پایان نامه با کلید واژه های رتبه بندی، تحلیل پوششی، تحلیل پوششی داده ها، کارایی فنی

استفاده برای اندازه گیری کارایی در حالت چند نهاده و چند ستانده– عدم نیاز به وجود اطلاعات قیمتی– عدم نیاز به در نظر گرفتن نوع تابع و توزیع خاص– امکان مقایسه با کارایی نسبی در... متن کامل

منبع پایان نامه ارشد با موضوع شبیه سازی

ه ها در شرایط هضم معده و روده شبیه سازی شده (غلظت 12 درصد، حجم 5/7 میلی لیتر). شکل 4-12. میزان رهایش گلوکز از نمونه های ژل نشاسته ها در شرایط هضم معده و روده شبیه سازی شده (غلظت 12 درصد، حجم 15... متن کامل

منبع پایان نامه ارشد با موضوع شبیه سازی

رد استفاده در تهیه ژل نمونه ها (95 درجه به مدت 30 دقیقه) دلیل اصلی بالاتر بودن شفافیت ژل آن بوده است، به طوری که ارتباط آماری بالای بین شفافیت نشاسته ها و قدرت تورم آن ها در دمای 90 درجه... متن کامل

منبع پایان نامه ارشد با موضوع اهداکننده

این مرحله pH مخلوط تهیه شده به وسیله سود 1 نرمال بر روی 5/11 تنظیم شد و سپس به مدت 40 ساعت در دمای 40 درجه سانتیگراد با سرعت 120 دور در دقیقه در انکوباتور شیکر دار همزده شد. پس از پایان این... متن کامل

منبع پایان نامه ارشد با موضوع مواد غذایی، شبیه سازی، فیزیولوژی، مکان کنترل

ه دندان های آسیاب عقبی می رسید. در طی این مرحله کاهش اندازه غذا صورت می گیرد. در مرحله ی دوم، عمل انتقال از دندان های آسیاب عقبی به حفره ته دهان صورت می گیرد. پیرون و همکاران (2004) توزیع... متن کامل

منبع پایان نامه ارشد با موضوع شبیه سازی، منطق فازی، مدلسازی ریاضی، مدل شبیه ساز

به نحوه تغییر غذا در حین گوارش از جنبه های مختلف حائز اهمیت است. برای نمونه یکی از مواردی که در سال های اخیر علاقه بسیاری از محققان را به خود معطوف ساخته و در عین حال اهمیت موضوع را... متن کامل

پایان نامه درمورد شبیه سازی

ی ژل نشاسته ها در شرایط هضم معده و روده شبیه سازی شده (غلظت 12 درصد، حجم 5/7 میلی لیتر). شکل 4-12. میزان رهایش گلوکز از نمونه های ژل نشاسته ها در شرایط هضم معده و روده شبیه سازی شده (غلظت 12... متن کامل

پایان نامه درمورد شبیه سازی

در دمای مورد استفاده در تهیه ژل نمونه ها (95 درجه به مدت 30 دقیقه) دلیل اصلی بالاتر بودن شفافیت ژل آن بوده است، به طوری که ارتباط آماری بالای بین شفافیت نشاسته ها و قدرت تورم آن ها در دمای... متن کامل

پایان نامه درمورد شبیه سازی، ناسازگاری، منطق فازی، مجموعه های فازی

عضویت تبدیل می کند، که این عمل با جستجو در یک یا چند تابع عضویت مختلف صورت می گیرد. به جای تعلق کامل یک مقدار ورودی به یک مجموعه، در سیستم منطق فازی تعلق نسبی ورودی ها به هر یک از... متن کامل

پایان نامه درمورد اهداکننده

شد. پس از این مرحله pH مخلوط تهیه شده به وسیله سود 1 نرمال بر روی 5/11 تنظیم شد و سپس به مدت 40 ساعت در دمای 40 درجه سانتیگراد با سرعت 120 دور در دقیقه در انکوباتور شیکر دار همزده شد. پس از... متن کامل