دانلود پایان نامه رشته مدیریت با موضوع: بانکداری الکترونیک

0 Comments

الکترونیکی و سنتی 16
2-2-4 مزیت های بانکداری الکترونیک 17
2-2-5 سرویس های بانکداری الکترونیک 20
2-2-6 ابزارهای بانکداری الکترونیکی 20
2-2-7 سیستم های بانکداری الکترونیک 22
2-2-8 بانکداری الکترونیکی در ایران 22
2-2-9 اجزای بانکداری الکترونیک در ایران 23
2-2-10 نقایص و موانع بانکداری الکترونیکی در ایران 23
2-2-11تعاریف فناوری اطلاعات 24
2-2-12 تاریخچه فناوری اطلاعات 25
2-2-13تاریخچه فناوری اطلاعات در ایران 26
2-2-14 تاریخچه اینترنت 27
2-2-15زیر ساخت فناوری اطلاعات 28
2-2-16تجارت الکترونیک 29
2-2-16-1 زیر ساخت های تجارت الکترونیک 29
2-2-16-2مدل های تجارت الکترونیک 30
2-2-16-3نیازهای تجارت الکترونیک 31
2-2-18 روش های بانکداری موبایل 32
2-2-19 خدمات قابل ارائه در سیستم موبایل بانک 33
2-2-20 صنعت ارتباطات موبایل دارای 3 مرحله می باشد: 34
2-2-21 فرآیند پرداخت سیار 36
2-2-22 مزایای بانکداری موبایل 37
2-2-23 مزایای بانکینگ موبایل نسبت به بانکینگ آنلاین 38
2-2-24 معایب بانکداری تلفن همراه 38
2-2-25 چالش های پیش روی بانکداری با موبایل 39
2-2-26 راهکارهای گسترش بانکداری با موبایل 40
2-2-27 همراه بانک (بانکینگ موبایل) در جهان 41
2-2-28 همراه بانک در ایران 42
2-2-29 ویژگی های جمعیت شناختی 42
2-2-30 تاریخچه بانک ملی ایران 44
2-3 پیشینه تجربی 47
2-3-1 مطالعات داخلی و خارجی 47
2-4 مدل مفهومی پژوهش 49
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1 مقدمه 51
3-2 روش تحقیق 52
3-2-1تحقیق کاربردی 52
3-2-2تحقیق توصیفی 52
3-2-3تحقیق پیمایشی 53
3-3 جامعه آماری 53
3-4 نمونه آماری و حجم نمونه 54
3-4-1تعیین حجم نمونه 54
3-5روش جمع آوری داده ها 54
3-6 ابزار گرآوری اطلاعات 55
3-6-1- پرسشنامه 55
3-7 روایی ابزار تحقیق 56

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-8 پایایی 57
3-9 روش های آماری مورد استفاده 58
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه 60
4-2 بخش اول:آمار توصیفی 60
4-2-1- توزیع فراوانی جنسیت پاسخدهندگان 61
4-2-2- توزیع فراوانی سن پاسخدهندگان 62
4-2-3- توزیع فراوانی وضعیت تاهل پاسخدهندگان 63
4-2-4- توزیع فراوانی بر حسب وضعیت تحصیلات پاسخ دهندگان 64
4-2-5- توزیع فراوانی بر حسب وضعیت درآمد افراد 65
4-2-6- توزیع فراوانی بر حسب وضعیت شغلی 66
4-3 فراوانی ،درصد،پاسخهای هرکدام از گویه های پرسشنامه ومیانگین وانحراف معیار آنها 67
4-4 آمار استنباطی 68
4-4-1 فرضیه اول 68
4-4-2 فرضیه دوم 69
4-4-3 فرضیه سوم 70
4-4-4 فرضیه چهارم 71
4-4-5 فرضیه پنجم 72
4-4-6 فرضیه ششم 73
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1 مقدمه 76
5-2 ارزیابی و تشریح نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها 76
5-2-1 نتیجه گیری آمار توصیفی 76
5-2-1 نتیجه گیری آزمون فرضیه اول 77
5-2-2نتیجه گیری آزمون فرضیه دوم 78
5-2-3 نتیجه گیری آزمون فرضیه سوم 78
5-2-4 نتیجه گیری آزمون فرضیه چهارم 79
5-2-5 نتیجه گیری آزمون فرضیه پنجم 79

5-2-6 نتیجه گیری آزمون فرضیه ششم 80
5-3 پیشنهادها 81
5-3-1 پیشنهادهای کاربردی 81
5-3-2 پیشنهادهای پژوهشی 82
5-4 محدودیت های پژوهش 82
منابع و مآخذ 83
پیوست 88

فهرست جدول‌‌ها
عنوان صفحه
جدول 2-1: مقایسه بانکداری الکترونیکی و سنتی 17
جدول 3-1: طیف لیکرت 55
جدول (3-2): میزان پایایی در روش آلفای کرونباخ 58
جدول4-1: توزیع فراوانی جنسیت پاسخ‌دهندگان 61
جدول 42: توزیع فراوانی سن پاسخدهندگان 62
جدول4-3: توزیع فراوانی وضعیت تاهل پاسخ‌دهندگان 63
جدول4-4: توزیع فراوانی وضعیت تحصیلات پاسخ دهندگان 64
جدول4-5: توزیع فراوانی وضعیت درآمد افراد 65
جدول4-6: توزیع فراوانی وضعیت شغلی 66
جدول4-7: فراوانی، میانگین و انحراف معیار گویه ها 67
جدول4-8: رابطه بین استفاده مشتریان از موبایل بانک با جنسیت آنها 68
جدول4-9: آزمون تی 68
جدول4-10: رابطه بین استفاده مشتریان از موبایل بانک با سن 69
جدول4-11: آزمون ANOVA 70
جدول4-12:رابطه بین استفاده مشتریان از موبایل بانک و وضعیت تاهل 71
جدول4-13:آزمون تی 71
جدول4-14:رابطه میزان استفاده مشتریان از موبایل بانک با درآمد افراد 72
جدول4-15: آزمون ANOVA 73
جدول 4-16: خلاصه نتایج آزمون فرضیه های پژوهش 74

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار1-1:فرایند تحقیق 10
نمودار4-1: توزیع پاسخگویان بر حسب جنسیت 61
نمودار4-2: توزیع پاسخگویان بر حسب سن 62
نمودار4-3: توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل 63
نمودار4-4: توزیع پاسخگویان بر حسب تحصیلات 64
نمودار4-5: توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت درآمد افراد 65
نمودار4-6: توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت شغلی افراد 66

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
شکل 2-1: مدل مفهومی پژوهش 49

چکیده
هدف از این پژوهش، بررسی وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با ویژگی های جمعیت شناختی درشعب بانک ملی شهرستان ایلام بوده است. این پژوهش بر اساس هدف یک تحقیق کاربردی و همچنین بر اساس چگونگی به دست آوردن داده های مورد نیاز، از نوع تحقیقات توصیفی و پیمایشی میباشد.جامعه آماری مشتریان شعب بانک ملی ایلام بوده است که با بهره گرفتن از فرمول کوکران برای جامعه نامحدود 384 نفر به عنوان نمونه برآورد شده است. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه استاندارد بوده و روایی آن توسط متخصصان مدیریت تایید شده و پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ با ضریب 72/0 بدست آمده است. همچنین در این تحقیق برای گردآوری اطلاعات پیشینه و مبانی نظری از روش کتابخانهای و داده‌های آماری از روش میدانی به کار گرفته شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه از شاخصهای آماری نظیر فراوانی، جداول و نمودارها در بخش آمار توصیفی، و از آزمونهای کلوموگروف-اسمیرنوف، همبستگی پیرسون، آزمون تی و آنالیز واریانس موجود در بسته نرمافزاری spss در بخش آمار استنباطی استفاده شده است.نتایج بدست آمده نشاندهنده آن است بین وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک با جنسیت،تحصیلات و تاهل رابطه معناداری وجود ندارد اما بین استفاده مشتریان از موبایل بانک با سن،درآمد افراد و وضعیت شغلی رابطه معنادار می باشد.
واژگان کلیدی: موبایل بانک، مشتریان، متغیرهای جمعیت شناختی
فصل اول
کلیات پژوهش
1-1مقدمه
این فصل با بیان مسأله آغاز می شود ؛در این قسمت سعی شده موضوع مورد بررسی از پرده ابهام خارج و خواننده بتواند مفهوم آن را درک نمایددر قسمت دوم به اهمیت و ضرورت انجام پژوهش پرداخته شده است در قسمت سوم به بیان اهداف تحقیق(بررسی وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با ویژگی های جمعیت شناختی)،سوالات و فرضیه های پرداخته شده است سپس جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق مطرح شده و پس از آن تعاریف واژگان تخصصی مورد استفاده در پژوهش و سپس دامنه تحقیق عنوان گردیده است و در قسمت پایانی فصل ساختار کلی تحقیق معرفی شده است.
1-2 بیان مساله
توسعه سریع فناوری ارتیاطی بی سیم یاعث توسعه تجارت سیار به عنوان یک کاربرد ویژه برای سازمان ها و مشتریان شده است موبایل بانک یکی از انواع رایج تجارت سیار است که یه مشتریان امکان می دهد در مکان های مختلف و با وسیله ای ساده و قابل دسترس عملیات بانکی شان را انجام دهند(الهی و قنبری،1391).بر اساس آمارهای موجود، ضریب نفوذ استفاده از موبایل بالاتر از هر فن آوری دیگری است و این مسأله تجارت موبایل را به شکل انقلابی جهانی درآورده است که با همان سرعت وقوع در کشورهای پیشرفته، در کشورهای در حال توسعه نیز در حال پیشرفت است(جوزف و استون،2003). بانکداری الکترونیکی، اساساً به فراهم آوردن امکان دسترسی مشتریان به خدمات بانکی با بهره گرفتن از واسطه های ایمن و بدون حضور فیزیکی اطلاق میشود(لوی و دیگران،2010). بنابر تعریف دیگر، بانکداری الکترونیک به ایجاد محصولات و خدمات با بهای کم از طریق کانال های الکترونیکی اطلاق می شود. این محصولات و خدمات می تواند شامل صورتحساب، وام، مدیریت سپرده ها، پرداخت های الکترونیکی و ایجاد محصولات و خدمات پرداخت های الکترونیکی همانند پول الکترونیکی باشند(عباسی نژاد و مهرنوش،1388).در واقع، بانکداری الکترونیک شامل کلیه کانال های الکترونیکی است که مشتریان برای دسترسی به حساب هایشان و انتقال پول یا پرداخت صورتحساب هایشان، از آن استفاده می کنند(کارجالتوو دیگران،2002).این کانال ها شامل اینترنت، موبا
یل، تلفن، تلویزیون دیجیتال و دستگاه های خود پرداز است(دنداپانی،2008). موبایل بانک به عنوان یک کانال ارتباطی بی سیم برای تولید ارزش توسط مشتریان در معاملات بانکی به وجود آمده است. امروزه، یکی از شیوه های نوین که درعرضه خدمات بانکی مورد توجه اساسی قرارگرفته، عرضه خدمات مالی و بانکی با بهره گرفتن از تلفن های همراه است. با آنکه عمر استفاده از تلفن های همراه برای انجام عملیات بانکی ومالی، چند سالی نیست، اما در این مدت کوتاه، پیشرفت های مهمی در این زمینه صورت گرفته که نوید دهنده گسترش بسیار زیاد این شیوه جدید بانکداری الکترونیکی درآینده میتواند باشد(یولیا و دیگران،2009).جمعیت شناختی مطالعه جمعیت مردم بر اساس اندازه، تراکم، محل، سن، جنسیت، نژاد شغل و آماره های دیگر می باشد.محیط جمعیت شناختی از محیطهای مورد علاقه بازاریابان است چون از مردم تشکیل شده است و مردم نیز بازار را تشکیل می دهند تغییرات محیط جمعیت شناختی منجر به تغییرات اساسی در کسب و کارها شده است(کاتلر و آرمسترانگ،1379).بنابراین این مساله مطرح می شود در شعب بانک ملی شهرستان ایلام وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک به چه صورت است و چه ارتباطی می تواند با متغیرهای جمعیت شناختی داشته باشد . به عبارت دیگر هدف از پژوهش حاضر پاسخ به این سوال است که ” آیا بین استفاده مشتریان از موبایل بانک و متغیرهای جمعیت شناختی رابطه معناداری وجود دارد ؟ “و با توجه به اینکه این متغیرها دارای اهمیت قابل توجهی هستند و تاکنون درشعب مورد نظر بررسی نشده است وضعیت آن چگونه می تواند باشد.

1-3 ضرورت و اهمیت پژوهش
در دهه گذشته، فن آوری اطلاعات اثر های شگرفی بر صنعت بانکداری داشته است. این امر باعث شده است که بانک ها بتوانند محصولات و خدمات متمایزی را برای مشتریان خود فراهم کنند. بیش از 200 سال است که بانک ها از طریق سیستم شعبات خود به ارائه خدمت به مشتریان می پردازند، اما با ظهور انواع فن آوری، طبیعت ارائه خدمات مالی به مشتریان، متحول شده است. برای مثال، دستگاه های خودپرداز جایگزین متصدیان باجه ها و کارت های اعتباری و نقدینگی الکترونیکی جایگزین تعاملات بانکی شده است. بانک ها مزایای گوناگونی از ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی به دست می آورند که از آن جمله، می توان به هزینه تعاملات کمتر، ارائه خدمات 24 ساعته، افزایش کارآیی در فرآیند بانکداری و… اشاره کرد. بانکداری از طریق موبایل یکی از جدیدترین کانال های توزیع الکترونیکی برای بانک هایی است که فناوری، به طور فزاینده ای برای آنان عنصری حیاتی شده که راحتی و ارزش افزوده را برای بانک و مشتری افزایش می دهد. با توجه به مزایای مشخص و واضح این فناوری، هم اکنون این سیستم در کشورهای آسیایی و اروپایی محبوبیت زیادی کسب کرده است. امروزه صنعت بانکداری، بسرعت، در حال تغییر است. با توسعه اقتصاد بین الملل و رقابتی شدن بازارها، بانکها نیز تحت تأثیر قرار گرفته اند و در این محیط، تکنولوژی نیروی اصلی است که موجب شکستن موانع قانونی، جغرافیایی و صنعتی شده و محصولات و خدمات جدیدی ایجاد کرده است(سورنتا و ماتیلا،2007) عوامل گوناگونی به طور کلی در زمینه پذیرش بانکداری الکترونیکی از سوی مشتریان موثر است که از آن جمله می توان به ویژگی های جمعیت شناختی ، انگیزه، توانایی و نگرش مشتریان اشاره کرد همچنین مواردی نظیر تجربه قبلی در کار با رایانه و فناوری جدید موثر است علاوه بر این موارد پاسخ کامل به نیازهای مشتری نیز اهمیت بسیاری داردهمچنین بسیاری از پژوهش ها به اثرات گروه های مرجع و میزان ریسک درک شده در پذیرش بانکداری الکترونیکی اشاره کرده اند آگاهی مشتری و دانش کافی در مورد سیستم مورد استفاده برای استفاده از خدمات نیز مهم است (الهی و قنبری،1391).در این پژوهش سعی می شود تا با بهره گرفتن از ادبیات موجود ابتدا وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک مورد بررسی و سپس با متغیرهای جمعیت شناختی(سن، جنسیت ، وضعیت تاهل،تحصیلات، درآمد افراد، وضعیت شغلی) آزمون می گردد و به تعیین ارتباط بین این وضعیت و متغیرهای جمعیت شناختی پرداخته و در نهایت به این نتیجه برسیم که آیا این متغیر ها باعث تغیر وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک در شعب بانک ملی شهرستان ایلام می گردد؟در این پژوهش پس از وجود ارتباط یا عدم ارتباط هر کدام از متغیرها بر وضعیت مورد مطالعه این سوال مطرح می شود که هر کدام از متغیرها چه تاثیری می توانند داشته باشند ؟و به نظر می رسد ارائه پژوهشی که بتواند رابطه بین وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک و متغیرهای جمعیت شناختی را اندازه گیری نماید مفید واقع شود و نتایج حاصل از آن با اهمیت باشد.
1- 4 اهداف پژوهش
1-4-1هدف اصلی
بررسی وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با متغیرهای جمعیت شناختی
1-4-2 اهداف فرعی
1-بررسی وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با جنسیت
2-بررسی وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با سن
3-بررسی وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با وضعیت تاهل

 
 
4-بررسی وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با سطح تحصیلات
5-بررسی وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با درآمد افراد
6-بررسی وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با وضعیت شغلی
1-5 سوال های پژوهش
1-ارتباط استفاده مشتریان از موبایل بانک با جنسیت چگونه است؟
2-ارتباط استفاده مشتریان از موبایل بانک با سن چگونه است؟
3- ارتباط استفاده مشتریان از موبایل بانک با وضعیت تاهل چگونه است؟
4- ارتباط استفاده مشتریان از موبایل بانک با سطح تحصیلات چگونه است؟
5- ارتباط استفاده مشتریان از موبایل بانک با درآمد افراد چگونه است؟
6- ارتباط استفاده مشتریان از موبایل بانک با وضعیت شغلی چگونه است؟
1-6 فرضیه های پژوهش
1-بین استفاده مشتریان از موبایل بانک با جنسیت آنها رابطه معناداری وجود دارد.
2-بین استفاده مشتریان از موبایل بانک با سن آنها رابطه معناداری وجود دارد.
3-بین استفاده مشتریان از موبایل بانک با وضعیت تاهل آنها رابطه معناداری وجود

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *