پایان نامه درباره محل سکونت، اوقات فراغت، شاخص های کیفیت، شاخص های کیفیت زندگی

0 Comments

و سرکار خانم دکتر پروانه دانش
به پاس عاطفه سرشار و گرمای امیدبخش وجودشان که در این سردترین روزگاران بهترین پشتیبان است!
به پاس قلب‌های بزرگشان که فریادرس است و سرگردانی و ترس در پناهشان به شجاعت می‌گراید!
و به پاس محبت های بی دریغ‌شان که هرگز فروکش نمی‌کند!

و در پایان، بر خود لازم می‌دانم از همراهی، راهنمایی و مساعدت‌های بی‌دریغ، استاد ارجمندم جناب آقای یوسف بیانلو سپاسگذاری نمایم.
خوش‌تر آن باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران

“بررسی جامعه‌شناختی کیفیت زندگی سرپرستان خانوار شهر زنجان در سال 1392”
چکیده
بیان مساله: با توجه به اینکه شناخت کیفیت زندگی خانوارها، یکی از موارد بسیار مهم در حوزه تعیین سبک زندگی کنشگران اجتماعی می‌باشد، لذا پژوهش حاضر به دنبال مطالعه و بررسی جامعه‌شناختی کیفیت زندگی سرپرستان خانوارهای شهرستان زنجان می‌باشد. در واقع سوال اصلی تحقیق این بوده که وضعیت کیفیت زندگی خانواده‌ها و خانوارهای شهرستان زنجان چگونه بوده و عوامل و فاکتورهای موثر در تغییر کیفیت زندگی در بین سرپرستان خانوارهای شهر زنجان چیست؟
روش‌شناسی تحقیق: پژوهش حاضر به صورت روش کمی انجام گردیده و با استفاده از شیوه پیمایشی اجرا گردیده است که ابزار جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات پرسشنامه بوده است. جامعه آماری این تحقیق کلیه سرپرستان خانوارهای شهرستان زنجان می‌باشد که طبق نتایج آخرین سرشماری انجام‌ یافته(در سال 1390) تعداد آنها 110943 خانوار بوده که با استفاده از فرمول کوکران، 390 خانوار به عنوان جمعیت انتخاب گردیده و سرپرستان آنها مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته‌اند.
به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها، از نرم افراز SPSS استفاده گردیده و جهت بررسی فرضیات تحقیق، بر اساس سطح سنجش متغیرهای مورد بررسی از روش‌های آماری توصیفی و استنباطی همانند ضرایب همبستگی(اسپیرمن، پیرسون و … ) و آزمون‌های آماری پارامتریک( آزمون t، تحلیل واریانس و … ) استفاده گردیده است.
یافته‌های تحقیق: بر اساس تحلیل داده‌های جمع‌آوری‌شده، بین اغلب متغیرهای زمینه‌ای(همانند سن، سواد، تاهل و … ) با متغیر سبک زندگی و مولفه‌های آن رابطه معنادار وجود داشت. همچنین بین متغیرهای اعتماد اجتماعی، کیفیت زندگی و سبک زندگی و مولفه‌های آن رابطه معناداری وجود داشت.
واژگان کلیدی:
کیفیت زندگی، سبک زندگی فرهنگی، محصولات فرهنگی، اوقات فراغت، سرپرستان خانوار.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه ……….2
تعریف مساله و بیان سؤالهای اصلی تحقیق……………………………………………. ……….4
ضرورت انجام تحقیق.. ……….9
هدف ها ……..12
فصل دوم: ادبیات تحقیق
بخش اول: مرور پیشینیه پژوهشی ……..14
پیشینه خارجی ……..14
پیشینه داخلی ……..21
بخش دوم: مبانی نظری تحقیق ……..26
رویکردهای مختلف به مفهوم کیفیت زندگی ……..26
رویکرد پزشکی ……..27
تبیین های روان شناختی ……..28
رویکرد روان شناختی اجتماعی ……..29
رویکرد کنش متقابل ……..30
رویکرد جامعه شناختی ……..31
دیدگاه بوم شناسی ……..32
نظریه ی کنش اجتماعی پارسنز ……..36
نظریه های مکتب تضاد ……..39
مفهوم کیفیت زندگی از نگاه سایر نظریه پردازان ……..40
ریف و سینگر ……..40
فلاناگان ……..42
کالمن ……..42
گودمن……………. ……..43
زیمل……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….43
تورشتاین وبلن…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………46
ماکس وبر………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..47
فهرست مطالب
عنوان صفحه
گافمن……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..48
جورج هربرت مید…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….50
آنتونی گیدنز…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….51
پیر بوردیو………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..52
نظریه سرمایه فرهنگی بوردیو……………………………………………………………………………………………………………………………………..52
مصرف و سلیقه فرهنگی نخبه‌گرایانه……………………………………………………………………………………………………………………………53
نظریه‌ی بوردیو در مورد اوقات فراغت………………………………………………………………………………………………………………………..54 نظریه ی بوردیو درباره مصرف فرهنگی……………………………………………………………………………………………………………………….55
اعتماد اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………56
بخش سوم :چارچوب نظری……………. ……..57
شاخص های کیفیت زندگی بر اساس نظریه های مختلف………………………………………………………………………………………………58متغیرهای عینی ……..60
متغیرهای ذهنی ……..65
فرضیه ها ……..72
مدل نظری تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..73
فصل سوم: روش شناسی
روش تحقیق ……..75
ابزار گردآوری اطلاعات (تکنیک تحقیق) ……..76
شیوهی اجرا ……..76
سطح تحلیل ……..77
واحد تحلیل ……..78
قلمرو پژوهش ……..78
روش ها و تکنیک های آماری ……..78
تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم ……..79
تعریف نظری کیفیت زندگی و ابعاد آن ……..79
تعریف عملیاتی کیفیت زندگی ……..80
تعریف متغیرهای زمینه ای ……..85
شناسایی متغیرهای تحقیق ……..87
فهرست مطالب
عنوان صفحه
جمعیت آماری و نمونه ……..87
نمونه گیری ……..88
حجم نمونه ……..88
شیوهی انتخاب نمونه ……..89
فصل چهارم: یافته های تحقیق
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………91
مشخصات عمومی پاسخگویان……………………………………………………………………………………………………………………………………92
بخش سوم: آزمون فرضیه ها ……109
فرضیه اول: ……109
فرضیه دوم: ……114
فرضیه سوم: ……119
فرضیه چهارم: ……124
فرضیه پنجم: ……129
فرضیه ششم: ……131
فرضیه هفتم: ……133
فرضیه هشتم: ……133
بررسی و تحلیل رگرسیون چندگانه: ……134
فصل پنجم: نتایج نهایی، پیشنهادها و محدودیتها
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..138
بحث و نتیجه‌گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………….138
محدودیت های پژوهش ……148
ارائه پیشنهادها….. ……149
منابع ……150

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول شماره یک ابعاد عینی و ذهنی کیفیت زندگی………………………………………………………………………………………………………67
جدول شماره دو عامل های کیفیت زندگی و مبنای نظری آنها……………………………………………………………………………………….68
جدول شماره 1 توزیع فراوانی پاسخگویان براساس وضعیت سنی آنها…………………………………………………………………………….92
جدول شماره 2 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت جنسی آنها……………………………………………………………………….93
جدول شماره 3 توزیع فراوانی پاسخگویان براساس وضعیت تأهل آنها…………………………………………………………………………….94
جدول شماره 4 توزیع فراوانی پاسخگویان براساس وضیت مالکیت مسکن آنها……………………………………………………………….95
جدول شماره 5 توزیع فراوانی پاسخگویان براساس متراژ منزل محل سکونت آنها……………………………………………………………96
جدول شماره 6 توزیع فراوانی پاسخگویان براساس میزان تحصیلات آنها……………………………………………………………………….97
جدول شماره 7 توزیع فراوانی پاسخگویان براساس میزان تحصیلات همسر آنها……………………………………………………………….98
جدول شماره 8 توزیع فراوانی پاسخگویان براساس وضعیت شغلی آنها…………………………………………………………………………..99
جدول شماره 9 توزیع فراوانی پاسخگویان براساس وضعیت شغلی همسر آنها……………………………………………………………….100
جدول شماره 10 توزیع فراوانی پاسخگویان براساس میزان درآمد آنها…………………………………………………………………………..101
جدول شماره 11 توزیع فراوانی پاسخگویان براساس میزان درآمد همسر آنها………………………………………………………………….102
جدول شماره 12 توزیع فراوانی پاسخگویان براساس طبقه اقتصادی – اجتماعی آنها……………………………………………………….103
جدول شماره 13 توزیع فراوانی پاسخگویان براساس منطقه محل سکونت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *