لیست کلمات مترادف فارسی حرف پ

0 Comments

پابرجا: 1 استوار، برقرار، پایدار، ثابت، ثابت قدم، راسخ، قرص، محکم، مستقر 2 دایم، جاوید، همیشگی & 1 سست 2 موقتی پابرجایی: استقامت، استواری، ثبات & سستی پابرهنه: 1 برهنه پا، بی کفش، پاپتی 2 بی چیز، بی نوا، تهیدست، ندار، یک لاقبا 3 بی سروپا، پست پابست: 1 پای بست، پای بند، گرفتار، مقید […]