منبع تحقیق درمورد متغیرهای جمعیت شناختی-خرید و دانلود پایان نامه کامل

توسعه سایر رفتارها و ویژگی های مثبت نگریسته می شود (شاگرن، 2006). رفاه مالی یک ساختار چند بعدی است تا یک ساختار تک بعدی. یک بخش مهم از رفاه مالی، رضایت از ابعاد مختلف زندگی است. یکی از... متن کامل

Read More