پایان نامه رایگان با موضوع سلامت روان، مواد مخدر، کارکنان دانشگاه، اوقات فراغت

0 Comments

خدا 4-6- سنجش تفاوت متغیرهای تحقیقبرای سنجش تفاوت بین متغیرها از آزمونهای مقایسه میانگین استفاده میشود. آزمون مناسب برای مقایسه دادهها و متغیرها آزمون t است. نتایج این آزمون نشان میدهد که آیا تفاوت مشاهده شده بین میانگینهای دو متغیر معنادار است یا خیر؟ چنانچه نتایج آزمون نشان دهد سطح معنیداری مشاهده کمتر از 05/0 […]

پایان نامه رایگان با موضوع سلامت روان، مواد مخدر

0 Comments

جمله آزمون tبرای مقایسه میانگین ها و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.برای سنجش رابطه متغیرهای تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. این آزمون با ضریب اطمینان 95 درصد و سطح خطای 5 درصد انجام شده است. برای سنجش تفاوت بین متغیرها از آزمونهای مقایسه میانگین استفاده میشود. آزمون مناسب برای مقایسه دادهها […]

پایان نامه رایگان با موضوع اوقات فراغت، فرهنگ جوانان، فرهنگ مصرف، سلامت روان

0 Comments

گذاری می‌ کنند.(هانسبرگر65و همکاران،2009 )وی با انطباق بر دو معیار کاوشگری و تعهد و با سه حوزه عملکرد کلی یعنی شغل ایدئولوژی و ارزش‌های بین شخصی روشی را برای سنجش منزلت‌های هویتی من به وجود آورده(مارسیا) منزلت‌های هویتی را اینطور نام گذاری کرد .هویت دنباله رو،هویت سردرگم،هویت بحران زد و هویت یافتگی.افراد هویت یافته بحران […]

پایان نامه رایگان با موضوع مفهوم خدا، مفهوم وجود، دختران نوجوان، عملکرد دانش آموزان

0 Comments

اثر بخشی مدل اعتقاد بهداشتی بر ارتقای آگاهی ونگرش واتخاذ رفتارهای مرتبط با سلامت در گروههای مختلف تایید شده است ودر مداخله آموزشی که (عابدی )در تغییر سبک زندگی بر عوامل خطر ساز قلبی در زنان انجام داده اند نتایج بیانگر آن بود مداخله براساس این مدل توانسته است باعث تغییر سبک زندگی زنان وارتقای […]

پایان نامه رایگان با موضوع اوقات فراغت، ماقبل مدرن، شهروندان تهران، دختران نوجوان

0 Comments

ه شناختی ذیقیمت از جامعه دست یافت، ثانیا از طریق چنین پژوهش هایی به ویژه مطالعه سبک زندگی فرهنگ مردم می‌ توان عوامل متعددی را شناسایی کرد که روندی دراز مدت قریحه ورفتار فرهنگی آنها را در سطوح مختلف ساخته اند ثالثا عوامل سازنده مسیر شناخته می‌ شوند، رابعا این گونه مطالعات نشان می‌ دهند […]

پایان نامه رایگان با موضوع مواد مخدر، سلامت روان، تصور از خدا، کارکنان دانشگاه

0 Comments

(کوکرهام،13 2007 ). سازمان جهانی بهداشت14( 2012 ) سبک زندگی سالم را ، تلاش برای دستیابی به حالت رفاه کامل جسمی، روانی، و اجتماعی توصیف کرده است. سبک زندگی سالم شامل رفتارهایی است که سلامت جسمی‌ و روانی انسان را تضمین می‌ کنند. به عبارت دیگر، سبک زندگی سالم دربردارنده ابعاد جسمانی و روانی است. […]

پایان نامه با کلید واژگان توصیف، متغیر، رضایت، تجزیه

0 Comments

را می‌سنجد محاسبه می‌شود. هر قدر آلفای کرونباخ به یک نزدیکتر باشد، سؤالات پایدارترند و اعتبار سازگار درونی بیشتر است. (سکاران، 1390)در تحقیق حاضر ابتدا تعداد35 پرسشنامه توزیع وتوسط گروه نمونه تکمیل شد.سپس میزان پایایی با محاسبه آلفای کرونباخ برای هریک از متغیر ها محاسبه و با توجه به اینکه مقادیر به یک نزدیک بودند […]

پایان نامه با کلید واژگان حقوق و دستمزد، سلسله مراتب، عزت نفس

0 Comments

باعث می‌شود شخص اظهار نماید که “من از شغلم رضایت دارم” لوین30 بیان می‌کند که رضایت شغلی اشاره دارد به میزان علاقه فرد به شغل خود. نایلوروبلوم31 رضایت شغلی را به عنوان یک نگرش کلی شکل گرفته و منتج از فاکتورهای شغلی ویژه، خصوصیات فردی و روابط خارج از شغل تعریف می‌کنند. رضایت شغلی یک […]

پایان نامه با کلید واژگان تعهد مستمر، سابقه خدمت

0 Comments

ط کارمند را با سازمان مشخص می‌کنند، ثانیاً به‌طور ضمنی اشاره‌ای بر تداوم با قطع عضویت فرد در سازمان دارد. تعهد مستمر: فرد به این دلیل در سازمان می‌ماند که براساس تحلیل هزینه- منفعت نتیجه می‌گیرد نیاز دارد بماند. به‌عبارت‌دیگر فرد در به خاطر دانستن این هزینه‌های ترک سازمان و رفتن به سازمان دیگر پرهزینه […]

منابع پایان نامه درمورد اصل برائت

0 Comments

پاسخ ایراد آیات دسته نخست، در اینجا نیز جاری است.3) آیه 42 انفال که می‌گوید: “لیهلک من هلک عب بینه و یحیی من حیّ عن بینه و ان الله لسمیع علیم”. مراد از هلاکت و حیات در این آیه، همان ضلالت و هدایت است که مرگ و زندگی حقیقی است، بنابراین، خداوند هلاکت انسان‌ها را […]