پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی: بررسی نقش پیش بینی کننده ی اختلالات شخصیت و اختلالات  …

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی: بررسی نقش پیش بینی کننده ی اختلالات شخصیت و اختلالات …

واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

پایان نامه کارشناسی ارشد( M.A ) رشته روانشناسی بالینی

موضوع:

بررسی نقش پیش بینی کننده ی اختلالات شخصیت و اختلالات خلقی در اقدام به خودکشی در مراجعین بیمارستان های شهرستان بندرعباس

استاد راهنما :

دکتر سید همزه صدیقتکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
۱-۱مقدمه. ۲
۱-۲بیان مساله. ۳
۱-۳ضرورت و اهمیت تحقیق.. ۷
۱-۴اهداف پژوهش… ۱۱
۱-۵فرضیه های پژوهش… ۱۱
۱-۶متغیرهای پژوهش… ۱۲
۱-۶-۱-تعریف مفهومی و عملیاتی.. ۱۲
۱-۶-۲-اختلالات خلقی.. ۱۲
۱-۶-۳-اختلالات شخصیت.. ۱۳
۱-۶-۴-اقدام به خودکشی.. ۱۴
۱-۲مقدمه. ۱۶
۲-۲تعریف خودکشی و افکار خودکشی.. ۱۶
۲-۳اقدام به خودکشی.. ۱۷
۲-۴عوامل خطر در خودکشی کامل.. ۱۸
۲-۵علایم هشداردهنده خودکشی.. ۱۸
۲-۶نشانه­ های مرتبط با خودکشی.. ۱۹
۲-۷انگیره برای خودکشی.. ۲۰
۲-۸علل خودکشی.. ۲۱
۲-۹علل خودکشی در ایران. ۲۳
۲-۱۰نظریه­ های خودکشی.. ۲۴
۲-۱۰-۱-نظریه اشنایدمن.. ۲۴
۲-۱۰-۲-نظریه فروید. ۲۵
۲-۱۰-۳-کارن هورنای.. ۲۶
۲-۱۰-۴-دیدگاه جامعه شناسی.. ۲۷
۲-۱۱اختلالات شخصیت.. ۲۸
۲-۱۱-۱-گروه اول (A) 29
۲-۱۱-۲گروه دوم (B) 34
۲-۱۱-۳-سومین گروه  (C) 40
۲-۱۲اختلالات شخصیت و خودکشی.. ۴۳
۲-۱۳اختـلالات خلقـی یا عاطفـی.. ۴۴
۲-۱۳-۱-اختلالات افسردگی.. ۴۶
۲-۱۳-۲-اختلالات دوقطبی(شیدایی- افسردگی) ۴۷
۲-۱۴رابطه اختلالات شخصیتی با اقدام به خودکشی.. ۴۹
۲-۱۵پیشینه­ی پژوهشی.. ۵۰
۲-۱۵-۱تحقیقات انجام گرفته در خارج کشور. ۵۰
۲-۱۵-۲-تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور. ۵۴
۲-۱۶مدل تحقیق.. ۵۷
۳-۱مقدمه. ۵۹
۳-۲روش  تحقیق.. ۵۹
۳-۳جامعه آماری و حجم نمونه. ۵۹
۳-۴روش جمع­آوری اطلاعات.. ۶۰
۳-۵ابزار گردآوری اطلاعات.. ۶۰
۳-۶روش تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) ۶۲
۳-۷روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. ۶۳
۴-۱مقدمه. ۶۵
۲-۴بررسی ویژگی های جمعیت شناختی نمونه آماری.. ۶۵
۴-۲-۱-جنسیت.. ۶۵
۴-۲-۲-وضعیت تأهل. ۶۶
۴-۲-۳-تحصیلات.. ۶۷
۴-۲-۴-سن.. ۶۸
۴-۳یافته­ های توصیفی.. ۶۹
۴-۴تحلیل استنباطی.. ۷۰
۴-۴-۱-اختلالات شخصیت.. ۷۰
۴-۴-۲-آماره های طبقه بندی.. ۷۴
۴-۴-۳-برآوردهای پارامتر. ۷۶
۴-۴-۴-جدول طبقه بندی.. ۷۷
۵-۱مقدمه. ۸۰
۵-۲بحث و نتیجه گیری.. ۸۰
۵-۳جمع­بندی.. ۸۴
۵-۴محدودیت های تحقیق.. ۸۵
۵-۵پیشنهادات کاربردی.. ۸۵
۵-۶پیشنهادات پژوهشی.. ۸۵
منابع و مأخذ. ۸۷
پیوست.. ۹۳
فهرست جداول
جدول ‏۴‑۱: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب جنسیت.. ۶۵
جدول ‏۴‑۲: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب جنسیت.. ۶۶
جدول ‏۴‑۳: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب متغیر تحصیلات.. ۶۷
جدول ‏۴‑۴: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سن.. ۶۸
جدول ‏۴‑۵: داده های توصیفی برای اختلالات شخصیتی در در دو گروه اقدام کننده به خودکشی و عادی.. ۷۰
جدول ‏۴‑۶: نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف.. ۷۱
جدول ‏۴‑۷: نتایج آزمون برابری میانگین گروه ها ۷۲
جدول ‏۴‑۸: ارزش ویژه و همبستگی متعارف.. ۷۳
جدول ‏۴‑۹: آزمون تابع با لامبدای ویلکز. ۷۳
جدول ‏۴‑۱۰: ضرایب استاندارد شده برای متغیرهای موجود در تابع تشخیص…. ۷۳
جدول ‏۴‑۱۱: ضرایب ساختاری برای متغیرهای موجود در تابع تشخیص…. ۷۴
جدول ‏۴‑۱۲: جدول طبقه بندی گروه ها ۷۵
جدول ‏۴‑۱۳: نتایج آزمون نسبت درست نمایی  مربوط به برازش مدل و میزان واریانس تبیین شده توسط مدل. ۷۶
جدول ‏۴‑۱۴: برآورد پارامترها ۷۶
جدول ‏۴‑۱۵: جدول طبقه بندی.. ۷۸
فهرست اشکال
شکل ‏۲‑۱: نمودار طبقه بندی اختلالات خلقی.. ۴۶
شکل ‏۲‑۲: مدل مفهومی تحقیق. ۵۷

  •  سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های مقطع ارشد می باشد برای جستجو در بقیه پایان نامه ها می توانید کلمه کلیدی مورد نظر خود را در سایت جستجو نمایید:

     
    Widget not in any sidebars
       

شکل ‏۴‑۱: درصد فراوانی مربوط به جنسیت.. ۶۶
شکل ‏۴‑۲: درصد فراوانی مربوط به وضعیت تأهل. ۶۷
شکل ‏۴‑۳: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب متغیر تحصیلات.. ۶۸
شکل ‏۴‑۴: درصد فراوانی افراد اقدام کننده به خودکشی بر حسب سن.. ۶
چکیده
هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر اختلالات شخصیت و اختلالات خلقی بر اقدام به خودکشی بود.  بدین منظور ۵۴ نفر از افراد با سابقه اقدام به خودکشی به اورژانس بیمارستان های شهرستان بندرعباس به روش تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند علاوه بر این به همین تعداد نیز گروه شاهد از افراد عادی (بدون سابقه خودکشی)  با در نظر گرفتن همسان­سازی از لحاظ جنسیت،  سن، تحصیلات و وضعیت اجتماعی – اقتصادی توسط پژوهشگر انتخاب شدند.  جهت تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های توصیفی و رگرسیون لوجستیک و تمیز با بهره گرفتن از نرم افزار spss استفاده شد. نتایج تحلیل تابع تشخیص نشان داد که اختلالات شخصیت می توانند افراد اقدام کننده به خودکشی را از افراد عادی تفکیک کنند. علاوه بر این نتایج رگرسیون لوجستیک نشان داد که اختلالات خلقی بر  اقدام به خودکشی مؤثر است. نسبت بخت­های این متغیر برای اقدام به خودکشی برابر با ۳۰/۱۰ می باشد که جهت مثبت ضریبB  (۳۳/۲) نشان می دهد که این ویژگی احتمالا افزایش  خودکشی را در پی دارد. بطور کلی می­توان نتیجه گرفت که اختلالات شخصیت و خلقی پیش ­بینی کننده­ اقدام به خودکشی هستند.
۱-۱      مقدمه
با پیشرفت انسان ها و درگیر شدن آن ها با موقعیت های جدید، واکنش ها و رفتارهای جدیدی نیز در جامعه انسانی بروز و ظهور یافته که گاه به نام معضل از آن ها یاد می شود. امروزه در بیشتر جوامع می توان رفتار همراه با خشونت را در تعاملات افراد مشاهده کرد و گاه وضعیت فجیع تر، خشونت علیه خود و اقدام در نابود کردن خویش است که با نام خودکشی از آن یاد می شود.
مطالعات و پژوهش های متعددی در حوزه روان شناسی، علوم اجتماعی و پزشکی در ارتباط با این پدیده انجام گرفته است و هر کدام سعی کرده اند از دیدگاه خود و زاویه ای متفاوت به تحلیل، تبیین و سبب شناسی آن به جهت کاهش میزان وقوع آن بپردازند که سهم به سزایی در کاهش و انجام اقدامات پیشگیرانه داشته اند، اما نتوانسته اند به طور چشمگیری، آن را در جامعه کاهش دهند، چه بسا که باز هم در جوامعی، افزایش آن، متخصصان و کارشناسان را نگران کرده است.
جامعه ایران با فرهنگ و پیشینه قوی خود، از این آسیب مصون نمانده و نگرانی های مربوط به آن، هم چنان در مباحث علمی وجود دارد.  طبق آخرین آمارها، سن خودکشی در ایران به سن زیر ۱۹ سال رسیده است و فراگیری قابل توجهی که بین نوجوانان و جوانان داشته است، بیانگر این واقعیت است که باید به خودکشی فارغ از جنبه های سیاسی، به عنوان بحرانی اجتماعی و یک مساله پزشکی حاد و اورژانسی توجه جدی نمائیم(خزایی و پرویزی، ۱۳۸۲).
از این جهت، لازم است به اندازه توان و متناسب با موقعیت اجتماعی و علمی خود در جهت تبیین مسائل و موضوعات مربوط به آن اقدام کنیم و زوایای پنهانی از موضوع را با پژوهش و مطالعه علمی، روشن سازیم. مطابق با دیدگاه لستر۱ (۱۹۸۸) وقتی دیدگاه های مختلف روانشناختی مثل رویکرد روان پویایی فروید۲ ، یادگیری اجتماعی بندورا۳ ، شناختی بک۴ و الگوی مکعبی اشنایدمن۵ نتوانستند موفق به فهم رفتار خودکشی، ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش آن شوند، مطالعه وپژوهش در مورد رفتار خودکشی جنبه عمل گرا به خود گرفت و لذا تحقیق در مورد متغیرهای مرتبط وتأثیرگذار در شکل گیری و تکوین این پدیده آغاز گردید. بر همین اساس یکی از حیطه هایی که مورد توجه محققان خودکشی قرار گرفته بررسی عوامل و اختلالات شخصیت و خلقی است. پژوهش حاضر، با نگرش بر این موضوع که این پدیده، ریشه در عاملی خاص ندارد، بلکه عوامل دخیل را باید شناخت و تعاملاتشان را درک کرد، به بررسی اختلالات شخصیت ، اختلالات خلقی و ارتباط این دو با اقدام به خودکشی می پردازد.
تعداد صفحه : ۱۰۷
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

Share