صلاحیت واقعی در حقوق کیفری ایران و لبنان

لزوم تغییر مسیر رسیدن به هدف برای دستیابی به موفقیت و پایداری هنگام مواجه با سختی‌ها و مشکلات برای دست‌یابی به موفقیت است (کوگینز[۱۵]،۲۰۱۲).  

Read More

Share

بررسی اثربخشی درس عملیات کشاورزی در دانشگاه های- قسمت ۲۰

۳-۸- روایی و پایایی ابزار تحقیق۳-۸-۱-رواییابزار سنجش می بایست از پایایی[۲] و روایی[۳] لازم برخوردار باشد تا محقق بتواند داده های متناسب با تحقیق را گردآوری نماید

Read More

Share

تحلیل عنصر شخصیت در رمان یاران حلقه- قسمت ۳

۳-۲تفاوت هابیت و ارباب حلقه ها ۵۵۳ – ۳دورف(Dwarves) 573-3-1گیملی(gimli ) 593-4 اورک(Orcs) 603-5گابلین(Gablin) 603 –۶ الف(Elves) 606 –۳-۱ گیل- گالاد(gil _gallad) 616-3-2گالادریل (Galadriel) 626-3-3الروند(Elrond) 646-3-4لگولاس (Legolas)

Read More

Share

نقش سازمان بهزیستی در پیشگیری از بزه کودک آزاری- قسمت ۴

، سوالات، فرضیه های تحقیق و پیشینه و …..است.فصل بخش اول: نقش سازمان بهزیستی در پیشگیری کیفری از کودک آزاریدر این بخش قصد داریم به

Read More

Share

تأسیسات حقوقی اخلاقمدار- قسمت ۱۶

. نجفی، شیخ محمدحسن، جواهرالکلام، جلد ۳۰، صفحه ۳۶۲-۳۶۵؛ هاشمی شاهرودی، سیدمحمود،فرهنگ فقه، جلد۲،صفحه۴۲۳-۴۲۵٫ ↑   اوصیاء، پرویز، تدلیس، صفحه۳۵۵-۳۵۷٫ ↑   . کاتوزیان، دکتر ناصر، قواعد

Read More

Share