منابع پایان نامه درباره سازمان ملل متحد، قرن نوزدهم، سازمان ملل، نظام احسن

Businessman pointing five star symbol to increase rating of company

……………………………………………………………….. 34
حقوق‌بشردرقرون وسطی………………………………………………………………………………………….. 36
سنت‌آگوستین…………………………………………………………………………………………………………. 37
توماس آکوئیـناس……………………………………………………………………………………………………. 39
فصل دوم: خاستگاه حقوق‌بشر بعد از رنسانس………………………………………………………………. 42
مکتب حقوق طبیعی…………………………………………………………………………………………………… 43
آلتوسیوس……………………………………………………………………………………………………………… 44
گروسیوس……………………………………………………………………………………………………………… 46
پوفندرف………………………………………………………………………………………………………………… 48
حقوق‌بشردراندیشه اصحاب قرارداد……………………………………………………………………………… 50
هابز………………………………………………………………………………………………………………………. 51
جان لاک………………………………………………………………………………………………………………….. 54
منتسکیو………………………………………………………………………………………………………………….. 57
ژان ژاک روسو………………………………………………………………………………………………………… 59
حقوق‌بشردرآرائ متفکران قرن نوزدهم……………………………………………………………………………… 62
کانت……………………………………………………………………………………………………………………….. 63
فصل سوم: تجلی حقوق‌بشر دراعلامیه‌ها وضمانت‌نامه های حقوقی…………………………………….. 69
انقلاب انگلستان (1688) ………………………………………………………………………………………………….. 70
انقلاب آمریکا (1776) …………………………………………………………………………………………………….. 71
انقلابفرانسه (1789) …………………………………………………………………………………………………….. 73
فصل چهارم: تحولات حقوق‌بشر در قرن بیستم………………………………………………………………….. 76
تشکیل سازمان ملل متحد…………………………………………………………………………………………………. 78
اعلامیه جهانی حقوق‌بشر………………………………………………………………………………………………….. 79
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی…… 81
نهادهای فرعی بین‌المللی مدافع حقوق‌بشر………………………………………………………………………….. 83
جمع‌بندی………………………………………………………………………………………………………………………. 85

گفتار سوم: خاستگاه حقوق‌بشر اسلامی
فصل اول: حقوق‌بشر در رویکرد سنتی………………………………………………………………………………. 89
بررسی آراءآیت ‌الله ‌جوادی آملی……………………………………………………………………………………… 92
انسان‌شناسی و حقوق‌بشر………………………………………………………………………………………………… 93
محورهای سه‌گانه انسان شناسی………………………………………………………………………………………… 93
هویت وجایگاه انسان……………………………………………………………………………………………………… 94
اعلامیه جهانی حقوق‌بشر………………………………………………………………………………………………… 94
انسان از شناخت خود ناتوان است……………………………………………………………………………………. 95
تعلق به ماده مانع از تدوین حقوق‌بشراست ……………………………………………………………………… 95
درمسائل اعتقادی نمی‌توان به علم و سیره عقلاء اکتفا نمود…………………………………………………. 96
انسان‌ها از خودمحوری و هوای نفس مصون نیستند ……………………………………………………………… 96
انسان نمی‌تواند معیار “نظام احسن”باشد ………………………………………………………………………….. 96
معرفت شناسی و حقوق‌بشر……………………………………………………………………………………………… 97
عقل و مسئله استنباط حقوق‌بشر……………………………………………………………………………………….. 98
بررسی آراء علامه محمدتقی جعفری………………………………………………………………………………. 100
جمـع‌بندی……………………………………………………………………………………………………………………. 104
فصل دوم: حقوق‌بشر در رویکرد مدرن …………………………………………………………………………….. 105
بررسی آراء مجتهدشبستری……………………………………………………………………………………………. 106
بررسی آراء محسن کدیور………………………………………………………………………………………………. 111
بررسی آراء عبدالکریم سروش………………………………………………………………………………………… 115
جمع‌بندی……………………………………………………………………………………………………………………… 121
فصل سوم: حقوق‌بشر در قرآن و نهج‌البلاغه………………………………………………………………………. 124
اصول حقوق‌بشر در نهج‌البلاغه…………………………………………………………………………………………. 125
ماده اول………………………………………………………………………………………………………………………. 125
آزادگی بشر……………………………………………………………………………………………………………… 125
کرامت انسان…………
……………………………………………………………………………………………….. 126
تساوی حرمت………………………………………………………………………………………………………… 127
صلح …………………………………………………………………………………………………………………….. 127
ماده دوم….. …………………………………………………………………………………………………………………. 129
حقوق‌بشر……………………………………………………………………………………………………………… 129
تساوی حقوق. ………………………………………………………………………………………………………… 131
ماده سوم……………………………………………………………………………………………………………………… 132
حق حیات……………………………………………………………………………………………………………… 132
حق آزادی……………………………………………………………………………………………………………… 132
حق امنیت………………………………………………………………………………………………………………. 134
ماده چهارم…………………………………………………………………………………………………………………… 136
نفی بردگی……………………………………………………………………………………………………………… 136
ماده پنجم……………………………………………………………………………………………………………………… 139
نفی خشونت…………………………………………………………………………………………………………… 139
ماده ششم……………………………………………………………………………………………………………………… 142
شخصیت حقوقی انسان…………………………………………………………………………………………….. 142
ماده هفتم……………………………………………………………………………………………………………………… 144
عدالت…………………………………………………………………………………………………………………….. 144
نفی تبعیض……………………………………………………………………………………………………………… 147
نفی برتری جنسیتی(تبعیض جنسیتی)………………………………………………………………………….. 147
ماده هشتم…………………………………………………………………………………………………………………….. 148
حق

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*