دانلود پایان نامه رشته مدیریت با موضوع: بانکداری الکترونیک

الکترونیکی و سنتی ۱۶
۲-۲-۴ مزیت های بانکداری الکترونیک ۱۷
۲-۲-۵ سرویس های بانکداری الکترونیک ۲۰
۲-۲-۶ ابزارهای بانکداری الکترونیکی ۲۰
۲-۲-۷ سیستم های بانکداری الکترونیک ۲۲
۲-۲-۸ بانکداری الکترونیکی در ایران ۲۲
۲-۲-۹ اجزای بانکداری الکترونیک در ایران ۲۳
۲-۲-۱۰ نقایص و موانع بانکداری الکترونیکی در ایران ۲۳
۲-۲-۱۱تعاریف فناوری اطلاعات ۲۴
۲-۲-۱۲ تاریخچه فناوری اطلاعات ۲۵
۲-۲-۱۳تاریخچه فناوری اطلاعات در ایران ۲۶
۲-۲-۱۴ تاریخچه اینترنت ۲۷
۲-۲-۱۵زیر ساخت فناوری اطلاعات ۲۸
۲-۲-۱۶تجارت الکترونیک ۲۹
۲-۲-۱۶-۱ زیر ساخت های تجارت الکترونیک ۲۹
۲-۲-۱۶-۲مدل های تجارت الکترونیک ۳۰
۲-۲-۱۶-۳نیازهای تجارت الکترونیک ۳۱
۲-۲-۱۸ روش های بانکداری موبایل ۳۲
۲-۲-۱۹ خدمات قابل ارائه در سیستم موبایل بانک ۳۳
۲-۲-۲۰ صنعت ارتباطات موبایل دارای ۳ مرحله می باشد: ۳۴
۲-۲-۲۱ فرآیند پرداخت سیار ۳۶
۲-۲-۲۲ مزایای بانکداری موبایل ۳۷
۲-۲-۲۳ مزایای بانکینگ موبایل نسبت به بانکینگ آنلاین ۳۸
۲-۲-۲۴ معایب بانکداری تلفن همراه ۳۸
۲-۲-۲۵ چالش های پیش روی بانکداری با موبایل ۳۹
۲-۲-۲۶ راهکارهای گسترش بانکداری با موبایل ۴۰
۲-۲-۲۷ همراه بانک (بانکینگ موبایل) در جهان ۴۱
۲-۲-۲۸ همراه بانک در ایران ۴۲
۲-۲-۲۹ ویژگی های جمعیت شناختی ۴۲
۲-۲-۳۰ تاریخچه بانک ملی ایران ۴۴
۲-۳ پیشینه تجربی ۴۷
۲-۳-۱ مطالعات داخلی و خارجی ۴۷
۲-۴ مدل مفهومی پژوهش ۴۹
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
۳-۱ مقدمه ۵۱
۳-۲ روش تحقیق ۵۲
۳-۲-۱تحقیق کاربردی ۵۲
۳-۲-۲تحقیق توصیفی ۵۲
۳-۲-۳تحقیق پیمایشی ۵۳
۳-۳ جامعه آماری ۵۳
۳-۴ نمونه آماری و حجم نمونه ۵۴
۳-۴-۱تعیین حجم نمونه ۵۴
۳-۵روش جمع آوری داده ها ۵۴
۳-۶ ابزار گرآوری اطلاعات ۵۵
۳-۶-۱- پرسشنامه ۵۵
۳-۷ روایی ابزار تحقیق ۵۶

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۳-۸ پایایی ۵۷
۳-۹ روش های آماری مورد استفاده ۵۸
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱ مقدمه ۶۰
۴-۲ بخش اول:آمار توصیفی ۶۰
۴-۲-۱- توزیع فراوانی جنسیت پاسخدهندگان ۶۱
۴-۲-۲- توزیع فراوانی سن پاسخدهندگان ۶۲
۴-۲-۳- توزیع فراوانی وضعیت تاهل پاسخدهندگان ۶۳
۴-۲-۴- توزیع فراوانی بر حسب وضعیت تحصیلات پاسخ دهندگان ۶۴
۴-۲-۵- توزیع فراوانی بر حسب وضعیت درآمد افراد ۶۵
۴-۲-۶- توزیع فراوانی بر حسب وضعیت شغلی ۶۶
۴-۳ فراوانی ،درصد،پاسخهای هرکدام از گویه های پرسشنامه ومیانگین وانحراف معیار آنها ۶۷
۴-۴ آمار استنباطی ۶۸
۴-۴-۱ فرضیه اول ۶۸
۴-۴-۲ فرضیه دوم ۶۹
۴-۴-۳ فرضیه سوم ۷۰
۴-۴-۴ فرضیه چهارم ۷۱
۴-۴-۵ فرضیه پنجم ۷۲
۴-۴-۶ فرضیه ششم ۷۳
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
۵-۱ مقدمه ۷۶
۵-۲ ارزیابی و تشریح نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها ۷۶
۵-۲-۱ نتیجه گیری آمار توصیفی ۷۶
۵-۲-۱ نتیجه گیری آزمون فرضیه اول ۷۷
۵-۲-۲نتیجه گیری آزمون فرضیه دوم ۷۸
۵-۲-۳ نتیجه گیری آزمون فرضیه سوم ۷۸
۵-۲-۴ نتیجه گیری آزمون فرضیه چهارم ۷۹
۵-۲-۵ نتیجه گیری آزمون فرضیه پنجم ۷۹

۵-۲-۶ نتیجه گیری آزمون فرضیه ششم ۸۰
۵-۳ پیشنهادها ۸۱
۵-۳-۱ پیشنهادهای کاربردی ۸۱
۵-۳-۲ پیشنهادهای پژوهشی ۸۲
۵-۴ محدودیت های پژوهش ۸۲
منابع و مآخذ ۸۳
پیوست ۸۸

فهرست جدول‌‌ها
عنوان صفحه
جدول ۲-۱: مقایسه بانکداری الکترونیکی و سنتی ۱۷
جدول ۳-۱: طیف لیکرت ۵۵
جدول (۳-۲): میزان پایایی در روش آلفای کرونباخ ۵۸
جدول۴-۱: توزیع فراوانی جنسیت پاسخ‌دهندگان ۶۱
جدول ۴۲: توزیع فراوانی سن پاسخدهندگان ۶۲
جدول۴-۳: توزیع فراوانی وضعیت تاهل پاسخ‌دهندگان ۶۳
جدول۴-۴: توزیع فراوانی وضعیت تحصیلات پاسخ دهندگان ۶۴
جدول۴-۵: توزیع فراوانی وضعیت درآمد افراد ۶۵
جدول۴-۶: توزیع فراوانی وضعیت شغلی ۶۶
جدول۴-۷: فراوانی، میانگین و انحراف معیار گویه ها ۶۷
جدول۴-۸: رابطه بین استفاده مشتریان از موبایل بانک با جنسیت آنها ۶۸
جدول۴-۹: آزمون تی ۶۸
جدول۴-۱۰: رابطه بین استفاده مشتریان از موبایل بانک با سن ۶۹
جدول۴-۱۱: آزمون ANOVA 70
جدول۴-۱۲:رابطه بین استفاده مشتریان از موبایل بانک و وضعیت تاهل ۷۱
جدول۴-۱۳:آزمون تی ۷۱
جدول۴-۱۴:رابطه میزان استفاده مشتریان از موبایل بانک با درآمد افراد ۷۲
جدول۴-۱۵: آزمون ANOVA 73
جدول ۴-۱۶: خلاصه نتایج آزمون فرضیه های پژوهش ۷۴

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار۱-۱:فرایند تحقیق ۱۰
نمودار۴-۱: توزیع پاسخگویان بر حسب جنسیت ۶۱
نمودار۴-۲: توزیع پاسخگویان بر حسب سن ۶۲
نمودار۴-۳: توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل ۶۳
نمودار۴-۴: توزیع پاسخگویان بر حسب تحصیلات ۶۴
نمودار۴-۵: توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت درآمد افراد ۶۵
نمودار۴-۶: توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت شغلی افراد ۶۶

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
شکل ۲-۱: مدل مفهومی پژوهش ۴۹

چکیده
هدف از این پژوهش، بررسی وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با ویژگی های جمعیت شناختی درشعب بانک ملی شهرستان ایلام بوده است. این پژوهش بر اساس هدف یک تحقیق کاربردی و همچنین بر اساس چگونگی به دست آوردن داده های مورد نیاز، از نوع تحقیقات توصیفی و پیمایشی میباشد.جامعه آماری مشتریان شعب بانک ملی ایلام بوده است که با بهره گرفتن از فرمول کوکران برای جامعه نامحدود ۳۸۴ نفر به عنوان نمونه برآورد شده است. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه استاندارد بوده و روایی آن توسط متخصصان مدیریت تایید شده و پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ با ضریب ۷۲/۰ بدست آمده است. همچنین در این تحقیق برای گردآوری اطلاعات پیشینه و مبانی نظری از روش کتابخانهای و داده‌های آماری از روش میدانی به کار گرفته شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه از شاخصهای آماری نظیر فراوانی، جداول و نمودارها در بخش آمار توصیفی، و از آزمونهای کلوموگروف-اسمیرنوف، همبستگی پیرسون، آزمون تی و آنالیز واریانس موجود در بسته نرمافزاری spss در بخش آمار استنباطی استفاده شده است.نتایج بدست آمده نشاندهنده آن است بین وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک با جنسیت،تحصیلات و تاهل رابطه معناداری وجود ندارد اما بین استفاده مشتریان از موبایل بانک با سن،درآمد افراد و وضعیت شغلی رابطه معنادار می باشد.
واژگان کلیدی: موبایل بانک، مشتریان، متغیرهای جمعیت شناختی
فصل اول
کلیات پژوهش
۱-۱مقدمه
این فصل با بیان مسأله آغاز می شود ؛در این قسمت سعی شده موضوع مورد بررسی از پرده ابهام خارج و خواننده بتواند مفهوم آن را درک نمایددر قسمت دوم به اهمیت و ضرورت انجام پژوهش پرداخته شده است در قسمت سوم به بیان اهداف تحقیق(بررسی وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با ویژگی های جمعیت شناختی)،سوالات و فرضیه های پرداخته شده است سپس جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق مطرح شده و پس از آن تعاریف واژگان تخصصی مورد استفاده در پژوهش و سپس دامنه تحقیق عنوان گردیده است و در قسمت پایانی فصل ساختار کلی تحقیق معرفی شده است.
۱-۲ بیان مساله
توسعه سریع فناوری ارتیاطی بی سیم یاعث توسعه تجارت سیار به عنوان یک کاربرد ویژه برای سازمان ها و مشتریان شده است موبایل بانک یکی از انواع رایج تجارت سیار است که یه مشتریان امکان می دهد در مکان های مختلف و با وسیله ای ساده و قابل دسترس عملیات بانکی شان را انجام دهند(الهی و قنبری،۱۳۹۱).بر اساس آمارهای موجود، ضریب نفوذ استفاده از موبایل بالاتر از هر فن آوری دیگری است و این مسأله تجارت موبایل را به شکل انقلابی جهانی درآورده است که با همان سرعت وقوع در کشورهای پیشرفته، در کشورهای در حال توسعه نیز در حال پیشرفت است(جوزف و استون،۲۰۰۳). بانکداری الکترونیکی، اساساً به فراهم آوردن امکان دسترسی مشتریان به خدمات بانکی با بهره گرفتن از واسطه های ایمن و بدون حضور فیزیکی اطلاق میشود(لوی و دیگران،۲۰۱۰). بنابر تعریف دیگر، بانکداری الکترونیک به ایجاد محصولات و خدمات با بهای کم از طریق کانال های الکترونیکی اطلاق می شود. این محصولات و خدمات می تواند شامل صورتحساب، وام، مدیریت سپرده ها، پرداخت های الکترونیکی و ایجاد محصولات و خدمات پرداخت های الکترونیکی همانند پول الکترونیکی باشند(عباسی نژاد و مهرنوش،۱۳۸۸).در واقع، بانکداری الکترونیک شامل کلیه کانال های الکترونیکی است که مشتریان برای دسترسی به حساب هایشان و انتقال پول یا پرداخت صورتحساب هایشان، از آن استفاده می کنند(کارجالتوو دیگران،۲۰۰۲).این کانال ها شامل اینترنت، موبا
یل، تلفن، تلویزیون دیجیتال و دستگاه های خود پرداز است(دنداپانی،۲۰۰۸). موبایل بانک به عنوان یک کانال ارتباطی بی سیم برای تولید ارزش توسط مشتریان در معاملات بانکی به وجود آمده است. امروزه، یکی از شیوه های نوین که درعرضه خدمات بانکی مورد توجه اساسی قرارگرفته، عرضه خدمات مالی و بانکی با بهره گرفتن از تلفن های همراه است. با آنکه عمر استفاده از تلفن های همراه برای انجام عملیات بانکی ومالی، چند سالی نیست، اما در این مدت کوتاه، پیشرفت های مهمی در این زمینه صورت گرفته که نوید دهنده گسترش بسیار زیاد این شیوه جدید بانکداری الکترونیکی درآینده میتواند باشد(یولیا و دیگران،۲۰۰۹).جمعیت شناختی مطالعه جمعیت مردم بر اساس اندازه، تراکم، محل، سن، جنسیت، نژاد شغل و آماره های دیگر می باشد.محیط جمعیت شناختی از محیطهای مورد علاقه بازاریابان است چون از مردم تشکیل شده است و مردم نیز بازار را تشکیل می دهند تغییرات محیط جمعیت شناختی منجر به تغییرات اساسی در کسب و کارها شده است(کاتلر و آرمسترانگ،۱۳۷۹).بنابراین این مساله مطرح می شود در شعب بانک ملی شهرستان ایلام وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک به چه صورت است و چه ارتباطی می تواند با متغیرهای جمعیت شناختی داشته باشد . به عبارت دیگر هدف از پژوهش حاضر پاسخ به این سوال است که ” آیا بین استفاده مشتریان از موبایل بانک و متغیرهای جمعیت شناختی رابطه معناداری وجود دارد ؟ “و با توجه به اینکه این متغیرها دارای اهمیت قابل توجهی هستند و تاکنون درشعب مورد نظر بررسی نشده است وضعیت آن چگونه می تواند باشد.

۱-۳ ضرورت و اهمیت پژوهش
در دهه گذشته، فن آوری اطلاعات اثر های شگرفی بر صنعت بانکداری داشته است. این امر باعث شده است که بانک ها بتوانند محصولات و خدمات متمایزی را برای مشتریان خود فراهم کنند. بیش از ۲۰۰ سال است که بانک ها از طریق سیستم شعبات خود به ارائه خدمت به مشتریان می پردازند، اما با ظهور انواع فن آوری، طبیعت ارائه خدمات مالی به مشتریان، متحول شده است. برای مثال، دستگاه های خودپرداز جایگزین متصدیان باجه ها و کارت های اعتباری و نقدینگی الکترونیکی جایگزین تعاملات بانکی شده است. بانک ها مزایای گوناگونی از ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی به دست می آورند که از آن جمله، می توان به هزینه تعاملات کمتر، ارائه خدمات ۲۴ ساعته، افزایش کارآیی در فرآیند بانکداری و… اشاره کرد. بانکداری از طریق موبایل یکی از جدیدترین کانال های توزیع الکترونیکی برای بانک هایی است که فناوری، به طور فزاینده ای برای آنان عنصری حیاتی شده که راحتی و ارزش افزوده را برای بانک و مشتری افزایش می دهد. با توجه به مزایای مشخص و واضح این فناوری، هم اکنون این سیستم در کشورهای آسیایی و اروپایی محبوبیت زیادی کسب کرده است. امروزه صنعت بانکداری، بسرعت، در حال تغییر است. با توسعه اقتصاد بین الملل و رقابتی شدن بازارها، بانکها نیز تحت تأثیر قرار گرفته اند و در این محیط، تکنولوژی نیروی اصلی است که موجب شکستن موانع قانونی، جغرافیایی و صنعتی شده و محصولات و خدمات جدیدی ایجاد کرده است(سورنتا و ماتیلا،۲۰۰۷) عوامل گوناگونی به طور کلی در زمینه پذیرش بانکداری الکترونیکی از سوی مشتریان موثر است که از آن جمله می توان به ویژگی های جمعیت شناختی ، انگیزه، توانایی و نگرش مشتریان اشاره کرد همچنین مواردی نظیر تجربه قبلی در کار با رایانه و فناوری جدید موثر است علاوه بر این موارد پاسخ کامل به نیازهای مشتری نیز اهمیت بسیاری داردهمچنین بسیاری از پژوهش ها به اثرات گروه های مرجع و میزان ریسک درک شده در پذیرش بانکداری الکترونیکی اشاره کرده اند آگاهی مشتری و دانش کافی در مورد سیستم مورد استفاده برای استفاده از خدمات نیز مهم است (الهی و قنبری،۱۳۹۱).در این پژوهش سعی می شود تا با بهره گرفتن از ادبیات موجود ابتدا وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک مورد بررسی و سپس با متغیرهای جمعیت شناختی(سن، جنسیت ، وضعیت تاهل،تحصیلات، درآمد افراد، وضعیت شغلی) آزمون می گردد و به تعیین ارتباط بین این وضعیت و متغیرهای جمعیت شناختی پرداخته و در نهایت به این نتیجه برسیم که آیا این متغیر ها باعث تغیر وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک در شعب بانک ملی شهرستان ایلام می گردد؟در این پژوهش پس از وجود ارتباط یا عدم ارتباط هر کدام از متغیرها بر وضعیت مورد مطالعه این سوال مطرح می شود که هر کدام از متغیرها چه تاثیری می توانند داشته باشند ؟و به نظر می رسد ارائه پژوهشی که بتواند رابطه بین وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک و متغیرهای جمعیت شناختی را اندازه گیری نماید مفید واقع شود و نتایج حاصل از آن با اهمیت باشد.
۱- ۴ اهداف پژوهش
۱-۴-۱هدف اصلی
بررسی وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با متغیرهای جمعیت شناختی
۱-۴-۲ اهداف فرعی
۱-بررسی وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با جنسیت
۲-بررسی وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با سن
۳-بررسی وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با وضعیت تاهل

 
 
4-بررسی وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با سطح تحصیلات
۵-بررسی وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با درآمد افراد
۶-بررسی وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با وضعیت شغلی
۱-۵ سوال های پژوهش
۱-ارتباط استفاده مشتریان از موبایل بانک با جنسیت چگونه است؟
۲-ارتباط استفاده مشتریان از موبایل بانک با سن چگونه است؟
۳- ارتباط استفاده مشتریان از موبایل بانک با وضعیت تاهل چگونه است؟
۴- ارتباط استفاده مشتریان از موبایل بانک با سطح تحصیلات چگونه است؟
۵- ارتباط استفاده مشتریان از موبایل بانک با درآمد افراد چگونه است؟
۶- ارتباط استفاده مشتریان از موبایل بانک با وضعیت شغلی چگونه است؟
۱-۶ فرضیه های پژوهش
۱-بین استفاده مشتریان از موبایل بانک با جنسیت آنها رابطه معناداری وجود دارد.
۲-بین استفاده مشتریان از موبایل بانک با سن آنها رابطه معناداری وجود دارد.
۳-بین استفاده مشتریان از موبایل بانک با وضعیت تاهل آنها رابطه معناداری وجود