پایان نامه مهارتهای اجتماعی

0 Comments

بررسی رابطه بین مهارتهای اجتماعی با خودکارامدی مدیران گروه های آموزشی .سوال اصلی پژوهش:  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  آیا بین هوش هیجانی و خود کارامدی مدیران گروه های آموزشی دانشگاه های آزاد منطقه ده رابطه معنا دار وجود دارد.؟سوالهای جزئی پژوهش : 1-وضعیت برخورداری مدیران گروه های […]

پایان نامه روانشناسی با موضوع : همبستگی پیرسون

0 Comments

2-1-8-1. مقدمه 38 2-1-8-2. داشتن اهداف روشن 38 2-1-8-3. ساختار سازمانی 39 2-1-8-4. دسترسی به منابع 40 2-1-8-5. نظام پاداش‏دهی 41  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  2-1-9.راهبردهای مدیریتی 43 2-1-9-1. فراهم نمودن اطلاعات 43 2-1-9-2.تفویض اختیار 44 2-1-9-3.استقلال و آزادی عمل کارکنان 45 2-1-9-4.مدیریت مشارکتی 46 2-1-9-5.تشکیل گروه‌های […]

تحقیق رایگان درمورد سرمایه اجتماعی

0 Comments

…………………………………………………………………………….. 74 3-6) روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه ………………………………………………..………… 75 3-7) روش ها و ابزار گردآوری و سنجش اطلاعات ……….……….……………………………….753-8) روش های سنجش روایی وپایایی ……..…….………………………………………………… 763-9) روش های تجزیه و تحلیل داده ها ……………………..…..…………………………………. 77 3-10)خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………….. 78 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 4-1)مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 79  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل […]

دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع رفتار شهروندی

0 Comments

2-8-7- برخی از مدل‏های هوش هیجانی 702-8-8- هوش هیجانی و تاثیر آن بر استرس 732-8-9- هوش هیجانی و کاربردهای سازمانی 73  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  2-8-10- هوش هیجانی و کاربرد آن 742-8-11- هوش هیجانی و جریان مقابله با بحران 762-8-12- آیا هوش هیجان را می‏توان افزایش داد […]

فایل رایگان پایان نامه روانشناسی : سازگاری اجتماعی

0 Comments

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  )این مسئله همان چیزی است که گاهی اوقات به عنوان نیاز به هماهنگی شناختی از آن یاد می شود ،یعنی حفظ دیدگاهی باثبات درباره خودیا دیگران ،حتی اگر این دیدگاه نادرست یا تحریف شده باشد .با این تعریف کلی ،طرحواره می تواند مثبت […]

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی با موضوع: راهبردهای فراشناختی

0 Comments

نمودار 2-1 گزارش درصدی سئوال های درک مطلبی که دانش آموزی قبل، به هنگام، و پس از آموزش فراشناختی درست پاسخ داده است. 25نمودار 2-2 : ویژگیها و خصوصیات افراد خلاّق 41  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  نمودار 4-1 میانگین خودپنداره تحصیلی به تفکیک گروه و آزمون 76فهرست […]

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی درباره بهزیستی روانشناختی

0 Comments

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  1-5-3 مقیاس بهزیستی روانشناختی 772-5-3 پرسشنامه تاب‌آوری 783-5-3 پرسشنامه امید به زندگی 79 6-3 ملاحظات اخلاقی 797-3 روش اجرا 808-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 80 دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی با فرمت ورد فصل چهارم: […]

دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی در مورد سازگاری اجتماعی

0 Comments

پیشینه تجربی 64 جمع بندی فصل 67 فصل سوم: روش شناسی پژوهشمقدمه 66 طرح پژوهش 66 جامعه ی آماری 66  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  روش نمونه گیری 66 الف) نمونه گیری جهت اعتباریابی پرسشنامه ها 67 ب ) نمونه گیری برای آزمودن فرضیه ها 67 ابزارهای پژوهش […]

0 Comments

د. بنابراین، می‌توان گفت بطور کلی در ایجاد همسویی بین مدیران و سهامداران، دو مساله اساسی پیش می‌آید:مساله نمایندگی: مساله نمایندگی بر این فرض استوار است که تمایلات و اهداف مدیران و مالکان ممکن است با هم در تضاد باشد و برای مالکان، نظارت کردن بر کارهای مدیران مشکل و هزینه‌بر است (آیزنهارت، 1989).مساله تسهیم […]