پایان نامه با کلید واژه های رتبه بندی، تحلیل پوششی، تحلیل پوششی داده ها، کارایی فنی

0 Comments

استفاده برای اندازه گیری کارایی در حالت چند نهاده و چند ستانده– عدم نیاز به وجود اطلاعات قیمتی– عدم نیاز به در نظر گرفتن نوع تابع و توزیع خاص– امکان مقایسه با کارایی نسبی در صورت کوچک بودن اندازه نمونهنقاط ضعف– ضرورت در نظر گرفتن فرم تابعی و نوع توزیع– الزام به کارگیری نمونه های […]

منبع پایان نامه ارشد با موضوع شبیه سازی

0 Comments

ه ها در شرایط هضم معده و روده شبیه سازی شده (غلظت 12 درصد، حجم 5/7 میلی لیتر). شکل 4-12. میزان رهایش گلوکز از نمونه های ژل نشاسته ها در شرایط هضم معده و روده شبیه سازی شده (غلظت 12 درصد، حجم 15 میلی لیتر). همانطور که قابل مشاهده است، میزان هیدرولیز نشاسته ها طی […]

منبع پایان نامه ارشد با موضوع شبیه سازی

0 Comments

رد استفاده در تهیه ژل نمونه ها (95 درجه به مدت 30 دقیقه) دلیل اصلی بالاتر بودن شفافیت ژل آن بوده است، به طوری که ارتباط آماری بالای بین شفافیت نشاسته ها و قدرت تورم آن ها در دمای 90 درجه سانتیگراد (875/0R=) گویای این مطلب بود. بر اساس نتایج این تحقیق، هیدروکسی پروپیله کردن […]

منبع پایان نامه ارشد با موضوع اهداکننده

0 Comments

این مرحله pH مخلوط تهیه شده به وسیله سود 1 نرمال بر روی 5/11 تنظیم شد و سپس به مدت 40 ساعت در دمای 40 درجه سانتیگراد با سرعت 120 دور در دقیقه در انکوباتور شیکر دار همزده شد. پس از پایان این مرحله pH مخلوط همزده شده، به وسیله اسید کلریدریک 1 نرمال به […]

منبع پایان نامه ارشد با موضوع مواد غذایی، شبیه سازی، فیزیولوژی، مکان کنترل

0 Comments

ه دندان های آسیاب عقبی می رسید. در طی این مرحله کاهش اندازه غذا صورت می گیرد. در مرحله ی دوم، عمل انتقال از دندان های آسیاب عقبی به حفره ته دهان صورت می گیرد. پیرون و همکاران (2004) توزیع اندازه ذرات لقمه غذای فرایند شده توسط افراد جوان سالم را با استفاده از روش […]

منبع پایان نامه ارشد با موضوع شبیه سازی، منطق فازی، مدلسازی ریاضی، مدل شبیه ساز

0 Comments

به نحوه تغییر غذا در حین گوارش از جنبه های مختلف حائز اهمیت است. برای نمونه یکی از مواردی که در سال های اخیر علاقه بسیاری از محققان را به خود معطوف ساخته و در عین حال اهمیت موضوع را بیشتر مشخص می کند، بحث تجزیه و آزاد سازی ترکیبات مختلف زیستی در محل مورد […]

پایان نامه درمورد شبیه سازی

0 Comments

ی ژل نشاسته ها در شرایط هضم معده و روده شبیه سازی شده (غلظت 12 درصد، حجم 5/7 میلی لیتر). شکل 4-12. میزان رهایش گلوکز از نمونه های ژل نشاسته ها در شرایط هضم معده و روده شبیه سازی شده (غلظت 12 درصد، حجم 15 میلی لیتر). همانطور که قابل مشاهده است، میزان هیدرولیز نشاسته […]

پایان نامه درمورد شبیه سازی

0 Comments

در دمای مورد استفاده در تهیه ژل نمونه ها (95 درجه به مدت 30 دقیقه) دلیل اصلی بالاتر بودن شفافیت ژل آن بوده است، به طوری که ارتباط آماری بالای بین شفافیت نشاسته ها و قدرت تورم آن ها در دمای 90 درجه سانتیگراد (875/0R=) گویای این مطلب بود. بر اساس نتایج این تحقیق، هیدروکسی […]

پایان نامه درمورد شبیه سازی، ناسازگاری، منطق فازی، مجموعه های فازی

0 Comments

عضویت تبدیل می کند، که این عمل با جستجو در یک یا چند تابع عضویت مختلف صورت می گیرد. به جای تعلق کامل یک مقدار ورودی به یک مجموعه، در سیستم منطق فازی تعلق نسبی ورودی ها به هر یک از زیرمجموعه ها مد نظر قرار می گیرد. یک تابع عضویت به صورت یک عدد […]

پایان نامه درمورد اهداکننده

0 Comments

شد. پس از این مرحله pH مخلوط تهیه شده به وسیله سود 1 نرمال بر روی 5/11 تنظیم شد و سپس به مدت 40 ساعت در دمای 40 درجه سانتیگراد با سرعت 120 دور در دقیقه در انکوباتور شیکر دار همزده شد. پس از پایان این مرحله pH مخلوط همزده شده، به وسیله اسید کلریدریک […]

پایان نامه درمورد جانشین سازی، ظرفیت جذب، رگرسیون

0 Comments

ر در حین حرارت دهی، از مهمترین دلایل این افزایش می باشند. هونگ و موریتا (2005) از دو گرانول نوع A و نوع B نشاسته گندم برای تولید نشاسته های هیدروکسی پروپیله و فسفریله استفاده کردند. نتایج نشان داد که گرانول های نوع A دارای محتوای آمیلوز بالاتری بودند و نسبت به گرانول های نوع […]

پایان نامه درمورد شبیه سازی، منطق فازی، مدلسازی ریاضی، مدل شبیه ساز

0 Comments

واقع شده بود. پرداختن به نحوه تغییر غذا در حین گوارش از جنبه های مختلف حائز اهمیت است. برای نمونه یکی از مواردی که در سال های اخیر علاقه بسیاری از محققان را به خود معطوف ساخته و در عین حال اهمیت موضوع را بیشتر مشخص می کند، بحث تجزیه و آزاد سازی ترکیبات مختلف […]