پایان نامه ارشد با موضوع دانش آموز، دانش آموزان، مهارتهای زندگی، برنامه درسی

0 Comments

علایق و نیازهای دانش آموزان، فرهنگ جامعه (آداب و رسوم و ارزش های اجتماعی)، توانایی های یادگیری دانش آموزان، مسائل و مشکلات جامعه، زندگی واقعی دانش آموزان و پیشرفت های علمی در سطح جامعه جهانی انتخاب شود. همچنین محتوای این برنامه درسی چنان انتخاب شود که بر فعالیت های اصلی یک شهروند در زندگی اجتماعی، […]

پایان نامه با کلید واژگان ضمن خدمت، استاندارد، پاسخ گویی، شاخص آماری

0 Comments

انتخاب شده است. ۴- ۹ تجزیه و تحلیل آماری سوالهای پژوهش در این بخش بااستفاده از آزمون مناسب آماری (آزمون t-test) سوالهای اساسی پژوهش مورد تحلیل آماری قرار می گیرند ولی قبل از بررسی سوالها و فرضیه ها وضعیت نرمال بودن داده ها به منظور استفاده از آزمون های پارامتریک مورد بررسی قرار می گیرند. […]

پایان نامه با کلید واژگان توزیع فراوانی، سطح مهارت

0 Comments

کم کم تاحدودی زیاد خیلی زیاد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد ۱ ۳ ۲.۷ ۵ ۴.۵ ۳۲ ۲۹.۱ ۵۱ ۴۶.۴ ۱۹ ۱۷.۳ ۲ ۳ ۲.۷ ۹ ۸.۲ ۳۴ ۳۰.۹ ۴۴ ۴۰ ۲۰ ۱۸.۲ ۳ ۶ ۵.۸ ۱۵ ۱۴.۴ ۴۱ ۳۹.۴ ۴۱ ۳۹.۴ ۱ ۱ ۴ ۹ ۸.۳ ۱۹ ۱۷.۶ ۴۴ […]

پایان نامه ارشد با موضوع دانش آموز، مهارتهای زندگی، دانش آموزان، برنامه درسی

0 Comments

ولی با توجه به رویکرد مورد استفاده در برنامه ریزی درسی می توان از یکی از دیدگاه ها یا تلفیقی از دیدگاه ها برای تصمیمات آموزشی استفاده نمود. از آن جایی که برنامه های آموزشی در نهایت بر روی دانش آموزان اجرا خواهد شد، بنابراین بایستی بیشترین تأثیرات را از نظرات آنان بپذیرد و با […]

پایان نامه با کلید واژگان توزیع فراوانی، رقابت پذیری، سطح مهارت

0 Comments

است؟ ۲ ۱.۸ ۱۰ ۹.۲ ۳۷ ۳۳.۹ ۳۹ ۳۵.۸ ۲۱ ۱۹.۳ نمودار ۴- ۶۱ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۲۱ نتایج نشان می دهد افراد نمونه آماری در سوال «شرکت کارکنان در دوره‌های آموزشی تا چه اندازه موجب افزایش پذیرش مسئولیت‌های مختلف، دلسوزی و تعهد آنان به شغلشان شده است؟» ۸ /۱ درصد گزینه […]

پایان نامه ارشد با موضوع دانش آموز، دانش آموزان، مهارتهای زندگی، تعلیم و تربیت

0 Comments

…) یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی را برای دانش آموزان آسان می کند. وسایل آموزشی مکمل مواد آموزشی در اجرای برنامه درسی هستند. برخی از وسایل آموزشی نمایشی هستند که به وسیله معلم در کلاس درس نشان داده می شوند تا مطالب درسی به خوبی تفهیم شود. فعالیت و روابط دانش آموزان در گروه نیز […]

تحقیق با موضوع مدیریت سود، سود تقسیمی، تقسیم سود، سیاست ها

0 Comments

به سایر شرکت ها بیشتر است. لذا فرضیه دوم پژوهش تایید می‏شود. این یافته در انطباق با تحقیق تهرانی و ذاکری (۱۳۸۸) که به بررسی رابطه بین کیفیت سود و سود تقسیمی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند است، اما مغایر با تحقیق پورحیدری و دیگران (۱۳۸۸) که به بررسی […]

پایان نامه ارشد با موضوع دانش آموز، دانش آموزان، مهارتهای زندگی، برنامه درسی

0 Comments

علاوه بر این در تأکید بکارگیری روش های تدریس تعاملی باید گفت که تحقیقات و تئوری ها نشان می دهند که یک رویکرد مهارتهای زندگی با کاربرد روش های تدریس تعاملی نه تنها مؤثر واقع می شود، بلکه آن مهارتها از طریق تعامل، ایفای نقش، بحث آزاد، فعالیت در گروه های کوچک باعث می شود […]

پایان نامه با کلید واژگان توزیع فراوانی، بهبود کیفیت، کیفیت خدمات، خود کنترلی

0 Comments

کمک کند؟» ۷/۲درصد گزینه خیلی کم ، ۳/۷ درصد گزینه کم، ۹/۳۰ درصد گزینه تاحدودی، ۸/۴۱ درصد گزینه زیاد و۳/۱۷ درصد گزینه خیلی زیاد را انتخاب نموده اند . در مجموع یافته ها حاکی از آن است که از دیدگاه ۱/۵۹ درصد از مدیران در حد زیاد و خیلی زیاد شرکت کارکنان در دوره‌های آموزشی […]

پایان نامه ارشد با موضوع مهارتهای زندگی، دانش آموز، دانش آموزان، برنامه درسی

0 Comments

اختلاف میانگین نظرات دانش آموزان دختر و پسر در مؤلفه اهداف برنامه درسی مهارتهای زندگی معنی دار نیست، بعبارت دیگر بین نظرات دو گروه مذکور تفاوت آشکاری به چشم نمی خورد. ب ـ نتایج آزمون U مان ـ ویتنی نشان داد که اختلاف میانگین نظرات دانش آموزان در مؤلفه های مواد آموزشی، گروه بندی، و […]

پایان نامه با کلید واژگان توزیع فراوانی، بهبود کیفیت، بهبود کیفی

0 Comments

شده است. جدول ۴-۴۲ : توزیع فراوانی و درصد پاسخ افراد نمونه آماری به سوال۲ شاخص پاسخ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ پرسشنامه مدیران – سوال ۲ خیلی کم کم تاحدودی زیاد خیلی زیاد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد شرکت کارکنان در دوره‌های آموزشی تا چه اندازه موجب افزایش مهارتهای […]

تحقیق با موضوع مدیریت سود، سود تقسیمی، آزمون فرضیه، معنی داری

0 Comments

– واتسون ۷۰/۲ ۰۷/۲ احتمال آماره F ۰۰۰/۰ ۰۰۰/۰ آماره t ۳۷/۰ ۶۶/۳ سطح معنی داری (P-value) ۷۰/۰ ۰۰۰۳/۰ نتیجه آزمون رد شد تایید شد ۴-۵-۶- خلاصه فصل مطالب فصل چهارم در دو بخش توصیفی و استنباطی ارائه شده است. در بخش اول در ابتدا به کمک آزمون های F لیمر و هاسمن به انتخاب […]