پایان نامه یادگیری خودتنظیمی//مقایسه مدل­های خودتنظیمی

پایان نامه یادگیری خودتنظیمی//مقایسه مدل­های خودتنظیمی

مقایسه مدل­ها

این مدل­ها براساس سه فاکتور قابل مقایسه هستند:

۱- نظریه­های زیربنایی صاحب­نظران، ۲- تعاریف یادگیری خودتنظیمی، ۳- اجزای تشکیل دهنده­ی مدل­ها

نقطه نظر زیربنایی مدل زیمرمن اشاره به نظریه شناختی – اجتماعی بندورا (۱۹۸۶) دارد و بر پایه­های اجتماعی رفتار و افکار تاکید دارد. مدل پینتریج هم چنین از بسیاری ازرویکردهای شناختی – اجتماعی منتج شده است. در حالی که بوکارتز عمدتاً از نظریه­ی کنترل عمل کوهل[۱] (۱۹۸۵) و نظریه استرس عمل لازاروس و فولکمن[۲]، (۱۹۸۴) تاثیر پذیرفته است. مدل وین و هروین، پس زمینه­های نظری ناهمگن داشته است و از کارهای بندورا و زیمرمن، کارور و شیر[۳] (۱۹۹۰)، کوهل (۱۹۹۴) و پاریس و بیرنس[۴](۱۹۸۹) تاثیر پذیرفته است. (فتاحی، ۱۳۸۹).

تعاریف یادگیری خودتنظیمی از یک تعریف جهت­گیری هدف ویک تعریف عمیق فراشناختی پدید آمده­اند. بوکارتز، پینتریج و زیمرمن، یادگیری خودتنظیمی را به عنوان فرایند جهت­گیری هدف تعریف کرده­اند. آن­ها بر ساختار ماهیت خود تولیدی و یادگیری خودتنظیمی تاکید دارند.

و بر نظارت، تنظیم کردن و کنترل یادگیری خود که شامل فراشناخت، انگیزه؛ هیجانات و عوامل اجتماعی است، توافق دارند. وین و هدوین از طرفی یادگیری خودتنظیمی را به عنوان راهنمای فراشناختی و استفاده از تاکتیک­ها و راهبردهای شناختی برای ارزیابی تکالیف تعریف می­کنند.

درمجموع بین تعاریف، زمانی که به طور عمیق­تر بررسی می­شوند تفاوت زیادی وجود ندارد. و گمان می­رود که بین بخش­های از مفاهیم ارتباط عمیق­تری وجود دارد تا خود مفاهیم که از مدلی به مدل دیگر متفاوت تعریف می­شوند.

همه صاحب­نظران، خود تنظیمی را به عنوان فرایندی که شامل یک مرحله اولیه و مقدماتی است تعریف می­کنند که این مراحل مقدماتی از طریق مراحل انجام تکلیف یا عملکرد واقعی به سمت مراحل ارزیابی پیش می­رود.

جدول (۲-۴) مراحل یادگیری خودتنظیمی را در الگوها نشان می­دهد.

۱- مرحله­ی مقدماتی که شامل تجزیه و تحلیل تکلیف، برنامه­ریزی و فعالیت­های تعیین اهداف است که براساس خوددانشی[۵]، باورهای انگیزشی و دانش فراشناختی درباره خود، تکالیف و آماده سازی خود برای موقعیت­های بعدی است.

۲- مرحله عملکرد: که شامل استفاده از راهبردها، فعالیت­های نظارتی مانند نظارت بر درک مطلب و تخصیص منابع است.

۳- در آخرین مرحله از خودتنظیمی مرحله ارزیابی از جمله ارزیابی نتایج است. باز خورد عملکرد برای اشخاص اطلاعاتی را درباره کارآمدی فعالیت­های­شان فراهم می­آورد. هم چنین مبنایی برای اسنادهای­شان، مقایسه­ کردن­هایشان و سازگاری­شان با تکالیف فراهم می­آورد.

بنابراین همه صاحب­نظران معتقدند که مرحله ارزیابی بر مرحله بعدی تاثیر می­گذارد.

فرایند یادگیری خودتنظیمی
صاحب­نظران مرحله مقدماتی مرحله عملکرد        مرحله ارزیابی
بوکارتز ارزیابی اولیه و ثانویه، تعیین اهداف، شناسایی تفسر تلاش برای هدف بازخورد عملکرد
پینتریج دوراندیشی، برنامه­ریزی، برانگیختگی نظارت و کنترل واکنش و بازخورد
وین وهدوین    تعریف تکلیف، انتخاب    اهداف برنامه­ریزی کاربرد راهبردها سازگار فراشناختی
زیمرمن دوراندیشی (تجزیه و تحلیل تکلیف، خودانگیزشی) عملکرد(خودکنترلی، خود مشاهده­گری) خود بازخوردی، (خودقضاوتی، خود انعکاسی)

 

جدول ۲-۴ مقایسه چهار مدل براساس سه مرحله یادگیری خودتنظیمی

[۱] Kuhl

[۲]  Iazarus & Folkman

[۳]  Carver & Scheier

[۴]  Paris & Byrnes

[۵]  Self – Knowledge

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی رابطه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی وباورهای انگیزشی با پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان سوم متوسطه ناحیه ۲ شهر بندرعباس در سال تحصیلی ۹۲-۹۱

Share