ارائه روش تلفیقی با بهره گرفتن از مدل تعالی سازمانی و تحلیل شکاف …

ساختن مشارکت ها ۸۲۶/۰ مسئولیت پذیری برای آینده ای پایدار ۷۹۵/۰ ۳-۶-۲ برآورد روایی[۲۵] پرسشنامه‌هاروایی به این مفهوم اشاره دارد که وسیله اندازه‌گیری چیزی را که

Read More

Share

ارائه روش تلفیقی با بهره گرفتن از مدل تعالی سازمانی و تحلیل شکاف به …

فرایندها به منظور بهینه سازی ارزش برای ذینفعان، طراحی و مدیریت می‌شوند. محصولات و خدمات به منظور خلق ارزش بهینه برای مشتریان توسعه می‌یابند. محصولات

Read More

Share

مقاله دانشگاهی – ارائه روش تلفیقی با بهره گرفتن از مدل تعالی سازمانی و تحلیل شکاف به منظور بهبود …

روش پرسشنامه : کم هزینه و سریع انجام میشود سوالات از اجزای معیارهای نه گانه میتواند به شکل ساده بصورت بله وخیر باشد . دقت

Read More

Share

ارائه روش تلفیقی با بهره گرفتن از مدل تعالی سازمانی و تحلیل شکاف …

حسینی و همکاران(۱۳۸۹) در پژوهشی تحت عنوان بررسی و سنجش کیفیت خدمات و ارتباط آن با رضایتمندی مشتریان صورت دادند. جامعه آماری مشتریان بانک تجارت

Read More

Share

ارائه روش تلفیقی با بهره گرفتن از مدل تعالی سازمانی و تحلیل شکاف …

معیاری که در ارزیابی کیفیتی خدمت به حساب آورده می شود، تنها توسط مشتریان تعیین می شود(بهشتی راد، ۱۳۹۱: ۳۱-۳۳). ۲-۲-۱۰-۴- تقدم کیفیت خدمات بر

Read More

Share

ارائه روش تلفیقی با بهره گرفتن از مدل تعالی سازمانی و تحلیل شکاف به منظور بهبود کیفیت …

پرسنل مجاب به دقت و تعاملات صمیمانه پرسنل مؤدب کارکنان توانمند در پاسخ به درخواستهای مشتریان کارکنان القاکننده صمیمیت به مشتریان. قابلیت اطمینان: حفظ سفارشهای

Read More

Share

دسته بندی علمی – پژوهشی : ارائه روش تلفیقی با بهره گرفتن از مدل تعالی سازمانی و تحلیل شکاف …

رسیدگی و توجه منحصر به فرد به مشتریان به وسیله مدنظر داشتن بهترین علاقه های مشتریان در بطن سازمان کارکنانی که همیشه مؤدب و باصفا

Read More

Share

منابع مقالات علمی : ارائه روش تلفیقی با بهره گرفتن از مدل تعالی سازمانی و تحلیل شکاف به …

۲-۲-۴-ضرورت توجه به کیفیت خدمات افزایش انتظارات مشتریان فعالیت رقبا عوامل محیطی ماهیت خدمات عوامل درون سازمانی مزایای ناشی از کیفیت خدمات(بحرینی و همکاران، ۱۳۸۸:

Read More

Share

جستجوی مقالات فارسی – ارائه روش تلفیقی با بهره گرفتن از مدل تعالی سازمانی و تحلیل شکاف به …

رهبری در مرحله ی‌ پایان[۱۹]مرحله ی پایان به مرحله ای اطلاق می‌شود که در آن فرایند متحول سازی پایان یافته است. اکنون روش های قدیمی

Read More

Share