پایان نامه رشته مدیریت : مدیریت ارتباط با مشتری-فروش فایل

مدیریت ارتباط با مشتری شرکت (CRM) عنصری حیاتی در دانش مدیریت عملکردی شرکت می باشد که به ادغام منابع داخلی و خارجی برای راهنمایی مدیران و پرسنل حوزه بهبود و توسعه و ارائه ارزشهای شرکت می پردازد، اما با وجود به کارگیری گسترده سیستم های CRM توسط شرکت ها در بازارهای کسب و کار، تردیدی مدیریتی متوجه تاثیر این سیستم ها و ارتباط کلی آنها با کل جهت یابی ‏اطلاعات مشتریی شرکت وجود دارد. تحقیق کنونی تلاش می کند تا بر این موضوع به وسیله بررسی ارتباط بین اطلاعات روابط مشتری یک شرکت و استفاده آن شرکت از CRM، نگاهی بیندازد، نتایج تحقیق حاکی از آن است که جهت یابی ‏اطلاعات مشتری با بکارگیری سیستم CRM در ارتباط است و این که استفاده از CRM نیز با عملکرد شرکت در بازار کسب و کار در ارتباط است.
واژگان کلیدی : مدیریت ارتباط با مشتری ، مدیریت عملکردی ، جهت یابی ‏اطلاعات مشتری

فصل اول: کلیات
۱-۱ مقدمه ۲
۱-۲ بیان مسأله ۳
۱-۳ ضرورت و اهمیت تحقیق ۱۲
۱-۴ اهداف تحقیق ۱۵
۱-۵ سوالات تحقیق ۱۶
۱- ۶ نتایج مورد انتظار پس از انجام این تحقیق ۱۶
۱-۶-۱ کاربرد نتایج تحقیق ۱۶
۱-۶-۲ در صورت کاربردی بودن طرح، چه سازمان‌هایی می‌توانند از نتایج بدست آمده استفاده کنند؟ ۱۷
۱-۷ تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها ۱۷
۱-۸ محدودیت‌های تحقیق ۱۸
١-۹ ساختار تحقیق ۱۹
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲-۱ مقدمه ۲۱
۲-۲ انواع مشتریان ۲۳
۲-۳ انواع نیازهای مشتری ۲۴
۲-۴ رضایت مندی مشتری ۲۴
۲-۵ مفاهیم و ساختار های مدیریت ارتباط با مشتری CRM 25
2-6 ضرورت و اهمیت CRM 30
2-7 پیشینه CRM 33
2-8 ابعاد CRM 34
2-8-1 CRM عملیاتی (OPERATIONAL) 34
2-8-2 CRM تحلیلی (ANALYTICAL) 37
2-8-3 CRM تعاملی (COLLABORATIVE) 40
2-9 اصول CRM 41
2-9-1 مبانی دسته بندی مشتریان ۴۲
۲-۹-۲ نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل هرم مشتری ۴۴
۲-۱۰ پیاده سازی CRM 48
2-10-1 عوامل مهم در پیاده سازی CRM 51
2-10-2 مشخصات لازم در سازمان ها برای پیاده سازی CRM 54
2-10-3 زیرساخت ها و شرایط لازم برای پیاده سازی CRM 56
2-10-4 روش های پیاده سازی CRM 57
2-10-5 شرکت های فعال در زمینه پیاده سازی CRM 57
2-10-6 عناصر پیاده سازی یک نرم افزارCRM 60
2-11 مشخصات خاص محیط ایران ۶۵
۲-۱۱-۱ مشخصات فرهنگی سازمان های ایران ۶۶
۲-۱۱-۲ مشخصات مدیریتی سازمان های ایران ۷۰
‏‏۲-۱۱-۳ مشخصات تکنولوژیکی کشور ایران ۷۰
۲-۱۱-۴ مقایسه وضعیت مشتری مداری در ایران با کشور های جهان سوم ۷۲
۲-۱۱-۵ چهارچوب پیشنهادی برای پیاده سازی CRM در سازمان های ایران ۷۴
۲-۱۲ یک مدل مقدماتی‏CRM 80
2-13 آینده CRM 87
2-14 برخی از مطالعات داخلی و خارجی صورت گرفته ۹۴
۲-۱۴-۱ مطالعات داخلی ۹۴
۲-۱۴-۲ مطالعات خارجی ۹۵
فصل سوم: متدولوژی تحقیق
۳-۱ مقدمه ۹۷
۳-۲ روش تحقیق ۹۷
۳-۳ جامعه آماری ۹۷
۳-۴ حجم نمونه و روش نمونه‌گیری ۹۸
۳-۵ ابزارها و روش‌های جمع آوری داده‌ها ۹۸
۳-۶ متغیرهای تحقیق ۹۹
۳-۷ روایی و پایایی پرسش‌نامه ۹۹
۳-۷-۱ روایی پرسش‌نامه ۹۹
۳-۷-۲ پایایی پرسش‌نامه ۱۰۰
۳-۸ قلمرو تحقیق ۱۰۰
۳-۹ روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ۱۰۱
۳-۱۰ مدل تحقیق ۱۰۱
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
۴-۱ مقدمه ۱۰۳
۴-۲ بررسی عمومی داده ها ۱۰۳
۴-۳ بررسی نرمال بودن داده ها ۱۰۴
۴-۴ آزمون فرضیه ها ۱۰۵
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱ مقدمه ۱۱۰
۵-۲ مروری بر اهداف کلی تحقیق ۱۱۰

۵-۳ نتایج تحقیق ۱۱۱
۵-۴ پیشنهادها ۱۱۲
۵-۴-۱ پیشنهادهای کاربردی ۱۱۲
۵-۴-۲ پیشنهادها برای تحقیق های آینده ۱۱۳
ضمائم ۱۱۵
منابع ۱۲۱

فصل اول
کلیات

 
 

مقدمه
از مدیریت دانش سازمانی، اغلب در عمل به عنوان سازمان یادگیرنده یاد می شود. در تعریفی دیگر مدیریت دانش را به صورت دیدگاهی بر پایه دانش (سازمانی) که به ارزیابی خدمات انجام شده به وسیله منابع محسوس بسته به چگونگی ادغام و به کار گیری آنها، تعریف می کنند(علوی و لیدنر،۲۰۰۱). برخی این جریان را یادگیری انطباقی تعریف می کنند یعنی جریان استفاده از اطلاعات شرکت برای جداسازی بازار و ممتاز ساختن رقابت (سان لی و ژو ،۲۰۰۶).
سیستم مدیریت ارتباط با مشتری کلیدی است در جریان مداوم انطباق با محیط و شرایط شرکت، که بازنمایی از تغییرات خارجی و انطباق فرهنگ داخلی و جریانات واکنشی به تغییرات خارجی می باشد(سنجه و دیگران،۱۹۹۹).
به طور کلی شمار سیستم های CRM به کار گرفته شده، در شکل پایگاه داده و سیستم های ارتباطی در طول ۱۰ سال اخیر افزایش پیدا کرده است. در یک بررسی انجام شده در سال ۲۰۰۴، ۶۰ درصد شرکت های متوسط نشان دادند که قصد دارند وارد مقوله شروع یا توسعه استفاده از سیستم CRM شوند در حالی که تنها ۲ درصد نشان دادند که هم اکنون هیچ برنامه ریزی برای به کارگیری سیستم CRM ندارند(دسیستو،۲۰۰۵). به تازگی سیستم های اشتراکی مبنی بر تقاضا مانند شرکت نت سوئیت ، شرکت رایت نیو تکنولوژی ،سایت سیلس فورس، و نرم افزار تقاضای CRM به شرکت های کوچک تر این فرصت را می دهند که به بهبود قابلیت CRM خود در مبالغ کم هزینه بپردازند(میرون،۲۰۰۵).
بدون توجه به مبنای تکنولوژی انتخابی شرکت، CRM های مدرن و به روز شده غالبا منابع مختلف اطلاعاتی را ادغام می کنند مانند برنامه های حسابداری، برنامه های بازاریابی شرکت، اطلاعات بازار و رقبای شرکت. CRM همچنین چندین استفاده کننده دارد شامل تیم فروش، تامین کننده های طرف سوم (شامل سازمان های سرویس دهنده، اجزا و تامین کننده های جانبی)، مدیران شرکت و مشتریان می شود(نیوبورن،۲۰۰۵).
منتقدان بیان می کنند که به کار گیری سیستم CRM برای ساختن یک سازمان یادگیرنده واقعی کافی نیست. این مقوله نیازمند تفکر بر مرز بندی بخش ها با هدف تمرکز بر افزودن ارزش به مشتری می باشد. بنابراین CRM باید بتواند تا حد ممکن بین واحد های عملکردی شرکت و مشتری هایش ارزش بسازد. اگرچه تحقیقی موجود نیست که ارزش CRM در محتوای وسیعتری از جهت یابی ‏اطلاعات مشتریی سازمان در فضای بازاریابی کسب و کار را تایید کند. در طی این دوران، دی ( ۲۰۰۰ ) این را مطرح کرده که استراتژی موفق روابط مشتریان به سه مشخصه سازمانی مربوط هستند: ۱- جهت یابی روابط سازمان ۲- توسعه و به کارگیری دانش مشتری گرا و ۳- جریان های موثر ادغام شده داخلی و خارجی.
تمرکز تحقیق کنونی با الهام از آزمایش ساختار فرضی دی می باشد به طوریکه CRM با جهت یابی اطلاعات مشتری در رابطه بوده و در فضای کسب و کار ارتباط بین اجرای CRM و عملکرد شرکت مثبت می باشد.
بیان مسأله
مدیریت ارتباط با مشتری از مباحثی است که در اقتصاد جهانی امروز، سازمانها را به دوباره اندیشی در راهکارهای برقراری ارتباط با دامنه وسیع مشتریان و تسخیر این دانش گسترده برانگیخته است (غلامیان،۱۳۸۵،۱۴) .
CRM های مدرن و به روز شده غالباً منابع مختلف اطلاعاتی (مانند برنامه های حسابداری، برنامه های بازاریابی شرکت، اطلاعات بازار و رقبای شرکت) را ادغام می کنند. CRM همچنین چندین استفاده کننده دارد که این استفاده کنندگان شامل تیم فروش، تامین کننده های طرف سوم (شامل سازمان های سرویس دهنده، اجزا و تامین کننده های جانبی)، مدیران شرکت و مشتریان می باشد(نیوبورن،۲۰۰۵).

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

شکل ۱-۱ : منابع اطلاعات CRM و استفاده کنندگان این اطلاعات
سیستم CRM شرکت باید فاکتور های مهم برای مشتری را تشخیص دهد، یک فلسفه مشتری مدار ارائه نماید، به شکایات مشتری رسیدگی کند، و تمام جنبه های فروش را پی گیری کند. به عبارت دیگر سیستم CRM باید یک دیدگاه جامع از آمار فروش و سرویس به مشتری را ارائه نماید(آگراوال،۲۰۰۷).
منتقدان بیان می کنند که به کار گیری سیستم CRM برای ساختن یک سازمان یادگیرنده واقعی کافی نیست. این مقوله نیازمند تفکر در مرز بندی بخش ها با هدف تمرکز بر افزودن ارزش به مشتری می باشد. بنابراین CRM باید بتواند تا حد ممکن بین واحد های عملکردی شرکت و مشتری هایش ارزش بسازد. اگرچه تحقیقی موجود نیست که ارزش CRM در محتوای وسیعتری از جهت یابی ‏اطلاعات مشتری سازمان در فضای بازاریابی کسب و کار را تایید کند.
جهت یابی اطلاعات و مدیریت ارتباط با مشتری
از مطالب عنوان شده در می یابیم که مدیریت ارتباط با مشتری، یک مفهوم وسیع با لایه های متعدد است که یکی از آنها جمع آوری اطلاعات می باشد.جهت یابی اطلاعات به شرکتها در تلاشهایشان جهت حرکت به سمت مشتری محوری کمک می کند. اکنون به تطبیق بحثهای قبلی می پردازیم.
فروشندگان معتقدند که سه روش برای افزایش ارزش مشتری وجود دارد:
افزایش خرید مشتری از محصولی که قبلا خریداری کرده است
فروش محصولات با حاشیه سود بالاتر به مشتریان
حفظ مشتری برای یک دوره زمانی طولانی تر
چارچوبی کلی برای درک رفتار مشتری می توان در نظر گرفت که شامل گامهای اساسی زیر می باشد:
افرادی که تاکنون جزء مشتریان نبوده ولی در بازار هدف قراردارند.
افرادی که دربازارهدف بوده وعلاقمندی به محصول یا خدمتی را نشان می دهند.
افرادی که به تازگی از محصول یا خدمتی استفاده کرده اند.
مشتریان بد که صورتحساب خود را پرداخت نکرده، موجبات ایجاد هزینه بالایی بوده و یا از محصولات رقیب خریداری می کنند.
این چارچوب بسیار مناسب برای بکارگیری جهت یابی اطلاعات برای مدیریت ارتباط با مشتری می باشد که بیان می کند که چه اطلاعاتی در دسترس بوده و همچنین چه چیزی برای مشتری جذابیت دارد.
جهت یابی اطلاعات می تواند سودآوری کسب و کار را در مواردی نظیر فعال شدن مشتریان و مدت زمان فعال بودن آنها و اینکه چگونه آنها محصول یا خدمتی را کنار می گذارند، پیش بینی کند.
در مجموع جهت یابی اطلاعات می تواند بیش از یک دوره زمانی جهت پیش بینی دقیق تغییرات مورد استفاده قرار گیرد. جهت یابی اطلاعات به سازمانها در شناخت الگوهای اطلاعات مشتری کمک می کند. برای مثال یک شرکت میتواند از جهت یابی اطلاعات جهت پیش بینی یک رویدادی خاص از دوره عمر مشتری (مانند بازنشستگی) استفاده نماید.
جهت یابی اطلاعات نقش مهمی در فرایند کلی CRM بازی می کند که از سویی با مراکز جمع آوری اطلاعات تعامل داشته و از سویی دیگر با مدیریت این اطلاعات در تعامل است. در گذشته، ارتباط بین جمع آوری اطلاعات و مدیریت آنها بصورت دستی بوده که اغلب مستلزم نسخه برداری فیزیکی از داده ها و انتقال به پایگاه داده بوده است که این ارتباط ضعیف موجب عدم کارایی و زمینه ساز اشتباهات انسانی می شد. امروزه تمایل بیشتری به ترکیب این دو جزء با هم جهت دستیابی به مزیت رقابتی وجود دارد.
برخی از مزیتهای استفاده از جهت یابی اطلاعات در مدیریت ارتباط با مشتری به شرح ذیل می باشد:
دسترسی سریع و دقیق به اطلاعات جهت سهولت پاسخگویی به سئوالات مشتری
کیفی سازی و تصفیه اطلاعات بمنظور حذف داده های تکراری
استخراج، مدیریت و دسترسی بالا به پایین اطلاعات جهت تجزیه و تحلیل سودمندی مشتری و دستیابی به مدلهای حفظ مشتری
اطلاعات یکپارچه و ابزار پیشرفته تحلیل داده جهت ارائه گزارش به سطوح بالاتر
محاسبه درصد کلی ارزش و برآورد ارزش آینده برای هر یک از مشتریان
واکنش به تغییرات سریع محیطهای کسب و کارو نیازهای مشتری
افزایش رضایتمندی مشتری و وفاداری او
جذب مشتریان جدید و افزایش سهم بازار
اگرچه امروزه روش های جهت یابی اطلاعات نسبت به گذشته به سئوالات بیشتری از کسب و کاررا پاسخ می دهد، ولیکن قابلیت های آن خطر تجاوز به حریم خصوصی مشتری را افزایش داده است. کشف اطلاعات مشتری از یک سو می تواند به ایجاد ارتباط صمیمانه بین کسب و کار و مشتریان کمک نماید و از سوی دیگر، پایگاه داده می تواند بر خلاف میل مشتریان مورد استفاده قرار گرفته و موجب ضرر آنها گردد در صورتیکه شخصی سازی روابط با مشتری مفهومی متفاوت از تعرض به حریم خصوصی آنهاست.
محور اصلی این بحث، ایجاد توازن بین حقوق حریم خصوصی مشتریان بمنظور مشتری مداری و کسب مزیت رقابتی برای کسب و کار می باشد. با این حال، مساله حریم خصوصی مشتری چیزی بیش از تعیین خط مشی استفاده از یک تکنولوژی خاص می باشد. یکی از اصول اساسی کاربرد تجاری تکنولوژی، بیان انواع اطلاعات بدست آمده و چگونگی استفاده از آنها برای مصرف کنندگان می باشد. برخی گروه ها اهداف اخلاقی از جمع آوری اطلاعات و مدیریت حریم خصوصی مشتریان را بیان داشته اند و برخی دیگر نیز با ایجاد بخشی مستقل بدنبال تحقق این اصل بوده اند. حریم خصوصی مشتری زمانی میتواند مورد حمایت بیشتر قرار گیرد که مشتریان شخصیت درونی خود را بطور کامل و بدون ذکر نام افشاء نمایند. یک راه حل جهت رسیدن به این هدف، ایجاد ساختاری مستعار برای حفظ اطلاعات مشتری می باشد. در این ساختار، اطلاعات مشتری بوسی
له
روش های رمزگذاری در جهت یابی اطلاعات پردازش می گردد که برای هر فرد، منحصر بفرد است.
اطلاعات شخصی جمع آوری شده توسط کسب و کار می تواند در دو بخش زیر طبقه بندی شود: داده هایی که آماده شده و در دسترس کاربران قرار دارد و داده هایی که توسط کسب و کار تولید و تحلیل می شود.
پیش از آنکه جهت یابی اطلاعات رایج شود، اطلاعات مشتریان توسط خود آنها و یا براساس تعاملاتی که با کسب و کار داشتند، بدست می آمد. مشتریان، اطلاعات توصیفی کلی را که شامل اطلاعات آماری مربوط به خودشان بود را ارائه می کردند. اطلاعاتی نظیر نام محصول، کمیت، موقعیت وزمان خرید که بهنگام تعامل مشتری با کسب و کار بدست می آید را اطلاعات تعاملی گویند. این اطلاعات از طریق فرمهای ثبت نام، فرمهای سفارش، فایلهای کامپیوتری و … جمع آوری می شوند.
اطلاعاتی نظیر ارزش مشتری، مشتری هدف، درجه بندی مشتری و بررسی رفتار مشتری که در دسترس کسب و کار است، نشان دهنده قدرت جهت یابی اطلاعات در تبدیل داده مشتری به اطلاعات مربوط به وی می باشد که ممکن است ارزش آنها برای فروشنده نهایی، که ارتباط مستقیمی با مشتری دارد، ناشناخته باشد. فروشندگان نهایی ممکن است بصورت دوره ای، اطلاعات بهنگام و شخصی را از کسب و کار دریافت دارند. با اینحال در صورت عدم استفاده صحیح از این اطلاعات امکان بروز ضرر برای فروشندگان نهایی وجود دارد. اگر اطلاعات، بدون بررسی صحیح ودقیق بکار گرفته و پخششوند، ممکن است باعث شود فروشنده نهایی از هرتلاشی جهت حفظ رابطه نزدیکتر با مشتری اجتناب ورزد.
در انتخاب یک تکنولوژی مناسب برای CRM سازمان ها بایستی زمینه های موجود در خصوص کاربردهای مختلف فرایدن های جهت یابی اطلاعات را بشناسند. کلید موفقیت در مدیریت ارتباط با مشتری، داشتن استراتژی مدیریت اطلاعات موثر و توانمندی های تجزیه و تحلیل اطلاعات تعاملی مشتری با