پایان نامه : قابلیت اعتماد

0 Comments

کرونباخ)آزمون آلفای کرونباخ برای اندازهگیری میزان پایایی پرسشنامه پژوهش صورت گرفته است. نتایج حاصل از آزمون آلفای کرونباخ در جدول شماره 4-9 آمده است.سئوال آیا پرسشنامه پژوهش دارای قابلیت اطمینان کافی میباشد؟فرضیات پژوهش قابلیت اعتماد پرسشنامه در حد قابل قبولی استH0 : قابلیت اعتماد پرسشنامه در حد قابل قبولی نیست H1 : دانلود یک نمونه […]

پایان نامه : تحلیل اطلاعات

0 Comments

مقادیر بالا گاهی، فرد تصمیم گیرنده نیاز دارد قضاوت عددی خود را به دلیل اینکه واژه خوبی جهت تشریح آن وجود ندارد، در میان اعداد اصلی تعیین کند.جدول ‏3 2 : مقیاس مقایسات زوجی از منظر ساعتی (ماخذه مهرگان : 1386 : 25)پس از انجام مقایسات زوجی، نتایج نرمال شده بدست خواهند آمد. در نهایت، […]

پایان نامه : روش نمونهگیری

0 Comments

آینده‌پژوهی همواره راه‌گشای بسیاری از دغدغه‌های آینده بوده است. روش دلفی از جمله موارد روش کلان طوفان فکری است که در حقیقت اجماع صاحب نظران روی مساله‌ای خاص است. از این روش برای دستیابی به بهترین گزینه هنگامی که نظر افراد درگیر مهم است، استفاده می‌شود. همچنین هرگاه پیچیدگیهای مسأله به گونه‌ای باشد که نتوان […]

دانلود پایان نامه رشته مدیریت با موضوع: همبستگی پیرسون

0 Comments

باشد(خاکی1388، 92).3-2-1تحقیق کاربردی هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است، بعبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد علمی دانش هدایت می شود.3-2-2تحقیق توصیفی این تحقیق از نوع توصیفی است، زیرا که هدف محقق از انجام این نوع پژوهش توصیف عینی، واقعی و منظم خصوصیات یک موقعیت یا یک موضوع است. به […]

دانلود پایان نامه رشته مدیریت با موضوع: 8/23

0 Comments

تراکمیابتدایی243/63/6 دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت راهنمایی796/208/26دبیرستان702/181/45دیپلم432/113/56فوق دیپلم647/169/72لیسانس498/127/85فوق لیسانس و بالاتر553/14100کل384100منبع: داده های پژوهشدر نمودار 4-4 این پراکندگی به خوبی نشان داده شده است.نمودار(4-4) توزیع پاسخگویان بر حسب تحصیلات4-2-5- توزیع فراوانی بر حسب وضعیت درآمد افرادهمانگونه که در جدول(4-5) نشان داده می شود که درآمد ماهیانه 9/47 درصد افراد بین 4-6 […]

دانلود پایان نامه رشته مدیریت با موضوع: بانکداری الکترونیک

0 Comments

بانک علاوه بر شعبه مرکزی دو شعبه در بازار تهران و بندربوشهر که مهمترین بندر بازرگانی آنروز ایران بود تاسیس گردید.نخستین نمایندگی بانک در خارج از کشور در سال 1327 در هامبورگ تاسیس شد.اسیس بانک کارگشایی: در سال 1305 بنگاهی بنام موسسه رهنی دولتی ایران، از محل وجوه صندوق بازنشستگی کارکنان دولت برای رفع حوائج […]

بانکداری الکترونیک

0 Comments

بانکداری الکترونیک:در این بخش هزینه بانکداری الکترونیک برای ارائه خدمات، برآورد می شود. همانطور که روشن است به منظور راه اندازی بانکداری الکترونیک، علاوه بر نرم افزار، نیازهای سخت افزاری و ارتباطی نیز وجود دارد که برآورد هزینه هریک از این بخش ها در فصل چهار به طور مجزا ارائه شده است.1. هزینه تامین نرم […]

دانلود پایان نامه رشته مدیریت با موضوع: بانکداری همراه

0 Comments

امنیتی، فنی، زیرساخت ها و پروتوکل های مربوطه در ایرانعدم وجود زیرساخت های قانونی، حقوقی در کشور و نیز نظارت و اجرای آن توسط بانک مرکزی به صورت متمرکزاستراتژی اجرایی معین در چارچوب قوانین کشوری (عبدی گرمستانی و همکاران 1387،5). 2-2-25 چالش های پیش روی بانکداری با موبایل      لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل […]

ارزیابی عملکرد

0 Comments

افزایش داده و در اغلب اوقات، وجوه آنی از حساب فرستنده به حساب دریافت کننده منتقل می شود. انجام عملیات بانکی از طریق درگاه های الکترونیکی، نقش چشمگیری در کاهش هزینه زمان های از دست رفته مشتریان در صفوف طولانی باجه های شعبه ها ایفا می کند.2-7-4 سهولت در پرداخت قبوض در نظام بانکداری سنتی، […]

تحلیل پوششی داده ها

0 Comments

که اندازه گیری کارایی بایک ورودی وخروجی بود توسعه دادند و مدلی را ارائه کردند که توانایی اندازه گیری کارایی با چندین ورودی وخروجی را داشت. این مدل تحت عنوان تحلیل پوششی داده ها ( DEA) نام گرفت( مهرگان،1383) این مدل که فرض بازده به مقیاس ثابت برای آن در نظر گرفته شده بود تعمیم […]