پایان نامه با کلید واژه های رتبه بندی، تحلیل پوششی، تحلیل پوششی داده ها، کارایی فنی

استفاده برای اندازه گیری کارایی در حالت چند نهاده و چند ستانده– عدم نیاز به وجود اطلاعات قیمتی– عدم نیاز به در نظر گرفتن نوع تابع و توزیع خاص– امکان مقایسه با کارایی نسبی در... متن کامل

Read More

منبع پایان نامه ارشد با موضوع مواد غذایی، شبیه سازی، فیزیولوژی، مکان کنترل

ه دندان های آسیاب عقبی می رسید. در طی این مرحله کاهش اندازه غذا صورت می گیرد. در مرحله ی دوم، عمل انتقال از دندان های آسیاب عقبی به حفره ته دهان صورت می گیرد. پیرون و همکاران (2004) توزیع... متن کامل

Read More

منبع پایان نامه ارشد با موضوع شبیه سازی، منطق فازی، مدلسازی ریاضی، مدل شبیه ساز

به نحوه تغییر غذا در حین گوارش از جنبه های مختلف حائز اهمیت است. برای نمونه یکی از مواردی که در سال های اخیر علاقه بسیاری از محققان را به خود معطوف ساخته و در عین حال اهمیت موضوع را... متن کامل

Read More

پایان نامه درمورد شبیه سازی، ناسازگاری، منطق فازی، مجموعه های فازی

عضویت تبدیل می کند، که این عمل با جستجو در یک یا چند تابع عضویت مختلف صورت می گیرد. به جای تعلق کامل یک مقدار ورودی به یک مجموعه، در سیستم منطق فازی تعلق نسبی ورودی ها به هر یک از... متن کامل

Read More