پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی گرایش بالینی: بررسی شیوع اختلال های اضطرابی و عوامل جمعیت شناختی مرتبط با آن در جمعیت بزرگسال استان خراسان جنوبی

دانشگاه سمنان

دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

گرایش بالینی

عنوان:

بررسی شیوع اختلال های اضطرابی و عوامل جمعیت شناختی مرتبط با آن در جمعیت بزرگسال استان خراسان جنوبی

استاد راهنما:

دکتر ایمان اله بیگدلی


برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
فصل اول……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱
۱-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲
۲-۱بیان مساله………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴
۳-۱اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………….۸
۴-۱اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………۸
۵-۱سوال پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹
۶-۱تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها………………………………………………………………………………………………………..۱۰
فصل دوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۳
۱-۲مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴
۲-۲مبانی نظری اختلال های اضطرابی…………………………………………………………………………………………………………۱۴
۱-۲-۲تاریخچه اختلال های اضطرابی…………………………………………………………………………………………………………..۱۴
۲-۲-۲تعریف اضطراب و اختلال های اضطرابی…………………………………………………………………………………………….۱۵
۳-۲ طبقه بندی اختلال های اضطرابی………………………………………………………………………………………………………….۱۷
۱-۳-۲اختلال هراس خاص……………………………………………………………………………………………………………………………۲۰

  •  سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های مقطع ارشد می باشد برای جستجو در بقیه پایان نامه ها می توانید کلمه کلیدی مورد نظر خود را در سایت جستجو نمایید:

     
    Widget not in any sidebars
       

۱-۱-۳-۲ویژگی های تشخیصی اختلال هراس خاص بر مبنایDSM-5………………………………………………….20
۲-۱-۳-۲ویژگی های حمایت کننده از تشخیص اختلال هراس خاص……………………………………………………..۲۳
۳-۱-۳-۲همه گیری اختلال هراس خاص……………………………………………………………………………………………………۲۳
۴-۱-۳-۲ملاحظات تشخیصی مربوط به فرهنگ…………………………………………………………………………………………..۲۴
۵-۱-۳-۲نتایج عملکردی اختلال هراس خاص…………………………………………………………………………………………….۲۴
۲-۳-۲اختلال اضطراب اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………..۲۵
۱-۲-۳-۲ویژگی های تشخیصی اختلال اضطراب اجتماعی بر مبنایDSM-5…………………………………………25
۲-۲-۳-۲تصریح کننده های اختلال اضطراب اجتماعی……………………………………………………………………………….۲۸
۳-۲-۳-۲همه گیری اختلال اضطراب اجتماعی…………………………………………………………………………………………..۲۹
۴-۲-۳-۲پیامدهای عملکردی اختلال اضطراب اجتماعی……………………………………………………………………………۳۰
۳-۳-۲اختلال وحشت زدگی………………………………………………………………………………………………………………………….۳۱
۱-۳-۳-۲ ویژگی های تشخیصی اختلال وحشت زدگی بر مبنایDSM-5……………………………………………….31
۲-۳-۳-۲همه گیری اختلال وحشت زدگی…………………………………………………………………………………………………..۳۴
۳-۳-۳-۲مسایل تشخیصی مرتبط به فرهنگ……………………………………………………………………………………………….۳۵
۴-۳-۳-۲پیامدهای عملکردی اختلال وحشت زدگی…………………………………………………………………………………..۳۵
۵-۳-۳-۲تصریح کننده های حمله وحشت زدگی……………………………………………………………………………………….۳۶
۶-۳-۳-۲ویژگی های تشخیصی حمله های وحشت زدگی…………………………………………………………………………..۳۷
۷-۳-۳-۲همه گیری حمله های وحشت زدگی…………………………………………………………………………………………….۳۸
۸-۳-۳-۲پیامدهای عملکردی حمله های وحشت زدگی…………………………………………………………………………….۳۹
۴-۳-۲اختلال گذرهراسی………………………………………………………………………………………………………………………………۳۹
۱-۴-۳-۲ ویژگی های تشخیصی اختلال گذرهراسی بر مبنایDSM-5……………………………………………………39
۲-۴-۳-۲همه گیری اختلال گذر هراسی……………………………………………………………………………………………………..۴۲
۳-۴-۳-۲پیامدهای عملکردی اختلال گذر هراسی………………………………………………………………………………………۴۳
۵-۳-۲اختلال اضطراب منتشر……………………………………………………………………………………………………………………….۴۴
۱-۵-۳-۲ ویژگی های تشخیصی اختلال اضطراب منتشر بر مبنایDSM-5…………………………………………….44
۲-۵-۳-۲همه گیری اختلال اضطراب منتشر……………………………………………………………………………………………….۴۶
۳-۵-۳-۲مسایل تشخیصی مربوط به فرهنگ……………………………………………………………………………………………….۴۶
۴-۵-۳-۲پیامدهای عملکردی اختلال اضطراب منتشر…………………………………………………………………………………۴۷
۶-۳-۲اختلال اضطرابی وابسته به مصرف مواد و دارو…………………………………………………………………………………..۴۸
۱-۶-۳-۲ ویژگی های تشخیصی اختلال اضطراب وابسته به مصرف مواد و دارو بر مبنایDSM-5…………48
۲-۶-۳-۲همه گیری اختلال اضطرابی وابسته به مصرف مواد و دارو……………………………………………………………۴۹
۷-۳-۲اختلال اضطرابی وابسته به سایر شرایط پزشکی………………………………………………………………………………..۵۰
۱-۷-۳-۲ ویژگی های تشخیصی اختلال اضطرابی وابسته به سایر شرایط پزشکی بر مبنایDSM-5……..50
۲-۷-۳-۲ همه گیری اختلال اضطرابی وابسته به سایر شرایط پزشکی……………………………………………………..۵۱
۴-۲شیوع شناسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۱
۱-۴-۲مولفه های اصلی تعریف شیوع شناسی…………………………………………………………………………………………….۵۱
۲-۴-۲مفهوم میزان بروز و همه گیری در مطالعات شیوع شناسی…………………………………………………………..۵۳
۱-۲-۴-۲همه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۵
۲-۲-۴-۲میزان بروز……………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۶
۳-۴-۲اهمیت بافت در مطالعات شیوع شناسی…………………………………………………………………………………………….۵۶
۴-۴-۲فنون مناسب در مطالعات شیوع شناسی…………………………………………………………………………………………….۵۷
۵-۲شیوع شناسی اختلال های روانپزشکی…………………………………………………………………………………………………..۵۸
۶-۲شیوع شناسی اختلال های روانپزشکی در ایران……………………………………………………………………………………..۵۹
۷-۲شیوع شناسی اختلال های اضطرابی……………………………………………………………………………………………………….۶۲
۸-۲تفاوت های بین فرهنگی در همه گیری اختلال های اضطرابی…………………………………………………………..۶۳
۹-۲وابسته های اجتماعی جمعیت شناختی همه گیری اختلال های اضطرابی……………………………………….۶۴
۱۰-۲خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۵
فصل سوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۶
۱-۳مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۷
۲-۳طرح پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۷
۳-۳جامعه آماری، نمونه پژوهش، روش نمونه گیری………………………………………………………………………………….۶۷
۴-۳ابزار پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۸
۱-۴-۳مصاحبه تشخیصی جامع بین الملل……………………………………………………………………………………………………۶۸
۵-۳روند گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………………۶۹
۶-۳روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………..۷۰
۷-۳خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۰
فصل چهارم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۱
۱-۴مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۲
۲-۴ تجزیه و تحلیل داده های گرد آوری شده…………………………………………………………………………………………….۷۲
۱-۲-۴ آزمون سوال های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………۷۳
فصل پنجم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۴
۱-۵ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۵
۲-۵ بحث و نتیجه گیری یافته های پژوهش………………………………………………………………………………………………۹۵
۳-۵ محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۱
۴-۵ پیشنهادات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۱
منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۲
منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۳
 
فهرست جداول
جدول ۱-۱ جدول متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲
جدول۱-۲ ملاک های تشخیصیDSM-5 برای اختلال هراس خاص……………………………………………………….۲۲
جدول۲-۲ ملاک های تشخیصیDSM-5 برای اختلال اضطراب اجتماعی………………………………………………..۲۷
جدول۳-۲ ملاک های تشخیصیDSM-5 برای اختلال وحشت زدگی………………………………………………………۳۳
جدول۴-۲ ملاک های تشخیصیDSM-5 برای اختلال گذر هراسی………………………………………………………….۴۱
جدول۵-۲ ملاک های تشخیصیDSM-5 برای اختلال اضطراب منتشر……………………………………………………۴۵
جدول۶-۲ ملاک های تشخیصیDSM-5 برای اختلال اضطرابی وابسته به مصرف مواد…………………………..۴۸
جدول۷-۲ ملاک های تشخیصیDSM-5 برای اختلال اضطرابی وابسته به سایر شرایط پزشکی………….۵۱
جدول۸-۲تفاوت بین همه گیری و میزان بروز………………………………………………………………………………………………۵۴
جدول۹-۲نتایج مطالعات همه گیرشناسی در ایران از سال۱۹۶۴تا ۱۳۸۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۶۰
جدول ۱-۴ توزیع مشخصه های جمعیت شناختی افراد مورد بررسی…………………………………………………………۷۲
جدول ۲-۴شیوع اختلال های­ اضطرابی به تفکیک مشخصه­های جمعیت­شناختی …………………………………….۷۴
جدول ۳-۴شیوع اختلال­ هراس خاص به تفکیک مشخصه­های جمعیت­شناختی………………………………………..۷۶
جدول ۴-۴شیوع اختلال اضطراب اجتماعی به تفکیک مشخصه­های جمعیت­شناختی…………………………..۷۸
جدول۵-۴شیوع اختلال گذر هراسی به تفکیک مشخصه­های جمعیت­شناختی………………………………………..۸۰
جدول ۶-۴شیوع اختلال وحشت­زدگی به تفکیک مشخصه­های جمعیت­شناختی……………………………………..۸۲
جدول ۷-۴شیوع اختلال اضطراب منتشر به تفکیک مشخصه­های جمعیت­شناختی……………………………….۸۴
جدول ۸-۴نتایج تحلیل رگرسیون لجستیک عوامل مرتبط با در شیوع اختلال­ اضطرابی…………………………۸۶
جدول ۹-۴ نتایج تحلیل رگرسیون لجستیک عوامل مرتبط با شیوع اختلال­ هراس خاص…………………………۸۷
جدول۱۰-۴نتایج تحلیل رگرسیون لجستیک عوامل مرتبط با در شیوع اختلال­ اضطراب اجتماعی……………۸۹
جدول۱۱-۴نتایج تحلیل رگرسیون لجستیک عوامل مرتبط با در شیوع اختلال­ گذر هراسی……………………..۹۰
جدول ۱۲-۴نتایج تحلیل رگرسیون لجستیک عوامل مرتبط با در شیوع اختلال­ وحشت­زدگی………………….۹۱
جدول۱۳-۴نتایج تحلیل رگرسیون لجستیک عوامل مرتبط با در شیوع اختلال­ اضطراب منتشر………………۹۳
چکیده:
اختلال های اضطرابی شامل اختلال هایی می شود که ویژگی مشترکشان ترس و اضطراب شدید و آشفتگی های رفتاری مرتبط می باشد. در این پژوهش اهمیت تشخیص اختلال های اضطرابی در جمعیت عمومی مورد بررسی قرار گرفته است. هدف مطالعه حاضر شیوع شناسی اختلال های اضطرابی در خراسان جنوبی می باشد. از جامعه آماری عمومی بالای ۱۶ سال خراسان جنوبی، تعداد ۱۵۰۰ نفر طی نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند و مورد مصاحبه بالینی به وسیله CIDI قرار گرفتند. یافته های این پژوهش نشان داد که شیوع اختلال هراس خاص%۹٫۳؛ اختلال اضطراب اجتماعی %۹٫۳؛ اختلال گذر هراسی %۲٫۸؛ اختلال وحشت زدگی %۲٫۹؛ اختلال اضطراب منتشر%۸٫۳ بوده است. شیوع اختلال های اضطرابی با متغیرهای سن، وضعیت تأهل، سطح تحصیل و غیر شاغل بودن ارتباط معنی داری (۰۰۱/۰P <)داشته است. به طوری که افراد غیر شاغل ۶۶/۲ برابر افراد شاغل، افراد در محدوده سنی ۳۹-۳۰ سال، ۴۱/۳ برابر افراد بالای ۵۰ سال در معرض خطر اختلال اضطرابی بودند. هم چنین شیوع اختلال اضطرابی در افراد با تحصیلات پایین و نیز افراد بیوه و مطلقه بالا بوده است. نتایج حاصل از این مطالعه، لزوم طراحی برنامه های جامع درمانی با توجه عوامل پیش بین و در اولویت قرار دادن افراد در معرض خطر بروز اختلال های اضطرابی را در برنامه های درمانی پزشکی و روانشناختی، یادآوری می کند.
۱-۱مقدمه:
اضطراب یک علامت هشدار دهنده است که خبر از خطری قریب الوقوع دارد و شخص را برای مقابله آماده می کند. فقدان اضطراب افراد را با مشکلات قابل ملاحظه ای مواجه می کند. بنابراین اضطراب به منزله بخشی از زندگی هر انسان، یکی از مولفه های ساختار شخصیت وی را تشکیل می دهد و بدین ترتیب امکان زندگی طولانی تر، سازنده تر و بارورتری را فراهم می سازد. به عبارت دیگر می توان گفت که اضطراب در پاره ای از مواقع، سازندگی و خلاقیت را در فرد ایجاد می کند، امکان تجسم موقعیت ها و سلطه بر آنها را فراهم می آورد و یا وی را بر می انگیزد تا به طور جدی با مسئولیت مهمی یا پذیرفتن یک وظیفه اجتماعی مواجه شوند.
اگرچه حدی از اضطراب می توانند سازنده و مفید باشد، اما این حالت ممکن است جنبه مزمن و مداوم بیابد که در این صورت اضطراب به صورت مرضی در می آید و طیف گسترده اختلال های اضطرابی را که از اختلال های شناختی و بدنی تا ترس های غیرموجه و وحشت زدگی های گسترده اند، به وجود می آورد. در این پژوهش، اختلال های اضطرابی در طبقه بندی DSM-5 مورد بررسی قرار گرفته اند.
همه گیر شناسی اختلال های روانپزشکی، شاخه ای از پژوهش در علوم رفتاری است که شیوه توزیع این اختلال ها را در جامعه مورد بررسی قرار می دهد ( محمدی و همکاران، ۱۳۸۳). هرچند وجود بیماری های روانی در جوامع مختلف از قرن ها پیش تایید شده است؛ لیکن در طی قرن بیستم بود که روش های آماری برای برآورد حجم این مشکلات استفاده گردید. در گذشته بررسی همه گیرشناسی اختلالات روانی با مراجعه به پرونده بیماران و اطلاعات بدست آمده از افراد کلیدی انجام می شد؛ اما با تهیه و تدوین پرسش نامه های غربالگری و مصاحبه های بالینی استاندارد، امروزه تا حد زیادی حجم بیماری های روانی در جهان شناسایی شده است (محمدی و همکاران، ۱۳۸۲). هرچند امروزه حجم اختلال های روانی در کشورهای مختلف جهان مورد سنجش قرار گرفته است، لیکن به دلیل تنوع ابزارهای غربالگری و تشخیصی و تکنیک های مصاحبه و تفاوت در روش های نمونه گیری و طبقه بندی های استفاده شده، این میزان بسیار متغیر و متفاوت برآورد شده به طوری که از ۳/۷ درصد تا ۸/۳۹ درصد متغیر بوده است( محمدی و همکاران، ۱۳۸۳).
اختلال های اضطرابی رایج ترین نوع تشخیص روانپزشکی در جمعیت عمومی می باشد (کرینگ[۱] و همکاران،۲۰۱۲). مطالعه ملی اختلالات توام، گزارش نمود که در ایلات متحده آمریکا، یکی از هر چهار نفر واجد ملاک های حداقل یک نوع اختلال اضطرابی است و میزان شیوع ۱۲ ماهه ۷/۱۷ درصد است. زن ها ( میزان شیوع ۵/۳۰در طول عمر) بیشتر از مردها ( میزان شیوع ۲/۱۹ در طول عمر) ممکن است مبتلا به اختلال اضطرابی شوند( مک لین[۲] و همکاران، ۲۰۱۱). بالاخره، شیوع اختلال های اضطرابی در سطوح اجتماعی – اقتصادی بالاتر کاهش می یابد. در ایران، نتایج حاصل از مطالعه همه گیر شناسی اختلالات روانپزشکی در سال ۱۳۸۰ نشان داده است که اختلال های اضطرابی با شیوع ۳۱/۸ درصد، شایع ترین اختلال روانپزشکی بوده است(محمدی و همکاران، ۱۳۸۲). در مطالعه دیگر همه گیر شناسی اختلالات روانپزشکی در استان تهران، شیوع اختلال های اضطرابی ۸/۶ درصد بوده است که شایع ترین اختلال روانپزشکی در استان بوده است(محمدی و همکاران، ۱۳۸۲). به طور کلی، دانش شیوع شناسی ما، در ایران، در مورد اختلالات روانی محدود است و مطالعات اندکی در مورد اختلالات خاص از جمله اختلال های اضطرابی وجود دارد.
 
تعداد صفحه : ۱۱۹
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com