کارت امتیازی متوازن-دانلود کامل

ل مدریت دولت آمریکا جهت به کارگیری در مدیریت و کنترل پروژه هایشان الزام گردیده بود.
مفهوم (( ارزش کسب شده)) برای اولین بار توسط مهندسین صنایع که در اولین کارخانه های آمریکایی کار می کردند رایج گردید. بهترین تجربه در به کارگیری مفهوم ارزش کسب شده پس از انتشار معیار های c/scsc با عنوان یک سند رسمی در سال ۱۹۶۷ میلادی به منظور راهبردی برنامه های موشکی حاصل گردید. معیارهای c/scsc خیلی سریع توسعه یافتند و به عنوان معیارهایی برای اندازه گیری و بیان میزان واقعی پیشرفت پوژه شناخته شدند. به طور evm متدولوژی شناخته شده ای است برای اندازه گیری و بیان میزان واقعی پیشرفت پروژه از طریق یکپارچه سازی سه بعد کلیدی پروژه را قادر می سازد بتوانند میزان مغایرت های زمانی و هزینه ای پروژه و شاخص های عملکرد زمان و هزینه پروژه را محاسبه نمایند و همچنین بتوانند هزینه نهایی و زمان اتمام پروژه را پیش بینی کنند. اندازه گیری عملکرد در طول پروژه و زمانی که هنوز فرصت لازم برای اقدام اصلاحی وجود دارد، یکی از نیازهای اساسی کنترل پروژه است.

۲-۴ روش ارزیابی عملکرد به روش کارت امتیازی متوازن
معیارهای سنتی عملکرد مالی در دوران صنعتی به خوبی کار می کردند. اما با توانایی ها و توانمندی های امروزه شرکت ها مناسبی ندارند. از هنگامی که مدیران و متخصصین سعی در جبران کمبودهای و روش های اندازه گیری عملکرد شرکت ها نمودند، برخی تلاش خود را بر روی مناسب تر کردن معیارهای مال و متمرکز نمودند و دیگران اعلام داشتند که معیارهای مالی را باید فراموش کرد چرا که بهینه سازی معیارهای عملیاتی مانند زمان گردش کار و کاهش درصد کالاهای معیوب خود به خود باعث می شود که نتایج مالی مناشب تری به دنبال بیابند.
هاپ وود ( ۱۹۷۲) در یک تحقیق، زمینه ی تاثیر داده های حسابداری بر تشدید مسائل و مشکلات مربوط به ارزیابی عملکرد را بررسی و به عدم کفایت شاخص های سنتی حسابداری / مالی ارزیابی عملکرد اشاره کرد که دلائل آن به شرح زیر است
فقدان جامعیّت شاخص ها
مبهم و نادقیق بودن سیتم های حسابداری ارزیابی عملکرد
توجه صرف به شاخص های نتیجه گرا
تاکید بیش ازحدبرعملکرد کوتاه مدت(Wong-On-Wing,2007).

و همین طور فرضیه ها و یافته هایی که بعدا بر مبنای مطالعات هاپ وود شکل گرفتند، این نتیجه را داشتند که تکیه صرف بر شاخص های عملکرد حسابداری مالی، پی آمدهای زیانباری مانند عدم توافق و تضاد سرپرستان (ارزیابان) و کارکنان ( ارزیابی شوندگان) را به همراه دارد ( اوتلی و پولاتن ۲۰۰۰و هارتمن ۲۰۰۰). همچنین مطالعات دیگر شواهد مشابهی داشته است و نتایج منفی مانند تنش های شغلی و عدم اعتماد به سرپرستان براثر تمرکز خاص بر شاخص های سنتی حسابداری مالی عملکرد گزارش شده است (Wong-On-Wing,2007).
روبرت کاپلان و دیوید نورتن اساتید حسابداری دانشگاه هاروارد، با درک محدودیت های ارزیابی عملکرد با شاخص های مالی، در ژانویه ی سال ۱۹۹۲ با چاپ مقاله ای تحت عنوان Measure That Drive Performance ( سنجه هایی که معرف عملکردند)، در (( مجله بازاریابی هاروارد)) کارت امتیازی متوازن را به عنوان ابزار مدیریتی نوین برای ارزیابی عملکرد معرفی کردند (۱۹۹۶،Rigby Darrell). در سال های ۱۹۹۳،۱۹۹۴،۱۹۹۶ با چاپ سه مقاله دیگر، کارت امتیازی متوازن را به ابزاری برای تدوین استراتژی ها، تسری آن ها در سازمان و کنترل مدیریت توسعه دادند(Rigby Darrell,2001).
امروزه کارت امتیازی متوازن به عنوان یکی از ۱۵ ابزار مدیریتی پرکاربردد، کم خطا و موثّر بین مدیران شرکت های مختلف در ۲۲ کشور دنیا شناخته شده است (Rigby Darrell,2001). تحقیقات نشان می دهد حدود ۷۰ درصد شرکت های آمریکایی از این ابزار بهره برده اند یا درصدد استفاده از آن هستند. زمینه زیر بنایی کارت امتیازی این است که هیچ معیاری منفردی نمی تواند بازتاب شفافی از عملکرد یک سازمان باشد ( فدراسیون اروپایی مدیریت کیفیت،۲۰۰۲).
عبارت متوازن در کارت امتیازی متوازن به معنای زیر است
ایجاد توازن بین شاخص های مالی و غیر مالی
ایجاد توازن بین شاخص های درون گر و شاخص های برون گر
ایجاد توازن بین شاخص های پیش رو و شاخص های پس رو

۲-۴-۱ ابعاد کارت امتیازی متوازن
کارت امتیازی متوازن، چهار بعد را برای ارزیابی عملکرد معرفی می کند (عادل و همکاران ،۱۳۸۶)
بعد مشتریان برای دست یابی به چشم انداز سازمان، باید چگونه در نظر مشتریان جلوه کنیم ؟
بعد فرآیندهای داخلی برای ایجاد رضایت مندی در سهام داران و مشتریان، فرآیندهای کسب و کار سازمان باید به چه نحوی عمل کند ؟
بعد نوآوری، یادگیری و رشد سازمان برای دست یابی به چشم انداز خود، چگونه می تواند قابلیت خلق ارزش را در خود ایجاد کرده، رشد داده و حفظ کند ؟
بعد مالی برای کسب موفقیت مالی، چگونه باید در نظر سهام داران جلوه کنیم ؟

شکل شماره ۲-۱ نحوه ی ارتباط این ابعاد را در کارت امتیازی متوازن نشان می دهد.

۲-۴-۱-۱ دیدگاه مشتری مشتریان ما را چگونه میبینند؟
امروزه شرکتهای بسیاری ماموریت خویش را در تمرکز بر روی مشتریان می بینند. « اولین شرکت ارائه کننده ارزش ها به مشتری باشیم» یک عبارت ماموریت متداول و رایج است. شناسایی این نکته که یک شرکت از دیدگاه مشتریان چگونه رفتار می نماید یک اولویت برای مدیران شده است. وجه مشتریان شامل چهار مورد می گردد زمان، کیفیت، عملکرد و خدمات رسانی، هزینه.(« زمان تحویل» زمانی را که شرکت خواسته های
مشتریان را برآورده می کند اندازه می گیرد. برای کالاهای موجود زمان تحویل را می توان از موقع دریافت یک سفارش تا زمانی که کالا و یا خدمات را به مشتری تحویل می دهیم محاسبه نمود. برای کالای جدید، زمان تحویل معیار زمان ورود به بازار و یا به عبارت دیگر زمانی است که یک کالای جدید را از مرحله تعریف کالا به مرحله حمل برای مشتریان می رسانیم. کیفیت، درصد میزان کالایی که از نظر مشتریان معیوب هستند اندازه می گیرد. کیفیت همچنین می تواند، زمان تحویل به موقع یا صحت و دقت زمان پیش بینی شده تحویل کالا به مشتری را محاسبه نماید. مجموعه عملکرد و خدمات رسانی نحوه ایجاد ارزش برای مشتریان در یک شرکت را اندازه می گیرند.
برای بکارگیری کارت امتیاز متوازن، شرکت ها باید اهداف خود پیرامون زمان، کیفیت عملکرد و خدمات رسانی را جمع آوری نموده و سپس آن را به معیارهای مشخص قابل اندازه گیری ترجمه نمایند. برای مثال مدیران ارشد ((شما)) این اهداف عمومی رابرای عملکرد مشتریان در نظر گرفتند کالاهای استاندارد خود را زودتر به بازار برسانند، زمان دسترسی مشتریان به بازار را کوتاه کنند، تبدیل به عرضه کننده منتخب مشتریان به وسیله شراکت با آنان گردند، بالاخره نوآوری تولید را براساس احتیاجات مشتریان بهبود بخشند. مدیران “شما” این اهداف کلی را به چهار هدف مشخص تبدیل نمودند و برای هر یک معیار مشخص نیز تعیین کردند.

کارت امتیازی متوازن
دیدگاه مالی

دیدگاه مشتری

اهداف
معیارها

اهداف
معیارها

بقا
موفقیت
شکوفایی
جریان نقدینگی
رشد فروش فصلی
درآمد عملیاتی قسمت ها
افزایش سهم بازار
نرخ بازگشت سرمایه

کالای جدید
تولید
پاسخگو
عرضه کننده
ارجح
مشارکت
مشتری
درصد فروش حاصل از کالای جدید
درصد فروش حاصل از کارت تحت امتیاز(انحصاری)
تحویل به موقع کالا ( براساس مشتری)
سهم شرکت از خریداران اصلی
درجه بندی از سوی خریداران

تعداد کارهای مشترک

دیدگاه درون سازمانی

دیدگاه نوآوری و آموزش

توانایی
فن آوری
برتری فنی
بهره وری
طراحی
معرفی کالای جدید
تولید هندسی به جای
رقابت چرخه زمانی تولید
هزینه واحد
نرخ تولید
کارایی سیلیکون
کارایی مهندسی
زمان واقعی معرفی
در مقایسه با برنامه ریزی شده

فن آوری
رهبری
یادگیری تولید
تمرکز بر تولید
زمان رساندن کالا به بازار
زمان برای تهیه نسل جدید کالا
زمان رسیدن به بلوغ
درصد تولید که معادل ۸۰درصد فروش باشد
زمان معرفی کالای جدید در مقایسه بارقبا

جدول ۲-۵ کارت امتیازی متوازن

۲-۴-۱-۲ دیدگاه درون سازمانی در چه کارهایی ما باید تعالی یابیم؟
دومین قسمت کارت امتیاز متوازن دیدگاه درون سازمانی را به مدیران ارائه می کند. معیارهای داخلی برای کارت امتیازات متوازن از آن بخش از فرآیندها نشات می گیرند که حداکثر تاثیرات را برای جلب رضایت مشتریان دارند. عواملی که بر چرخه تولید، کیفیت، مهارت کارکنان و بهره وری تاثیر می گذارند از آن جمله هستند. شرکت ها همچنین باید سعی کنند توانایی ها اصلی داخلی خود را شناسایی و اندازه گیری نمایند. آن مجموعه از فن آوری های اصلی که احتیاجات جهت دسترسی به رهبری مداوم بازار را تامین می کند. شرکت ها باید تصمیم بگیرند که در چه فرآیندها و رفتارهایی باید متبحر گردند و چگونه آنها را اندازه گیری نمایند.
۲-۴-۱-۳ دیدگاه نوآوری و یادگیری آیا ما می توانیم بهینه سازی و خلق ارزش ها را ادامه دهیم ؟
معیارهای فرآیندهای مشتری و درون سازمانی در کارت امتیازات متوازن، پارامترهایی را که شرکت به عنوان مهم ترین عوامل جهت موفقیت در محیط رقابتی به حساب می آورند شناسایی می نمایند. اما هدف های موفقیت دائما در حال تغییر هستند. امروزه رقابت شدید جهانی بهینه سازی مداوم را درکیفیت تولیدات فعلی، فرآیندها و توانایی برای تولید کالایی کاملا جدید و توسعه توانمندی ها را طلب میکند. توانمندی یک شرکت برای نوآوری، اصلاح و یادگیری، مستقیما به ارزش شرکت گره خورده است. یعنی فقط بوسیله قادر بودن به تولید و عرضه کالای جدید، افزایش ارزش برای مشتریان و بهینه سازی کارایی تولید و به صورت مداوم می توان به بازارهای جدید وارد شد، درآمدها و حاشیه ها را افزایش داد و بطور خلاصه رشد نمود و ارزش سهام شرکت را بیشتر کرد.

۲-۴-۱-۴ دیدگاه مالی ما در چشم صاحبان سهام چگونه به نظر می آییم؟
شاخص های عملکرد مالی نشان می دهد که آیا سیاست های راهبردی شرکت و بکارگیری و اجرای آنها تاثیری مثبت بر بهبود هدف نهایی گذاشته اند یا خیر ؟ اهداف مالی یا سود دهی، رشد و ارزش صاحبان سهام ربط دارند. اهداف مالی یک شرکت می توان بدین ترتیب تعریف کرد “بقاء،موفقیت و پیشرفت”. بقاء با جریان نقدینگی اندازه گیری می شد، موفقیت با رشد فروش سه ماهه و در آمد فعالیت های هر بخش و پیشرفت با افزایش سهم بازار هر قسمت و بازگشت بر دارایی ها. یک سیستم کنترل مالی که درست طراحی شده باشد میتواند در شکوفایی مدیریت کامل کیفیت، بسیار موثر باشد.

۲-۴-۲خاستگاه کارت امتیازی متوازن
ایده برای کسب و کار، حاصل مشاوره با برخی شرکت ها به منظور تعیین یک فرایند برنامه ریزی و کنترل عملکرد مناسب برای دهه ۱۹۹۰ میلادی بود و نخستین بار درسال ۱۹۹۲ توسط کاپلان و نورتن ارائه گردید. وابستگی روز افزون شرکت ها به منابع غیرمادی و معنوی دلیل عمده بود که به خاطرر آن تلاش و جستجو برای یافتن ابزارهای کنترل با بهره گرفتن از شاخص هایی غیر از شاخص های سنتی مالی ضروری به نظر می رسید.زمان آن رسیده بود که یک مفهوم جدید ایده های مختلفی که در دهه های ۷۰ و ۸۰ میلادی اهمیّت یافته بودند را یکپارچه کند ؛ ایده ها عبارت بودند از
شاخص های رضایت مشتری، و این نظر کلی که پایش ارزش درک شده توسط مشتریان مهم است.
شبکه ای از روابط مشتری و تامین کنندگان به عنوان دارایی هایی که یک شرکت باید در طی زمان از آن نگهداری کند و توسعه دهد، امری مهم برای درآمدهای آتی و در نتیجه بخشی مهم از ارزش یک کسب و کار است. واژگانی همچون مشتری مدار، شراکت و سازمان های مجازی یا خیالی تقریبا در همین دوره ی زمانی پدید آمدند.
فرآیند گرایی و کیفیت به عنوان عواملی بحرانی برای موفقیت کسب وکار، از طریق علایم اختصاری مانند TQM( مدیریت کیفیّت جامع) و BPR ( مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار) ترویج و تشویق می شد.
حسابداری منابع انسانی نیز بستری فراهم کرد برای اشکال دیگر گزارش دهی از “سرمایه معنوی”، به منظور ارائه به شرکای داخلی و نیز خارجی، همراه با درکی اصلاح شده از مهم ترین دارایی های سازمان (سلیمان،۱۳۸۴).

۲-۴-۲ نتایج حاصل از کارت امتیازی متوازن
سوالی که پس از شناخت کارت امتیازی متوازن مطرح می شود این است که اجرای این روش، برای سازمان چه نفعی می تواند داشت
ه باشد ؟
بدیهی است پس از اجرای این سیستم، سازمان می تواند اهداف زیر را تحقق بخشد
وجود نظامی کاربردی جهت تحلیل محیط داخلی سازمان و شناخت ضعف ها و قوت های عملکردی
تضمین انتقال استراتژی های سازمان به سطح عملیاتی
ایجاد شاخص های قابل تحلیل و کنترل برای بازنگری و اصلاح برنامه استراتژیک و عملیاتی
زمینه سازی طراحی نظام الگوبرداری داخلی میان واحدهای مختلف
استفاده از یک ابزار اثربخش در خصوص بررسی سازمان مطابق چرخه ی PDCA
کمی کردن شاخص های بهبود مستمر در سازمان

 
 
همسوکردن استراتژی ها در وجوه مختلف سازمان مانند مشتریان، مالی، فرآیندها و تکنولوژی
پرهیز از هرگونه قضاوت نادرست و تصمیم گیری نامناسب در خصوص فعالیّت های جاری
آگاهی دادن به مدیران ارشد سازمان در اثربخشی تصمیمات اخذ شده قبلی ( علیرضایی و همکاران، ۱۳۸۵).

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بنابراین می توان گفت روش موفق در به کار گیری کارت امتیازی متوازن، استفاده از BSC به عنوان ابزاری برای طراحی شاخص های ارزیابی عملکرد و سپس سنجش شاخص ها در بازه های زمانی مناسب و ومورد نظر از چهار دیدگاه اصلی BSC می باشد و با توجه به اینکه شعب بانک پاسارگاد یک سازمان خدماتی می باشد، در این پژوهش سعی شده است که اهداف این سازمان بر مبنای چهار دیدگاه مذکور به نمایش در آمده و از آن طریق شاخص های ارزیابی عملکرد این سازمان طراحی شود.
۲-۵ تحلیل پوششی داده ها
تاریخچه تحلیل پوششی داده هابه رساله دکترای رودز به راهنمایی پروفسورکوپرتحت عنوان ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس ملی آمریکا درسال۱۹۷۶در دانشگاه کارن گی برمی گردد. آنها درساخت مدل خود از دیدگاه فارل ایده گرفتند. فارل درسال۱۹۵۷ ازیک روش ناپارامتریک برای تعیین میزان کارایی استفاده کرد. فارل با بهره گرفتن از روشی همانند اندازه گیری کارایی در مباحث مهندسی، اقدام به اندازه گیری کارایی برای واحد تولیدی نمود. موردی که فارل برای اندازه گیری کارایی مدنظر قرارداد، شامل یک ورودی و یک خروجی بود. وی به جای تخمین تابع تولید با مشاهده مقادیر داده و ستاده واحدهای تصمیم گیری یک تابع مرزی که به شکل یک تابع خطی با قطعات غیرخطی بود، بعنوان مرزکارایی تعریف کرد و این مرز را بعنوان معیار وملاک کارایی واحدهای تصمیم گیری قرارداد.
چارنز،کوپر و رودز دیدگاه فارل را