پایان نامه روانشناسی با موضوع : همبستگی پیرسون

Business Trends Graphs and charts 3d image Reference Earth Map taken from open source: http://visibleearth.nasa.gov/view_rec.php?vev1id=11656 Software used: 3dsMax Date of creation (rendered) - 26.08.2011 All layers used

2-1-8-1. مقدمه 38
2-1-8-2. داشتن اهداف روشن 38
2-1-8-3. ساختار سازمانی 39
2-1-8-4. دسترسی به منابع 40
2-1-8-5. نظام پاداش‏دهی 41

2-1-9.راهبردهای مدیریتی 43
2-1-9-1. فراهم نمودن اطلاعات 43
2-1-9-2.تفویض اختیار 44
2-1-9-3.استقلال و آزادی عمل کارکنان 45
2-1-9-4.مدیریت مشارکتی 46
2-1-9-5.تشکیل گروه‌های کاری 47
2-1-10.خودکارآمدی کارکنان 48
2-1-10-1.الگوسازی 47
2-1-10-2.حمایت‏های کلامی‌و اجتماعی 48
2-1-10-3.برانگیختگی هیجانی 51
2-1-11.اهمیت کتابداران کتابخانه‏های دانشگاهی و لزوم توانمندسازی آنان 52
2-1-12. پیشینه درداخل کشور 54
2-1-13.پیشینه در خارج کشور 59
2-1-14.مرور، جمع بندی و نتیجه‏گیری از پیشینه‌های پژوهش در داخل و خارج کشور 61
فصل سوم : روش پژوهش 63
3-1. مقدمه 64
۳-۲. روش پژوهش 64
3-۳. جامعه پژوهش و روش نمونه گیری 65
3-4. ابزارگردآوری داده‌ها 65
3-5. روایی یااعتبار 67
3-6. پایایی یااعتماد 67
3- 7. روش تجزیه وتحلیل داده‌ها 68
3-8. شیوه انجام پژوهش 69
فصل چهارم : یافته‌های پژوهش 71
4-1. مقدمه 72
۴-۲. ویژگی‏های جمعیت شناختی پژوهش 72
4-2-1.جنسیت 72
4-2-2.سطح تحصیلات 73
4-2-3.دانشگاه محل فعالیت 74
4-3.پاسخ به سوالات پژوهش 75
4-3-1.سوال اول 75
4-3-2.سوال دوم 77
4-3-3.سوال سوم 79
4-3-4.سوال چهارم 81
4-3-5.سوال پنجم 83
4-3-6.سوال ششم 86
4-3-7.سوال هفتم 89
4-3-8.فرضیه اول پژوهش 92
4-3-9.فرضیه دوم پژوهش 92
4-3-10.فرضیه سوم پژوهش 93
4-3-11.فرضیه چهارم پژوهش 94
4-3-12. فرضیه پنجم پژوهش 95
4-3-13.سوال اصلی پژوهش 96
فصل پنجم بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌ها 99
5-1. مقدمه 100
۵-۲. خلاصه یافته‌های پژوهش 100
5-3. بحث و نتیجه‏گیری 106
5-4. پیشنهادات اجرایی 117
5-5. پیشنهاد برای پژوهش‌های آتی 119
منابع و مآخذ 120
پیوست‌‌ها 129

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول (2-1). سیر تاریخی توانمندسازی در روان‏شناسی. منبع (عبداللهی، 1385) 21
جدول (2-2).سیر تاریخی مفهوم توانمندسازی در علم مدیریت. منبع:(عبداللهی، 22:1385) 22
جدول (2-3). تفاوت‌های توانمندسازی از دو دیدگاه انگیزشی و فوق‏انگیزشی 26
جدول 2-4. مزایای تفویض اختیار(منبع: رمزدن، 1997، ص218) 45
جدول (3-1). آلفای کرونباخ مقیاس‌ها 68
جدول(4-1): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت 72
جدول(4-2): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات 73
جدول (4-3) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب دانشگاه محل فعالیت 74
جدول(4-4): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان احساس شایستگی 75
جدول(4-5): وضعیت احساس شایستگی کتابداران 76
جدول(4-6): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان احساس موثر بودن 77
جدول (4-7):میانگین و انحراف معیار احساس موثر بودن کتابداران 79
جدول(4-8): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان احساس معنی‏دار بودن 79
جدول (4-9):میانگین و انحراف معیار احساس معنی‏دار بودن کتابداران 81
جدول(4-10): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان احساس اعتماد 81
جدول (4-11):میانگین و انحراف معیار احساس اعتماد کتابداران 83
جدول(4-12): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان شرایط سازمانی 83
جدول (4-13):میانگین و انحراف معیار شرایط سازمانی کتابداران 84
جدول (4-14):میانگین و سایر عوامل شرایط سازمانی کتابداران 85
جدول(4-15): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان راهبردهای مدیریتی 86
جدول (4-16):میانگین و انحراف معیار راهبردهای مدیریتی کتابداران 87
جدول (4-17):میانگین وانحراف معیار سایر عوامل راهبردهای مدیریتی کتابداران 88
جدول(4-18): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان منابع خودکارآمدی 89
. جدول (4-19):میانگین و انحراف معیار عامل منابع خودکارآمدی کتابداران 90
جدول (4-20). میانگین و انحراف معیار سایر عوامل منابع خودکارآمدی 91
جدول(4-21):نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون پیرامون میزان شرایط سازمانی و توانمندسازی روان‌شناختی 92
جدول (4-22):نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون پیرامون میزان راهبردهای مدیریتی و توانمندسازی روان‌شناختی 93

جدول(4-23):نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون پیرامون میزان منابع خودکارآمدی و توانمندسازی روان‌شناختی 94
جدول(4-24): آماره‌های توصیفی میزان توانمندسازی روان‌شناختی بر حسب تحصیلات 94
جدول (4-25)نتایج آزمون تحلیل واریانس پیرامون میزان توانمندسازی روان‌شناختی بر حسب تحصیلات 95
جدول (4-26): آماره‌های توصیفی جنسیت در مقیاس میزان توانمندسازی روان‌شناختی 96
جدول (4-27): نتایج آزمون t-test برای مقایسه دو گروه درمقیاس میزان توانمندسازی روان‌شناختی 96
جدول(4-28): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان توانمندی کارکنان 97
جدول (4-29): وضعیت توانمندسازی روان‌شناختی کتابداران 98
جدول (5-1):وضعیت توانمندسازی روان‌شناختی کتابداران 101
جدول (5-2): وضعیت عامل شرایط سازمانی کتابداران 102
جدول (5-3). بررسی وضعیت عامل راهبردهای مدیریتی کتابداران 103
جدول (5-4). وضعیت عامل منابع خودکارآمدی کتابداران 104
جدول (5-5). وضعیت فرضیه‌های پژوهش توانمندسازی روان‌شناختی کتابداران 105

فهرست تصاویر و نمودارها
عنوان صفحه
نمودار (4-1): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان احساس شایستگی 76
نمودار (4-2): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان موثر بودن 78
نمودار (4-3): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان معناداری 80
نمودار (4-4): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان اعتماد 82
نمودار(4-5): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان شرایط سازمانی 84
نمودار(4-6): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان راهبردهای مدیریتی 87
نمودار(4-7): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان منابع خودکارآمدی 90
نمودار (4-8): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان توانمندی روان‌شناختی کتابداران 98

فصل اول
کلیات پژوهش

1-1. مقدمه
مدیریت سرمایه انسانی در سازمان‌ها حیاتی‏ترین نوع مدیریت به شمار می‌رود. فرسودگی سرمایه انسانی کیفیت کالاها و خدمات تولیدی را به مخاطره می‏اندازد و آموزش و پرورش منابع انسانی در عصر محوریت دانایی می‏تواند راهکاری برای همه جوامع باشد. بنابراین تردیدی نیست که شکوفایی هر جامعه‏ای در بهبود و پرورش منابع انسانی آن نهفته است و از این روست که مسئولان سازمان‏ها با یاری متخصصان رفتار و منابع انسانی توجه خاصی به پرورش کارکنان مبذول می‏دارند (احمدی، صفری کهره و نعمتی، 1:1389).
یکی از مفاهیمی‌که در راستای بالندگی منابع انسانی مطرح می‏شود، توانمندسازی کارکنان است. توانمندسازی عبارت است از اینکه افراد تصمیمات و اقدامات خود را به عهده بگیرند. این امر به معنی تشویق افراد برای مشارکت بیشتر در تصمیم‏گیری‏هایی است که بر فعالیت آنان تاثیر می‌گذارد.
اصطلاح توانمندسازی در دودهه 1980 و 1990 به سرعت به عنوان موضوع روز مطرح گردید و توسط نظریه‌پردازانی چون کانگر و کاننگو (1985)، اسپریتزر (1995)، توماس و ولتهوس ، کنت و بلانچارد ، جان پی کارلوس و راندولف (2000) گسترش یافت.
توانمندسازی روان‌شناختی منابع انسانی نیز به عنوان یک رویکرد نوین انگیزش درونی شغل به معنی آزاد کردن نیروهای درونی کارکنان و همچنین فراهم کردن بسترها و به وجود آوردن فرصت‌ها برای شکوفایی استعدادها، توانایی‏ها و شایستگی‌های افراد می‏باشد. علاوه بر این باعث می‏شود تا کارکنان نسبت به شغل و سازمان خود نگرش مثبتی داشته باشند. بدین معنی که آنان باید به این باور برسند که توانایی و شایستگی لازم برای انجام وظایف را به طور موفقیت‏آمیز داشته و احساس کنند توانایی تاثیر‏گذاری و کنترل بر نتایج شغلی را دارند. احساس می‏کنند که اهداف شغلی معنی‏دار و ارزشمندی را دنبال می‏کنند و باور داشته باشند که با آنان صادقانه و منصفانه رفتار می‏شود (عبداللهی و نوه ابراهیم، 54:1385).
از طرفی کتابخانه یکی از نهادهای پویایی جامعه است که تحول جامعه در ابعاد مختلف می‏تواند به کارکرد این نهاد وابسته باشد. کتابخانه‏های دانشگاهی نیز که مسئولیت بیشتری را در ارتباط با جامعه علمی‌کشور بر عهده دارند جهت تحقق اهداف آموزشی و پژوهشی و با هدف ارائه خدمت به مراجعان (استاد، دانشجو و پژوهشگر) نیازمند نیروی انسانی توانا، علاقه مند، متخصص و با تجربه است (اشرفی ریزی، 1388).
دنیا پس از سالها تجربه به این نتیجه رسیده است که اگر سازمانی بخواهد در اقتصاد و امور کاری خود پیشتاز باشد و در عرصه رقابت عقب نماند، باید از نیروی انسانی متخصص، خلاق، توانمند و باانگیزه برخوردار باشد. در این میان توانمندسازی کتابداران به ویژه توانمندسازی روان‌شناختی آنان با توجه به اینکه مسئولیت پیوند بین منابع اطلاعاتی و استفاده کنندگان از اطلاعات را برعهده دارند از اهمیت و ضرورت ویژه‏ای برخوردار است (حقیقی، 1372).
لذا پژوهش حاضر که به بررسی وضعیت توانمندسازی کتابداران کتابخانه‏های دانشگاهی دولتی شهر تهران از بعد روان‏شناختی آن می‏پردازد، می‏تواند با روشن کردن زوایای این مقوله، مسئولان را در پرورش نیروی انسانی کتابخانه‏های دانشگاهی یاری کرده و نیروی انسانی توانمندتر، بانشاط تر و باانگیزه تری را برای خدمت به کاربران و مراجعان داشته باشند.

1-2. بیان مسئله
توجه به موضوع توانمندسازی کارکنان در دو دهه اخیر اهمیت به خصوصی یافته و به یکی از دل مشغولی‌های مدیران تبدیل شده است. توانمندسازی یکی از راهکارهای مهم برای گسترش سازمان‏ها و انطباق با تغییرات خارجی است. محیط کار امروزی به کارکنانی نیاز دارد که بتوانند تصمیم بگیرند، راه‏حل ارائه دهند، خلاقیت داشته باشند و در مقابل کار خود پاسخگو باشند. این امر از طریق توانمندسازی کارکنان محقق می‏شود و در صورت بهره‏گیری از آن، نه تنها تعهد کارکنان به سازمان بیشتر شده، بلکه در آنان حس اعتماد و اهمیت، ظرفیت و توانایی ایجاد می‏شود که پیامد آن یک محیط کاری مثبت خواهد بود (گمینیان، 1382).
با توجه به اهمیت کتابخانه‏های دانشگاهی که مسئولیت مهمی‌را برای تامین اطلاعات دانشجویان، اساتید و محققان ایفا می‏کنند، اجرای مناسب برنامه‌های توانمندسازی می‏تواند منجر به بهبود عملکرد کتابداران و افزایش انگیزه و تعهد آنها شود و در نتیجه کارایی و اثربخشی کتابخانه‏ها را افزایش دهد.
وجود نیروی انسانی کارآمد اصلی است که در کتابخانه‏های دانشگاهی ایران توجه چندانی به آن‌ها نمی‌شود و همین مساله سبب می‌شود تا کتابخانه‏های دانشگاهی در راه رسیدن به اهداف واقعی خود چندان موفق نباشند (ترکیان تبار و دیگران، 1386).
فرداصفهانی و میرحسینی (1391) در تحلیل وضعیت کتابخانه‏های دانشگاه علوم پزشکی تهران با بهره گرفتن از استانداردهای کتابخانه‏های دانشگاهی ایران به این نتیجه دست یافتند که کتابخانه‏ها عمدتا در زمینه نیروی انسانی، بودجه و مواد کتابخانه‏ای دچار مشکل بودند.
همچنین ایلالی و دیگران نیز در تحقیقی وضعیت کتابخانه‏های دانشکده‌ها و مراکز آموزشی و درمانی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی مازندران، گلستان و بابل در سالهای 86-87 را با استانداردهای کتابخانه‏های دانشگاهی ایران بررسی کردند و دریافتند که کتابخانه‏ها از نظر نیروی انسانی متخصص، بودجه و منابع زیر استاندارد هستند و کتابخانه‏های دانشگاهی بایستی شرایطی را فراهم کنند تا به استانداردهای کتابخانه‏ای نزدیک شوند (ایلالی و دیگران، 1386).
بنابراین به نظر می‌رسد به مقوله توانمندسازی روان‌شناختی کتابداران کتابخانه‏های دانشگاهی توجه خاصی از سوی مدیران مبذول نمی‌شود و با بررسی وضعیت این مسئله می‏توان زوایای این امر را مشخص نموده تا نقاط ضعف و قوت آن شناسایی و مورد استفاده مدیران کتابخانه‏های دانشگاهی برای تربیت نیروی انسانی موفق و توانمندتر کردن هرچه بیشتر آنها استفاده شود.
مدیران کتابخانه‏های دانشگاهی نیز برای اجرای برنامه‌های توانمندسازی روان‌شناختی برای کتابداران خود نیازمند یک چشم‌انداز از وضعیت کتابداران آنها در این زمینه می‏باشند تا بهتر بتوانند برای این مسئله برنامه‏ ریزی لازم را صورت دهند.
بنابراین مساله این پژوهش را می‏توان به این صورت مطرح نمود که وضعیت توانمندسازی کتابداران کتابخانه‏های دانشگاهی شهر تهران از بعد روان‏شناختی آن چگونه است و کتابداران در چه جوانبی از این مقوله احساس ضعف و احساس توانمندی می‏کنند؟ همچنین ارتباط سایر عوامل موثر بر توانمندسازی روان‌شناختی با این مقوله از دیدگاه کتابداران این کتابخانه‏ها به چه صورتی می‏باشد؟

1-3. اهداف پژوهش
1-3-1. هدف کلی
هدف کلی این پژوهش بررسی وضعیت توانمندسازی روان‌شناختی کتابداران کتابخانه‏های دانشگاهی شهر تهران می‏باشد.

1-3-2. اهداف فرعی
بررسی وضعیت توانمندسازی روان‌شناختی کتابداران کتابخانه‏های دانشگاهی شهر تهران در بعد احساس شایستگی.
بررسی وضعیت توانمندسازی روان‌شناختی کتابداران کتابخانه‏های دانشگاهی شهر تهران در بعد احساس موثر بودن.
بررسی وضعیت توانمندسازی روان‌شناختی کتابداران کتابخانه‏های دانشگاهی شهر تهران در بعد احساس معنی‏داری.
بررسی وضعیت توانمندسازی روان‌شناختی کتابداران کتابخانه‏های دانشگاهی شهر تهران در بعد احساس اعتماد.
بررسی وضعیت عامل شرایط سازمانی از دیدگاه کتابداران کتابخانه‏های دانشگاهی شهر تهران.
بررسی وضعیت عامل راهبردهای مدیریتی از دیدگاه کتابداران کتابخانه‏های دانشگاهی شهر تهران.
بررسی وضعیت عامل منابع خودکارآمدی از دیدگاه کتابداران کتابخانه‏های دانشگاهی شهر تهران.
بررسی رابطه بین شرایط سازمانی و توانمندسازی روان‌شناختی کتابداران کتابخانه‏های دانشگاهی شهر تهران
بررسی رابطه بین راهبردهای مدیریتی و توانمندسازی روان‌شناختی کتابداران کتابخانه‏های دانشگاهی شهر تهران.

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بررسی رابطه بین منابع خودکارآمدی و توانمندسازی روان‌شناختی کتابداران کتابخانه‏های دانشگاهی شهر تهران.
بررسی دیدگاه کتابداران با سطح تحصیلی مختلف درباره وضعیت توانمندسازی روان‌شناختی آنان.
بررسی دیدگاه کتابداران زن و مرد درباره وضعیت توانمندسازی روان‌شناختی آنان.

1-۴. پرسش‌های پژوهش
1-۴-1 پرسش‌اصلی
وضعیت توانمندسازی روان‌شناختی کتابداران کتابخانه‏های دانشگاهی شهر تهران چگونه است؟
1-4-2. پرسش‌های فرعی
وضعیت توانمندسازی روان‌شناختی کتابداران کتابخانه‏های دانشگاهی شهرتهران در بعد شایستگی چگونه است؟
وضعیت توانمندسازی روان‌شناختی کتابداران کتابخانه‏های دانشگاهی شهر تهران در بعد احساس موثر بودن چگونه است؟
وضعیت توانمندسازی روان‌شناختی کتابداران کتابخانه‏های دانشگاهی شهر تهران در بعد احساس معنا‏داری چگونه است؟
وضعیت توانمندسازی روان‌شناختی کتابداران کتابخانه‏های دانشگاهی شهر تهران در بعد احساس اعتماد چگونه است؟
وضعیت عامل شرایط سازمانی از دیدگاه کتابداران کتابخانه‏های دانشگاهی شهر تهران چگونه است؟
وضعیت عامل راهبردهای مدیریتی از دیدگاه کتابداران کتابخانه‏های دانشگاهی شهر تهران چگونه است؟
وضعیت عامل منابع خودکارآمدی از دیدگاه کتابداران کتابخانه‏های دانشگاهی شهر تهران چگونه است؟

1-5. فرضیه‌های پژوهش
بین عامل شرایط سازمانی و توانمندسازی روان‌شناختی از نظر کتابداران رابطه معنی‏داری وجود دارد.
بین عامل راهبردهای مدیریتی و توانمندسازی روان‌شناختی از نظر کتابداران رابطه معنی‏داری وجود دارد.
بین عامل منابع خودکارآمدی و توانمندسازی روان‌شناختی از نظر کتابداران رابطه معنی‏داری وجود دارد.
بین دیدگاه کتابداران با سطح تحصیلی مختلف در زمینه وضعیت توانمندسازی روان‌شناختی تفاوت معنی‏داری وجود دارد.
بین دیدگاه کتابداران زن و مرد در زمینه وضعیت

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*