دانلود پایان نامه با موضوع مالکیت فکری، حق مالکیت، دادگاه صالح، قانون حاکم

Young businessman looking at chalk drawn arrows on a concrete wall

رض قوانین و شرایط تحقق آن………………………………………….6
گفتار اول- تعریف تعارض قوانین…………………………………………………………………….6
گفتار دوم- شرایط تحقق تعارض قوانین…………………………………………………………….6
الف- وجود عامل بیگانه…………………………………………………………………………………7
ب- وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشورها(شرط حقوقی)………………………………….7
ج- اغماض قانون گذار ملی (شرط سیاسی)………………………………………………………..8
مبحث دوم- ماهیت نظام حقوقی تعارض قوانین،بین حوزه خصوصی و حوزه عمومی………………………………………………………………………………………………………10
گفتار اول- تعارض قوانین و منافع ملی…………………………………………………………….10
گفتار دوم- ماهیت حقوقی مالکیت فکری………………………………………………………..12
الف- جنبه خصوصی حق مالکیت فکری…………………………………………………………12
ب- جنبه ی عمومی حق مالکیت فکری…………………………………………………………..13

فصل دوم: تعیین دادگاه صالح در اختلافات ناشی از مالکیت فکری
مقدمه……………………………………………………………………………………………………….17
مبحث اول-معیار عام تعیین دادگاه صالح…………………………………………………………21
گفتار اول-اجرای اصل نسبت به اشخاص حقیقی……………………………………………….25
الف- اقامتگاه حقیقی……………………………………………………………………………………25
ب- اقامتگاه انتخابی……………………………………………………………………………………..26
گفتار دوم- اجرای اصل نسبت به اشخاص حقوقی……………………………………………..27
گفتار سوم- اجرای اصل نسبت به اشخاصی که اقامتگاه مشخص ندارند……………..29
مبحث دوم- معیارهای خاص تعیین دادگاه صالح……………………………………………….31
گفتار اول- تعیین دادگاه توسط قانون………………………………………………………………31
الف- دعاوی راجع به قرارداد مالکیت فکری (دعاوی قراردادی)………………………..32
ب- دادگاه صالح در فرض صدور آرای اعلامی………………………………………………..33
ج- دادگاه صالح در فرض دعوی متقابل………………………………………………………….36
د- دادگاه صالح در فرض دعوی خوانده علیه شخص ثالث………………………………….39
ه- دادگاه صالح در فرض ادغام دعاوی مطروحه………………………………………………..40
و- دادگاه صالح در فرض درخواست دادرسی فوری………………………………………….46
ز- دادگاه صالح برای تقدیم درخواست تامین دلیل……………………………………………49
گفتار دوم- انتخاب دادگاه صالح……………………………………………………………………51
الف- انتخاب دادگاه صالح از سوی خواهان……………………………………………………..51
1-دعاوی ناشی از عقد و قرارداد…………………………………………………………………….51
2- تعدد خواندگان……………………………………………………………………………………..53
ب- توافق طرفین در گسترش دامنه ی صلاحیت………………………………………………..55
ج- دادگاه صالح در فرض عدم اعتراض و یا عدم حضور خوانده……………………….60
1-فرض اول: ایراد به صلاحیت……………………………………………………………………..60
2-فرض دوم:عدم ایراد به صلاحیت………………………………………………………………..62
3-فرض سوم: عدم حضور خوانده در دادگاه…………………………………………………….63
گفتار سوم- معیار صلاحیت انحصاری دادگاه ها در اختلافات ناشی از مالکیت فکری………………………………………………………………………………………………………..64
الف- دعاوی مصرف کننده…………………………………………………………………………..64
ب- دعاوی مربوط به اعتبار حق مالکیت فکری…………………………………………………67
ج- دعاوی مربوط به نقض حق مالکیت فکری………………………………………………….70
نتیجه و پیشنهاد…………………………………………………………………………………………….74

فصل سوم: تعیین قانون حاکم در اختلافات ناشی از مالکیت فکری
مقدمه………………………………………………………………………………………………………..77
مبحث اول – روش های حل تعارض و توصیف حق مالکیت فکری………………….79
گفتار اول – روش های حل تعارض ………………………………………………………………79
الف- روش اصولی………………………………………………………………………………………79
ب – روش حقوقی ……………………………………………………………………………………..82
ج- ارزیابی نظریه های حل تعارض ………………………………………………………………..82
گفتار دوم – دسته های ارتباط و توصیف حق مالکیت فکری……………………………..84
الف-دسته های ارتباط………………………………………………………………………………….84
ب-توصیف………………………………………………………………………………………………..85
1-مالکیت داشتن حق مالکیت فکری………………………………………………………………86
2-منقول یا غیر منقول بودن حق مالکیت فکری…………………………………………………86
مبحث دوم – تمایز موضوعات قرار دادی از غیر آن و قانون حاکم بر اعتبار شکلی قرار دادهای مالکیت فکری……………………………………………………………88
گفتار اول- تمایز موضوعات قرار دادی از غیر آن……………………………………………..88
الف- موضوعات غیر قرار دادی حق مالکیت فکری…………………………………………..88
ب – موضوعات قرار دادی حق مالکیت فکری…………………………………………………89
گفتاردوم- قانون حاکم بر اعتبار شکلی
قرار داد ها ی مالکیت فکری…………………90
مبحث سوم – بررسی کنوانسیون رمI و رابطه با قانون حاکم بر قرار دادهای مربوط به حق مالکیت فکری…………………………………………………………………………………………….93
گفتاراول- کنوانسیون رم راجع به قانون حاکم بر تعهدات قرار دادی………………….93
الف- قانون منتخب طرفین…………………………………………………………………………….94
ب – قانون حاکم بر قرار داد در صورت عدم تعیین قانون…………………………………..96
گفتاردوم- به کارگیری ماده 4 کنوانسیون رم 1980 برای تعیین قانون حاکم برقرارداد حق مالکیت فکری………………………………………………………………………………………98
الف- قراردادهای ساده………………………………………………………………………………..99
ب – قراردادهای پیچیده …………………………………………………………………………….100
1-قانون کشور اقامتگاه دائمی دارنده حق……………………………………………………….100
2- قانون کشور اقامتگاه دائمی انتقال گیرنده…………………………………………………..102
3- قانون کشور حمایت کننده……………………………………………………………………..103
مبحث چهارم -قانون حاکم براختلافات قراردادی ناشی از مالکیت فکری در حقوق
بین الملل خصوصی ایران……………………………………………………………………………108
گفتار اول- امری یا تخییری بودن قاعده مندرج در ماده 968 قانون مدنی………….108
الف-نظریه ی نخست: ماده 968 قانون مدنی حاوی یک قاعده ی امری است……….109
ب-نظریه ی دوم: ماده 968 قانون حاوی یک قاعده ی تخییری و تفسیر……………..112
گفتار دوم-ماهیت مقررات مربوط به حق مالکیت فکری از لحاظ آمره بودن و نظم عمومی ……………………………………………………………………………………………………113
الف- تشخیص ماهیت مقررات مر بوط به حق مالکیت فکری از لحاظ آمره
بودن……………………………………………………………………………………………………….113
ب – نظم عمومی……………………………………………………………………………………..115
گفتار سوم- ناهماهنگی ماده ی 968 قانون مدنی با روند حقوقی عصر حاض….116
نتیجه و پیشنهاد………………………………………………………………………………………….119
مبحث پنجم- قانون حاکم در اختلافات ناشی از تعهدات غیر قرار دادی………………120
گفتار اول -مفهوم قانون کشور حمایت کننده در دعاوی نقض حق مالکیت فکری.123
گفتاردوم-تاثیر توافق طرفین در رابطه با انتخاب قانون حاکم بر دعاوی نقض مالکیت فکری………………………………………………………………………………………………………125
گفتا رسوم- قانون حاکم نسبت به نقض حق مالکیت فکری در چند کشور
مختلف…………………………………………………………………………………………………….127
الف- نظریه اعمال قانون مقر دادگاه………………………………………………………………128
ب –نظریه ی اعمال قانون محل ارتکاب فعل زیان بار………………………………………131
ج- نظریه ی تلفیقی……………………………………………………………………………………134
مبحث ششم-قانون حاکم بر اختلافات ناشی از حق مالکیت فکری در حقوق ایران………………………………………………………………………………………………………..136
گفتار اول -نقض حق مالکیت فکری ثبت شده در ایران قلمرو سرزمینی ایران قلمرو سرزمینی ایران و خارج از ایران…………………………………………………………………………………138
الف- نقض حق مالکیت فکری ایرانی در

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*