدم قدرت وکیل بر تقدیم حساب……………………………………………………………………………………….۶۶
بند دوم: تعهد وکیل به استرداد اموال و اسناد موکل………………………………………………………………………۶۶
فصل چهارم: ضمانت اجرای تعهدات وکیل دادگستری……………………………………………………………………..۶۸
مبحث اول: مسئولیت مدنی وکیل……………………………………………………………………………………………۷۰
گفتار اول: مسئولیت قراردادی وکیل………………………………………………………………………………………….۷۱
بند اول: شرایط مسئولیت قراردادی…………………………………………………………………………………………..۷۱
الف) وجود قرارداد………………………………………………………………………………………………………………..۷۱
ب) نقض عهد…………………………………………………………………………………………………………………….۷۲
ج) ایراد خسارت………………………………………………………………………………………………………………….۷۲
بند دوم: نوع نقض عهد………………………………………………………………………………………………………….۷۳
الف) عدم انجام تعهد……………………………………………………………………………………………………………۷۳
۱- اقرار به حق طرف مقابل…………………………………………………………………………………………………….۷۳
۲- عدم رفع نقص………………………………………………………………………………………………………………..۷۳
۲-۱- عدم رفع نقص نسبت به مشخصات خواهان (قرار رد دادخواست)………………………………………………….۷۴
۲-۲- عدم رفع نقص نسبت به مشخصات خوانده……………………………………………………………………………۷۴
۳- عدم حضور در جلسه دادرسی…………………………………………………………………………………………….۷۴
ب) تأخیر در انجام تعهد…………………………………………………………………………………………………………۷۵
۱- عدم واخواهی و تجدیدنظر………………………………………………………………………………………………….۷۶
۲- عدم وقوع فورس ماژور (قوه قاهره)………………………………………………………………………………………..۷۶
گفتار دوم: مسئولیت غیر قراردادی (قانونی) وکیل………………………………………………………………………….۷۷
بند اول: عمل زیانبار……………………………………………………………………………………………………………..۷۸
بند دوم: وجود زیان………………………………………………………………………………………………………………۷۹
بند سوم: رابطه سببیت………………………………………………………………………………………………………..۸۰
مبحث دوم: تعقیب انتظامی و کیفری وکیل………………………………………………………………………………….۸۱
گفتار اول: تعقیب انتظامی……………………………………………………………………………………………………..۸۱
بند اول: مراحل رسیدگی……………………………………………………………………………………………………….۸۲
الف) طرح شکایت در دادسرا……………………………………………………………………………………………………۸۲
ب) قرار تعقیب…………………………………………………………………………………………………………………….۸۲
بند دوم: مجازات های انتظامی………………………………………………………………………………………………….۸۳
الف) تعلیق انتظامی………………………………………………………………………………………………………………۸۴
ب) تعلیق کیفری…………………………………………………………………………………………………………………..۸۴
ج) مجازات انتظامی درجه ۲ و ۱ (اخطار کتبی – توبیخ با درجه در پرونده)…………………………………………………..۸۴
د) مجازات انتظامی درجه ۳ (توبیخ با درج در روزنامه رسمی)………………………………………………………………..۸۵
هـ) مجازات انتظامی درجه ۴ (تنزل درجه)………………………………………………………………………………………۸۵
و) مجازات انتظامی درجه ۵ (انفصال از سه ماه تا سه سال)………………………………………………………………..۸۵
ز) مجازات های انتظامی درجه ۶ (محرومیت دائم)…………………………………………………………………………….۸۵
گفتار دوم: تعقیب کیفری وکیل……………………………………………………………………………………………………۸۵
بند اول: جرایم عمومی…………………………………………………………………………………………………………….۸۵
بند دوم: جرایم خاص……………………………………………………………………………………………………………….۸۶
بند سوم: سایر موارد……………………………………………………………………………………………………………….۸۶
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………..۸۷
کتابنامه……………………………………………………………………………………………………………………………….۸۹
چکیده:
موضوع این پایان نامه، «بررسی تعهدات وکیل دعاوی در حقوق ایران و آمریکا» است. در پایان نامه پیش رو که بر پایه مطالعه تطبیقی است، هدف آن است که تعهدات وکیل دعاوی در حقوق ایران که بر پایه نظام حقوقی مدون است با نظام حقوقی کشوری که در آن نظام حقوق عرفی (کامن لا) حکم فرماست، مورد قیاس واقع شود. این بررسی از نگاه تعهدات قراردادی، قانونی و عرفی مورد توجه واقع شده است. پس از شناخت کلی از مفهوم وکالت، وکیل دعاوی و بررسی آن در دو مفهوم لغوی و اصطلاحی و نیز پرداختن به اقسام وکالت دادگستری به طور اجمال، به ساختار وکالت در نظام حقوقی آمریکا اشاره شده و اینکه برای اخذ پروانه وکالت و اشتغال به این حرفه در ایالات متحده متقاضیان می بایست چه مسیری را طی نمایند؛ با این توضیح که به لحاظ فدرالی بودن نظام سیاسی این کشور و در نتیجه، متفاوت بودن قوانین هر ایالت با ایالت دیگر، به عنوان نمونه شرایط اشتغال به حرفه وکالت در یکی از ایالات این کشور مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین پس از آن و در ادامه، با تقسیم بندی تعهدات وکیل دعاوی به دو نوع قراردادی و غیرقراردادی (قانونی) و نیز لحاظ نمودن عرف مربوط به این حرفه در میزان تعهدات وکیل، بررسی هایی صورت گرفته است. در فصل پایانی (چهارم) به ضمانت اجرای تعهدات وکیل اشاراتی شده و چگونگی تضمینات این تعهدات در سه مقوله مسئولیت مدنی، مسئولیت انتظامی و مسئولیت کیفری مورد مطالعه قرار گرفته است. در نهایت پس از جمع بندی مطالب این نتیجه حاصل شد که وکیل دعاوی افزون بر تعهدات خود به معنای عام کلمه و نیز علاوه بر تعهدات قراردادی ملتزم به رعایت مسائلی از جمله مصلحت موکل، صداقت نسبت به موکل و مراجع قضایی، حفظ اسرار و دیگر مواردی است، که اگر چه در نظام حقوقی ایران آن گونه که شایسته است به آن اشاره و تأکیدی نشده، ولیکن جزء تعهدات اصلی و بسیار حساس وکیل به شمار آمده و بازنگری مجددی نسبت به آنها در قوانین ایران احساس می شود که نیازمند اصلاح قوانین مربوطه در این بخش است.
مقدمه
الف) بیان مسأله
موضوع این پایان نامه، «بررسی تعهدات وکیل دعاوی در حقوق ایران و آمریکا» است. همچنان که از عنوان این پایان نامه مشخص است، قصد بر آن است تا تعهدات وکیل دعاوی در حقوق ایران و آمریکا مورد مطالعه قرار گیرد. اساساً در قراردادها، اصل بر آن است که محتوای قرارداد و حدود تعهدات را طرفین قرارداد تعیین می کنند و این همان اصل آزادی قراردادهاست. وکالت نیز از این اصل مستثنا نیست. تعهدات وکیل دعاوی را باید تابع قرارداد دانست و بر پایه چارچوبی که میان وکیل و موکل ایجاد می شود، این حدود قابل تعیین است. در خصوص تعهدات وکیل دعاوی تنها نمی توان به این اصل اکتفا نمود و باید در جزییات حدود تعهدات وکیل دعاوی به قوانین و مقررات خاص آن نیز مراجعه کرد. در حقوق ایران مواد ۳۶ و ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی مهم ترین راهنما و راه گشا در این باره است. در ماده ۳۵ این قانون، پس از اینکه قانون گذار‏ به اختیار موکل در اعطای نیابت در مراحل دادرسی اشاره کرده، اموری را متذکر شده که برای داشتن اختیار در آنها، تصریح موکل را ضروری می داند. همچنین اموری وجود دارد که توکیل در آنها، خلاف قانون بوده و غیرقابل نیابت هستند. با توجه به اینکه نظام دادرسی آمریکا، کامن لایی است، تفاوت های اساسی با نظام حقوقی ایران که تلفیقی (اسلام و رومی – ژرمنی) است، دارد. در این پایان نامه تلاش شده تعهدات وکیل در نظام های ایران و آمریکا تبیین شده، موارد افتراق و اشتراک آن کاملاً شرح داده شود.
ب) پیشینه تحقیق
عقد وکالت از عقودی است که دارای پیشینه فقهی بوده، پیرامون آن در ضمن تمامی کتب فقهی بحث شده و فقها به بحث و بیان نظر پرداخته اند.
آثار بسیاری نیز در کتب حقوقی و مقالات از نویسندگان بر جای مانده است: ۱٫ مطالعه تطبیقی تعهدات وکیل در حقوق ایران و انگلیس، صمد فلاح گلی، به راهنمایی دکتر اسدالله امامی و مشاوره دکتر گندمکار دانشگاه قم ۱۳۷۶ ۲٫ تعهدات وکیل نوشته جهانبخش غلامی به راهنمایی دکتر شهیدی دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۷۹ ۳٫ بررسی اختیارات وکیل در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی آن با حقوق مصر به راهنمایی دکتر عباس کریمی نوشته ابوالفضل لطفعلی زاده دانشگاه امام صادق(ع) ۱۳۸۰٫ تمامی این پایان نامه ها در خصوص وکیل مدنی بوده است نه وکیل دعاوی. در پایان نامه های مذکور وکالت به صورت عام آورده شده است و هیچکدام وکیل دادگستری را به صورتی که اینجانب در پایان نامه کار کرده ام مورد پژوهش قرار نداده اند. تاکنون پژوهش و تحقیق مستقل یا پایان نامه ای با موضوع «تعهدات وکیل دعاوی در حقوق ایران و آمریکا» به نگارش درنیامده، لذا به دلیل احساس خلأ در این زمینه، تصمیم به نگارش این پایان نامه با موضوع مطروحه گرفته شده است.
ج) ضرورت و اهمیت تحقیق
امروزه حق داشتن وکیل مدافع از سوی طرفین دعوا بر کسی پوشیده نیست و این حق را نمی توان از کسی سلب نمود. در حقوق ایران و در قانون اساسی نیز به این اصل و حق اشاره شده است. با نگاهی دقیق تر به موضوع داشتن وکیل دعاوی برای افراد، به این مهم بر می خوریم که در صورت انعقاد قرارداد وکالت با وکیل دعاوی، تعهدات وی به چه شکل است؛ چراکه اکثریت افراد در هنگام مراجعه به وکلا از میزان تعهدات وکیل انتخابی خود به طور کامل آگاهی نداشته و در مسیر دادرسی، دچار اختلافاتی با وی می شوند. این اختلافات عمدتاً در نتیجه عدم آشنایی طرفین قرارداد به مقررات راجع به این عقد است. چه بسا موکل الفاظ و عباراتی استعمال می کند که به واسطه اطلاق، معانی گسترده ای را دربر داشته باشند یا اینکه در اثر ابهام، وکیل نتواند اراده واقعی موکل را تحقق بخشد. مقرراتی هم که از سوی قانون گذار‏ وضع گردیده، در همه موارد تکلیف وکیل را به صراحت تعیین ننموده است. به ویژه در حقوق ایران که قانون وکالت سالیان بسیار دور به تصویب رسیده و لازمه به روز شدن در آن کاملاً احساس می شود. در این پایان نامه تلاش بر این است تا با اشاره به برخی تعهدات وکیل دعاوی در قبال موکل و مراجع قضایی، با جلوه دادن و بحث بر سر آنها اهمیت این تعهدات نمود بیشتری پیدا کند.
د) اهداف
در این پایان نامه تلاش بر این است نظرات پراکنده ای که حقوق دانان پیرامون تعهدات وکیل دعاوی مطرح نموده اند، در حد امکان مدون گردد. همچنین با تطبیق تعهدات وکیل دعاوی در حقوق ایران با حقوق ایالات متحده آمریکا، افزون بر آشنایی با این دو نظام حقوقی، عناصر و ابزار لازم را برای عیین و قلمرو تعهدات وکیل دعاوی بازشناخت. البته نباید از نظر دور داشت که رسالت حقوق تطبیقی، ایجاد وحدت میان نظام های حقوقی گوناگون نیست، بلکه یکی از هدف های آن، هماهنگ سازی و نزدیک ساختن آنها به یکدیگر است.
هـ) سؤالات
سؤالات مطروحه در این پایان نامه در ۴ مورد اصلی بیان می شود:
۱- نقش قرارداد در خصوص تعهدات وکیل دعاوی چیست؟
۲- در تعهدات وکیل دعاوی تا چه میزان، قوانین و مقررات موضوعه نقش دارند؟
۳- در حرفه وکالت، عرف چه نقشی را ایفا می کند؟
۴- ضمانت اجرای تعهدات وکیل دعاوی به چه شکل بوده و این تعهدات چگونه نظالت می شوند. مسئولیت مدنی و انتظامی وکیل دعاوی به چه صورت بوده و دارای چه ارکانی است؟
و) فرضیات
۱- قرارداد های وکالت میان وکلا و موکلان، ایجادکننده تعهدات وکیل دعاوی هستند.
۲- در تعهدات وکیل دادگستری، قوانین و مقررات موضوعه به ویژه ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی، نقش ویژه ای دارد.
۳- در حرفه وکالت دادگستری، عرف نقش ویژه ای را ایفا می کند، مانند رعایت مصلحت موکل و امانت داری نسبت به موکل.
۴- تعهدات وکیل دادگستری به وسیله مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی وکیل و مجازات های انتظامی وی نظارت می شود.
ز) روش تحقیق
روشی که در این پایان نامه برای انجام پژوهش برگزیده شده، روش تحقیق اسنادی و نوعی مطالعه توصیفی تحلیلی است که در آن، به تجزیه و تحلیل آنچه هست، می پردازیم. در روش تحقیق کتاب خانه ای، مأخذیابی، گام نخست در انجام پژوهش است و از طریق فیش برداری با تحقیق و تفحص در کتب و مقالات فقها و حقوق دانان و تتبع در اندیشه های اندیشمندان حقوق و بهره گیری از نظریه های آنان، گردآوری اطلاعات صورت گرفته، سپس فیش ها به تناسب موضوع به یکدیگر مرتبط شده اند.
همچنین به دلیل رفع برخی ابهامات قانونی، از اطلاعات کارشناسان و افراد مطلع نیز استفاده شده است.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۹۹

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان
 

***

—-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.