پایان نامه درباره
محل سکونت، اوقات فراغت، شاخص های کیفیت، شاخص های کیفیت زندگی

پایان نامه درباره محل سکونت، اوقات فراغت، شاخص های کیفیت، شاخص های کیفیت زندگی

و سرکار خانم دکتر پروانه دانش
به پاس عاطفه سرشار و گرمای امیدبخش وجودشان که در این سردترین روزگاران بهترین پشتیبان است!
به پاس قلب‌های بزرگشان که فریادرس است و سرگردانی و ترس در پناهشان به شجاعت می‌گراید!
و به پاس محبت های بی دریغ‌شان که هرگز فروکش نمی‌کند!

و در پایان، بر خود لازم می‌دانم از همراهی، راهنمایی و مساعدت‌های بی‌دریغ، استاد ارجمندم جناب آقای یوسف بیانلو سپاسگذاری نمایم.
خوش‌تر آن باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران

“بررسی جامعه‌شناختی کیفیت زندگی سرپرستان خانوار شهر زنجان در سال ۱۳۹۲”
چکیده
بیان مساله: با توجه به اینکه شناخت کیفیت زندگی خانوارها، یکی از موارد بسیار مهم در حوزه تعیین سبک زندگی کنشگران اجتماعی می‌باشد، لذا پژوهش حاضر به دنبال مطالعه و بررسی جامعه‌شناختی کیفیت زندگی سرپرستان خانوارهای شهرستان زنجان می‌باشد. در واقع سوال اصلی تحقیق این بوده که وضعیت کیفیت زندگی خانواده‌ها و خانوارهای شهرستان زنجان چگونه بوده و عوامل و فاکتورهای موثر در تغییر کیفیت زندگی در بین سرپرستان خانوارهای شهر زنجان چیست؟
روش‌شناسی تحقیق: پژوهش حاضر به صورت روش کمی انجام گردیده و با بهره گرفتن از شیوه پیمایشی اجرا گردیده است که ابزار جمع‌ آوری داده‌ها و اطلاعات پرسشنامه بوده است. جامعه آماری این تحقیق کلیه سرپرستان خانوارهای شهرستان زنجان می‌باشد که طبق نتایج آخرین سرشماری انجام‌ یافته(در سال ۱۳۹۰) تعداد آنها ۱۱۰۹۴۳ خانوار بوده که با بهره گرفتن از فرمول کوکران، ۳۹۰ خانوار به عنوان جمعیت انتخاب گردیده و سرپرستان آنها مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته‌اند.
به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها، از نرم افراز SPSS استفاده گردیده و جهت بررسی فرضیات تحقیق، بر اساس سطح سنجش متغیرهای مورد بررسی از روش‌های آماری توصیفی و استنباطی همانند ضرایب همبستگی(اسپیرمن، پیرسون و … ) و آزمون‌های آماری پارامتریک( آزمون t، تحلیل واریانس و … ) استفاده گردیده است.
یافته‌های تحقیق: بر اساس تحلیل داده‌های جمع‌ آوری‌شده، بین اغلب متغیرهای زمینه‌ای(همانند سن، سواد، تاهل و … ) با متغیر سبک زندگی و مولفه‌های آن رابطه معنادار وجود داشت. همچنین بین متغیرهای اعتماد اجتماعی، کیفیت زندگی و سبک زندگی و مولفه‌های آن رابطه معناداری وجود داشت.
واژگان کلیدی:
کیفیت زندگی، سبک زندگی فرهنگی، محصولات فرهنگی، اوقات فراغت، سرپرستان خانوار.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه ……….۲
تعریف مساله و بیان سؤالهای اصلی تحقیق……………………………………………. ……….۴
ضرورت انجام تحقیق.. ……….۹
هدف ها ……..۱۲
فصل دوم: ادبیات تحقیق
بخش اول: مرور پیشینیه پژوهشی ……..۱۴
پیشینه خارجی ……..۱۴
پیشینه داخلی ……..۲۱
بخش دوم: مبانی نظری تحقیق ……..۲۶
رویکردهای مختلف به مفهوم کیفیت زندگی ……..۲۶
رویکرد پزشکی ……..۲۷
تبیین های روان شناختی ……..۲۸
رویکرد روان شناختی اجتماعی ……..۲۹
رویکرد کنش متقابل ……..۳۰
رویکرد جامعه شناختی ……..۳۱
دیدگاه بوم شناسی ……..۳۲
نظریه ی کنش اجتماعی پارسنز ……..۳۶
نظریه های مکتب تضاد ……..۳۹
مفهوم کیفیت زندگی از نگاه سایر نظریه پردازان ……..۴۰
ریف و سینگر ……..۴۰
فلاناگان ……..۴۲
کالمن ……..۴۲
گودمن……………. ……..۴۳
زیمل……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۳
تورشتاین وبلن…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۶
ماکس وبر………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۷
فهرست مطالب
عنوان صفحه
گافمن……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۸
جورج هربرت مید…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۰
آنتونی گیدنز…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۱
پیر بوردیو………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۲
نظریه سرمایه فرهنگی بوردیو……………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۲
مصرف و سلیقه فرهنگی نخبه‌گرایانه……………………………………………………………………………………………………………………………۵۳
نظریه‌ی بوردیو در مورد اوقات فراغت………………………………………………………………………………………………………………………..۵۴ نظریه ی بوردیو درباره مصرف فرهنگی……………………………………………………………………………………………………………………….۵۵
اعتماد اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۶
بخش سوم :چارچوب نظری……………. ……..۵۷
شاخص های کیفیت زندگی بر اساس نظریه های مختلف………………………………………………………………………………………………۵۸r />متغیرهای عینی ……..۶۰
متغیرهای ذهنی ……..۶۵
فرضیه ها ……..۷۲
مدل نظری تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۳
فصل سوم: روش شناسی
روش تحقیق ……..۷۵
ابزار گردآوری اطلاعات (تکنیک تحقیق) ……..۷۶
شیوهی اجرا ……..۷۶
سطح تحلیل ……..۷۷
واحد تحلیل ……..۷۸
قلمرو پژوهش ……..۷۸
روش ها و تکنیک های آماری ……..۷۸
تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم ……..۷۹
تعریف نظری کیفیت زندگی و ابعاد آن ……..۷۹
تعریف عملیاتی کیفیت زندگی ……..۸۰
تعریف متغیرهای زمینه ای ……..۸۵
شناسایی متغیرهای تحقیق ……..۸۷
فهرست مطالب
عنوان صفحه
جمعیت آماری و نمونه ……..۸۷
نمونه گیری ……..۸۸
حجم نمونه ……..۸۸
شیوهی انتخاب نمونه ……..۸۹
فصل چهارم: یافته های تحقیق
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۱
مشخصات عمومی پاسخگویان……………………………………………………………………………………………………………………………………۹۲
بخش سوم: آزمون فرضیه ها ……۱۰۹
فرضیه اول: ……۱۰۹
فرضیه دوم: ……۱۱۴
فرضیه سوم: ……۱۱۹
فرضیه چهارم: ……۱۲۴
فرضیه پنجم: ……۱۲۹
فرضیه ششم: ……۱۳۱
فرضیه هفتم: ……۱۳۳
فرضیه هشتم: ……۱۳۳
بررسی و تحلیل رگرسیون چندگانه: ……۱۳۴
فصل پنجم: نتایج نهایی، پیشنهادها و محدودیتها
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۸
بحث و نتیجه‌گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۸
محدودیت های پژوهش ……۱۴۸
ارائه پیشنهادها….. ……۱۴۹
منابع ……۱۵۰

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول شماره یک ابعاد عینی و ذهنی کیفیت زندگی………………………………………………………………………………………………………۶۷
جدول شماره دو عامل های کیفیت زندگی و مبنای نظری آنها……………………………………………………………………………………….۶۸
جدول شماره ۱ توزیع فراوانی پاسخگویان براساس وضعیت سنی آنها…………………………………………………………………………….۹۲
جدول شماره ۲ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت جنسی آنها……………………………………………………………………….۹۳
جدول شماره ۳ توزیع فراوانی پاسخگویان براساس وضعیت تأهل آنها…………………………………………………………………………….۹۴
جدول شماره ۴ توزیع فراوانی پاسخگویان براساس وضیت مالکیت مسکن آنها……………………………………………………………….۹۵
جدول شماره ۵ توزیع فراوانی پاسخگویان براساس متراژ منزل محل سکونت آنها……………………………………………………………۹۶
جدول شماره ۶ توزیع فراوانی پاسخگویان براساس میزان تحصیلات آنها……………………………………………………………………….۹۷
جدول شماره ۷ توزیع فراوانی پاسخگویان براساس میزان تحصیلات همسر آنها……………………………………………………………….۹۸
جدول شماره ۸ توزیع فراوانی پاسخگویان براساس وضعیت شغلی آنها…………………………………………………………………………..۹۹
جدول شماره ۹ توزیع فراوانی پاسخگویان براساس وضعیت شغلی همسر آنها……………………………………………………………….۱۰۰
جدول شماره ۱۰ توزیع فراوانی پاسخگویان براساس میزان درآمد آنها…………………………………………………………………………..۱۰۱
جدول شماره ۱۱ توزیع فراوانی پاسخگویان براساس میزان درآمد همسر آنها………………………………………………………………….۱۰۲
جدول شماره ۱۲ توزیع فراوانی پاسخگویان براساس طبقه اقتصادی – اجتماعی آنها……………………………………………………….۱۰۳
جدول شماره ۱۳ توزیع فراوانی پاسخگویان براساس منطقه محل سکونت

Share

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *