و

و

ز می تواند افراد را به انجام این ارزیابیها ترغیب نماید . ارزیابی آلترناتیوها به […]