پایان نامه رشته مدیریت : مدیریت ارتباط با مشتری-فروش فایل

0 Comments

مدیریت ارتباط با مشتری شرکت (CRM) عنصری حیاتی در دانش مدیریت عملکردی شرکت می باشد که به ادغام منابع داخلی و خارجی برای راهنمایی مدیران و پرسنل حوزه بهبود و توسعه و ارائه ارزشهای شرکت می پردازد، اما با وجود به کارگیری گسترده سیستم های CRM توسط شرکت ها در بازارهای کسب و کار، تردیدی […]

پایان نامه رشته مدیریت : فرصت های کارآفرینانه

0 Comments

د میآیند.      لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته مدیریت            دومین منبع فرصت، نبود پیوستگیها است. ناپیوستگی ها در محیط کسب و کار فرصتی برای فروش کالا یا ارائه خدمات با قیمت کمتر و زمان تحویل و دسترسی سریع تر فراهم می کنند. (الیاسی،1387،ص66)فرصتهای بازار، سومین منبع فرصت […]

تحقیق با موضوع پایگاه اقتصادی

0 Comments

بازدارندگی از قوانینمتغیر مستقل ضریب همبستگی سطح معنیداری تعدادکنترلهای اجتماعی .245 .000 381ناکامی منزلتی 445.- .000 376آگاهی از قوانین .372 .000 384 4-3-1-6) تحلیل رابطه فشار ساختاری- اجتماعی و آگاهی از قوانین و پایگاه اقتصادی- اجتماعی با اثرپذیری مجازاتهای رسمیجدول (4-22) نشان از آن دارد که فشار ساختاری- اجتماعی دارای رابطه ضعیف و معکوس، آگاهی […]

تحقیق با موضوع راهنمایی و رانندگی

0 Comments

4، 5، 7، 8، 9 و 10 ریکود شده است. یعنی به گزینه کاملا درست نمره 5 داده شده است ولی در بقیه گویه ها اینگونه نمیباشد. 3-9-2- 4) تعریف مفهومی و عملیاتی آگاهی از قوانین از نظر جامعهشناختی، آگاهی از قوانین؛ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ، ﺗﻌﺒﻴﺮ، ﺗﻔﺴﻴﺮ و ارﺗﺒﺎط اﻃلاﻋﺎﺗﻲ است ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﻮاس اﻧﺠﺎم میﺷﻮد […]