کارکرد شبکه اجتماعی مجازي:/پایان نامه درمورد رسانه اجتماعی

0 Comments

کارکرد شبکه هاي اجتماعی مجازي

همچنان که الگوهاي ارتباطی به طور روزافزونی از مرزهاي ملی فراتر میرود، آماراتصال به اینترنت وکاربران آن به طور تصاعدي در حال رشد است. انتشار پرشتاب اینترنت، ماهواره و فناوري هاي دیجیتالی، ارتباط همزمان میان بخشهاي وسیعی ازجهان را ممکن ساخته است. درنتیجه بسیاري از کنترلهاي ملی اطلاعات بی‌اثر شده اند. امروزه نقش رسانه ها و میزان نفوذ آنها در ساخت سیاسی جوامع بر کسی پوشیده نیست. برخی از نظریه پردازان ارتباطات معتقدند که امروز جهان در دست کسی است که رسانه ها را در اختیار دارد. نقش عمده رسانه ها در شکل دهی به افکار عمومی باعث شده که اهمیت رسانه ها تا این حد مورد توجه قرار گیرد. امروزه شبکه هاي اجتماعی سکان دار اقیانوس پرتلاطم اینترنت اند. شبکه هاي اجتماعی از گروه هایی عموماً فردي یا سازمانی تشکیل شده که از طریق یک یا چند نوع از وابستگی ها به هم متصل‌اند و در بستر یک جامعه اطلاعاتی پیچیده، کارکرد مؤثر شبکه همگرا را تصویر میکنند و موفقیت و محبوبیت روزافزون آنها به دلیل داشتن رنگ و بوي اجتماعی است (مظاهری، 1378 ، 55).

شبکه هاي اجتماعی مجازي دو نقش اساسی را در تغییرسیاسی جامعه هاي امروزي برعهده دارند. از یک سو فرهنگ توده را نشر میدهند و ازسوي دیگر منبع تغذیه نخبگان جامعه با هدف نوآوري و ابداع هستند، به عبارت دیگر شبکه هاي اجتماعی مجازي حلقه اتصال محیط بزرگ یا جامعه کل با محیط کوچک است. هریک ازعوامل اصلی نوزایی وخلاقیت، عامل تحرك و پیش برندة توسعه سیاسی است (بدیعی،1387،86).

2-1-10-اهداف شبکه های اجتماعی مجازی

1.‌ سازماندهی انواع گروه های اجتماعی مجازی

همان گونه که فلسفه وجودی شبکه های اجتماعی واقعی، تشکیل و پیوند گروه های اجتماعی بر محور مشترکات اعتقادی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است، بسیاری از شبکه های اجتماعی در اینترنت نیز با انگیزه سازماندهی کردن گروه های اجتماعی مجازی با تکیه بر اشتراکات مختلف شکل می گیرند.

  1. توسعه مشارکت های اجتماعی

در شبکه های اجتماعی، همواره اعضای شبکه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به شرکت در فعالیت های واقعی در زندگی اجتماعی تحریک و تشویق می شوند.

3.‌ به اشتراک گذاشتن علاقه مندی ها توسط اعضا

موضوعِ به اشتراک گذاشتن علاقه مندی ها در شبکه های اجتماعی، از چنان اهمیتی برخوردار است که    می توان گفت بدون آن، شبکه اجتماعی معنا نخواهد داشت. هدف از اين كار آن است که هر یک از کاربران بتواند دغدغه های خود را مطرح نموده و در جریان دل مشغولی های دیگران نیز قرار بگیرد.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تأثیر رسانه های اجتماعی و سیستم مدیریت مشتری محور بر عملکرد ارتباط با مشتری ( مورد مطالعه: نمایندگی های مجاز ایران خودرو استان گیلان)