پایان نامه با موضوع شغلی، هیجانی، سازمانی، آماری

0 Comments

………………………………………………. 61
3-3-1. پرسشنامه هوش هیجانی …………………………………………………………………………………………………….. 61
3-3-2. ضریب پایایی و روایی پرسشنامه هوش هیجانی …………………………………………………………………….. 61
3-3-3. پرسشنامه تعهد سازمانی ……………………………………………………………………………………………………… 62
3-3-4. ضریب پایایی و روایی پرسشنامه تعهد سازمانی ……………………………………………………………………… 62
3-3-5. پرسشنامه عملکرد شغلی …………………………………………………………………………………………………….. 63
3-3-6. ضریب پایایی و روایی پرسشنامه عملکرد شغلی ……………………………………………………………………. 63

ح
ادامه ی فهرست مطالب
عنوان صفحه
3-4. روش اجرای پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………. 63
3-5. روش های آماری ……………………………………………………………………………………………………………………. 63
فصل چهارم: یافته های پژوهش
4-1. توصیفی آماری متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………… 66
4-1-1. توصیف آماری سطح تحصیلات شرکت کننده ها ……………………………………………………………………. 66
4-1-2. توصیف آماری سابقه کار شرکت کننده ها ……………………………………………………………………………… 67
4-1-3. توصیف آماری وضعیت استخدام کننده ها ……………………………………………………………………………… 68
4-2. مقایسه گروه ها بر اساس ویژگی های جمعیت شناختی ……………………………………………………………….. 69
4-2-1. هدف اول: مقایسه عملکرد شغلی در سطوح مختلف تحصیلی شرکت کننده ها……………………………. 69
4-2-2. هدف دوم: مقایسه عملکرد شغلی در سطوح مختلف استخدام شرکت کننده ها……………………………. 70
4-2-3. هدف سوم: مقایسه تعهد سازمانی در سطوح مختلف استخدام شرکت کننده ها…………………………… 71
4-3. توصیف آماری نمرات هوش هیجانی، تعهد سازمانی و عملکرد شغلی شرکت کننده ها ………………….. 72
4-4. تجزیه و تحلیل فرضیه ها با استفاده از آمار استنباطی ………………………………………………………………….. 73
4-4-1. آزمون کلموگروف- اسمیرنوف(K-S) ………………………………………………………………………………….. 73
4-4-2. تأمین اعتبار آزمون رگرسیون ………………………………………………………………………………………………. 74
4-4-3. آزمون دوربین واتسون ………………………………………………………………………………………………………. 74
4-4-4. تعیین نرمال بودن خطاها …………………………………………………………………………………………………… 75
4-4-5. تعیین هم خطی بودن خطاها …………………………………………………………………………………………….. 76

ط
ادامه ی فهرست مطالب
عنوان صفحه
4-5. آزمون فرضیه های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………… 77
4-5-1. آزمون فرضیه1:هوش هیجانی و ابعاد آن می تواند عملکرد شغلی را پیش بینی کند …………………….. 77
4-5-2. آزمون فرضیه2:تعهد سازمانی و ابعاد آن می تواند عملکرد شغلی را پیش بینی کند …………………….. 79
فصل پنجم: بحث در نتایج
5-1. نتایج پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………… 82
5-1-1. نتایج فرضیه شماره1……………………………………………………………………………………………………………. 82
5-1-2. نتایج فرضیه شماره2 …………………………………………………………………………………………………………… 82
5-2. بحث پیرامون یافته ها ……………………………………………………………………………………………………………… 83
5-2-1. بحث در فرضیه شماره1: ……………………………………………………………………………………………………… 83
5-2-2. بحث در فرضیه شماره2: ……………………………………………………………………………………………………… 84
5-3. محدودیت های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….. 87
5- 4. پیشنهادهای پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………. 88
5-4-1. پیشنهادهای برخاسته از پژوهش …………………………………………………………………………………………… 88
5-4-2. پیشنهادهای کاربردی …………………………………………………………………………………………………………… 88
5-4-3. پیشنهادهایی برای پژوهش های آینده ……………………………………………………………………………………. 89
فهرست منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………………………………… 91
فهرست منابع انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………. 97
منابع اینترنتی…………………………………………………………………………………………………………………………………. 102

ی
ادامه ی فهرست مطالب
عنوان صفحه
پیوست های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………….. 103
چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 108

ک
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
2-1. پیش فرض های تعهد سازمانی آلن و می یر ………………………………………………………………………………. 36
3-1. ویژگی مقطع شغلی جامعه آماری و نمونه آماری ………………………………………………………………………… 60
3-2. شماره گویه های پرسشنامه هوش هیجانی …………………………………………………………………………………. 61
3-3. شماره گویه های پرسشنامه تعهد سازمانی ………………………………………………………………………………….. 62
4-1. توزیع درصد فراوانی سطح تحصیلات شرکت کننده ها ……………………………………………………………….. 66
4-2. توزیع درصد فراوانی سابقه کار شرکت کننده ها …………………………………………………………………………. 67
4-3. توزیع درصد فراوانی وضعیت استخدام شرکت کننده ها ……………………………………………………………… 68
4-4. میانگین عملکرد شغلی بر حسب سطح تحصیلات ……………………………………………………………………… 70
4-5. میانگین عملکرد شغلی بر حسب وضعیت استخدام ……………………………………………………………………. 70
4-6. میانگین تعهد سازمانی بر حسب وضعیت استخدام …………………………………………………………………….. 71
4-7. میانگین هوش هیجانی بر حسب سطح تحصیلات …………………………………………………………………….. 72
4-8. توصیف آماری متغیرهای پژوهش …………………………………………………………………………………………… 72
4-9. آزمون کلمو گروف – اسمیرنوف(K-S) …………………………………………………………………………………… 74
4-10. آزمون دوربین واتسون- هوش هیجانی و عملکرد شغلی …………………………………………………………. 75
4-11. آزمون دوربین واتسون- تعهد سازمانی و عملکرد شغلی …………………………………………………………. 75
4-12. وضعیت هم خطی بودن خطاها…………………………………………………………………………………………….. 76
4-13. ضریب همبستگی پیرسون- هوش هیجانی و عملکرد شغلی …………………………………………………… 77
4-14. آزمون رگرسیون- هوش هیجانی و عملکرد شغلی ………………………………………………………………… 78
4-15. ضریب همبستگی پیرسون- تعهد سازمانی و عملکرد شغلی …………………………………………………… 79
ل
ادامه ی فهرست جدول ها
عنوان صفحه
4-16. آزمون رگرسیون- تعهد سازمانی و عملکرد شغلی …………………………………………………………… 80

م
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
2-1. ابعاد هوش هیجانی گاردنر ………………………………………………………………………………………………….. 17
2-2. مدل چهار گانه هوش هیجانی کوپر ……………………………………………………………………………………… 19
2-3. مدل هوش هیجانی می یر و سالووی …………………………………………………………………………………… 21
2-4. مؤلفه های هوش هیجانی گلمن ………………………………………………………………………………………….. 25
2-5. مراحل آموزش هوش هیجانی چرنیس، گلمن، امرلینگ، کووان و آدلر …………………………………….. 29
2-6. مدل سه بخشی آلن و می یر ………………………………………………………………………………………………. 34
2-7. پیش فرض های تعهد عاطفی- سازمانی ……………………………………………………………………………… 37
2-8. رابطه متقابل بین عملکرد شغلی، توانایی و انگیزش……………………………………………………………….. 45
4-1. درصد فراوانی سطح تحصیلات شرکت کننده ها …………………………………………………………………. 67
4-2. درصد فراوانی سابقه کار شرکت کننده ها ………………………………………………………………………….. 68
4-3. پراکنش رگرسیون خطی هوش هیجانی و عملکرد شغلی …………………………………………………….. 103
4-4. پراکنش رگرسیون خطی تعهد سازمانی و عملکرد شغلی …………………………………………………….. 103
4-5. هیستوگرام هوش هیجانی و عملکرد شغلی ………………………………………………………………………. 104
4-6. هیستوگرام هوش هیجانی و عملکرد شغلی ……………………………………………………………………… 104

ن
رابطه بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی در بین دبیران ورزش شهرستان کازرون در سال تحصیلی 92 – 1391
به وسیله ی : فریبا رضازاده
چکیده:
هدف اصلی در پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی در بین دبیران ورزش مدارس شهرستان کازرون در سال تحصیلی 92- 1391 بود.
پژوهش

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *