تحقیق رایگان درمورد
سازمان ملل متحد، قرن نوزدهم، سازمان ملل، نظام احسن

تحقیق رایگان درمورد سازمان ملل متحد، قرن نوزدهم، سازمان ملل، نظام احسن

رنسانس………………………………………………………………. ۴۲
مکتب حقوق طبیعی…………………………………………………………………………………………………… ۴۳
آلتوسیوس……………………………………………………………………………………………………………… ۴۴
گروسیوس……………………………………………………………………………………………………………… ۴۶
پوفندرف………………………………………………………………………………………………………………… ۴۸
حقوق‌بشردراندیشه اصحاب قرارداد……………………………………………………………………………… ۵۰
هابز………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۱
جان لاک………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۴
منتسکیو………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۷
ژان ژاک روسو………………………………………………………………………………………………………… ۵۹
حقوق‌بشردرآرائ متفکران قرن نوزدهم……………………………………………………………………………… ۶۲
کانت……………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۳
فصل سوم: تجلی حقوق‌بشر دراعلامیه‌ها وضمانت‌نامه های حقوقی…………………………………….. ۶۹
انقلاب انگلستان (۱۶۸۸) ………………………………………………………………………………………………….. ۷۰
انقلاب آمریکا (۱۷۷۶) …………………………………………………………………………………………………….. ۷۱
انقلابفرانسه (۱۷۸۹) …………………………………………………………………………………………………….. ۷۳
فصل چهارم: تحولات حقوق‌بشر در قرن بیستم………………………………………………………………….. ۷۶
تشکیل سازمان ملل متحد…………………………………………………………………………………………………. ۷۸
اعلامیه جهانی حقوق‌بشر………………………………………………………………………………………………….. ۷۹
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی…… ۸۱
نهادهای فرعی بین‌المللی مدافع حقوق‌بشر………………………………………………………………………….. ۸۳
جمع‌بندی………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۵

گفتار سوم: خاستگاه حقوق‌بشر اسلامی
فصل اول: حقوق‌بشر در رویکرد سنتی………………………………………………………………………………. ۸۹
بررسی آراءآیت ‌الله ‌جوادی آملی……………………………………………………………………………………… ۹۲
انسان‌شناسی و حقوق‌بشر………………………………………………………………………………………………… ۹۳
محورهای سه‌گانه انسان شناسی………………………………………………………………………………………… ۹۳
هویت وجایگاه انسان……………………………………………………………………………………………………… ۹۴
اعلامیه جهانی حقوق‌بشر………………………………………………………………………………………………… ۹۴
انسان از شناخت خود ناتوان است……………………………………………………………………………………. ۹۵
تعلق به ماده مانع از تدوین حقوق‌بشراست ……………………………………………………………………… ۹۵
درمسائل اعتقادی نمی‌توان به علم و سیره عقلاء اکتفا نمود…………………………………………………. ۹۶
انسان‌ها از خودمحوری و هوای نفس مصون نیستند ……………………………………………………………… ۹۶
انسان نمی‌تواند معیار “نظام احسن”باشد ………………………………………………………………………….. ۹۶
معرفت شناسی و حقوق‌بشر……………………………………………………………………………………………… ۹۷
عقل و مسئله استنباط حقوق‌بشر……………………………………………………………………………………….. ۹۸
بررسی آراء علامه محمدتقی جعفری………………………………………………………………………………. ۱۰۰
جمـع‌بندی……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۴
فصل دوم: حقوق‌بشر در رویکرد مدرن …………………………………………………………………………….. ۱۰۵
بررسی آراء مجتهدشبستری……………………………………………………………………………………………. ۱۰۶
بررسی آراء محسن کدیور………………………………………………………………………………………………. ۱۱۱
بررسی آراء عبدالکریم سروش………………………………………………………………………………………… ۱۱۵
جمع‌بندی……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۱
فصل سوم: حقوق‌بشر در قرآن و نهج‌البلاغه………………………………………………………………………. ۱۲۴
اصول حقوق‌بشر در نهج‌البلاغه…………………………………………………………………………………………. ۱۲۵
ماده اول………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۵
آزادگی بشر……………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۵
کرامت انسان………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۶
تساوی حرمت………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۷
صلح …………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۷
ماده دوم….. …………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۹
حقوق‌بشر.
…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۹
تساوی حقوق. ………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۱
ماده سوم……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۲
حق حیات……………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۲
حق آزادی……………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۲
حق امنیت………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۴
ماده چهارم…………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۶
نفی بردگی……………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۶
ماده پنجم……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۹
نفی خشونت…………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۹
ماده ششم……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۲
شخصیت حقوقی انسان…………………………………………………………………………………………….. ۱۴۲
ماده هفتم……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۴
عدالت…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۴
نفی تبعیض……………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۷
نفی برتری جنسیتی(تبعیض جنسیتی)………………………………………………………………………….. ۱۴۷
ماده هشتم…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۸
حق دعاوی………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۸
ماده نهم………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۵۰
نفی مجازات غیر قانونی……………………………………………………………………………………………… ۱۵۰
ماده دهم………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۱
تساوی در

Share

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *