دانلود پایان نامه ارشد درباره عملیات روانی، تغییر نگرش، افکار عمومی، تکنولوژی

بسم ا.. الرحمن الرح ۷۴
۳- پیراهن خونین عثمان، دروغ بزرگ بنی امیه ………………………………………………………………. ۷۶
۳-۱ تثبیت حزب اموی …………………………………………………………………………………………. ۷۶
۴- جنگ جمل ………………………………………………………………………………………………………….. ۷۹
۴-۱ نامه به طلحه بن عبیداللَّه ……………………………………………………………………………….. ۸۰
۴-۲ نامه به زبیر بن عوام ……………………………………………………………………………………….. ۸۰
۴-۳ نامه به مروان بن حکم ……………………………………………………………………………………. ۸۱
۴-۴ نامه به سعید بن عاص‏ ……………………………………………………………………………………. ۸۱
۴-۵ نامه به عبداللَّه بن عامر بن کریز ………………………………………………………………………. ۸۱
۴-۶ نامه به ولید بن عقبه ………………………………………………………………………………………. ۸۲
۴-۷ نامه به یعلی بن منیه ……………………………………………………………………………………….. ۸۲
۴-۸ بازتاب نامه‏نگاری‏های معاویه ………………………………………………………………………….. ۸۲
۵- جنگ صفَّین و حکمیت …………………………………………………………………………………………. ۸۴
۵-۱ شهادت عمار و فئه باغیه ………………………………………………………………………………… ۸۵
۵-۲ قرآن های بر نیزه ………………………………………………………………………………………….. ۸۷
۵-۳ حکمیت و خوارج …………………………………………………………………………………………. ۸۹
۶- صلح طلبی معاویه، توطئه ای برای القای مشروعیت ………………………………………………….. ۹۰
۷- ولیعهدی یزید و مقدمات معاویه بر این امرشوم ………………………………………………………… ۹۴
۷-۱ اقدامات تبلیغی و فرهنگی معاویه برای ولیعهدی یزید ………………………………………. ۹۴
۸- مرگ معاویه و خلافت یزید …………………………………………………………………………………… ۹۷
۹- پرافتخارترین فصل تاریخ اسلام ………………………………………………………………………………. ۹۸
۹-۱ اقدام یزید در مکّه ………………………………………………………………………………………….. ۹۸
۹-۲ کوفیان و امتحان بزرگ …………………………………………………………………………………… ۹۹
۹-۳ تغییر اوضاع اجتماعى کوفه …………………………………………………………………………… ۱۰۰
۹-۴ بسیج عمومى برای جنگ ……………………………………………………………………………… ۱۰۱
۹-۵ رسانه های تبلیغاتی اموی پس از واقعه عاشورا ………………………………………………… ۱۰۲
۱۰- پایان بنی امیه ……………………………………………………………………………………………….. ۱۰۵
۱۰-۱ مروان بن حکم ………………………………………………………………………………………….. ۱۰۵
۱۰-۲ ولیدبن عقبه بن ابی معیط ……………………………………………………………………………. ۱۰۶
فصل چهارم – جایگاه شیوه های رفتاری امویان در مولفه های عملیات روانی ……………………………… ۱۰۷
۱- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۷
۲- فضای اجتماعی قلمرو حکومتی بنی امیه ………………………………………………………………. ۱۰۸
۲-۱ نهاد اطلاع رسانی در زمان بنی امیه ………………………………………………………………… ۱۰۸
۲-۲ سلطه تبلیغاتی بنی امیه بر اذهان عمومی …………………………………………………………. ۱۰۸
۲-۳ عملیات روانی معاویه برای تامین نیروی انسانی ………………………………………………. ۱۰۹
۲-۴ عملیات روانی بنی امیه در قلمرو حکومتی ……………………………………………………… ۱۱۲
۳- سطوح عملیات روانی بنی امیه ………………………………………………………………………………. ۱۱۷
۳-۱ فرایند تغییر نگرش، با ارسال پیام های القایی …………………………………………………… ۱۱۷
۳-۲ فرایند تغییر نگرش، با ارسال پیام های اقناعی ………………………………………………….. ۱۱۷
۳-۳ فرایند تغییر نگرش، پس از فریب رفتاری ……………………………………………………….. ۱۱۸
۳-۴ فرایند تغییر نگرش، پس از اجبار رفتاری ………………………………………………………… ۱۱۸
۴- تکنیک های تبلیغاتی و عملیات روانی بنی امیه ………………………………………………………… ۱۲۰
۴-۱ سانسور خبری …………………………………………………………………………………………….. ۱۲۰
۴-۲ شیعه ستیزی ……………………………………………………………………………………………….. ۱۲۰
۴-۳ جعل حدیث و روایت ………………………………………………………………………………….. ۱۲۰
۴-۴ احیاى عروبت …………………………………………………………………………………………….. ۱۲۵
۴-۵ سد آگاهی مردم ………………………………………………………………………………………….. ۱۲۶
۴-۶ شایعه و تشنج آفرینی …………………………………………………………………………………… ۱۲۶
۴-۷ اسطوره سازی ……………………………………………………………………………………………. ۱۲۸
۴-۸ سست کردن اعتقادات مذهبی ……………………………………………………………………….. ۱۲۸
۴-۹ احیاى جریان هاى اعتقادى انحرافى ……………………………………………………………… ۱۳۰
۴-۱۰ استفاده از جبر گرایی برای القای مشروعیت ………………………………………………….. ۱۳۲
۴-۱۱ مقدس نمایی و وجه دینی بخشیدن به حکومت اموی …………………………………….. ۱۳۳
۴-۱۲ مصادره مفاهیم ………………………………………………………………………………………….. ۱۳۵
۴-۱۳ تبلیغات روانی جهت بسط سلطنت امویان …………………………………………………….. ۱۳۶
۴-۱۴ استفاده تبلیغی از شخصیت های موثر ………………………………………………………….. ۱۳۷
۴-۱۵ ارسال پارازیت ………………………………………………………………………………………….. ۱۳۸
۴-۱۶ تحریف تاریخ …………………………………………………………………………………………… ۱۳۸
۴-۱۷ استفاده از شعار های رنگین ………………………………………………………………………… ۱۴۱
۴-۱۸ جعل وقایع و تاثیر بر نسل ها ……………………………………………………………………… ۱۴۲
فصل پنجم –نتیجه گیری و پیشنهادات …………………………………………………………………………………….. ۱۴۴
۱- نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۴
۲- پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۹
۲-۱ روش های مقابله با عملیات روانی براساس مبانی نظری پژوهش ………………………. ۱۴۹
فصل اول-کلیات
۱- مقدمه
امروزه اهمیت افکار عمومی۱ در مدیریت سیاسی و امنیتی که خود از تحولات تکنولوژیک جهان ناشی است افزایش چشمگیری یافته ، شیوه های سلطه و نفوذ۲ توسط قدرتهای بزرگ دستخوش تغییرات اساسی شده و تلاش برای تحمیل اراده از طریق روشهای نرم افزارانه و با بهره گیری از قدرت نرم۳ در دستور کار این دولتها قرار گرفته است. شیوع به کارگیری روشهای اعمال تهدید نرم مانند عملیات روانی به گونه ای گسترش یافته است که برخی از آن به جنگ دائمی یا نبرد ممتد یاد می کنند. به تعبیر شهید آوینی «خانه های امنیت در زیر دامنه آتش فشانها استقرار یافته است» پس گریزی از هجوم تهدیدات نرم وجود ندارد، هرچند تهدیدات نرم با گسترش روز افزون تکنولوژی دائماً در حال تغییر است اما شناخت این تهدیدات به دور از مبانی عملی و جایگاه تاریخی آن چندان راه گشا نخواهد بود.
با پیشرفت وسایل ارتباط جمعی و گسترش روابط بین‌الملل، تأثیر تبلیغات و عملیات روانی بر فرهنگها و نگرش‌های اجتماعی کاملا ملموس بوده و به عنوان حربه‌ای برای تغییر افکار عمومی مورد استفاده قرار گرفته است. اما افکار عمومی پدیده ای نو ظهور نیست بلکه در دوران مختلف تاریخی و در شناخت جوامع بشری مولفه ای تاثیر گذار بوده است. تبلیغ و