پایان نامه ارشد با موضوع مهارتهای زندگی، برنامه ریزی، روان شناسی، آموزش و پرورش

وضوح ملاحظه می شد، که این مسئله به نوبه خود پاسخ مخاطبان را به سؤالات پرسشنامه تحت الشعاع خود قرار داده بود. – پراکندگی، وسعت و دسترسی مشکل به برخی نمونه های آماری به ویژه در گروه... متن کامل

پایان نامه ارشد با موضوع دانش آموز، دانش آموزان، مهارتهای زندگی، برنامه درسی

علایق و نیازهای دانش آموزان، فرهنگ جامعه (آداب و رسوم و ارزش های اجتماعی)، توانایی های یادگیری دانش آموزان، مسائل و مشکلات جامعه، زندگی واقعی دانش آموزان و پیشرفت های علمی در سطح... متن کامل

پایان نامه با کلید واژگان ضمن خدمت، استاندارد، پاسخ گویی، شاخص آماری

انتخاب شده است. ۴- ۹ تجزیه و تحلیل آماری سوالهای پژوهش در این بخش بااستفاده از آزمون مناسب آماری (آزمون t-test) سوالهای اساسی پژوهش مورد تحلیل آماری قرار می گیرند ولی قبل از بررسی... متن کامل

منابع پایان نامه ارشد درمورد داستایفسکی، زبان روسی، نمایشنامه، لیبرالیسم

رادیشف سفرنامه ای از سنت پطربورگ به مسکو را منتشر کرد و در آن به روشنگری هایی در مورد حکومت دیکتاتوری و برده داری پرداخت که همین کتاب باعث تبعیدش به سیبری شد و اولین قربانی اصلاحات در... متن کامل

پایان نامه ارشد با موضوع دانش آموز، مهارتهای زندگی، دانش آموزان، برنامه درسی

ولی با توجه به رویکرد مورد استفاده در برنامه ریزی درسی می توان از یکی از دیدگاه ها یا تلفیقی از دیدگاه ها برای تصمیمات آموزشی استفاده نمود. از آن جایی که برنامه های آموزشی در نهایت بر... متن کامل

پایان نامه با کلید واژگان توزیع فراوانی، رقابت پذیری، سطح مهارت

است؟ ۲ ۱.۸ ۱۰ ۹.۲ ۳۷ ۳۳.۹ ۳۹ ۳۵.۸ ۲۱ ۱۹.۳ نمودار ۴- ۶۱ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۲۱ نتایج نشان می دهد افراد نمونه آماری در سوال «شرکت کارکنان در دوره‌های آموزشی تا چه اندازه... متن کامل

پایان نامه ارشد با موضوع دانش آموز، دانش آموزان، مهارتهای زندگی، تعلیم و تربیت

…) یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی را برای دانش آموزان آسان می کند. وسایل آموزشی مکمل مواد آموزشی در اجرای برنامه درسی هستند. برخی از وسایل آموزشی نمایشی هستند که به وسیله معلم... متن کامل

پایان نامه ارشد با موضوع دانش آموز، دانش آموزان، مهارتهای زندگی، برنامه درسی

علاوه بر این در تأکید بکارگیری روش های تدریس تعاملی باید گفت که تحقیقات و تئوری ها نشان می دهند که یک رویکرد مهارتهای زندگی با کاربرد روش های تدریس تعاملی نه تنها مؤثر واقع می شود،... متن کامل

پایان نامه با کلید واژگان توزیع فراوانی، بهبود کیفیت، کیفیت خدمات، خود کنترلی

کمک کند؟» ۷/۲درصد گزینه خیلی کم ، ۳/۷ درصد گزینه کم، ۹/۳۰ درصد گزینه تاحدودی، ۸/۴۱ درصد گزینه زیاد و۳/۱۷ درصد گزینه خیلی زیاد را انتخاب نموده اند . در مجموع یافته ها حاکی از آن است که از... متن کامل