آزمون PTE چیست؟

0 Comments

  آزمون PTE یکی از آزمون های زبان انگلیسی در دنیا می باشد که مثل IELTSو TOEFLدارای اعتبار جهانی بوده و در اکثر کشورها برای ادامه تحصیل و مهاجرت قابل قبول می باشد. این آزمون را سازمان PEARSON  که ناشر انتشارات Longman می باشد برگزار کرده و علاقمندانی که به دنبال تحصیل در کشور های مختلف […]

پیچ و رولپلاک سنگ نمای ساختمان در تهران و کرج

0 Comments

پیچ و رول پلاک نما ساختمان به  منظور محکم کردن سنگ نما جهت جلوگیری از سقوط بر سر افراد و عابرین و اجسام میباشد سنگ های نما ساختمان ها در اثر گذشت زمان و با نفوذ مواد الاینده و اب پشت سنگهای نما و یا در اثر یخ زدن اب پشت سنگ ها نما که […]

منبع تحقیق درباره هموارسازی سود

0 Comments

رویکرد دیگر متمرکز شده است. به هموارسازی میتوان از طریق انتخاب یکروش های تخصیص یافته برسیم و قبل از بیانیه شماره 30، از طریق طبقهبندی درآمد و را به عملیاتی و غیرعملیاتی (میپذیریم که مطلوب آنست که سود عملیاتی را هموار سازیم). بعد از بیانیه شماره 30، نظرات اندکی در مورد سود عملیاتی و غیر […]

منبع تحقیق درباره هموارسازی سود

0 Comments

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته مدیریت رشد (آندرس و دیگران، 2014: سیلهان، 2014: کردستانی و رودنشین،1385)1-7 قلمرو پژوهش1-7-1 قلمرو موضوعی قلمرو موضوعی این پژوهش، بررسی رابطه بین اجزای تعهدی سود با میزان هموارسازی سود و فرصت های رشد می باشد.1-7-2 قلمرو زمانی انجام پژوهشاز نظر زمانی، دورهی زمانی در این در طی […]

منبع پایان نامه با موضوع سطح معنی داری

0 Comments

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند. برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی […]

منبع پایان نامه با موضوع حسابرسان مستقل

0 Comments

و نوع شرکت قرار می گیرد.گابل و توپل  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته مدیریت 1987ماکیاولی گری و رضایت شغلیرضایت شغلی دارای ارتباط منفی معناداری با ماکیاولی گری می باشد.سامسون، فر و پالهاس1992فرصت طلبی و ماکیاولی گریافرادی که ماکیاولی گری بالایی دارند به احتمال زیاد از فرصتهای بیشتری برای سرقت از دیکران استفاده […]

رشته مدیریت-دانلود پایان نامه درباره صرف ریسک بازار

0 Comments

دل CAPM  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته مدیریت VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.  C-0.1497980.001988-75.359020.0000RM_RF0.0277890.0045906.0544480.0000Weighted StatisticsR-squared0.173745    Mean dependent var-0.355818Adjusted R-squared0.167390    S.D. dependent var0.240629S.E. of regression0.067947    Sum squared resid(SSR)0.600190F-statistic27.33650    Durbin-Watson stat2.008602Prob(F-statistic)0.000001در نگاره 4-8 مدلCAPM با افزودن چولگی (SCAPM) به تصویر کشیده شده است که نتایج این مدل نیز نشان می دهد. متغیرهای مستقل بتا (صرف ریسک بازار) و چولگی 18درصد تغییرات بازده […]

رشته مدیریت-دانلود پایان نامه درباره بازده مورد انتظار

0 Comments

است.(عادل آذر ، 1382) همچنین میانه (median) یکی دیگر از شاخص های مرکزی است و مقداری است که 50% داده های جامعه پایین تر از آن و 50% بالاتر از آن قرار بگیرند به طور کلی از آن به عنوان اندازه تمایل به مرکز توزیع هایی که شکل آنها نا متقارن است استفاده می شود […]

منبع پایان نامه با موضوع رضایت از زندگی

0 Comments

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته مدیریت ه ای حسابرسان است. ابزار اصلی مورد استفاده برای سازوکار پاسخگویی نظارت بر عملکرد حسابرسان است. نظارت بر کار حسابرسان معمولا به وسیله تشکل حرفه ای ناظر بر حسابرسان انجام می شود.گروه هفتم – استانداردهای حرفه ای استاندارهای حرفه ای شامل استانداردهای حسابداری، استانداردهای حسابرسی و […]

رشته مدیریت-دانلود پایان نامه درباره بازده مورد انتظار

0 Comments

رگرسیون حداقل مربعات استفاده شد نتایج تحقیق حاکی از این بوده است که مدیریت نقدینگی با بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام شرکت های نمونهرابطه مثبت معناداری داشته است.فصل سومروش شناسی پژوهش3-1 مقدمه در این فصل به معرفی جامعه آماری، نحوه تعیین نمونه، جمع آوری اطلاعات و تابع آماره پرداخته می شود. بدین […]

دانلود رایگان پایان نامه مدیریت با موضوع کدگذاری محوری

0 Comments

به‌عبارت‌دیگر داده‌های گردآوری شده اشباع شود (لینکولن و گوبا، 1985، ص.51).  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته مدیریت در مطالعات کیفی، فرمول واحدی برای تعیین اندازهٔ درست نمونه وجود ندارد. عمق، پیچیدگی و غنای داده‌ها اهمیت اساسی دارد، اما تعیین نمونه‌ای که نماینده و معرف واقعی جامعه باشد، مورد نظر نیست، زیرا هدف […]