منابع تحقیق درباره طرحوارههای ناسازگار

0 Comments

15-6- پیشنهادات کاربردی……………………………………………………………………………………..71فهرست منابع فارسی 73فهرست منابع انگلیسی 76  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  پیوست هاچکیده انگلیسی عنوان فهرست جداول شماره صفحه4-1- شاخصهای توصیفی خرده مقیاس نیازهای بنیادی روانی 564-2- شاخصهای توصیفی خرده مقیاس طرحوارههای ناسازگار اولیه 574-3- شاخصهای توصیفی خرده مقیاس اختلال تنظیم هیجانی………………………………….584-4- معرفی خرده مقیاسهای […]

منبع تحقیق با موضوع یژگیهای شخصیتی

0 Comments

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند. برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی […]

منابع تحقیق با موضوع سلامت سازمانی

0 Comments

………………………………………………………………………………….92  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  4-5-8-2- بررسی ثابت بودن واریانس …………………………………………………………………………934-5-8-3- ضرایب رگرسیون برای متغیر های مورد بررسی……………………………………………….94فصل پنجم:بحث و نتیچه گیریمقدمه………………………………………………………………………………………………………………………965-1- یافته های تحقیق………………………………………………………………………………………………..965-1-1- یافته های جمعیت شناختی……………………………………………………………………………….965-2- وضعیت متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………..975-3- بررسی فرضیات پژوهش……………………………………………………………………………………..975-3-1- فرضیه اصلی تحقیق………………………………………………………………………………………..975-3-2- فرضیه فرعی اول……………………………………………………………………………………………985-3-3- فرضیه فرعی دوم……………………………………………………………………………………………985-3-4- فرضیه فرعی سوم…………………………………………………………………………………………..985-3-5- […]

منبع مقاله درباره اهمال کاری تحصیلی

0 Comments

بخش دوم: آمار استنباطی 75فرضیه های پژوهش 75  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  فصل پنجم:بحث و نتیجه‌گیریبحث و نتیجه گیری 83فرضیه اصلی پژوهش 86محدودیت های پژوهش 89 اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن […]

نمونه پایان نامه : خواجه نصیرالدین طوسی-متن کامل

0 Comments

فصل اول  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  کلیات تحقیق1.1. مقدمهقرآن، بی شک کتاب بزرگ اخلاقی است و یکی از اهداف اصلی اش اصلاح و تکامل اخلاق بشر می باشد، آموزه های نظری وعملی این کتاب آسمانی، که سندی الهی و گنجینه ی معارف و اخلاق است، نظامی می […]

دانلود پایان نامه روانشناسی درباره : سازمان یادگیرنده-پایان نامه آماده

0 Comments

د. واژگان کلیدی: مدیران ستادی، رهبری تحولی، سازمان یاد گیرنده فصل اولمقدمه و کلیات مقدمه  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  در زمانی نه چندان دور سازمان ها در محیطی غیر پویا و ثابت به سر می بردند و پیش بینی وقایع آینده برایشان غیر ممکن بود؛ به طوری […]

پایان نامه روانشناسی درباره : الگوهای ارتباط

0 Comments

2-5-1-تعریف باورهای شناختشناسی 472-5-2-تعریف الگوهای ارتباطی خانواده 472-5-3-تعریف انگیزه پیشرفت 48 فصل سوم: روش تحقیق3-1-مقدمه 503-2-جامعه و نمونه آماری 503-3-ابزارهای پژوهش 513-3-1-مقیاس باورهای شناختشناسی 51 اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس […]

پایان نامه روانشناسی درباره : کم توانی ذهنی

0 Comments

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  5جدول 4-11: نتایج تحلیل کواریانس تک متغیره بر روی میانگین نمرات پس آزمون ویژگیهای کودک ، در مادران گروه‌های آزمایش و گواه با کنترل پیش آزمون—————————– ——-76جدول 4-12: نتایج تحلیل کواریانس تک متغیره بر روی میانگین نمرات پس آزمون مولفه محدودیت های جسمانی […]

پایان نامه نوآوری سازمانی

0 Comments

3-4- نمونه‌ آماری 553-5- ابزار اندازه‌گیری 553-6- شیوه جمع آوری اطلاعات 563-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 57  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  3-8- پایایی 57س فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده‌ها 4-1- مقدمه 594-2- توصیف ویژگی های دموگرافیک نمونه آماری 594-2-1- جنسیت 594-2- 2- سن 604-2- 3- […]

رشته روانشناسی-دانلود پایان نامه درباره بهزیستی روان شناختی

0 Comments

………………………………………………………………..4-4-2 آزمون فرضیه 2………………………………………………………………………………………………………4-4-3 آزمون سوال پژوهشی………………………………………………………………………………………………  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری5-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………5-2 فرضیه شماره 1…………………………………………………………………………………………………………..5-3 فرضیه شماره 2…………………………………………………………………………………………………………..5-4 سوال پژوهشی…………………………………………………………………………………………………………..5-5 محدودیت ها………………………………………………………………………………………………………………5-6 پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………5-6-1 پیشنهادات پژوهشی………………………………………………………………………………………………… دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی با فرمت ورد […]

تحقیق رایگان درمورد عملکرد تحصیلی

0 Comments

)خودکارآمدی تحصیلی عبارت است از: توانایی تصوری شخص برای کسب نتایج مطلوب تحصیلی (بندورا، 1997)  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  انگیزش عبارت از آرزو برای پیشی گرفتن در یک رفتار ویژه که آن رفتار ویژه بصورت ملاک و معیار درآمده باشد.(کورمن ،2008)تعاریف عملیاتیاهمالکاری تحصیلی نمره ای است که […]

پایان نامه : سوء مصرف مواد-فایل تمام متن

0 Comments

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  زیر مؤلفه‌های ارزش ها در خانواده های معمولی بیشتر است.کلیدواژه ها: ارزش‌ها، خانواده های دارای عضو معتاد و خانواده های معمولی فصل اولطرح تحقیق 1-1- مقدمهدر خلال چند دهه‌‌ی گذشته، روان‌شناسان، تحت تأثیر مطالعات انسان‌شناختی کلاکهون (1976)، رغبت‌های رو به افزایشی را برای […]