منبع پایان نامه ارشد درمورد استان خراسان جنوبی، خراسان جنوبی، استان خراسان، استان اصفهان

Open magic book with magic lights on a bookshelf

ب موجود در عناب…………………………………………………….. 36
1-28 عوامل موثر در اکسیداسیون چربیها و روغنها : 36
1-28-1 ترکیب اسید چرب : 36
1-28-2 حرارت: 36
1-28-3 اکسیژن : 37
1-28-4 رطوبت : 37
1-28-5 کاتالیزورها : 37
1-28-6 نور : 37
1-28-7 آنزیم ها : 37
1-29 اهمیت چربیها : 37
1-29-1 ویژگی های فیزیکی چربیها : 38
1-29-2 مراحل کریستالیزاسیون : 39
1-29-3 هسته گذاری : 39
1-29-4 سه شکل پلی مورفیکی مهم توسط سیستم های چربی : 40
1-29-5 بافت چربیها : 41
1-29-6 دو روش قدیمی برای تعیین میزان چربی جامد : 41
1-29-7 امولسیون های غذایی : 42
1-29-8 تقسیم بندی امولسیفایرها : 43
1-29-9 نحوه تشکیل امولسیونها : 44
1-29-10 نیروهای موثر در تشکیل و پایداری امولسیونها : 44
1-29-10-1 نیروهای الکتروستاتیک حد فاصل دو لایه : 44
1-29-10-2 نیروهای واندروالس : 44
1-29-10-3 واکنش های ناشی از حضور پلیمرها : 44
1-29-10-4 واکنش های هیدروفوبیک : 45
1-29-10-5 نیروهای دافعه حاصل از هیدراته شدن : 45
1-29-11 مکانیسم های مربوط به ثبات و پایداری امولسیونها : 45
1-29-11-1 پایداری الکترواستاتیکی : 45
1-29-11-2 پایداری توسط ماکرومولکولها : 45
1-29-11-3 پایداری امولسیونها به وسیله ذرات جامد : 45
1-29-11-4 پایداری از طریق افزایش ویسکوزیته : 45
1-29-12 نقش های امولسیفایرها : 46
1-30 روغن : 46
1-30-1 وضعیت تغذیه ای روغن ها : 46
1-30-2 روغن های خوراکی : 47
1-30-3 روغن های نباتی : 48
1-30-4 منبع روغن نباتی : 48
1-30-5 دانه های روغنی : 48
1-30-6 اجزا موجود در روغن ها : 48
1-30-6-1 فسفولیپیدها : 48
1-30-6-2 ترکیبات غیر صابونی شونده : 49
1-30-6-3 استرول ها : 49
1-30-6-4 توکوفرول ها : 49
1-30-7 فرآیند استخراج روغن : 49
1-30-7-1 روش های استخراج روغن از دانه ها و میوه های روغنی : 51
1-30-8 پالایش روغن ها و چربی ها : 53
1-30-8-1مراحل پالایش روغن خام : 53
1-30-8-2 صمغ گیری : 53
1-30-8-3 تصفیه فیزیکی : 53
1-30-8-4 تصفیه قلیایی : 53
1-30-8-5 خنثی سازی : 53
1-30-8-6 بی رنگ کردن : 53
1-30-9 روش های نوین استخراج روغن : 54
1-30-10 دستگاه سانتریفیوژ و دکانتور : 54
1-30-11 روش سینولا : 56
1-30-12 توضیح نحوه استخراج روغن : 57
1-30-12-1 استخراج روغن از دانه های آماده شده روغنی به سه طریق : 57
1-30-12-2استخراج روغن با حلال : 58
1-30-12-3 متغیرهای قابل کنترل در استخراج : 58
1-30-12-4 روش های استحصال روغن توسط حلال : 58
1-30-13 روشی دیگر برای روغن کشی از میوه ها : 59
1-30-13-1 روغن کشی به روش پرس سرد – استخراج سرد : 61
1-30-13-2 تاثیرات کلان اقتصادی روش های روغن کشی متداول قدیمی: 62
1-30-13-3 روش سرد در مقایسه با روش های موجود گرم : 63
1-30-14 روش پرس های گرم و استخراج مانده روغن با حلال : 63
1-30-15 روش cold – pressing : 65
1-30-15-1 کاربردها : 66
1-30-15-2 تهیه روغن های گیاهی به روش کلد پرس : 67
1-30-16 سوکسله چیست ؟ 68
1-30-16-1 استخراج مداوم به وسیله سوکسله : 69
1-30-16-2 تئوری آزمایش : 70
1-30-16-3 مراحل آزمایش : 70
فصل دوم :مروری بر مطالعات پیشین
فصل سوم :موادو روشها
3-1 آماده سازی مواداولیه : 89
3-2 موادشیمیایی : 89
3-3 وسایل و تجهیزات : 90
3-4 استخراج روغن: 91
3-5 تجزیه شیمیایی هسته عناب : 91
3-5-1 اندازه گیری رطوبت و ماده خشک : 92
3-5-2 اندازه گیری خاکستر : 92
3-5-3 اندازه گیری درصد پروتئین : 92
3-5-4 اندازه گیری درصد فیبرخام : 92
3-6 تعین میزان وترکیب اسیدهای چرب : 93
3-7تعیین اندیس پراکسید : 93
3-7-1 معرف ها وحلال : 94
3-7-2 روش کار : 94
3-8 تعیین اندیس یدی : 95
3-8-1 روش اجرای آزمون : 96
3-9 زمان پایداری روغن در برابر اکسیداسیون : 96
3-9-1 آزمون تندی روغن ها (رنسیدیتی ): 97
3-10تعیین اندیس اسیدی : 97
3-11تعیین رنگ : 98
3-12 تعیین میزان فسفر و فسفو لیپیدها : 98
3-13 تعیین میزان ترکیبات غیر صابونی شونده : 98
3-13-1 تعیین مواد غیر قابل صابونی شدن روغن ها : 99
3-13-2 روش کار : 99
3-14 تعیین میزان کل استرول ها و توکوفرول ها : 99
3-15 تعیین میزان مس و آهن : 99
3-15-1 عملکرد مس : 99
3-16 اندازه گیری ضریب شکست : 100
3-17 استخراج روغن از هسته عناب : 100
3-17-1 مراحل آزمایش : 101
3-17-2 تعیین راندمان درصد استخراج روغن هسته عناب : 103
3-18جداسازی و شناسایی اجزای روغن : 103
3-18-1 مشخصات و برنامه دمای دستگاهGC 104
3-18-2 دماهای ستون و برنامه دمایی : 104
3-18-3 مشخصات دستگاهی : 105
3-19 تجزیه و تحلیل آماری : 107
فصل چهارم : نتایج و بحث
4-1 مقایسه میزان درصد بازده استخراج روغن هسته عناب در سه تکرار : 109
4-2 مقایسه میزان اسیدهای چرب: 109
4-3 مقایسه میزان اندیس یدی: 114
4-4 بررسی ضریب شکست روغن: 115
4-5 بررسی پایداری اکسیداسیون چربی توسط دستگاه رنسیمت : 116
4-6 مقایسه رنگ های بدست آمده توسط دستگاه لاویباند از روغن هسته عناب : 118
4-7 مقایسه اندیس اسیدی: 121
4-8 مقایسه اندیس پراکسید: 122
4-9 مقایسه مواد غیر صابونی شونده: 123
4-10 مقایسه میزان کل استرول: 124
4-11 مقایسه میزان توکوفرول: 125
4-12 مقایسه میزان آهن: 126
4-13 بررسی میزان مس: 127
4-14 مقایسه اندازه گیری میزان فسفولیپید: 128
4-15 آزمون های شیمیایی هسته عناب : 129
4-15-1 آزمون اندازه گیری میزان خاکستر : 129
4-15-2 آزمون اندازه گیری میزان پروتئین هسته : 129
4-15-3 آزمون اندازه گیری میزان فیبرخام : 129
4-15-4 آزمون اندازه گیری میزانرطوبت : 129
4-15-5 اندازه گیری میزان درصد ماده خشک : 130
فصل پنجم : نتیجه گیری
نتیجه گیری : 132
پیشنهادات : 132
منابع فارسی : 133
منابع غیر فارسی : 135
چکیده لاتین : 139

فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول 1-1 آمار سطح زیر کشت عناب در استان خراسان جنوبی 20
جدول 3-1 شناسایی وسایل و تجهیزات 90
جدول 3-2 شناسایی درصد ترکیبات اسیدهای چرب روغن هسته عناب 107
جدول 4-1 مقایسه میزان درصد بازده روغن هسته عناب درسه تکرار 109
جول 4-2 شناسایی میزان درصد پروفایل اسیدهای چرب حاصل از روغن عناب 113
جدول 4-3 مقایسه میزان اندیس یدی 115
جدول 4-4 مقایسه میزان ضریب شکست 116
جدول 4-5 مقایسه میزان پایداری اکسیداسیون روغن 117
جدول 4-6 مقایسه میزان رنگهای بدست آمده از روغن هسته عناب 119
جدول 4-7 مقایسه میزان اندیس اسیدی 122
جدول 4-8 مقایسه میزان اندیس پراکسید 123
جدول 4-9 مقایسه میزان مواد غیر صابونی شونده 124
جدول 4-10 مقایسه میزان کل استرولها در روغن هسته عناب 125
جدول 4-11 مقایسه میزان توکوفرولها در روغن هسته عناب 126
جدول 4-12 مقایسه میزان آهن 127
جدول 4-13 مقایسه میزان مس 127
جدول 4-14 مقایسه میزان فسفولیپید 128
جدول 4-15 آنالیز شیمیایی هسته عناب 130

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 3-1 نتیجه حاصل از دستگاه کروماتوگرافی گازی 106
نمودار 4-1 درصد روغن هسته عناب 109
نمودار 4-2 پروفایل اسیدهای چرب 114
نمودار 4-3 مقادیر ضریب شکست 116
نمودار 4-4 پایداری اکسیداسیون روغن 118
نمودار 4-5 شناسایی رنگ زرد 119
نمودار 4-6 شناسایی رنگ قرمز 120
نمودار 4-6 شناسایی رنگ آبی 121
نمودار 4-7 شناسایی اندیس اسیدی 122
نمودار 4-8 شناسایی اندیس پراکسید 123
نمودار 4-9 شناسایی موادغیر صابونی شونده 124
نمودار 4-10 شناسایی کل استرول 125
نمودار 4-11 توکوفرول ها 126
نمودار 4-12 شناسایی آهن در روغن هسته عناب 127
نمودار 4-13 شناسایی مس در روغن هسته عناب 128
نمودار 4-14شناسایی فسفولیپیدها 129

فهرست شکل ها
عنوان صفحه شکل 1-1 عناب………………………………………………………………………………………….. 6
شکل 1-2 میوه عناب وهسته عناب 7
شکل 1-3تیره عناب 7
شکل 1-4 گیاه عناب 8
شکل 1-5 گیاه عناب 9
شکل 1-6 باغات عناب 10
شکل 1-7 درختان عناب 20
شکل 1-8 مصرف خوراکی میوه عناب 24
شکل 1-9 مربای عناب 25
شکل 1-10 چای عناب 25
شکل 1-11 آبنبات عناب 25
شکل 1-12 چای عناب در چین 25
شکل 1-13 عناب خشک شده 25
شکل 1-14 روغن کشی به روش سرد 62
شکل 1-15 تصویر شماتیک از روش استخراج سرد 65
شکل 1-16 روغن دارویی 66
شکل 1-17 روغن 67
شکل 1-18 قسمتهای مختلف سوکسله 69
شکل 1-19 سوکسله 69
شکل 3-1 دستگاه رفرکتومتر 90
شکل 3-2 ترازودیجیتال 210 گرم با دقت0001/0 گرم 90
شکل 3-3 آون تحت خلا 91
شکل 3-4 دستگاه کروماتوگرافی گازی 91
شکل 3-5 دستگاه اسپکتوفتومتر 91
شکل 3-6 دستگاه لاویباند 98
شکل 3- 7 دستگاه اسپکتوفتومتر 98
شکل 3-8 دستگاه رفراکتومتر 100
شکل 3-9 مراحل روغن کشی از هسته عناب بوسیله سوکسله در آزمایشگاه 101
شکل 3-10 روغن بدست آمده از هسته عناب 101
شکل 3-11 اجزای دستگاه کروماتوگرافی گازی 104
شکل 3-12 دستگاه کروماتوگرافی گازی 104

فهرست نقشه ها
عنوان صفحه
نقشه 1-1 پراکندگی جغرافیایی گیاه عناب در جهان 18

چکیده :
گونه عناب از گونه های بومی مناطق مختلف ایران است . میوه این گیاه در مناطق مختلف ایران به طور سنتی مصرف میشود. این میوه دارای خواص دارویی و خوراکی بسیار سودمندی است .حدود 30% وزن میوه را هسته های آن تشکیل می دهد .هسته این میوه به طور متوسط حاوی حدود 8/3 درصد روغن است . با توجه به دارا بودن خواص بسیار ارزشمند میوه عناب ، هدف از این تحقیق ارزشیابی ویژگی های فیزیکوشیمیایی هسته عناب موجود در منطقه استان اصفهان از نظر ترکیب اسیدهای چرب و پایداری نسبت به اکسیداسیون و سنجش دیگر ترکیبات موجود در روغن هسته و همچنین آنالیز شیمیایی خود هسته روغن کشی شده می باشد . مواد و روش ها : میوه عناب پس از چیده شدن به آزمایشگاه منتقل شده و روغن هسته های آسیاب شده به روش سوکسله استخراج گردید. ترکیب اسیدهای چرب به روش کروماتوگرافی گازی و پایداری روغن حاصله توسط دستگاه رنسیمت تعیین گردید. ونیز مواد موجود در روغن هسته مانند فسفو لیپیدها ، اندیس یدی ،اندیس اسیدی ، اندیس پراکسید ، مواد غیر قابل صابونی شونده ، استرول ها ، توکوفرول ها و رنگ روغن هسته عناب ارزیابی شد. همچنین آنالیز شیمیایی شامل اندازه گیری مقدار خاکستر ، ماده خشک ، رطوبت ، روغن ، پروتئین و نیز فیبر خام بر روی بخش هسته روغن کشی شده انجام شد . نتیجه گیری : بررسی روغن هسته عناب توسط دستگاه کروماتو گرافی گازی نشان داد که مقدار اسیدهای چرب اشباع آن از اسیدهای چرب غیر اشباع بالاتر می باشد. پس این روغن اشباعیت بالایی دارد. پایداری اکسیداتیو روغن نشان داد که روغن هسته عناب دارای پایداری بالا یعنی38/2 ساعت در دمای 110 درجه سانتی گراد می باشد. این روغن از نظر کیفیت واکسیداسیون مانند روغن نارگیل است برای ساخت محصولات آرایشی و بهداشتی هم مناسب است .روغن هسته عناب با توجه به دارا بودن اسیدهای چرب کوتاه زنجیره وپروفایل اسیدهای چرب آن که دارای اشباعیت بالا است ، مقاومت بسیار بالایی دارد و ناراحتی های قلبی عروقی ایجاد نمی کند و میزا ن چربی ب
د را بالا نمی برد . پایداری اکسیداسیون روغن هسته عناب بالاست ، علت آن اشباعیت بالای روغن است یعنی اکسیداسیون خیلی کمی در روغن هسته عناب اتفاق افتاده است زیرا میزان فسفولیپید در روغن هسته عناب پایین است . پس می توان نتیجه گرفت با توجه به میزان متوسط توکوفرول ها یعنی 12/22 %غالب اجزا این روغن توکوفرول است که زردی بیشتری به روغن می دهد

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*