بررسی رابطه ابعاد پنجگانه شخصیت و اسنادهای علّی (غیرمذهبی و مذهبی) با اضطراب امتحان …

“اضطراب امتحان”، به عنوان یک پدیده شایع و مهم آموزشی، مشکل تقریباً فراگیری است که سالانه میلیونها دانش آموز را در سراسر جهان تحت تأثیر

Read More

Share

بررسی نقش تعدیل­ کننده­ بیش ­تمرینی ادراک­ شده بر رابطه بین کمال­گرایی با خستگی و فرسودگی ورزشی

هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی نقش تعدیل­کننده بیش­تمرینی در رابطه کمال­گرایی با خستگی و فرسودگی ورزشی، در ورزشکاران حرفه­ای است. در راستای تحقق این هدف،

Read More

Share

پیش‌بینی پدیده تقلب در دانشجویان کارشناسی بر اساس مؤلفه‌های انگیزش تحصیلی و هویت اخلاقی در دانشگاه تبریز

تقلب تحصیلی یکی از موضوعات چالش برانگیز در محیط­های آموزشی است. مطالعات انجام شده در زمینه تقلب حاکی از رایج بودن این امر در موسسه­های

Read More

Share

تاثیر آموزش « راهبرد پرسشگری متقابل هدایت شده در گروه همتایان» بر تفکر انتقادی دانش آموزان …

………………………………. 75 5-2-خلاصه پژوهش………………………….. 76 5-3-یافته های پژوهش……………………… 77 5-4-نتیجه گیری و بحث…………………….. 78 5-5-محدودیت های پژوهش……………………. 88 5-6-پیشنهادهای پژوهش…………………….. 89 5-7-پیشنهادهای کاربردی…………………… 89 منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………..91

Read More

Share

تاثیر کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر نشخوار فکری و سوگیری توجه مثبت و منفی در …

یکی از شایع ترین اختلالات روانپزشکی که اکثر جوامع با آن مواجه اند اختلال افسردگی است (انجمن روانپزشکی آمریکا، 2000، ترجمه نیکخو و آوادیس یانس،

Read More

Share
1 2 3 16