پایان نامه گزارشگری مالی/خصوصیات کیفی ارائه اطلاعات

خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با ارائه اطلاعات:

الف) قابل مقایسه بودن و

ب)  قابل فهم بودن.

۲-۸-۲-۱) قابل مقایسه بودن:

اطلاعات مالی واحد تجاری هنگامی می تواند قابل مقایسه باشد که نتایج اندازه گیری خاصه های مشترک پدیده های اقتصادی مورد نظر از مفاهیم، مفروضات، اصول و رویه های یکنواخت و مشابه پیروی کند. اطلاعات مالی واحدهای انتفاعی معمولا به دو شکل زیر مقایسه می شوند:

الف- مقایسه اطلاعات مالی مشابه واحدهای انتفاعی مورد نظر در یک دوره زمانی معادل، به منظور تحلیل روند ها در وضعیت مالی ونتایج عملیات گذشته به منظور پیش بینی وضعیت آتی واحد تجاری

ب- مقایسه اطلاعات مالی واحدهای انتفاعی مختلف با یکدیگر به منظور ارزیابی وضعبت مالی و نتایج عملیات گذشته یک واحد در مقایسه با سایر واحد ها.

نکته : طبق  بیانیه شماره (۲) مفاهیم استاندارد مالی  اطلاعات حسابداری در صورتی می تواند از قابلیت مقایسه برخوردار باشد که براساس روش ها وتکنیک های مشابه (رعایت یکنواختی) در سال های مختلف اندازه گیری و با بکارگیری رویه یکسان (ثبات رویه) نتایج، مورد بررسی قرار گیرد.

لازم به یادآوری است هرگاه رعایت یکنواختی در استفاده از مفاهیم، مفروضات، اصول و رویه ها با خصوصیات کیفی مربوط بودن و قابل اتکا بودن سازگاری  نداشته باشد، ادامه استفاده از همان رویه های قبلی الزامی نخواهد بود، زیرا مدیریت واحد تجاری با توجه به شرایط محیط حسابداری میتواند برتری رویه های جایگزین مربوط و قابل اتکا را تشخیص،  و بکارگیری رویه های جدید را اعمال نماید.

ثبات رویه[۱] (رعایت یکنواختی): مفهوم ثبات رویه بدین معنی است که اندازه گیری رویداد های مالی در هر دوره با رعایت یکنواختی وبطور مستمر اعمال گردد، زیرا عدم رعایت آن،  قابلیت مقایسه صورت های مالی را امکان پذیر نخواهد کرد. رعایت یکنواختی بدین معنی نیست که اندازه گیری اثرات مالی معاملات وسایر رویدادهای مشابه در هردوره مالی اساساً نبایستی تغییرکند، تحلیل گران مالی بطور مستمر به جهت اندازه گیری فعالیت های واحد تجاری براساس شرایط و وضعیت های گوناگون، ناگزیر، ازرویه های متفاوت استفاده می کنند. چنانچه بکارگیری روش جدید، اثربخشی میزان اطلاعات را افزایش دهد، شرکت ناگزیر به اعمال روش جدید می باشد. بدیهی است، هرگونه تغییر در رویه ها و اثرات ناشی از آن باید در یادداشت های همراه  صورت های مالی افشا شود.

۲-۸-۲-۲) قابل فهم بودن:

اطلاعات مندرج در صورت های مالی باید به گونه ای تهیه شود که به آسانی برای کلیه استفاده کنندگانی که آگاهی معقولی از فعالیت های تجاری و اقتصادی دارند، قابل درک وفهم باشد. در عین حال، اطلاعات پیچیده ای که جهت رفع نیازهای تصمیم گیری اقتصادی، مربوط تلقی می شود،  نباید  به بهانه مشکل بودن درک آن توسط برخی استفاده کنندگان از صورت های مالی حذف شود.(همان منبع)

۲-۹) ویژگی های کیفی بین المللی اطلاعات

کمیته استاندارهای حسابداری بین المللی[۲] چارچوبی برای تهیه وارائه صورت های مالی منتشر کرده که ویژگی های کیفی صورت های مالی سودمند را مورد بحث قرار می دهد. دیدگاه های این کمیته در اغلب موارد با دیدگاه های استانداردهای حسابداری مالی مطابقت دارد. اما به نظر کمیته استانداردهای حسابداری بین المللی، قابل مقایسه بودن اهمیتی معادل مربوط بودن و قابل اتکا بودن دارد. بیانی که این واقعیت از آن ممکن است استنباط شود که قابلیت مقایسه بسیارکمتری در سطح   بین المللی نسبت به سطح ملی وجود دارد. دو ویژگی کیفی دیگری که در چارچوب نظری کمیته استانداردهای حسابداری بین المللی مورد بحث قرار گرفته عبارتند از رجحان محتوا بر شکل و احتیاط.

رجحان محتوا بر شکل : به حسابداری مبتنی بر محتوا و واقعیت اقتصادی مبادلات و رویداد ها، ونه فقط بر شکل قانونی آن ها، تأکید دارد. درحالی که در مباحث هیأت استانداردهای حسابداری مالی صریحا به آن اشاره نشده، رجحان محتوا بر شکل تلویحاً اساس اصول عمومی پذیرفته شده حسابداری امریکا قرار گرفته است.

احتیاط: به اعمال مقدار معینی دور اندیشی و محافظه کاری در برخورد با عدم اطمینان های مرتبط با رویداد های آتی اشاره دارد، به ترتیبی که دارایی ها یا سود بیش از واقع و بدهی ها یا هزینه ها کمتر از واقع نشان داده نشوند.

ویژگی های کیفی برشمرده توسط IASC و FASB مبتنی بر این دیدگاه است که گزارشگری مالی به منظور ارائه اطلاعات سودمند جهت سرمایه گذاران و سایر علاقه مندان اخذ تصمیمات تخصیص منایع اقتصادی طراحی می شود. این چشم انداز خصوصاً برای شرکت هایی مربوط است که از طریق عرضه سهام خود در بورس کشورهای خارجی در سطح بین المللی به گرد آوری سرمایه (مالکانه واستقراضی) اقدام می کنند. در این دیدگاه اهمیت اطلاع رسانی به بازارهای سرمایه درمدل آنگلو ساکسون[۳] از اهداف گزارشگری مالی قلمداد گردیده است. (نوروش، ۱۳۸۰)

[۱] . Consistency

[۲]. International Accounting Standards committee

[۳] . Anglo- saxon

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری