پایان نامه با واژگان کلیدی جغرافیای سیاسی، انقلاب اکتبر، سیاست خارجی، دوره مشروطه

0 Comments

2-3-5-دیدگاه دو سوسور 17
2-4-فلسفه هویت نژادی و قومیت 18
2-5-نژاد و قوم با تاملی به گذشته و رهیافتهای آن 18
2-5-1-سنت قوم شناسی 19
2-5-2-سنت کالبد شکافی تطبیقی و انسان شناسی فیزیکی 19
2-6-بحث نظری مسئله قومیت و ناسیونالیزم قومی 20
2-6-1-مکتب کهن گرایی 20
2-6-2-مکتب ابزار گرایی (موقعیت گرایان و نو گرایان) 21
2-7-نظریه های سیاسی قومیت 21
2-7-1-نظریه بسیج قومی 22
2-7-2-نظریه رقابت بر سر منابع 22
2-7-3-نظریه استعمار داخلی 22
2-7-4-نظریه انتخاب حسابگرانه(عقلایی) 23
2-7-5-نظریه رقابت نخبگان 23
2-8- رابطه بین هویت و قومیت و ملیت در ایران 23
2-9- نظریه پردازی در مورد قومیت تالش 24
2-9-1- دیدگاه پرفسور مارسل بازن 25
2-9-2-دیدگاه دکتر محمدرضا خلعتبری رییس هیات باستان شناسی تالش 26
2-9-3-دیدگاه دکترحسین احمدی تاریخ نگار 26
2-9-4-دیدگاه ژاک دو مرگان باستان شناس در مورد تالش ها 27
2-9-5-دیدگاه دکتر بهرام امیر احمدیان قفقاز شناس 27
2-10-پیشینه ی تحقیق 27
فصل سوم:معرفی قوم و سرزمین تالش
بخش اول: معرفی قوم تالش و جغرافیای طبیعی تالش 30
3-1-مقدمه: 30
3-1-1-حدود سرزمین تالش 30
3-1-2-جغرافیای سنتی گیلان و تالش 34
3-1-3-تالشستان بیه پیش و بیه پس 36
3-1-4-جغرافیای طبیعی تالش 41
3-1-5-شهرستان تالش: 42
3-1-6-پیشینه تاریخی قوم تالش 45
بخش دوم تحولات قدرت وجغرافیای سیاسی قوم تالش از صفویه تا امروز 49
3-2-1-تحولات قدرت و جغرافیای سیاسی گیلان و تالش از دوره ی صفویه تا قاجاریه 49
3-2-2-تحولات قدرت و جغرافیای سیاسی تالش در قاجاریه تا تجزیه تالش 51
3-2-2-1- حکومت خانات تالش در دوره ی قره خان و میر مصطفی خان 51
3-2-2-2-وضعیت تالش در زمان تجزیه وعقد عهدنامه های گلستان و ترکمنچای 55
3-2-2-2-1- مرزهای ایران و روسیه تزاری بر اساس عهد نامه ترکمنچای1828 (1206 شمسی) 56
3-2-2-2-2-تالش قوم یاغی به مفاد عهدنامه: 56
3-2-3-تحولات قدرت و جغرافیای سیاسی تالش شمالی پس از تجزیه تالش 57
3-2-3-1- از تجزیه تا انقلاب اکتبر 1917 57
3-2-3-2-تغییرات جغرافیای سیاسی تالش شمالی بعد از 1917 تا فروپاشی شوروی 1991 60
3-2-3-3-تغییرات جغرافیای سیاسی تالش شمالی بعد از فروپاشی شوروی تا امروز 67
3-3-2-3-1- ظهور و سقوط جمهوری تالش مغان 67
3-2-3-3-2-تقسیمات تالش شمالی بعد از جمهوری تالش مغان 72
3-2-4- تحولات قدرت و جغرافیای سیاسی تالش جنوبی پس از تجزیه تالش 72
3-2-4-1- پس از تجزیه تا دوره مشروطه 72
3-2-4-2-تحولات قدرت و جغرافیای سیاسی تالش جنوبی از دوره مشروطه تا 1316 77
3-2-4-3- تحولات جغرافیای سیاسی تالش جنوبی بعد 1316 80
3-2-4-4-درخواست تشکیل استان تالش از طرف تالشان ایران 82
فصل چهارم: یافته های تحقیق
مقدمه: 84
4-1-جنبش فرهنگی و هویتی در تالش شمالی 84
4-1-1-بعد عهدنامه گلستان 1828تا انقلاب اکتبر در 1917 84
4-1-2-از انقلاب اکتبر 1917 تا 1336 کنگره حزب کمونیست 85
4-1-3-سال 1936 تا 1986 پروژه محو قوم تالش 87
4-1-3-1-ترویکا 87
4-1-3-2- نگاهی به سال 50 خفقان و حذف تالشان در آمار های رسمی 88
4-1-4-سال 1986 تا امروز 89
4-2-تشکل های فرهنگی و سیاسی تالش شمالی از 1985 تا امروز 90
4-3-گروه های هنری و فعالیت های هنری در تالش شمالی 93
4-4- مطبوعات در تالش شمالی: 95
4-5-برخی از کتب مهم و تاثیر گذار چاپ شده توسط تالشان بعد 1989 99
4-6-تالش های تالش شمالی در فضای مجازی 100
4-7-مهاجرت ها در تالش شمالی 101
4-7-1-موج اول : میانه جنگهای ایران و روسیه و عهدنامه های ترکمنچای و گلستان 101
4-7-2-موج دوم: در خلال و بعد از جنگ جهانی اول 102
4-7-4-موج چهارم : از جنگ جهانی دوم تا فروپاشی شوروی 102
4-7-5-موج پنجم: بعد از فروپاشی شوروی 103
4-7-5-1-مهاجرات های تحصیلی 103
4-7-5-2- مهاجرت های کاری 103
4-7-5-3-مهاجرت های سیاسی 103
4-8-مذهب در تالش شمالی 104
4-8-1-شیعه و سنی 104
4-8-2-نورچی ها 104
4-8-3- مسیحیان 104
4-9-اقتصاد در تالش شمالی 105
4-10-توریسم ، اکو توریسم و مکان های زیارتی ، سیاحتی تالش شمالی 106
4-11-احزاب در آذربایجان و تالش شمالی 106
4-12-جریان های سیاسی در آذربایجان و در تالش 107
4-12-1-جریان حاکم 107
4-12-2-جریان پان ترکیسم 107
4-12-3-جریان اسلامی 108
4-12-3-1-جریان شیعی 108
4-12-3-2-جریان سنی 108
4-12-4-جریان لیبرال ها و دموکراسی خواهان 109
4-12-6-جریانهای هویتی تالش در تالش شمالی 109
4-12-6-1- گروهی که معتقد به مشارکت سیاسی در کشورند 109
4-12-6-2-گروهی که معتقد به کار صرفا علمی و فرهنگی اند 109
4-12-6-3-گروهی که مختاریت فرهنگی می خواهند 110
4-12-6-4-گروهی که مختاریت سیاسی می خواهند 110
4-12-6-5- گروهی که استقلال کامل می خواهند 110
4-13-روابط تالشان تالش شمالی با ملل دیگر 111
4-13-1-رابطه با ترک ها: 111
4-13-2-رابطه با یراز ها: 111
4-13-3-رابطه با گرآزها: 111
4-13-4-رابطه با کرد ها 111
4-13-5-رابطه با ارامنه 112
4-13-6-رابطه با روسها 113
4-13-7-رابطه با آوارها و لزگی ها 114
4-13-8-رابطه با تات ها: 114
4-13-9-رابطه با ایرانی ها: 114
4-13-10-رابطه با تالش های ایران 114
4-13-11-رابطه با گیلک های ایران 114
4-14-ورزش در تالش شمالی 115
4-15-زبان و خط در تالش شمالی 116
4-16-لباس، صنایع دستی و میراث معنوی تالشان در تالش شمالی 117
4-17-تالشان تالش شمالی و جنگ 117
4-18-تحولات سیاسی تالش جنوبی در ترکیب ایران 118
4-19-نهضت جنگل و رویارویی تالشان فومنات و تالشان خمسه توالش 118
4-20-تالش در دوره پهلوی 119
4-21-انقلاب اسلامی 121
4-22-فروپاشی شوروی و تحولات منطقه تالش در دو سوی مرز در دو دهه اخیر 122
4-24- تحولات فرهنگی در تالش جنوبی 124
4-
24-1-فعالیت مطبوعاتی در تالش جنوبی 125
4-24-2- نهادها و ارگانهای فرهنگی و زیست محیطی تالش جنوبی 125
4-25-تفاوتهای فرهنگی تالش شمابی و جنوبی در دو سوی مرز 126
4-26- تاثیر مرز تحمیلی بر مهاجرتهای قوم تالش 127
فصل پنجم: ارزیابی فرضیه ها، نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1-مقدمه : 129
5-2- اثبات فرضیه ها 129
5-3-جمع بندی و نتیجه گیری 130
5-4- پیشنهادات 135
منابع و ماخذ 138

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 3-1-ارتفاع برخی از شهرهای تالش از سطح دریا 43
جدول 3-2- وسعت، جمعیت، تعداد خانوار، درصد جمعیت شهری، تراکم نسبی(نفر در هر کیلومتر مربع) شهرستانهای تالش در جمهوری اسلامی ایران 44
جدول 3-3- موقعیت جغرافیایی و مساحت شهرستانهای تالش 44

فهرست نقشه ها
عنوان صفحه
نقشه 3-1- نقشه مناطق تالش نشین استان گیلان و جمهوری آذربایجان 33
نقشه 3-2-نقشه خانات تالش ماخذ: سایت تالش پرس 58
نقشه3-3- قضای لنکران کشیده شده توسط ریس 59
نقشه 3-4- جغرافیای تالش شمالی (جمهوری آذربایجان) 67
نقشه3-5- تقسیمات استانی دوره پهلوی اول 81

فهرست عکس ها
عنوان صفحه
عکس3-1- عکس ماهواره ای گیلان و تالش 31
عکس 3-2-عکس ماهواره ای سرزمین تالش 32
عکس3-3- جام زرین تالش در دوره هخامنشی(موزه تبریز، 1390، عکس از نگارنده) 45
عکس 3-4-جمهوری شوروی مغان، 1919 63
عکس 3-5-جمهوری شوروی مغان 64
عکس 3-6-جمهوری شوروی مغان 64
عکس3-7- علی اکرم همت اف، رئیس جمهور تالش مغان…………………………………………………………………….68 عکس 3-8-هلال محمداف- نخست وزیر 68
عکس 3-9 مجلس ملی تالش مغان 69
عکس 3-10-فخرالدین عباس زاده- رئیس مجلس 69
عکس 3-11- کاخ سردار امجد 76
عکس4-1- ذوالفقار احمد زاده- رهبر جنبش فرهنگی تالش بعد از سال 1917 86
عکس4-2- آرم تالشی سپی ریشون شورا 93
عکس 4-3- تعدادی از روزنامه های تالشان 98
عکس4-5- علی اکرم همت اف در کنفرانس ارمنستان 113
عکس4-6- هواداران تیم خزر لنکران 116
عکس4-7- حسن خان آلیانی( معین الرعایا) 119
عکس4-8- روسای عشایر تالش 120
عکس4-9- هلاکوخان رامبد، نماینده 5 دوره مجلس از تالش 121

چکیده:
منطقه تالش منطقه قومی مهمی در شمال ایران است که جایگاه ژئوپلیتیکی ویژه ای دارد. به دلیل اینکه قوم تالش در دو سوی مرز زندگی می کنند این قوم مورد توجه بازیگران منطقه ای است و این موضوع جایگاه امنیتی این منطقه و این قوم را تشدید می کند .تا کنون تحقیقات مستقل اندکی از منظر سیاسی و ژئوپلیتیکی بر روی این قوم و منطقه انجام شده است. بیشتر نگاه تاریخی ،تمدنی و فرهنگی بوده و آگاهی در مورد پتانسیل های سیاسی و استراتژیک این منطقه ناکافی و نا کامل است به همین دلیل بعضا تصمیم گیری ها در حوزه سیاست خارجی در این منطقه دچار اختلال است و نتایج سوء به همراه دارد.مواردی که ذکر شد لزوم تحقیقات دقیق و شناخت همه جانبه این منطقه مرزی را برای برنامه ریزی های راهبردی تبیین می کند.پس از تقسیم ناحیه تالش به دو بخش و قرار گرفتن بخش شمالی تالش در ترکیب روسیه تزاری، قوم تالش در دو سوی مرزی که بر اساس امتداد رود آستاراچای و ارس تعیین گشت سرنوشت تاریخ متفاوتی را تجربه کرده است.در تالش شمالی، تالش ها در تجربه ای مشترک با دیگر اقوام قفقاز دوران امپراطوری تزاری، جنگ جهانی اول، انقلاب کمونیستی اکتبر در روسیه، دوران سرکوب استالینی، جنگ جهانی دوم، فروپاشی شوروی،استقلال آذربایجان وتشکیل و فروپاشی جمهوری تالش مغان و فشار پان ترکیسم را تجربه کردند و در این سوی مرز تالش ها در تداوم پیوند هزاران ساله با سرزمین و اقوام ایران، شرکت فعال در نهضت مشروطیت، نهضت جنگل،دوران استقرار نظام پهلوی، براندازی نظام فئودالی،اصلاحات ارضی، انقلاب اسلامی ایران، هشت سال جنگ با عراق را از سر گذرانده اند دو مسیر متفاوت تاریخی تاثیرات فرهنگی، سیاسی و اقتصادی متفاوت و شگرفی در دو سوی مرز در جغرافیایی مشابه و یکسان پدید آورده است .در این پایان نامه به تفاوتها و شباهتهای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، امنیتی و تحلیل جغرافیای سیاسی منطقه تالش پرداخته گشته است.
کلیدواژه ها: مرز، اقوام ، منطقه، ژئوپلیتیک

مقدمه:
قوم ایرانی تالش در منطقه حساس مرزی ایران با آذربایجان قرار دارد.نیمی از سرزمین و سکونتگاه های این قوم درون مرزهای سیاسی کنونی ایران قرار دارد و نیمی از ان بیرون از مرز و در جنوب ناحیه استراتژیک و ژئو پلتیک قفقاز. ارتباط قفقاز با دریای خزر از سویی و از سوی دیگر از جنوب با ایران ، از شمال با روسیه و از شمال غربی با اروپا و نیز داشتن منابع عظیم نفت و گاز و موقعیت جغرافیایی،ترانزیتی ویژه موجب گشته این منطقه بسیار مورد توجه قدرت های منطقه ای و جهانی باشد. به طوری که روسیه آن را مکمل ژئو پلتیک خود می داند ، ایران در آن حقی تاریخی احساس می کند و اروپا قصد توسعه قلمرو خود تا دریای خزر را دارد و قفقاز را منطقه ای کلیدی در توسعه به سمت شرق می پندارد آمریکا و اسرائیل نیز این منطقه را منطقه ای ویژه برای کنترل ایران و روسیه می دانند. بنابراین این منطقه محل تلاقی منافع قدرت های منطقه ای و جهانی است. بدون
شک اقلیت ها و اقوام و ملل ساکن در قفقاز نقش بازیگرانی تعیین کننده در این جدال را ایفا می کنند و یکی از محل های تمرکز سیاست خارجی کشورهای مختلف این اقوام و اقلیت ها هستند.
گرایشات فرهنگی ، مذهبی، تاریخی ، آگاهی های ملی ،جمعیت و خصوصیات اجتماعی این اقوام فرصت ها و تهدید هایی را برای موقعیت ها و منافع کشورهای ذی نفع در قفقاز ایجاد می کند.قوم تالش که التقاط عناصر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *