دانلود پایان نامه درمورد سازمان ملل، درآمد سرانه

0 Comments

در طول سواحل کویت جزایر متعددی قرار گرفتهاند که بزرگترین آنها جزیره غیر مسکونی بوییان “Bubian ” است که میان کویت و شبه جزیره فاو قرار دارد و بین این دو باریکهی خورعبدالله واقع است که از عمق کافی برای کشتیرانی برخوردار است و به همین جهت عراقیها در انتهای آن بندری به نام “أم […]

منابع پایان نامه درباره عقد مزارعه، عقد اجاره، جبران خسارات

0 Comments

عوامل قهر و جوّى موجب آن شده باشد و نمیتوان آن را منحصر به زمانی دانست که عامل مقصر باشد. حکم این ماده با سایر موضوعات مشابه مثل همین فرض در عقد اجاره که در ماده 504 ذکر گردیده: “هرگاه مستأجر به موجب عقد اجاره مجاز در بنا یا غرس بوده، موجر نمى‏تواند مستأجر را […]

منابع پایان نامه درباره اوراق،، مالی، میکند،، سررسید

0 Comments

را نیز برای خود بردارند. ه – دارایی (زمین) هر نوع زمینی است که بتواند موضوع قرارداد مزارعه قرار گیرد و در اصطلاح زمین مزارعه نامیده میشود. و – فروشنده زمین هر شخصیت حقوقی است که به فروش زمینهای کشاورزی اقدام میکند. در برخی موارد، فروشنده و بانی سفارشدهنده یکی هستند.ز – مؤسسه رتبهبندی اعتباری […]

منابع پایان نامه درباره عقد مزارعه، ضمن عقد، شرط ضمن عقد، فقه و قانون

0 Comments

توصیف و تحلیل خالی نباشد. اطلاعات و دادههای موردنیاز برای تحقیق حاضر همانند غالب تألیفات حقوقی از طریق مطالعه کتابخانهای و با بهرهگیری از تکنیک فیش برداری است. که طی آن منابع قانونی، دکترین حقوقی و سایر اطلاعات فقهی و حقوقی مورد نیاز از طریق مطالعه و استخراج اطلاعات موردنیاز در کتب، مقالات و سایر […]

مقاله درباره حقوق بشر، بازداشت موقت، دادگاه صالح، اسناد حقوق بشر

0 Comments

مقررات مبهم یا متناقض خواهیم بود153. برای مثال، در ماده 112 لایحه به نوآوری جالبی بر می‏خوریم که ناظر به تعیین وکیل توسط متهم است. در قوانین پیشرفته دنیا، تفهیم حق داشتن وکیل از سوی قاضی تحقیق و حتی پلیس به شخص متهم یا مظنون امروزه امری بدیهی است. نه در قانون آیین دادرسی کیفری […]

مقاله درباره حقوق متهم، قرار بازداشت موقت، بازداشت موقت، استان تهران

0 Comments

اساس تبصره ماده مزبور: “دادن تصویر یا رونوشت از اسناد طبقه‌بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرائم منافی عفت و جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی ممنوع است.” همچنین، طبق بندهای ج و د ماده 23-133 که به اصل تساوی سلاح ها اشاره دارد، فرصت مناسب و برابری به وکلای طرفین، جهت […]

مقاله درباره حقوق متهم، حقوق بشر، دادگاه صالح، شهادت شهود

0 Comments

وکیل بهرهمند شود”. در این باب، تدوین کنندگان لایحه با توجه به ماده مقدماتی قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه و به پیروی از ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، در فصل اول، اصول و قواعد مسلم آیین دادرسی کیفری که در یک “دولت قانون” همواره مورد توجه و تأکید است را پیش […]

مقاله درباره حقوق بشر، کرامت انسان، اصل برائت، مطالبه خسارت

0 Comments

نوعاً در مواردی که برای طرح شکایت یا دعوایی نیاز به تحقیق داشته باشند ، ترجیح میدهند به جای مطالعه علمی و تطبیقی ، رویه عملی دادگاهها را از قضات یا همکاران خود در مسئله مورد نظر جویا شوند تا از یک سو زحمت تحقیق و مطالعه را به خود هموار نسازند از سوی دیگر […]

مقاله درباره حقوق بشر، سازمان ملل، حقوق متهم، ارتکاب جرم

0 Comments

تمبر مالیاتی نیست. ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم در این خصوص مقرر داشته: “وکلاء دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند. مکلفند در وکالتنامه های خود دستمزد حق الوکاله را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال […]

مقاله درباره برنامه سوم توسعه، حقوق متهم، حق الزحمه

0 Comments

برای بهره مندی از این تأسیس مفید، متقاضی (خواهان یا خوانده) باید درخواست خود را به دبیرخانه مؤسسه معاضدت مستقر در کانون وکلای هر مرکز تقدیم کند و کسانی که دور از مرکز زندگی می کنند می توانند این درخواست را به دفتر دادگستری محل اقامت خود تسلیم نمایند. سپس دفتر دادگستری یا کانون تقاضانامه […]

پایان نامه رایگان با موضوع سلامت روان، مواد مخدر، کارکنان دانشگاه، اوقات فراغت

0 Comments

خدا 4-6- سنجش تفاوت متغیرهای تحقیقبرای سنجش تفاوت بین متغیرها از آزمونهای مقایسه میانگین استفاده میشود. آزمون مناسب برای مقایسه دادهها و متغیرها آزمون t است. نتایج این آزمون نشان میدهد که آیا تفاوت مشاهده شده بین میانگینهای دو متغیر معنادار است یا خیر؟ چنانچه نتایج آزمون نشان دهد سطح معنیداری مشاهده کمتر از 05/0 […]

پایان نامه رایگان با موضوع سلامت روان، مواد مخدر

0 Comments

جمله آزمون tبرای مقایسه میانگین ها و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.برای سنجش رابطه متغیرهای تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. این آزمون با ضریب اطمینان 95 درصد و سطح خطای 5 درصد انجام شده است. برای سنجش تفاوت بین متغیرها از آزمونهای مقایسه میانگین استفاده میشود. آزمون مناسب برای مقایسه دادهها […]