پایان نامه با کلید واژه های مصرف کننده، مسئولیت اجتماعی، مدل مفهومی، تحلیل عامل

پذیری اجتماعی ۴۹
۲ – ۱ – ۵ – الف . بیانیه های اخلاقی ۵۰
۲ – ۱ – ۵ – ب . عملکرد مالی ۵۲
۲ – ۱ – ۶ . نتایج و عواقب بالقوه ناشی از مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان ۵۲
۲ – ۱ – ۶ – الف . وفاداری مصرف کننده ۵۳
۲ – ۱ – ۶ – ب . اعتماد مصرف کننده ۵۵
۲ – ۱ – ۶ – ج . ریسک (مخاطره) ادراک شده ۵۶
۲ – ۱ – ۶ – د . وجهه ادراک شده سازمان ۵۷
۲ – ۱ – ۷ . بنیان تئوریک پژوهش ۵۷
۲ – ۱ – ۷ – الف . نظریه‌های اخلاق و مسئولیت اجتماعی ۵۷
۲ – ۱ – ۷ – ب . رویکردهای متفاوت در مفهوم مسئولیت اجتماعی سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها ۵۸
۲ – ۱ – ۸ . تئوری‌های مورد استفاده در پژوهش ۶۰
فصل دوم: بخش دوم
۲ – ۲ – ۱ . مقدمه ۶۷
۲ – ۲ – ۲ . پیشینه تحقیق ۶۷
۲ – ۲ – ۲ – الف . تحقیقات داخلی ۶۸
۲ – ۲ – ۲ – ب . تحقیقات خارجی ۷۳
۲ – ۲ – ۳ . مدل های رایج در حوزه مسئولیت اجتماعی سازمان ۸۳
۲ – ۲ – ۳ – الف . مدل مسئولیت اجتماعی دیویس ۸۴
۲ – ۲ – ۳ – ب . مدل سه بعدی مسئولیت اجتماعی کارول ۸۶
۲ – ۲- ۴ . انتخاب مدل مفهومی پژوهش ۸۸
۲- ۲- ۵. مدل مفهومی پژوهش و دلایل انتخاب آن ۹۴
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
۳- ۱ . مقدمه ۹۷
۳-۲. نوع و روش تحقیق ۹۷
۳- ۳. جامعه آماری مورد مطالعه ۱۰۰
۳-۴. نمونه آماری و روش یا طرح نمونه‌گیری ۱۰۰
۳-۴- ۱ . تعیین حجم نمونه ۱۰۲
۳-۵. روش گردآوری اطلاعات ۱۰۲
۳-۶ . تعریف عملیاتی متغیرها ۱۰۴
۳- ۷ . روایی و پایایی پرسشنامه ۱۰۸
۳-۷- ۱. روایی ۱۰۸
۳-۷- ۲. پایایی ۱۱۰
۳-۸.روش‌های آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه‌ها ۱۱۲
۳-۹. آزمون های برازندگی مدل ۱۱۴
۳-۹-الف. شاخص های GFI و AGFI (اندازه های (LISREL ۱۱۵
۳-۹-ب. شاخص جذر برآورد واریانس خطای تقریب RMSEA ۱۱۵
۳-۹-ج. آزمون مجذور کای، مجذور کای به درجه آزادی ۱۱۵
۳-۹-د. شاخص RMR یا RMSR ۱۱۶
۳-۹-ر. شاخص بنتلر- بونت یا شاخص نرم شدگی برازندگی ۱۱۶
۳-۹-ز. شاخص برازندگی تطبیقی CFI ۱۱۶
۳-۱۰. متغیرها و اندازه های مورد استفاده ۱۱۷
فصل چهارم: تحلیل آماری داده های پژوهش
۴- ۱. مقدمه ۱۲۰
۴-۲. آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی مصرف کنندگان ۱۲۱
۴-۲-۱. جنسیت ۱۲۱
۴-۲-۲ . سن ۱۲۲
۴-۲-۳ . تحصیلات ۱۲۳
۴-۲-۴. تأهل ۱۲۴
۴-۲-۵. درآمد ۱۲۵
۴-۳. تحلیل عاملی اکتشافی ۱۲۶
۴-۳-۱. تحلیل عاملی اکتشافی متغیر های برون زا ۱۲۶
۴-۳-۲. تحلیل عاملی اکتشافی متغیرهای درون زا ۱۲۹
۴-۴. تحلیل عاملی تاییدی جهت اندازه گیری صحت متغیرهای مدل ۱۳۱
۴-۴-۱. مدل اندازه گیری مرتبه اول متغیرهای برون زا ۱۳۱
۴-۴-۲. مدل اندازه گیری مرتبه اول- متغیر های درون زا ۱۳۴
۴-۵. محاسبه امتیاز عامل ها ۱۳۹
۴-۵-۱. بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق و شاخص‌های آنها با استفاده از آزمون میانگین یک جامعه آماری ۱۳۹
۴-۶. تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار لیزرل- آزمون فرضیات اصلی تحقیق ۱۴۱
۴-۶-۱. فرضیات مدل ساختاری ۱۴۱
۴-۶-۲. نتایج آزمون فرضیات پژوهش ۱۴۳
۴-۷. مقایسه متغیرهای اصلی در مدل بر اساس اطلاعات جمعیت شناختی ۱۴۵
۴-۸ . آزمون همبستگی ۱۵۲
۴-۹. تحلیل اهمیت-وضعیت شاخص های مرتبط با مفاهیم موجود در مدل ۱۵۳
فصل پنجم: نتیجه گیری
۵-۱. مقدمه ۱۶۱
۵-۲. تحلیل نتایج بر اساس اطلاعات جمعیت شناختی ۱۶۲
۵-۲-۱. جنسیت ۱۶۲
۵-۲-۲. تحصیلات ۱۶۲
۵-۲-۳. وضعیت تأهل ۱۶۲
۵-۲-۴. سن ۱۶۲
۵-۲-۵. درآمد ۱۶۳
۵-۳. آزمون های برازش مراحل مختلف تحلیل عاملی ۱۶۳
۵-۴. بررسی میزان همبستگی پارامترهای مدل ۱۶۴
۵-۵. نتیجه گیری از جداول ANNOVA ۱۶۶
۵-۶. بررسی فرضیات تحقیق ۱۶۸
۵-۶-۱. مقایسه نتایج حاصل با پژوهش‌های ذکر شده در پیشینه تحقیق ۱۷۲
۵-۷. نتیجه گیری از ماتریس های وضعیت- اهمیت ۱۷۴
۵-۷-۱. عملکرد مالی ادراک شده ۱۷۴
۵-۷-۲. کیفیت ادراک شده بیانیه های اخلاقی ۱۷۴
۵-۷-۳. مسئولیت اجتماعی ادراک شده ۱۷۴
۵-۷-۴. وجهه ادراک شده ۱۷۵
۵-۷-۵. ریسک ادراک شده ۱۷۵
۵-۷-۶. اعتماد مصرف کننده ۱۷۶
۵-۷-۷. وفاداری مصرف کننده ۱۷۶
۵-۸. نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها ۱۷۷
۵-۸-۱. پیشنهادهایی بر اساس یافته های پژوهش ۱۷۸
۵-۸-۲. پیشنهادها برای پژوهش های آتی ۱۸۱
۵- ۹. محدودیت‌های پژوهش ۱۸۲
فهرست منابع ۱۸۳
فهرست جداول
جدول ۲ – ۱ – ۱. اصول نه گانه پایداری و مسئولیت پذیری سازمانی ۳۰
جدول ۲ – ۱ – ۲ . مقایسه و طبقه بندی تئوری‌های مسئولیت اجتماعی سازمان ۶۴
جدول ۲- ۲ – ۱. سابقه تحقیقات گذشته ۷۹
جدول ۲ –۲- ۲. پشتیبان متغیرها ۸۸
جدول ۲ –۲- ۳. پشتیبان فرضیات ۹۰
جدول ۲-۲-۴. مقایسه مطالعات مرتبط و انتخاب مدل مفهومی پژوهش ۹۲
جدول۳-۱. سوالات پرسشنامه ۱۰۳
جدول ۳-۲. شکل کلی امتیازبندی پرسشنامه ۱۰۴
جدول ۳-۳. شاخص های مورد استفاده جهت عملیاتی نمودن متغیرها ۱۰۷
جدول ۳-۴. KMOو آزمون بارتلت متغیرهای برون زا ۱۱۰
جدول ۳-۵. KMOو آزمون بارتلت متغیرهای درون زا ۱۱۰
جدول ۳-۶. تعیین آلفای کرونباخ ۱۱۱
جدول ۳-۷. شاخص های نیکویی برازش مدل مفهومی پژوهش ۱۱۶
جدول ۴- ۱. ترکیب جنسیتی پاسخ دهندگان ۱۲۱
جدول۴-۲. وضعیت سنی پاسخ دهندگان ۱۲۲
جدول ۴-۳. وضعیت تجصیلی پاسخ دهندگان ۱۲۳
جدول ۴-۴ . وضعیت تأهل پاسخ دهندگان ۱۲۴
جدول ۴-۵ . وضعیت درآمدی پاسخ دهندگان ۱۲۵
جدول ۴-۶. KMOو آزمون بارتلت ۱۲۷
جدول ۴-۷. اشتراکات اولیه ۱۲۷
جدول ۴-۸ . واریانس کل متغیرهای برون زا ۱۲۸
جدول ۴-۹. ماتریس چرخش یافته عاملی ۱۲۸
جدول ۴-۱۰ . KMO و آزمون بارتلت ۱۲۹
جدول ۴-۱۱ . اشتراکات اولیه ۱۲۹
جدول ۴-۱۲. ماتریس چرخش یافته نهایی ۱۳۰
جدول ۴-۱۳. ماتریس چرخش یافته نهایی پس از حذف سوالات غیر مرتبط ۱۳۰
جدول ۴-۱۴ . بار عاملی متغیرها ۱۳۲
جدول ۴-۱۵. شاخص های نیکویی برازش متغیرهای برون زا ۱۳۳
جدول ۴-۱۶ . همبستگی بین متغیرهای برون زا (آزمون بررسی وجود همبستگی) ۱۳۴
جدول ۴-۱۷. شاخص های نیکویی برازش متغیرهای درون زا ۱۳۶
جدول ۴-۱۸. بارعاملی متغیرهای پژوهش ۱۳۷
جدول ۴- ۱۹. همبستگی بین متغیر های درون زا ۱۳۸
جدول ۴-۲۰. نتایج آزمون میانگین جامعه آماری ۱۳۹
جدول ۴-۲۱ . شاخص‌های نیکویی برازش مدل مفهومی پژوهش ۱۴۳
جدول ۴- ۲۲. خلاصه یافته های حاصل از آزمون فرضیات ۱۴۴
جدول ۴-۲۳. اثرات غیر مستقیم متغیرهای مستقل پژوهش ۱۴۵
جدول ۴-۲۴. مقایسه متغیرهای اصلی در مدل بر حسب جنسیت ۱۴۵
جدول ۴- ۲۵. مقایسه متغیرهای اصلی در مدل بر حسب تحصیلات ۱۴۶
جدول ۴-۲۶. مقایسه متغیرهای اصلی در مدل بر حسب وضعیت تأهل ۱۴۸
جدول ۴-۲۷. مقایسه متغیرهای اصلی در مدل بر حسب سن ۱۴۹
جدول ۴-۲۸. مقایسه متغیرهای اصلی در مدل بر حسب درآمد ۱۵۱
جدول ۴- ۲۹. بررسی روابط بین متغیرهای اصلی پژوهش با یکدیگر ۱۵۳
جدول ۴-۳۰ . ماتریس اهمیت – وضعیت ۱۵۴
جدول ۴-۳۱. ماتریس اهمیت – وضعیت شاخص های عملکرد مالی ادراک شده ۱۵۴
جدول ۴-۳۲. ماتریس اهمیت – وضعیت شاخص های کیفیت ادراک شده بیانیه‌های اخلاقی ۱۵۵
جدول ۴-۳۳. ماتریس اهمیت – وضعیت شاخص های مسئولیت اجتماعی ادراک شده ۱۵۶
جدول ۴-۳۴. ماتریس اهمیت – وضعیت شاخص های وجهه ادراک شده ۱۵۶
جدول ۴-۳۵. ماتریس اهمیت – وضعیت شاخص های ریسک ادراک شده ۱۵۷
جدول ۴-۳۶. ماتریس اهمیت – وضعیت شاخص های اعتماد مصرف کننده ۱۵۸
جدول ۴-۳۷. ماتریس اهمیت – وضعیت شاخص های وفاداری مصرف کننده ۱۵۹
جدول ۵-۱. نتایج آزمون های برازش مراحل مختلف مدل پژوهش ۱۶۳
جدول ۵-۲. همبستگی متغیرهای برون زا ۱۶۴
جدول ۵-۳. همبستگی متغیرهای درون زا ۱۶۴
جدول ۵-۴. خلاصه یافته های حاصل از آزمون فرضیات ۱۷۱
جدول ۵-۵. مقایسه نتایج پژوهش با پژوهش‎های مشابه ۱۷۲
فهرست اشکال و نمودارها
شکل شماره ۱- ۱. مدل مفهومی پژوهش(استانالند ، لوین ، مورفی (۲۰۱۱ ))……………………………………………۱۱
شکل ۲ – ۱ – ۱ . کل فرایند مصرف…………………………………………………………………………………………………………….۳۷
شکل شماره ۲- ۱ – ۲ – ماتریس ادراک خرید پایدار…………………………………………………………………………………۴۲
شکل ۲ – ۲ – ۱. مدل کیث دیویس…………………………………………………………………………………………………………..۸۵
شکل شماره ۲ – ۲ – ۳. مدل مفهومی پژوهش…………………………………………………………………………………………..۹۵
نمودار ۴-۱. ترکیب جنسیتی پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………………….۱۲۲
نمودار ۴-۲. وضعیت سنی پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………………………….۱۲۳
نمودار ۴-۳ . وضعیت تحصیلی پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………………..۱۲۴
نمودار۴-۵. وضعیت درآمدی پاسخ دهندگان……………………………………………………………………………………………… ۱۲۶
نمودار ۴-۶. مدل در حالت تخمین استاندارد …………………………………………………………………………………………….۱۳۲
نمودار ۴-۷. مدل در حالت ضرایب معناداری……………………………………………………………………………………………..۱۳۳
نمودار ۴-۸ . مدل معادلات ساختاری متغیرهای درون زا در حالت تخمین استاندارد……………………………. ۱۳۵
نمودار ۴-۹. مدل معادلات ساختاری متغیر‌های درون زا در حالت ضرایب معنی‌داری……………………………..۱۳۶
نمودار۴-۱۰ . مدل معادلات ساختاری در حالت ضرایب معناداری…………………………………………………………….۱۴۲
نمودار ۴-۱۱. مدل معادلات ساختاری در حالت تخمین استاندارد…………………………………………………………….۱۴۲
۱-۱.مقدمه
رفتار مصرف کننده شامل فرآیندهای روانی و اجتماعی گوناگونی است که قبل و بعد از فعالیت های مربوط به خرید و مصرف وجود دارد. عوامل متعددی بر رفتار مصرف کننده (چه در فرآیند خرید وچه در مصرف) تأثیر می گذارند. مهم ترین این عوامل عبارتند از: عوامل فرهنگی- اجتماعی و گروهی، عوامل روانی و فردی، عوامل موقعیتی و عوامل مربوط به