مدیریت منابع انسانی

0 Comments

مربوط به ترک خدمت را از دیدگاه سیاست های مدیریت منابع انسانی ترسیم می نماید. هزینه های مربوط به کناره گیری کارکنان و همچنین هزینه های لازم جهت جستجو و استخدام و آموزش کارکنان جدید ((هزینه های ترک خدمت)) (TC)1 نامیده شده است.فقدان ترک خدمت در یک موسسه می تواند ناشی از تحمل هزینه های […]

و

0 Comments

ز می تواند افراد را به انجام این ارزیابیها ترغیب نماید . ارزیابی آلترناتیوها به مقایسه شغلی و آلترناتیوهای موجود می انجامد (خانه H). اگر در این مقایسه مشخص شود که شغل فعلی نسبت به مشاغل جایگزین از مزیت های بیشتری برخوردار است فرد می تواند باز هم بهع جستجو جهت یافتن مشاغل جایگزین جدید […]

تمایل به ترک شغل

0 Comments

)نقش فشارهای روانی ناشی از محیط کار در تمایل به ترک شغلفشارهای روانی ناشی از محیط کار نیز نقش قابل توجهی در تمایل به ترک شغل کارکنان دارد. ابهام نقش و تعارض نقش از جمله عواملی هستند که در این میان بسیار مورد مطالعه قرار گرفته و پژوهشگران (ساگر ،1994؛ جکسون و راندال ،1985؛ فیشر […]

رشته مدیریت-دانلود پایان نامه : به

0 Comments

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته مدیریت می‌شود.4-2- 1- میزان تحصیلات کارکنانجدول 4 – 1 توزیع فراونی مربوط به میزان تحصیلاتمیزان تحصیلاتفراوانیدرصد فراوانی دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد مدیریت با فرمت ورد دیپلم392/20فوق دیپلم1028/52لیسانس489/24فوق لیسانس41/2کل193100نمودار 4 – 1 توزیع فراونی مربوط به میزان تحصیلات4-2- 2- میزان سن کارکنانجدول […]

رشته مدیریت-دانلود پایان نامه : شرکت بیمه ایران

0 Comments

اقتصادی و تجارت برای آموختن فنون بیمه به خارج از کشور اعزام شدند . شرکت بیمه ایران موفق شددرهمان سال نخست فعالیتش ،62% بازار بیمه کشوررادر اختیاربگیردو سهم مؤسسات خارجی را از 100% به 38% کاهش دهد . بیمه ایران همچنین درصد واگذاری اتکائی را از حدود 90% به 44% تقلیل داد و با کاهش […]

رشته مدیریت-دانلود پایان نامه : معنویت در محیط کار

0 Comments

یادگیری سازمانی که در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه انجام شد، یافته‌ها نشان داد که بین مؤلفه‌های رهبری معنوی و قابلیت یادگیری سازمان ارتباط معنادار وجود دارد. هم چنین از میان مؤلفه‌های رهبری معنوی، چشم‌انداز بیشترین تأثیر را در قابلیت یادگیری سازمانی دارد و عشق به نوع دوستی نیز از این نظر در آخرین رتبه قرار […]

رشته مدیریت-دانلود پایان نامه : کیفیت خدمات داخلی

0 Comments

است(اشنایدر و براون، 1993؛ موریسون 1996). به عبارت دیگر کیفیت خدمات به میزان زیادی به برخورد و رفتار کارکنان با مشتریان بستگی دارد. از این رو هر تلاشی برای افزایش کیفیت خدمات باید مبتنی بر مدیریت رفتار کارکنان باشد.در ادبیات مدیریت و بازاریابی هنوز توافق واحدی برای تعریف و مفهوم‌سازی کیفیت خدمات وجود ندارد. با […]

رشته مدیریت-دانلود پایان نامه : معنویت در محیط کار

0 Comments

د منجر به مزایای زیادی شود. یکی از حوزه‌های مدیریت که می‌تواند استفاده زیادی از معنویت داشته باشد، مدیریت تغییر سازمانی است که هدف آن کمک به تغییر رفتار افراد در سازمان و در نتیجه کسب اهداف عملکردی به صورتی اثربخش و سریع است. روش‌های سنتی تغییر افراد و فرهنگ سازمانی بر همسو کردن ساختارها […]

رشته مدیریت-دانلود پایان نامه : معنویت در محیط کار

0 Comments

دارندکه نوعی تنش اساسی بین اهداف عقلایی و تکامل معنوی در سرتاسر محیط‌های کاری به وجود آمده است. (اسچراگ، ۲۰۰۰) گریگوری پیرس، مدیر یک انتشاراتی و مؤسس سازمان «رهبران کسب و کار برای کمال، اخلاق، و عدالت» بیان می‌کند: «ما اغلب زمان زیادی را برای کار کردن صرف می‌کنیم. شرم‌آور است اگر خدا را در […]

پایان نامه مدیریت با موضوع : ارزش افزوده اقتصادی

0 Comments

و ارزش افزوده تعدیل شده براساس تورم با بازده و قیمت سهام، ویژه نامه بازار سرمایه، 7، 172-145طالب نیا، قدرت اله، شجاع، اسماعیل، (1390)، رابطه بین نسبت ارزش افزوده بازار (MVA) به سود حسابداری و نسبت ارزش افزوده اقتصادی (EVA) به سود حسابداری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله حسابداری مدیریت، […]

پایان نامه مدیریت با موضوع : افزوده اقتصادی

0 Comments

SPSS، در مورد انتخاب شاخصی که ارزش بازار را بهتر از شاخص دیگر توجیه نماید، اظهار نظر می‌شود. ضرایب تعیین به دست آمده از معادله رگرسیون هر شرکت در دوره 6 ساله در جدول 4-6 خلاصه شده است:جدول 4-6) ضرایب تعیین معادله رگرسیون برای هر شرکت به طور جداگانهبررسی شرکت‌ها در دوره 6 سالهمقادیر R2 […]

پایان نامه مدیریت با موضوع : افزوده اقتصادی

0 Comments

میان ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار می‌باشد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش نشان دادند که ارتباط معناداری بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار شرکت‌ها وجود دارد (Niresh and Alfred, 2014).  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته مدیریت مطالعه‌ای با عنوان: ارزش افزوده اقتصادی و ایجاد ثروت […]