منابع تحقیق با موضوع سلامت سازمانی

………………………………………………………………………………….92

4-5-8-2- بررسی ثابت بودن واریانس …………………………………………………………………………93
4-5-8-3- ضرایب رگرسیون برای متغیر های مورد بررسی……………………………………………….94
فصل پنجم:بحث و نتیچه گیری
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………96
5-1- یافته های تحقیق………………………………………………………………………………………………..96
5-1-1- یافته های جمعیت شناختی……………………………………………………………………………….96
5-2- وضعیت متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………..97
5-3- بررسی فرضیات پژوهش……………………………………………………………………………………..97
5-3-1- فرضیه اصلی تحقیق………………………………………………………………………………………..97
5-3-2- فرضیه فرعی اول……………………………………………………………………………………………98
5-3-3- فرضیه فرعی دوم……………………………………………………………………………………………98
5-3-4- فرضیه فرعی سوم…………………………………………………………………………………………..98
5-3-5- فرضیه فرعی چهارم………………………………………………………………………………………..99
5-3-6- فرضیه فرعی پنجم………………………………………………………………………………………….99
5-3-7 –فرضیه فرعی ششم………………………………………………………………………………………….99
5-3-8 – فرضیه فرعی هفتم ……………………………………………………………………………………….100
5-4- بررسی پیش فرضهای رگرسیونی متغیرها……………………………………………………………….100
5-5- بحث و بررسی سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………….100
5-6- پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………….102
5-7- محدودیت ها …………………………………………………………………………………………………..102
فهرست منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………….103
فهرست جداول
جدول شماره 2-1- خلاصه ابعاد سلامت در سطوح مختلف سازمان……………………………………..21
جدول شماره 2-2- خلاصه تحقیقات داخلی انجام شده پیرامون سلامت سازمانی ……………………38

جدول شماره 2-3 –خلاصه تحقیقات خارجی انجام شده پیرامون سلامت سازمانی………………….39
جدول شماره 2-4- خلاصه تحقیقات داخلی انجام شده پیرامون خلاقیت……………………………….40
جدول شماره 2-5- خلاصه تحقیقات خارجی انجام شده پیرامون خلاقیت……………………………..41
جدول شماره 3-1- تفکیک سؤالات پرسشنامه سلامت سازمانی مدرسه…………………………………48
جدول شماره 3-2- نتایج روایی پرسشنامه های پژوهش……………………………………………….49
جدول شماره 3-3- نتایج پایایی پرسشنامه های پژوهش……………………………………………………50
جدول شماره 4-1- فراوانی و درصد آزمودنی های برحسب سن………………………………………..53
جدول شماره 4-2-فراوانی ودرصد آزمودنی ها بر حسب سابقه خدمت………………………………33
جدول شماره 4-3- فراوانی ودرصد آزمودنی ها بر حسب میزان تحصیلات………………………….36
جدول شماره 4-4- فراوانی و درصد آزمودنی ها بر حسب سن………………………………………….57
جدول شماره 4-5- میانگین و انحراف معیار متغیر های پژوهش…………………………………………59
جدول شماره 4-6- ضریب همبستگی پیرسون فرضیه اصلی تحقیق…………………………………….60
جدول شماره 4-7- ضریب همبستگی پیرسون فرضیه فرعی اول………………………………………..62
جدول شماره 4-8- ضریب همبستگی پیرسون فرضیه فرعی دوم………………………………………..63
جدول شماره 4-9- ضریب همبستگی پیرسون فرضیه فرعی سوم……………………………………….65

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جدول شماره 4-10- ضریب همبستگی پیرسون فرضیه فرعی چهارم………………………………….66
جدول شماره 4-11- ضریب همبستگی پیرسون فرضیه فرعی پنجم……………………………………68
جدول شماره 4-12- ضریب همبستگی پیرسون فرضیه فرعی ششم……………………………………69
جدول شماره 4-13- ضریب همبستگی پیرسون فرضیه فرعی هفتم……………………………………71
جدول شماره 4-14- نتایج حاصل از رگرسیون برای متغیر خلاقیت و نوآوری و متغیر
سلامت سازمانی…………………………………………………………………………………………………… .75
جدول شماره 4-15-نتایج حاصل از رگرسیون برای متغیر خلاقیت و متغیر سلامت در بعد
ساختدهی……………………………………………………………………………………………………………..78
جدول شماره 4-16- نتایج حاصل از رگرسیون برای متغیر خلاقیت و متغیر سلامت در بعد
ملاحظه گری…………………………………………………………………………………………………………81
جدول شماره 4-17 –نتایج حاصل از رگرسیون برای متغیر خلاقیت و متغیر سلامت در
بعد پشتیبانی منابع……………………………………………………………………………………………………84
جدول شماره 4-18- نتایج حاصل از رگرسیون برای متغیر خلاقیت و متغیر سلامت در بعد
تأکید علمی……………………………………………………………………………………………………………87
جدول شماره 4-19- نتایج حاصل رگرسیون برای متغیر خلاقیت و متغیر سلامت در بعد
روحیه…………………………………………………………………………………………………………………….89
جدول شماره 4-20- نتایج حاصل از رگرسیون برای متغیر خلاقیت و متغیر سلامت در بعد
یگانگی نهادی………………………………………………………………………………………………………….92
جدول شماره 4-21- نتایج حاصل از رگرسیون برای متغیر خلاقیت و متغیر سلامت در بعد
نفوذ مدیر…………………………………………………………………………………………………………………94
فهرست نمودارها
نمودار 4-1- درصد فراوانی مدیران پاسخگو بر حسب سن…………………………………………………54
نمودار 4-2- درصد فراوانی معلمان پاسخگو بر حسب سن…………………………………………………54
نمودار 4-3- در صد فراوانی مدیران پاسخگو برحسب سابقه خدمت……………………………………55
نمودار4-4- در صد فراوانی معلمان پاسخگو برحسب سابقه خدمت…………………………………….55
نمودار 4-5- درصد فراوانی مدیران پاسخگو بر حسب میزان تحصیلات……………………………….56
نمودار 4-6- در صد فراوانی معلمان پاسخگو برحسب میزان میزان تحصیلات……………………….57
نمودار 4-7- درصد فراوانی مدیران پاسخگو بر حسب وضعیت تأهل ………………………………….58
نمودار 4-8- درصد فراوانی معلمان پاسخگو بر حسب وضعیت تأهل……………………………………58
نمودار 4-9- نمودار پراکنش بین دو متغیر سلامت سازمانی و خلاقیت و نوآوری……………………61
نمودار 4-10- نمودار پراکنش بین دو متغیر فرضیه فرعی اول……………………………………………..62
نمودار 4-11- نمودار پراکنش بین دو متغیر فرضیه فرعی دوم……………………………………………..64
نمودار 4-12- نمودار پراکنش بین دو متغیر فرضیه فرعی سوم…………………………………………….65
نمودار 4-13-نمودار پراکنش بین دو متغیر فرضیه فرعی چهارم…………………………………………..67
نمودار 4-14-نمودار پراکنش بین دو متغیر فرضیه فرعی پنجم…………………………………………….68
نمودار 4-15- نمودار پراکنش بین دو متغیر فرضیه فرعی ششم……………………………………………70
نمودار 4-16- نمودار پراکنش بین دو متغیر فرضیه فرعی هفتم……………………………………………71
نمودار 4-17- نمودار پی پی برای بررسی نرمال بودن جامعه……………………………………………..73
نمودار 4-18- نمودار باقیمانده های استاندارد شده در مقابل مقادیر پیش بینی شده برای
ثابت بودن واریانس……………………………………………………………………………………………………74
نمودار 4-19- نمودار پی پی برای بررسی نرمال بودن جامعه در بعد ساختدهی……………………..76
نمودار 4-20-نمودار باقی مانده های استاندارد شده در مقابل مقادیر پیش بینی شده برای
ثابت بود ن واریانس دربعد ساختدهی…………………………………………………………………………….77
نمودار 4-21-نمودار پی پی برای بررسی نرمال بودن جامعه در بعد ملاحظه گری…………………..79
نمودار 4-22- نمودار باقی مانده های استاندارد شده در مقابل مقادیر پیش بینی شده برای
ثابت بودن واریانس در بعد ملاحظه گری………………………………………………………………………80
نمودار 4-23- نمودار پی پی برای بررسی نرمال بودن جامعه در بعد پشتیبانی………………………..82
نمودار 4-24- نمودار باقی مانده های استاندارد شده در مقابل مقادیر پیش بینی شده برای
ثابت بودن واریانس در بعد پشتیبانی……………………………………………………………………………..83
نمودار 4-25- نمودار پی پی برای بررسی نرمال بودن جامعه در بعد تأکید علمی……………………85
نمودار4-26-نمودار باقی مانده های استاندارد شده در مقابل پیش بینی شده برای
ثابت بودن واریانس در بعد تأکید علمی………………………………………………………………………..86
4-27- نمودار پی پی برای بررسی نرمال بودن جامعه در بعد روحیه…………………………………….88
4-28- نمودار باقی مانده های استاندارد شده در مقابل پیش بینی شده برای
ثابت بودن واریانس دربعد روحیه………………………………………………………………………………..88
4-29- نمودار پی پی برای بررسی نرمال بودن جامعه در بعد یگانگی نهادی…………………………90
4-30- نمودار باقی مانده های استاندارد شده در مقابل پیش بینی شده برای
ثابت بودن واریانس در بعد یگانگی نهادی……………………………………………………………………91
4-31- نمودار پی پی برای بررسی نرمال بودن جامعه در بعد نفوذ مدیر………………………………93
4-32- نمودار باقی مانده های استاندارد شده در مقابل پیش بینی شده برای
ثابت بودن واریانس در بعد نفوذ مدیر………………………………………………………………………..93
فهرست مدل ها
2-1-مدل تحلیلی سلامت سازمانی مدرسه……………………………………………………………………44
چکیده:
سلامت سازمانی یکی از بدیهی ترین شاخص های اثر بخشی سازمانی است. در حقیقت ویژگی سلامت سازمانی، بازسازی و نوسازی خود است. از جمله مسائل سازمان های آموزشی این است که افراد وظایف خود را به صورت رو به رشد انجام نمیدهند. در صورتی که هرکس با توانایی های ویژه خود میتواند خلاق باشد. با توجه به اهمیت تفکر خلاق و سلامت سازمانی که هردو در مدارس ضروری هستند، پژوهش در مورد این دو مقوله، به نظر می آید ، ما را در امر آموزش و پرورش بهتر دانش آموزان یاری مینماید.هدف این پژوهش بررسی رابطه سلامت سازمانی و خلاقیت و نوآوری معلمان و مدیران مدارس متوسطه ناحیه 2 شهر کرمان بود. روش تحقیق از نوع توصیفی _ همبستگی بود . جامعه آماری این پژوهش شامل همه مدیران و150 نفر معلمان مدارس متوسطه دخترانه ناحیه 2 شهر کرمان می باشد که تعداد آن ها براساس آمار سازمان آموزش و پرورش کرمان در سال تحصیلی 91-90 شامل 22 مدیر و 513 معلم می باشد.که با بهره گرفتن از فرمول کوکران حجم نمونه معلمان به دست آمد. ابزارهای جمع آوری داده ها، یکی پرسشنامه 44 سؤالی سلامت سازمانی پارسونز بود، که شامل هفت بعد(یگانگی نهادی، نفوذ مدیر ، مراعات ،ساختدهی ،حمایت منابع ،روحیه ، تأکید علمی) میباشد. برای سنجش خلاقیت و نوآوری نیز از پرسشنامه 50 سؤالی رندسیپ استفاده شد . روایی سوالات پرسشنامه های این پژوهش نیز هر کدام به طور جداگانه با بهره گرفتن از نظرات پنج نفر از افراد صاحب نظر سنجیده وبا روش سیگما شمارشی تأیید گردید ،که روایی پرسشنامه سلامت سازمانی 0.95 و پرسشنامه خلاقیت 0.84 بدست آمد. اعتبار و پایایی پرسشنامه های مربوط به این پژوهش نیز به وسیله روش آلفای کرونباخ سنجیده و تأیید گردید .که پایایی پرسشنامه سلامت سازمانی 0.90 وپرسشنامه خلاقیت 0.84 بدست آمد.برای تحلیل داده ها، از آمارهای توصیفی (نمودار ستونی، جدول فراوانی، درصد فراوانی) و آمارهای استنباطی(ضریب همبستگی پیرسون) استفاده شد . یافته ها نشان داد که میان سلامت سازمانی و خلاقیت و نوآوری رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین میان سلامت سازمانی در ابعاد هفتگانه اش با خلاقیت و نوآوری رابطه معنی داری وجود دارد.
کلمات کلیدی
سلامت سازمانی ، خلاقیت و نوآوری ، سازمان آموزشی
فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه :
آموزش وپرورش به عنوان اساس وزیر بنای توسعه فرهنگی ،اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هر جامعه است. امروزه دراغلب کشورها آموزش وپرورش صنعت رشد محسوب می شود و پس از اموردفاعی بیشترین بودجه دولتی را به خوداختصاص می دهد. از آنجایی که بخش قابل توجهی از آموزش وپرورش در مدارس صورت می گیرد مدارس به عنوان یک نظام اجتماعی حساس ومهم از جایگاه خاصی برخوردارند. ( علاقه بند ، 1371) . امروزه نقش مدرسه با هدف های گذشته آن که صرفا جنبه تعلیمات بویژه در مسیرخواندن ، نوشتن و حساب کردن داشت به کلی عوض شده است. بدین طریق که آموزشگاه امروزی وظیفه

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*