پایان نامه با کلید واژگان
(طوقه، نمای۳D، cm)، ۳D

پایان نامه با کلید واژگان (طوقه، نمای۳D، cm)، ۳D

m5/1 قائم در تـــــراز +۵ cm) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

۷۵
شکل ۴-۱۱٫ نمای۳D surface گودال آب شســــتگی (طوقه با لبه cm5/0 مایل در تـــراز +۵ cm) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
78
شکل ۴-۱۲٫ نمای ۳D surface گـــودال آب شستگی (طوقه با لبه cm1 مایل در تـــراز +۵ cm) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
81
شکل ۴-۱۳٫ نمای ۳D surface گودال آب شستـــگی (طوقه با لبه cm5/1 مایل در تـــراز +۵ cm) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
83
شکل ۴-۱۴٫ نمای۳D surface گودال آب شستگی (طوقه بدون لبه در تراز +۲/۵ cm) ………
86
شکل ۴-۱۵٫ نمای۳D Wireframe گــــــــــــودال آب شستگی (طوقـــه بدون لبه در تراز +۲/۵ cm) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
87
شکل ۴-۱۶٫ نمای واقعی گودال آب شستگی (طوقه بدون لبه در تراز +۲/۵ cm) …………………
87
شکل ۴-۱۷٫ نمای ۳D surface گودال آب شــــستگی (طوقه با لبه cm5/0 قائم در تـراز +۲/۵ cm) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
89
شکل ۴-۱۸٫ نمای ۳D Surface گــودال آب شســـــــتگی (طوقه با لبه cm1 قائم در تراز +۲/۵ cm) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
92
شکل ۴-۱۹٫ نمای۳D surface گودال آب شـــــستگی (طوقه با لبه cm5/1 قائم در تراز +۲/۵ cm) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
94
شکل ۴-۲۰٫ نمای۳D surface گودال آب شــــستگی (طوقه با لبه cm5/0 مایل در تراز +۲/۵ cm) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
95
شکل ۴-۲۱٫ نمای۳D surface گودال آب شستــــگی (طوقه با لبهcm 1 مایل در تراز +۲/۵ cm) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
98
شکل ۴-۲۲٫ نمای۳D surface گودال آب شــــستگی (طوقه با لبه cm5/1 مایل در تراز +۲/۵ cm) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

۱۰۱
شکل ۴-۲۳٫ نمای ۳D surface گودال آب شستگی (طوقه بدون لبه در تراز cm 0) …………..
105
شکل ۴-۲۴٫ نمای ۳D Wireframe گودال آب شســـــــــتگی (طـــــوقه بدون لبه در تــراز cm0)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
105
شکل ۴-۲۵٫ نمای واقعی گودال آب شستگی (طوقه بدون لبه در تراز cm0)…………………………….
106
شکل ۴-۲۶٫ نمای۳D surface گودال آب شستـــــگی (طوقه با لبه cm5/0 قائم در تــراز cm0) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
109
شکل ۴-۲۷٫ نمای ۳D surface گودال آب شســــتگی (طوقه با لبهcm1 قائم در تـــــراز cm0)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
111
شکل ۴-۲۸٫ نمای ۳D surface گودال آب شســــتگی (طوقه با لبه cm5/1 قائم در تــراز cm0) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
113
شکل ۴-۲۹٫ نمای ۳D surface گودال آب شستگی (طوقه با لـــبه cm5/0 مایل در تــراز cm0)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
116
شکل ۴-۳۰٫ نمای۳D surface گودال آب شــــستگی (طوقه با لــبهcm1 مایل در تراز cm0) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
118
شکل ۴-۳۱٫ نمای۳D surface گودال آب شــستگی (طوقه با لــبه cm5/1 مایــل در تراز cm0)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
121
شکل ۴-۳۲٫ نمای ۳D surface گودال آب شســـــــتگی (طوقـــــه بـــــــدون لبـه در تــــــرازcm5/1-) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
125
شکل ۴-۳۳٫ نمای۳D Wireframe گودال آب شســــــــــتگی (طوقـــــه بدون لـــــبه در تراز cm5/1-) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
126
شکل ۴-۳۴٫ نمای واقعی گودال آب شستگی (طوقه بدون لبه در تراز cm5/1-)…………………..
126
شکل ۴-۳۵٫ نمای ۳D surface گودال آب شـــستگی (طـوقه با لبه cm5/0 قائم در تـــــراز cm5/1-)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
129
شکل ۴-۳۶٫ نمای۳D surface گودال آب شســــتگی (طوقـه با لبه cm1 قائم در تـــــراز cm5/1-)………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….

۱۳۱

شکل ۴-۳۷٫ نمای۳D surface گودال آب شستـــــگی (طوقه با لبهcm5/1 قائم در تـــــراز cm5/1-)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

۱۳۴
شکل ۴-۳۸٫ نمای۳D surface گودال آب شســـتگی (طـوقه با لبه cm5/0 مایل در تـــــراز cm5/1-)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
136
شکل ۴-۳۹٫ نمای۳D surface گودال آب شـــستگی (طـوقه با لبهcm 1 مایل در تـــــراز cm5/1-)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
139
شکل ۴-۴۰٫ نمای ۳D Wireframe گودال آب شــستگی (طوقه با لبه cm5/1 مایل در تـراز cm5/1-) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
141
شکل ۴-۴۱٫ نمای ۳D surface گودال آب شستگی (طوقه بدون لبه در تراز -۳ cm) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
146
شکل ۴-۴۲٫ نمای۳D Wireframe گودال آب شســـــــــــــــتگی (طوقه بدون لبه در تـــــراز -۳ cm)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
146
شکل ۴-۴۳٫ نمای واقعی گودال آب شستگی (طوقه بدون لبه در تراز -۳ cm)……………………….
146
شکل ۴-۴۴٫ نمای۳D Wireframe گودال آب شــــستگی (طوقه با لبه cm5/0 قائم در تراز -۳ cm) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
149
شکل ۴-۴۵٫ نمای واقعی گودال آب شستگی (طوقه بــا لبه cm5/0 قائــــــم در تـــــــراز ۳ cm -)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
150
شکل ۴-۴۶٫ نمای۳D surface گـــــودال آب شستگی (طوقه با لبه cm1 قائم در تـــــراز -۳ cm) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
152
شکل ۴-۴۷٫ نمای واقعی گـــــــــــــودال آب شستگی (طوقه با لــبه cm5/1 قائـــــم در تراز -۳ cm) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
155
شکل ۴-۴۸٫ نمای۳D Wireframe گودال آب شـــستگی (طوقه با لبه cm5/0 مایل در تراز -۳ cm)

Share

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *